Fonds voor oprichting Oudheidkamer fflÜIi Theo den Boon in beeldentuin DIWA VERRASSEND, VEELZIJDIG, VERBAZEND VOORDELIG: RIJNEKE BOULEVARD f ALLES VOOR UW OPEL... Plaats kopen in heteluchtballon è-l TO] CaBa Eerste burger slaat penning van Concordia van der linde b BURGERS ’"“XsLa Diefstallen WADDINXVEEN I KNIKARMSCHERMEN zonneschermen - rolluiken markiezen - sereens Wij bieden u een uitgebreide collectie. kalkhoven Van Elswijk b.v. Metamorfose De Knipperij Vijf bimplrtier* JVm 1*5 april e Paa^iageh gecpehd t j 1 I LEOLUX J MAART MAART Voorkom lange levertijd. Bestel nu! Computer supplies wonen Hoge Riindi>k 315 im?i? tel. 071 - 589.93.46 CASBA WONEN MARKT a PLUSMARKT DIWA WAARDEBON AAN DE KASSA RI In Waddinxveen vindt de ge ervaring, die niet snel CARWASH OPLAGE 14.500 EXEMPLAREN 7.985,- BEURSVOORTUINPLEZIER'98 bestuurslid tel. 0182- AutoV_ snelservice Auto\_ snelservice INTERIEURVERZORGING ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S /Auta\ snelservice WADDINXVEEN - De Vereniging Historisch Genoot schap Waddinxveen zoekt sponsors voor de oprichting van een Oudheidkamer in het Gouwedorp. Een daartoe opgericht fonds moet honderdduizend gulden gaan be vatten. ORGELS-PIANO’S KEYBOARDS 3 Philips 33.6k interne modem inclusief koptelefoon voor hands-free bellen en internet software van 249,- voor 199,- Philips 3D sounds-card van 99,- voor 79,- Cartridges voor alle merken printers!!! officieel Opel service-dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp J ge van 1.000 geslagen pen ningen zijn gemaakt van cupro-nikkel en bevatten dus elk 75% koper en 25% nikkel. De penningen wor den'in de komende weken verkocht door de Rabobank Waddinxveen (Kerkweg- Oost) en door leden van de muziekvereniging Concor dia. Ze kosten 15 gulden per stuk. Ook is er een 50- tal zilveren exemplaren van de penning geslagen voor f75,- per stuk. WADDINXVEEN - Na weken van opknappen heeft De Knipperij aan de Kerkweg- Oost een geheel vernieuwd interieur met een warme en rustgevende uitstraling ge kregen. Na de complete meta morfose staat het team van De Knipperij (voorheen Snel Hairstyling) weer enthou siast voor iedereen klaar. Ter gelegenheid van het 10- jarig bestaan van de salon voor dames, heren en kinde ren krijgen klanten tot en met zaterdag 21 maart wat lekkers bij de koffie en een leuke attentie. Voor de kinde ren is er een grabbelton. Het bestuur heeft wel een Oudheidkamer-fonds inge steld, maar het streefbedrag van ƒ100.000,- kan zeker niet in korte tijd op eigen kracht gehaald worden. “Wij zijn van mening dat, waar het in ons omringende gemeenten als Reeuwijk, Benthuizen en Zevenhuizen is gelukt om een Oudheidka mer op te richten, zoiets ook in Waddinxveen mogelijk moet zijn', vindt het bestuur. kelaar en kunstverzamelaar Harry Mens, die jaren gele den ook in de Waddinxveense raadzaal een expositie van Theo den Boon officieel open de. ‘Schilderen is als een droom die toegang geeft tot een in nerlijke poëtische wereld', zegt Theo den Boon. Hij laat zijn composities op linnen of papier zonder plan vooraf ontstaan. ‘Het ene werkstuk komt uit het andere voort, ik laat mij vooraf leiden door mijn ge voel', aldus Theo den Boon, wiens abstracte-expressionis- tische aanpak het best is te karakteriseren als een gedre ven soort schildershand- schrift. Ook confronteert Theo den Boon krachtige kwaststrepen met schijnbaar moeiteloos vloeiende verfpartijen en hel dere, geheimzinnige vlakken, die als afbakening van de ak- tie in de compositie fungeren. STAATSLOTEN Bij ons te koop t/ m maandag 23 maart voor de trekking van dinsdag 24 maart. PRIMERA GROENENDIJK Koninginneweg 11D Boskoop a (0172) 23 07 17 Er zijn ballonnen voor 2, 3, 4, 5 en 6 personen. Belang stellenden kunnen zich (overdag) in verbinding stellen met Ruud Visser, 631631. ZEVENHUIZEN/WADDINX- VEEN - Op woensdag 11 maart tussen 19.20 en 20.40 is ingebroken in een woning aan de Wilgenlaan te Zevenhui zen. Een slot is geforceerd en er worden een geldkistje en een horloge vermist. Donderdagmiddag 12 maart werd een 19-jarige bewoonster van het asielzoekerscentrum aangehouden in verband met een winkeldiefstal. Ze werd overgedragen aan de politie die proces-verbaal opmaakte. april 1993. In de afgelopen vijf jaar heeft het bestuur niet stilgezeten en allerlei activiteiten ontplooid, waar onder het uitgeven van een aantrekkelijk kwartaalblad. Het ledental bedraagt op dit moment 450. Wil een historische vereni ging bij de bevolking echter blijven aanspreken, dan kan niet worden volstaan met het uitgeven van een kwar taalblad, het organiseren van lezingen en tentoonstel lingen, het houden van ex cursies en het zoeken naar bodemschatten. ‘Dan is de totstandkoming van een Oudheidkamer een vereiste', aldus het Histo risch Genootschap. ‘Eerst dan is het ons mogelijk, voor werpen van historisch be lang voor Waddinxveen, ver antwoord te kunenn bewa ren. De geschiedenis van ons dorp wordt dan voor een groot publiek toegankelijk'. Het Historisch Genootschap houdt zich al geruime tijd bezig met de voorbereiding hiertoe, doch de financiële haalbaarheid is uiteraad niet mogelijk zonder steun van buiten. KUNT U MACHTIGE FOTO'S LATEN MAKEN!!! UTRECHT/WADDINX- VEEN - Waddinxveens bur gemeester Fedde Jonkman heeft maandagmorgen in het gebouw van de sinds 1994 geprivatiseerde De Nederlandse Munt NV te Utrecht de eerste herden- kingspenning geslagen van de 100-jarige Waddinx veense muziekvereniging Concordia. Het was een plechtig mo ment in dit historische pand in de Domstad waar Concordia’s secretaris Wim Faaij de tweede slag ver zorgde en Concordia’s pen ningmeester J. Romijn de derde slag. De herdenkingspenning van Concordia wordt ko mende vrijdagavond om acht uur voor de eerste maal uitgereikt tijdens het jubileumconcert in de Ont- moetingskerk (Groensvoor- de). De bijzondere penning is ook beschikbaar tijdens de receptie van het bestuur en reünie voor de leden ko mende zaterdagmiddag 21 maart van drie tot vijf uur in het clubgebouw ’De Hoge Noot’ (J.W. Frisoweg). De herdenkingspenning van Concordia is 2,20 mm dik en heeft een doorsnede van 38 mm. De in een opla- WADDINXVEEN - Voor het vierde achtereenvol gende jaar zal op Koninginnedag (donderdag 30 april) door de Stichting Nationale Feestdagen Waddinxveen weer een festival met heteluchtbal- lonnen worden gehouden op het WSE-voetbalcom- plex in de Oranjewijk. WD dat het Historisch Ge- nootschap op korte termijn permanente huisvesting moet krijgen, gecombineerd met een Oudheidkamer. De PCW meent dat in een ge meente waar weinig be waard is gebleven, het be langrijk is dat ook aandacht wordt gegeven aan het verle den. Daarom moet volgens deze politieke combinatie het ge meentebestuur meewerken aan een permanente huis vesting voor het Historisch Genootschap Waddinxveen. Ook de PvdA vindt dat voor het Historisch Genootschap huisvesting wordt gezocht. Daarbij willen de sociaal-de- mocraten dat wordt bezien of een permanente tentoonstel lingsruimte kan worden aan geboden. Het CDA meldt: ’Het Histo risch Genootschap is een waardevolle vereniging die, in een tijd van internationa lisering, het bewustzijn van de locake geschiedenis en de locale identiteit bevordert. Het Historisch Genootschap verdient daarom steun van de gemeente’. ’Ten aanzien van het voorne men van het Historisch Ge nootschap om te komen tot een permanente tentoonstel lingsruimte of Oudheidka mer spreekt het CDA de be reidheid uit een eenmalige bijdrage te willen leveren in de totstandkoming, mits het Historisch Genootschap aan toont de exploitatie zonder gemeentelijke bijdrage rond te kunnen krijgen’. Het Historisch Genootschap Waddinxveen is opgericht in acryl op papier in museum en beeldentuin Nic Jonk in Grootschermer. De officiële opening is komen de zondagmidag 22 maart om een uur door de bekende ma- voor diegenen die dit graag eens willen meemaken. Ballonvaren is een geweldi ge ervaring, die niet snel zal worden vergeten. De kosten van een ballon vaart bedragen ƒ500,- per persoon. Een ballonvaart kan ongeveer;25 minuten duren doch afhankelijk van de weersomstandigheden wellicht bijna een uur. beschikbaar I WADDINXVEEN - De Wad dinxveense kunstenaar Theo den Boon verzorgt tot en met zondag 17 mei de vooijaar- sexpositie met recente schil derijen, acryl op linnen en t Op het complex aan de Wil- lem de Rijkelaan zullen in de vooravond ongeveer 30 heteluchtballonnen het I luchtruim kiezen (mits de weersomstandigheden dit I toelaten). De meeste ballonnen zullen weer worden gesponsord door het Waddinxveense bedrijfsleven. Ook dit jaar zullen er weer special-sha pes te bewonderen zijn. In 1997 ging in Waddinx- veen de in schitterende I kleuren uitgevoerde Pauw- ballon, een molen-ballon F met echte wieken en zelfs twee passagiers, een spij- kerbroek-ballon van 38 I meter hoog en een ballon I in de vorm van een auto de lucht in. De Stichting Nationale I Feestdagen Waddinx- I veen verwacht dat dit jaar 90 tot 100 passagiers de lucht in zullen gaan. Op dit moment zijn nog j plaatsen 1 111 _BO eekblad voor Waddinxveen hm MR burge- ging. viering 20 maart 1998 en aan de andere zijde 'Muziek vereniging Concordia Waddinxveen: 1898 - 1998'. I 100% ALCANTARA Vlakbij in Zoeterwoude Rijndijk (afslag A4, richting Alphen a/d Rijn) .1 HÜLSTA JORI LEOLUX HF STYLE INTERSTAR AS APK-KEURINGEN Afsl Zoe Rijn Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstuden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. Plantariumgebouw Int. Trade Centre Hazerswoude/Boskoop Geopend van 9.30 tot 1730 uur. T oegangsprijs 15,-, CJP-houders of 65+ 10,-, kinderen t/m 12 jaar gratis, 13 t/m 17 jaar 7,50. Groepstarief (vanaf 18 pers.) 10.- p.p. Parkeren 5,-. Dorpstraat 38, Waddinxveen, (0182) 61 23 73. Zijde 3, Boskoop, (0172) 21 25 44. ONDERHOUD ALLE MERKEN DESKUNDIG ADVIES HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2585 WOENSDAG 18 MAART 1998 Coenecoop 397, Waddinxveen, Tel. (0182) 61 47 14 (nieuw!) erkend sloten geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) Spoorstraat 17-29 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 Volop keus - Volop voordeel!! T KERKSTRAAT 2 - 28, BODEGRAVEN TELEFOON (0172) 61 25 41 Coenecoop 397. Waddinxveen. Tel. (0182) 61 4714 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) Bij CASBA Wonen: 2- en 2,5 zits Bora-Bora in alcantara nu vanaf INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen Dorpstraat 39 - Waddinxveen Telefoon (0182) 61 22 98 J Ivoor 1 ooi woon i deeén De eerste drie herden- kingspenningen voor de muziekvereniging Concor dia zijn geslagen door bur gemeester Fedde Jonkman (midden), secretaris Wim Faaij (links op de foto) en penningmeester Jan Ko mijn, beide van Concordia. Een recent kleurig werk van de Waddinxveense kunste naar Theo den Boon. ACTIEDAGEN DONDERDAG 11.00 TOT 17.00 VRIJDAG lO.OOTOT 17.00 ZATERDAG 10.00 TOT 15.00 GEEN KOOPAVOND LUNCHPAUZE 12.30/13.30 UUR. J HEEFT WEER EEN LEUKE ACTIE IN HUIS Het vierde ballonfestival van 1997 boven het WSE-com- plex in de Waddinxveense Oranjewijk. (Foto: Maria Wientjens-van der Velden). Waddinxveens burge meester Fedde Jonkman slaat bij De Nederlandse Munt NV te Utrecht de eer ste herdenkingspenning voor de 100-jarige mu ziekvereniging Concordia, daarbij gadegeslagen door zijn echtgenote, ini tiatiefnemer Theus Verwe- ij en bestuursleden van de jubilerende muziekvereni ging. (Foto: Sjaak Noteboom). Op de herdenkingspenning van de 100-jarige muziekver eniging Concordia staat aan de ene zijde het wapen van de gemeente Waddinxveen en de datum van de jubileum- Z!OAIftftOJ Voorbeeldtuinen Demonstraties JSCQi Plantenverkoop het snelle en persoonlijke adres voor: m y WW

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1998 | | pagina 1