f J 25 LVW SE)0 ESS 18.95 DE SNIEP ERKLEIJ Wethouders verdelen posten onder elkaar r Gratis autovakantie fF. Oe Sniep Frans Potuyt kandidaat voor de Tweede Kamer CASBA ITALIA SHOW Voorjaarsstunt! ^PAAS VAKANTIE z ALLES VOOR UW OPEL... y' Postbode Jan Vink uitgewuifd Aan onze lezers a Automatisch lintje voor raadsleden Terra Cotta potten voor balkon ivon/e Van Elswijk b.v. kalkhoven wonen H<>gc R'jndiik 315 NU OOK KLEUR KOPIEËN ter introductie h,- per A4-kopie ÈN VOOR WINKELEN NAAR 3.995 ON T S PA N N I N G TUINCENTRUM GROOTSTE TUINMEUBELSHO INDEREGIO WWW V, VOORDEELSLAGER «IW. VAN OER PIJL VAN BERKESTEIJN WOONCULTUUR a. CARWASH De directie of terras. J OPLAGE 14.500 EXEMPLAREN ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) _VAuto\_ snelservice De bezorgtijden zijn op de openingsdagen van 17.00 tot 23.00 uur 2e PAASDAG GEOPEND van 11.00 tot 16.00 uur 't Kopje van Bloemendaal Bloemendaalseweg (Otweg 3) Waddinxveen (0182) 39 48 15 Vanaf heden ook thuisbezorging officieel Opel service-dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 X. Hazerswoude-Dorp In verband met Goede Vrij dag is het kantoor van Rijn en Gouwe /Weekblad voor Waddinxveen in Waddinx veen op vrijdag 10 april 1998 vanaf 16.00 uur ge sloten. WADDINXVEEN - Waddinxvener Frans Potuyt (Scha- epmanhoeve) staat bij het CDA kandidaat voor de Tweede Kamer-verkiezingen op woensdag 6 mei. Hij bezet de 47e plaats bij de christen-democraten. Het is overigens niet waar schijnlijk dat Frans Potuyt wordt gekozen. De huidige CDA-Kamerfractie telt 34 ze tels. Wanneer de gemeente raadsverkiezingen van woensdag 4 maart worden ’vertaald’ naar landelijke ver kiezingen zou het CDA 37 ze tels verwerven. Frans Potuyt, in het Gouwedorp voorzitter van de plaatselijke CDA-af- deling, brengt als specifieke deskundigheden buitenland se zaken en defensie binnen. Hij is als carrière-diplomaat verbonden aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vijf jaar geleden kwam hij met zijn gezin in Waddinxveen wonen, waar zijn echtgenote haar jeugd doorbracht. Zij is de dochter van WD-fractie- voorzitter Koos de Vogel. In het bulletin van de ge- VIDEO CORNER tefJoon 65IeL 61 89 10 WADDINXVEEN - Nelleke van Wijk-Koetsier (Schubert- hof), die eind vorig jaar een autovakantie naar Frankrijk boekte bij de Rabobank Wad dinxveen, kan gratis op reis. Zij vulde namelijk een vra genlijst in, verzon een slagzin en won de hoofdprijs van de ’reissom retour wedstrijd’. Dat betekende dat ze de ge hele reissom terug kreeg. De bijzondere prijs werd fees telijk uitgereikt bij de Rabo bank aan de Kerkweg-Oost. Reisadviseuse Sharon Levys- sohn overhandigde Nelleke van Wijk-Koetsier de cheque met het uitgegeven bedrag. Met deze actie attendeerde de Rabobank haar klanten op de voordelen van het vroeg boe ken. De bank hoopt daarmee de trend te doorbreken, dat veel reizigers op het laatste moment hun vakantie vast leggen. Vroeg boeken geeft de vakan tiegangers kans op kortingen, bijvoorbeeld drie weken voor de prijs van twee of logies- ontbijt betalen, maar half pension genieren. Bovendien heeft iemand die eerder boekt meer keuze in accommoda ties en soorten vervoer. geziene verschijning. Dat bleek tijdens zijn laat ste bestelronde. Tientallen klanten zwaai den hem uit en bedankten hem voor zijn uitstekende dienstverlening in de afge lopen jaren. Uit de vele giften in de vorm van enveloppen, brieven, gedichten, flessen wijn en bloemen bleek dat Jan Vink een gewaardeerde postbode is geweest. Ook zijn collega’s hebben de laatste dag niet onopge merkt voorbij laten gaan, ’s Morgens om zes uur werd Jan Vink verrast op zijn feestelijk versierde werk plek met een ontbijt, waar na hij werd uitgezwaaid ter afsluiting van zijn PTT- loopbaan. De opvolger van Jan Vink is George Roijers. Hij is een ervaren postbode en zal ongetwijfeld de werk zaamheden van Jan Vink op een prima manier overne men en uitvoeren. WADDINXVEEN - Het nieuwe college van Burgemees ter en Wethouders, dat wordt gevormd door VVD, PCW en PvdA, heeft ook de portefeuilles verdeeld voor de komende vier jaar. Harde vloeren zijn op z’n zachtst gezegd mode bij Vivante LAMINAAT LAMELPARKET MASSIEF PARKET WICANDERS PARKET EN KURK WADDINXVEEN - Vrijdag 1 mei stopt postbode Jan Vink van het PTT-bestel- kantoor aan de Stations straat officieel met zijn werkzaamheden. Hij gaat van zijn genieten. De bewoners van de Van Mecklenburg Scherinlaan en omgeving hebben hem al, evenals zijn collega’s, uitge zwaaid. Jan Vink is in 1963 bij het toenmalige Staatsbedrijf der PTT in dienst gekomen. Nadat hij bij verschillende werkgevers had geprobeerd een carrière op te bouwen viel zijn keuze uiteindelijk op PTT Post. Dat is hem kennelijk goed bevallen want 35 jaar is een respectabele tijd. In 1963 heeft Jan Vink de cursus opleiding tot postbo de met succes afgerond en een jaar later kwam hij in vaste dienst bij PTT Post. Hij kwam toen te werken op het postkantoor van Zeven huizen. In zijn laatste jaren als postbode had Jan Vink als vaste bestel wijk in Wad dinxveen de Van Meckelen- burg Schwerinlaan en om geving. Hij was een graag WADDINXVEEEN - Twee vertrekkende gemeenteraads leden zijn vorige week dins dagavond tot hun verrassing benoemd tot lid van de Orde van Oranje-Nassau. De enige criteria om voor deze koninklijke onderscheiding in aanmerking te komen was dat zij tenminste 12 jaar deel moesten hebben uitgemaakt van de gemeenteraad en niet meer in de gemeenteraad zou den terugkeren. Eventuele maatschappelijke activiteiten deden er niets toe om voor zo’n automatische on derscheiding in aanmerking te komen. Was dat wel het ge val dan werd men geëerd met de hogere graad Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Jan Borger (Unie 55+) en Charles Wijnen (PvdA) voldeden aan het gestelde criterium van tenminste 12 jaar raadslid maatschap, bovendien zwaai den ze af en dus kregen ze au tomatisch een lintje. Datzelf de was dinsdagmiddag het geval met vertrekkend wet houder Jan Hielema (CDA). Met hen kregen dezer dagen overal in het land 720 andere gemeenteraadsleden zo’n au tomatische koninklijke onder scheiding. Aan maar 18 overal in het land vertrekkende ge meenteraadsleden werd het ridderschap uitgereikt. Dat was in Waddinxveen niet het geval. meentelijke afdeling geeft de CDA-kandidaat aan wat hem heeft bewogen zich kandidaat te stellen. Over het CDA-programma ’Samenleven doe je niet al leen’ merkt hij op: ‘Dit is een politieke boodschap die waar den erkent, en spelregels wil hanteren, waardoor in de vol gende eeuw niet de verloede ring maar de solidariteit tus sen mensen de boventoon voert'. In de campagne wil Frans Potuyt duidelijk ma ken dat kortzichtig eigen be lang geen richting aan kan geven. Sleutelbegrippen zijn voor hem zorg, onderwijs, vei ligheid, milieu, ontwikke lingssamenwerking, betrok kenheid op elkaar en waar den en normen. ‘Ik houd mijn hart vast voor een wereld waarin het ’ver lichte eigen belang1 van paars de dienst gaat uitmaken1. Op de vraag wat de meer waarde van het CDA in de po litiek is, antwoord hij: ‘De christen-democratische tradi tie is er het bewijs van dat een levensovertuiging geen privé aangelegenheid is, maar integendeel, mensen aanzet tot maatschappelijke en politieke actie1. ‘Er is zoveel onrecht, zoveel armoede, zoveel verdriet. Het CDA moet, net zoals het evangelie, de samenleving aanspreken ’meer dan het ge wone’ te doen voor een ander'. ‘Dat is pretentieus en maakt ons kwetsbaar. Al snel krij gen we het verwijt van hypo crisie, en vaak terecht. Maar toch moeten we er voor gaan‘. Frans Potuyt wordt de komende weken ingezet ter ondersteuning van een groot aantal regionale manifesta ties waar overigens CDA- lijsttrekker Jaap de Hoop Scheffer de meeste aandacht krijgt. Wethouder Joop Neele (PCW) krijgt in zijn portefeuille openbare werken, verkeer en vervoer, milieu en energie, sociale zaken en wijk- en buurtbeheer. Wethouder Ma ria Wientjens-van der Velden (WD) krijgt in haar porte feuille ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, woning bouw en bedrijfsterreinen, economische zaken, vast- goedzaken en het hoofdwin kelcentrum. Wethouder drs. Aad van Holsteijn (PvdA) krijgt in zijn portefeuille volksgezondheid, maatschap pelijke dienstverlening, wel zijn, onderwijs en educatie, sport en recreatie, kunst en cultuur en voorzieningen ge handicapten (WVG). 2< De nieuwe raadsperiode be gint volgende week dinsdag avond 14 april met de instal latie van de nieuwe gemeen teraad. Enkele belangrijke wijzigingen in de portefeuille verdeling zijn dat ruimtelijke ordening en het hoofdwinkel centrum ’de Passage’ naar WD-wethouder Maria Wien tjens-van der Velden is ge gaan en dat de burgemeester verantwoordelijk wordt voor personeel, organisatie en huisvesting. Burgemeester Fedde Jonkman (CDA) krijgt in zijn portefeuille algemeen bestuurlijke zaken en coördi natie, intergemeentelijke sa menwerking, openbare orde en veiligheid, brandweer, pu- bliekszaken, burger en be stuur, voorlichting en com municatiebeleid, jumelage, fi nanciën en grondbeleid, personeel, organisatie, huis vesting en automatisering. Kon. Wilhelminaplein 6 Waddinxveen Tel. (0182) 61 30 61 Fax (0182)61 91 15 aan officieel nheden. Hij welverdiende rust ft Z eekblad voor addinxveen it van reisadviseuse Sharon gemeenteraadslid Char- (Foto: Sjaak Noteboom). Nu per set van 4 van voor A WORLD OF HOME ENTERTAINMENT HÜLSTA )ORI LEOLUX HF STYLE INTERSTAR PIJL SNEL NAAR VAN OER PIJL FONDUE- OF GOURMETSCHOTEl i Waddinxveens CDA-Tweede- Kamer-kandidaat Frans Po- tuyt. (Foto: CDA). Lid Teleflora Coenecoop 397, Waddinxveen, Tel. (0182) 61 4714 (nieuw!) Gouwestraat 21 Boskoop 0172-212506 Rijnlandstraat 4 Waddinxveen (0182)61 61 19 U VINDT ONS TWEE STRATEN ACHTER HET GEMEENTEHUIS HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2588 WOENSDAG 8 APRIL 1998 Ruime parkeergelegenheid KANAALDIJK 44 - WADDINXVEEN ZUID TELEFOON: 0182-614 633 Openingstijden: Mo. t/m vrij.: 9.00-17.00 uur. Do.rl 8.30-21.00 uur. Za.: 9.30-17.00 uur. HARWA OPENINGSTIJDEN: ma. gesloten di. t/m za. 12.00 - 14.00 uur 16.00 - 24.00 uur zo. 16.00 -22.00 uur ■■Jexperl kxrl..-. jA Postbode Jan Vink bestelt voor geving. 200 gram RUNDERBIEFSTUK 200 gram VARKENSBIEFSTUK 200 gram KIPFILET 200 gram GEKRUID TARTAAR 8 MINI-SLAVINKJES I Vertrekkend PvdA-gemeenteraadsiid Char- (Foto: Sjaak Noteboom), les Wijnen. Eikenlaan 56 2742 ZT Waddinxveen tel/fax (0182) 61 28 93 INBRAAKBEVEILIGING een zaak, van vertrouwen BLOEMEN EN PLANTEN 2e Bloksweg 2, 2742 KJ Waddinxveen Telefoon: (0182) 61 25 59,-fax: 63 1 7 35 Woensdag hele dag open Kom huren en mook kans op mooie prijzen. HUTEHUUt Airforce One Glos OP=OP Bankstel Nagano Robuust, tijdloos vormgegeven en uitgevoerd in ijzersterke, modische microvezel; wat wilt u nog meer? Leverbaar in diverse kleuren. 7-Jeö 3-rits nü vanaf aPri/ I A Ruime keus in onze parketshop Spoorstraat 17-29 - 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 Vertrekkend Unie 55+-gemeenteraadslid Jan Borger. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur Nelleke van Wijk-Koetsier krijg Levyssohn van de Rabobank Waddinxveeen de gehele reis som terug van een autovakantie naar Frankrijk. (Foto: Rabobank Waddinxveen). T Paasdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur WADDINXVEEN tel.(0182)63 04 44 Postbode Jan Vink aan het werk in het bestelkantoor van de PTT aan de Stationsstraat in Waddinxveen. (Foto: PTT Post). het laatst post in de Van Mecklenburg Schwerinlaan en om- (Foto: PTT-Post). - tel. 071 - 589.93.46 tg A4 41 erwoude M Kantoorboekhandel de

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1998 | | pagina 1