PvdA rekent Burgemeester ontvangt foto uit Ethiopië Kon. Julianaschool 3D te zien m 'ZigZag' 'De Rank' nu ook in Coenecoop College WADDINXVEEN - De Hervormde Stichting De Rank wijkt komende zondagmorgen voor de eerste maal voor de wekelijkse kerkdienst uit naar het Coenecoop Colle ge. Politiek café in raadhuis FINALE WINTER SALE! Tsjechen treden op op plaats in het college DORENDA GERTS CARAVAN SHOW bij RECREATIE VERWEY ALLES VOOR ÜWOPEL... OOK BIJ ONS VERKRIJG BAAR ra. I Artsendiploma k 1945 CAS3A wonen t y uo r Van Elswijk b.v. Agente gewond bij aanhouding GEOPEND VAN 11.00 tot 17.00 UUR Politie pakt wanbetalers auto af Jg Vrouwendag in 'Kreater' kalkhoven i GULDEN Samenleven doe je niet alleen. RECREATE VERWEY ZONDAG 1 MAART (O r tv 0182-613500 derland 1), gepresenteerd door Sybrand Niessen. I NR. 1 LIJST 3 OPLAGE 14.500 EXEMPLAREN MOBIELE VIJFÖITWWTfG uit Et- iaar voor A.s. vrijdag, zaterdag en zondag 27 feb., 28 feb. en 1 maart HILVERSUM/WADDINXVEEN - Zaterdagmiddag 28 fe bruari om vijf uur zijn twee leerlingen van de prote- stants-christelijke Koningin Julianaschool (Peter Zuid- laan) te zien in het KRO-jeugdprogramma ’ZigZag’ (Ne- WADDINXVEEN ZONDAG GEOPEND BEVERLAND BÜRSTNER •WILK’ENZ. officieel Opel service dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoüde-Dorp 7 heugen van de stemmachine wordt ingelezen en direct daarna is de uitslag bekend. Per drie of vier stembureaus worden de uitslagen geprojec teerd in de raadzaal. i>< half zeven. Deze bijeenkom sten zullen van tijd tot tijd een bijzonder karakter heb ben, zoals bijvoorbeeld jeugd diensten. Het politiek café is van acht tot tien uur ’s avonds. Vanaf ongeveer half negen worden de verkiezingsuitslagen via een groot scherm bekendge maakt. De locale RTW-radio verslaat de uitslag rechtst reeks vanuit het gemeente huis. De dertien Waddinxveense stembureaus sluiten dit jaar voor het eerst om acht uur ’s avonds. Direct daarna worden de uit slagen binnen de afdeling Pu- bliekszaken verzameld en ge teld. Dit gebeurt achter geslo ten deuren en volgens het geldende protocol. Met het gebruik van stemma chines is het handmatig tel len niet meer nodig. Het ge- (Jan van Bijnenpad). Ten gehore werden gebracht Amerikaanse en Afrikaanse spirituals, liturgische gezan gen en eigentijdse liederen. Beide avonden werden goed bezocht. Een welverdiend applaus aan het eind van de voorstellin gen was een bewijs dat het optreden van de Tsjechen zeer gewaardeerd werd. WADDINXVEEN - Maandag avond 23 februari is in Wad dinxveen door de politie een 14-jarig meisje uit Harreveld aangehouden. Het meisje was ontsnapt uit een gesloten in richting. Bij haar aanhouding verzette zij zich hevig, waar bij een agente gewond raakte aan haar gezicht. WADDINXVEEN - Volgende week woensdagavond 4 maart wordt in de raadzaal van het gemeentehuis (Raadhuisplein) een politiek café gehouden, waar de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt zullen worden. De Rank houdt wekelijks, af wisselend ’s morgens om tien uur en ’s avonds om half ze ven, kerkelijke bijeenkom sten in het kerkgebouw van de Remonstrantse Gemeente (Zuidkade). Zondag 1 maart om 10.00 uur wordt door deze geloofsge meenschap een nieuwe ruim te betrokken worden in de achterste aula van het Coene coop College aan de Dreef (voormalige locatie van De Wadde). Reden om naar een andere locatie om te zien is dat er nu elke zondagmorgen bijeenkomsten kunnen wor den gehouden, maar ook om dat met name de ruimte voor de kindemevendienst en de crèche te wensen over liet. Ds. M. de Boer uit Stolwijk zal de eerste dienst in het Coenecoop College leiden. De avondbijeenkomsten blij ven in de Remonstrantse Kerk, om de twee weken om die mogelijkheid lopen, dan verschijnt na twee weken een speciaal team van Hol lands Midden op de stoep om de auto in beslag te nemen. Voor betalingsregelingen is het dan te laat.Hollands Midden voert de grote in haalslag voor inning van ver keersboetes uit, omdat de ve le betalingsherinneringen van het Centraal Justitieel Incasso Bureau niet het ge wenste resultaat hebben op geleverd. WADDINXVEEN - Maan dag werd een cadeau aan geboden aan Waddinx- veens burgemeester Fedde Jonkman, namens de direc teur Teklewoini Assefa van de ontwikkelingsorganisa tie REST uit de Ethiopi sche provincie Tigray. Het betreft een foto van het nieuwe verzetsmonument in Mekele, de hoofdstad Tijdens de PvdA-jaarverga- dering werd zowel terugge blikt als vooruit gekeken. Dat gebeurde in een sfeer van op- ‘We hebben een prima pro gramma en een puike ploeg, plaatselijk en landelijk', al dus voorzitter drs. Dirk Lont, die in het PvdA-ledenblad ’Prikbord’ wel pleitte voor ten van REST bij de weder opbouw van Tigray na de burgeroorlog. REST-directeur Teklewoini Assefa sprak in zijn bege leidende brief aan de bur gemeester en de inwoners van Waddinxveen zijn dank uit en zijn hoop op een vruchtbare samenwer king tussen Tigray en Wad dinxveen. WADDINXVEEN - Waddinx- vener Fransisco J. Prins heeft op vrijdag 20 februari zijn studie geneeskunde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam afgerond. Op die dag is hem het artsen diploma uitgereikt na de plechtigheid rond het afleg gen van de eed van Hippocra tes. WADDINXVEEN/GOUDA - Zo’n duizend automobilisten uit het politiegebied Hol lands Midden lopen de ko mende maand het risico hun auto kwijt te raken. Tenmin ste, als ze opnieuw weigeren hun lang openstaande boetes voor verkeersovertredingen te betalen. De politie geeft ze nog een kans aan inbeslag name te ontsnappen, met een aanmaning die zaterdag bij de overtreders in de bus valt. Laten de wanbetalers WADDINXVEEN - De Inter nationale Vrouwendag 1998 staat zaterdagmiddag 7 maart in het teken van een duurzaam en leefbaar Wad dinxveen. De Vrouwendag wordt van 13.30 tot 17.00 uur gehouden in het centrum voor kunstzin nige vorming ’Kreater’ (Kerk- het verzamelen van infor matie en het leggen van contacten met ’Relief Socie ty of Tigray’ (REST), sinds 1996 de Ethiopische part nerorganisatie van de Kerngroep Ontwikkelings samenwerking Waddinx veen. Burgemeester Fedde Jonk man toonde zich zeer geïn teresseerd in de activitei- WADDINXVEEN - De zes le den van het vocaal ensemble ’Dobra Spolecnost’ uit Wad- dinxveens zustergemeente Pelhrimov kunnen terug zien op een geslaagd concert. Het ensemble verzorgde don derdagavond 19 februari een uitvoering in de Remonst rantse Kerk (Zuidkade) en vrijdagavond 20 februari in het Anne Frank-centrum De komende aflevering speelt zich af in de Amsterdam Are- nA. De Waddinxveense scho lieren Leonie Kammeier en Shewit Russom vormen het ’blauwe team’ en hun twee te genstanders van de St. Jozef school uit Heerhugowaard het ’rode team’. Ze krijgen een koninklijke ontvangst in het stadion, ne men een kijkje in de kleedka mer van Ajax en balanceren op de nok van het stadion. De KRO is een maand gele den gestart met een nieuwe serie afleveringen van het jeugdprogramma ZigZag, een avonturenspel voor kinderen uit de bovenbouw van de ba sisschool. Het spel, een speurtocht, wordt gespeeld door twee teams bestaande uit twee kinderen uit groep acht. Deze teams vertegen woordigen him eigen school. De speurtocht wordt iedere aflevering op een andere plaats in Nederland gespeeld. Dit kan een stad, een dorp of een bedrijf zijn. Deze plaats vormt het uitgangspunt van de speurtocht. De teams voeren, onafhanke lijk van elkaar, verschillende opdrachten uit. Elke op dracht levert een munt op. De meeste opdrachten mogen de jongelui normaal gesproken niet doen omdat ze alleen door volwassenen worden ge- van Tigray. De Ethiopische provincie is het nieuwe hulpproject van de Kern groep Ontwikkelingssa menwerking Waddinxveen, die eerder actief was in Bu kina Faso (Toma) en Peru (Lima). De Kerngroepleden Nolda Hootsmans en Siska Com peer zijn pas terug hiopië. Zij waren da meer politieke passie en meer bezinning op uitgangspun ten. Er werd teruggekeken naar het in januari in Am sterdam gehouden congres waar het verkiezingspro gramma ‘Een wereld te win nen' en de kandidaten lijst voor de Tweede Kamer wer den vastgesteld. Afgevaardig den drs. Will Erath en drs. Dirk Lont vertelden dat een paar punten die in Waddinx veen sterk leefden in het pro gramma werden opgenomen. De PvdA-leden stonden ver der stil bij de rapportages over de locale activiteiten van de sociaal-democraten in het afgelopen jaar. Zo werd in contact met Waddinxveense burgers en organisaties een programma voor de nieuwe gemeenteraad gemaakt, met als titel ’Samen werken aan een duurzaam Waddinxveen’. En de kandidatenlijst, met zittend fractievoorzitter drs. Aad van Holsteijn als captain van een nieuwe PvdA-ploeg, werd samengesteld. Aad (‘is van de partij') is de wethouderskandidaat, zo deelde hij mee op een vraag van de journalist Bert Wou denberg tijdens het lijsttrek kersdebat vorige week maan dagavond. Uit een recent on derzoek onder burgemeesters door NRC Handelsblad blijkt dat de beste wethouders uit de PvdA komen, met die uit het CDA als goede tweede. Als het gaat om de kwaliteit van raadsleden dan oordelen de burgemeesters positief over GPV-RPF-SGP, Groen Links en PvdA. De PvdA maakte zich op voor veel acti viteiten in het verkiezings jaar 1998. ‘Iedereen telt', is het motto. Onder leiding van campagneleider Rob van Hoek, derde op de kandida tenlijst, werden de puntjes op de i gezet. Zoals de stand op de weekmarkt van komende vrijdag 27 februari en de wijkbezoeken aan de Bomen- wijk, de Zuidplas en de Zee heldenbuurt en omgeving. Sandra Bel werd tot nieuwe secretaris in het bestuur be noemd. Zij is 38 jaar en woont met man en kinderen aan de Poolster. Sandra Bel volgt Maijan Stoffers op, die als tweede van de PvdA-lijst in de nieuwe gemeenteraad zal worden gekozen. Ook de vas te commissies emancipatie en duurzame ontwikkeling kre gen nieuwe leden. Afdelings voorzitter drs. Dirk Lont deelde mee dat er op 1 mei, de Dag van de Arbeid, een grote regionale bijeenkomst zal zijn in Gouda over het onder werp arbeid en onderwijs. Onder andere PvdA-staatsse- cretaris Tineke Netelenbos van Onderwijs zal daaraan meewerken. weer terug in het college van B. en W. Dat bleek tijdens het lijsttrekkersdebat van vorige week maandagavond in het Anne Frank-centrum (Jan van Bijnenpad) en tij dens de vlak daarvoor gehouden jaarvergadering van de sociaal-democraten in het centrum voor kunstzinni- Connie ge vorming Kreater (Kerkstraat). straat). Kinderopvang is daar WADDINXVEEN - De Partij van de Arbeid (PvdA) wil mogelijk. In Kreater presenteren ver schillende verenigingen en organisaties zich met stands. Om half twee is er een muzi kaal optreden van Timmermans en Rineke Mar- witz uit Waddinxveen, met accordeon en blaasinstru menten. Brigitte Leferink, dagvoorzit ter van de Stichting Vrou- tïmisme en zelfbewustheid, wenraad Waddinxveen, opent de bijeenkomst om twee uur. Eerste spreker is Jan Juffermans die vertelt over het werk en de ontwik keling van De Kleine Aarde. Daarna spreekt Bert Postma over het werk van De Wind- vogel. Na de pauzeom drie uur houdt Jeanne Hup van het ECO-team een inleiding. Vanaf kwart over drie leidt Brigitte Leferink een forum discussie met de drie gast sprekers. De toneelgroep Toi-Toi geeft om kwart voor vier een leven de poppenkastvoorstelling van een half uur. Daarna is er tot vijf uur gelegenheid de stands te bezoeken en samen na te praten met een hapje en een drankje. daan. Maar in ZigZag kan dit alle maal wel. Aan iedere op dracht koppelt het program ma een kort informatiefilm- pje waarin allerlei wetenswaardigheden aan bod komen. Het team dat de meeste mun ten heeft, krijgt een voor sprong bij het eindspel. Hier in spelen de teams rechtst reeks tegen elkaar aangemoedigd door hun klas genoten. ZigZag heeft naar alle basis scholen in Nederland een poster gestuurd, waar op staat hoe leerlingen van groep acht een survival- weekeinde kunnen winnen. Daarvoor moeten ze met de eigen groep een échte ZigZag- aflevering maken (tekenen, schrijven, fotograveren of fil men), compleet met opdrach ten, informatiefilmpjes, eind spel en een duidelijke plaats waar de speurtocht wordt ge houden. En het mooiste van alles is dat deze aflevering ook daadwerkelijk wordt ge maakt. In totaal worden 9 afleverin gen van ZigZag tijdens het Alles Kits-blok uitgezonden rond 17.00 uur op Nederland 1. Iedere zaterdag wordt de uitzending van de voorgaan de week om 09.00 uur her haald. Weekblad voor Waddinxveen UW TELEVISIEDOKTER drs. CDA T Alcantara Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast, enz.. 24 uur service 3 maanden garantie 2- en 3-zits van 5.495,- nu voor Hoge Rijndijk 315 tel. 071 - 589.93.46 2- en 3-zits van 4.695,- nu voor INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen Samen gezicht geven aan Afslag A4 Zoetejwoudc I SpCr.waawa C. Boomers). Rottekade 9 - Oud Verlaat - Zevenhuizen Telefoon: (0180) 63 31 15 ■■jexpert Kantoorboekhandel Kon. Wilhelminaplein 6 -Waddinxveen Tel. (0182) 61 30 61 Fax 9(0182) 61 91 15 Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2582 WOENSDAG 25 FEBRUARI 1998 4^ PvdA-lijstaanvoerder wethouderskandidaat Aad van Holsteijn. KORTING op alle OPRU1M- MODELLEN’. Spoorstraat 17-29 - 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 'Dobra Spolecnost' in de Remonstrantse Kerk. (Foto: De leden van de Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking Waddinxveen, Nolda Hootsmans (links op de foto) en Siska de directeur van REST meebrachten. (Foto: Nolda Hootsmans). Deelnemers aan het KRO-tv-programma 'ZigZag' van Koningin Julianaschool waren Leonie Kammeier en Shewit Russom, hier op de foto samen met presentator Sybrand Niessen in de Amsterdam ArenA. (Foto: KRO-tv). lU en I Barcelona 3.995,- 4.395,-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1998 | | pagina 1