Boekje brengt Wilhelmus onder aandacht van alle scholieren Advocaten in politiebureau 299,- 1 01 lit Rabobank viert het 100-jarig bestaan Dagje vrij?! Kees van der Linden voorzitter Genootschap F [Heemskerk kalkhoven ALLES VOOR x ÜW OPEL... Van Elswijk b.v, officieel Opel service-dealer bBURGERS" i van der linde Bank schenkt vijf mille voor schoolhof ft Receptie Kunstkring Boekje is verkrijgbaar bij Rabobank 'Watervogel' Josiah Onemu KONINGINNE DAG GEOPEND VAN 9.00-17.00 UUR GROOTSTE TUINMEUBEL- SHOW INDEREGIO Alles voor een geslaagde dag uit of vakantie vindt u bij ons! AANBIEDING KNIKARMSCHERMEN wandelroutes fietsroutes kaarten reisgidsen ƒ1.089,- 1.179,- 1.269,- 1 ^449< 1.519,- S* 0182-613500 PIANOHANDEL VERKOOP - STEMMEN - REPARATIE 7 OPLAGE 14.500 EXEMPLAREN 80,- C1000 Wzj wensen u een fijne dag! Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast, enz.. 24 uur service 3 maanden garantie St. Victorplein 2 - 2741 JN Waddinxveen (0182) 61 16 97 Óók voor: KEYBOARDS en BLADMUZIEK (Geopend: wo. t/m zat., 9.00-17.00 uur) KONINGINNEDAG de gehele dag GESLOTEN PLUSMARKT ALBERT HEUN GARANTMARKT C1000 300 x 250 350 x 250 400 x 250 450 x 250 500 x 250 ^0x 250 INTERIEURVERZORGING TUINCENTRUM 't Kopje van Bloemendaal f Weekblad voor VII addinxveen Op de foto van links naar rechts Gerrit van Ringelenstein (voorzitter van de Rabobank Advocaten van de Kastanjelaan in onder te kunnen brengen. De omslag van het door de De elf leden tellende werkgroep 100 jaar Rabobank Wad- UW TELEVISIEDOKTER 1- Dorpstraat 38, Waddinxveen, (01 82) 61 23 73. Zijde 3, Boskoop, (0172) 21 25 44. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. Dorpstraat 33 2742AP Waddinxveen Telefoon: 0182-630899 HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2591 DINSDAG 28 APRIL 1998 PTT telefoonkaarten F 60,- PTT bel tegoed F 80,- LIBERTEL bel tegoed LIBERTEL IZI Philips Diga met bel tegoed 75 cent p.m. VANAF: Spoorstraat 17-29 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 Fax (0182) 52 29 26 Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 v Hazerswoude-Dorp Op de toto var Waddinxveen), buri ncmvui Waddinxveen). Waddinxveens eerste burger Fedde Jonkman bij locale bodem- Historisch Genootschap Waddinxve'en. naar verhouding nog maar over een zeer beperkt aantal leden beschikt, wil tijdens het eerste lustrumjaar meer le den werven door de grens van 500 te passeren en meer geld sparen voor de oprichting van een eigen Oudheidkamer. “Voor het zover is, zal er even wel nog heel wat water door de Gouwe stromen1, aldus het bestuur van de vereniging, die binnenkort in de persoon van de 66-jarige oud-burge- meester Kees van der Linden een nieuwe voorzitter krijgt. Het Wilhelmus;, het huis van Oranje en het volkslied van Waddinxveen Dorpstraat 39 - Waddinxveen L Telefoon (0182) 61 22 98 J INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen Uitval 2,50 meter. Bediening d.m.v. solide oogwindwerk. De Rabobank Waddinxveen legt aan de talrijke activitei ten die in de komende maan den ter viering van het 100-ja- rig bestaan aan de dag wor den gelegd de laatste hand. Voor dat doel is in het bankge bouw aan de Kerkweg-Oost al enige tijd onder leiding van Rabobank-voorzitter Gerrit van Ringelenstein de werk groep T00 Jaar Rabobank’ aan de slag, die bestaat uit medewerkers van de Rabo bank Waddinxveen en verte genwoordigers van de Wad- dinxveense samenleving. De eerste activiteit waarmee het eeuwfeest onder het motto 1990 als maatschap gestart door vier advocaten. De maatschap was een voort zetting van het kantoor van mr. J.G.B. in ’t Veen te Al- phen aan den Rijn. Nog al tijd bevindt de helft van het kantoor zich in die plaats, terwijl de andere helft in Waddinxveen is gevestigd. Beide afdelingen tellen te genwoordig ieder vijf advo caten en de groei gaat door. De kracht van In ’t Veen Ad vocaten, dat voor de cliënten betrokken en deskundig wil zijn, is dat het kantoor in vrijwel elk soort recht eren specialist binnen de gelede ren heeft. In Waddinxveen houdt mevrouw mr. J.C. Quint zich bezig met familie recht, mr. M.A. Jacobs met huurrecht, arbeidsrecht en incasso’s en mr. M. Scharloo vooral met strafrecht en al gemene praktijk. Verder is de bekende straf pleiter mr. M.L. Groen aan het kantoor verbonden en houdt mr. J. Vermeulen zich voornamelijk bezig met fail- lissementsrecht, onderne mingsrecht en arbeidsrecht. Rabobank Waddinxveen uit gegeven boekje over het Wilhelmus, de banden tus sen het koninklijk huis en Waddinxveen en het volks lied van Waddinxveen. De expositie werd tot vier uur ’s middags gehouden in de voormalige Prof. Kohnstam- mschool voor openbaar MAVO (die is opgegaan in het Coenecoop Colege) aan de Mauritslaan. Als één van de eerste activi teiten ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van het Historisch Genootschap Wad dinxveen, dat op 20 april 1993 werd opgericht en in oud-burgemeester Kees van der Linden een nieuwe voor zitter krijgt, kreeg het pu bliek foto’s en prentbriefkaar ten te zien van Oud-Wad dinxveen. Ook werden er zwart-wit films uit vroeger tijd vertoond en kregen de be zoekers een beeld van de vondsten die door de werk groep bodemonderzoek van de vereniging in de loop der tijd zijn gedaan. De Vereniging Historisch Ge nootschap Waddinxveen, dat dinxveen, gefotografeerd in de ontvangsthal van het bank gebouw aan de Kerkweg-Oost. Vijf van hen vertegenwoor digen de samenleving en zes van hen zijn verbonden aan de jubilerende bankinstelling. (Foto: Rabobank Waddinxveen. (Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Waddinxveen kent dit jaar drie eeu- welingen: de muziekvereniging ’Concordia’, de machi nefabriek Van den Berg Waddinxveen BV (Henegou- werweg) en de Rabobank Waddinxveen. A Lerkend iM (sloten ■^expert si Prijzen inch 17,5% BTW. Exclusief montage. Leverbaar in 6 streepkwaliteiten. Bloemendaalseweg (Otweg 3) Waddinxveen (0182) 39 4815 Ruime parkeergelegenheid WADDINXVEEN - Het voormalige politiebureau aan de Mozartlaan in Wad dinxveen wordt op dit mo ment verbouwd om er deze zomer In ’t Veen Advocaten van de Kastanjelaan te kun nen huisvesten. Dit wordt dan het derde onderkomen van dit advocatenkantoor dat ook aan de Staringlaan kantoor heeft gehouden, ter wijl het overigens daarvoor ook aan de Jan Dorrekens- kade-Oost te vinden is ge weest. In ’t Veen Advocaten in Waddinxveen werd in WADDINXVEEN - In Wad dinxveen wordt aan de voor avond van Koninginnedag 1998 geprobeerd op bijzondere wijze de kennis van het Wilhelmus bij de schooljeugd te vergroten. Voor dat doel heeft de 100-jari- ge Rabobank Waddinxveen het boekje ‘Het Wilhelmus, het huis van Oranje en het volks lied van Waddinxveen' laten samenstellen. Burgemeester Fedde Jonkman van Waddinxveen kreeg het speciale boekje van 28 pagina’s vrijdagmiddag uitgereikt in het gemeentehuis (Raadhuisplein). Hierbij waren ook de wethou ders Maria Wientjens-van der Velden (VVD) en Joop Neele (PvdA) en een delegatie van de Rabobank Waddinxveen aan wezig. Het lezenswaardige boekje werd ongeveer tegelij kertijd uitgereikt aan alle leer lingen van de scholen voor het basisonderwijs en het voortge zet onderwijs in Waddinxveen. Dat gebeurt ter gelegenheid van Koninginnedag 1998. Het initiatief tot uitgave van het bijzondere boekje, waarvan de omslag is voorzien van een collage van kleurenfoto’s uit Waddinxveen, is genomen door de Coöperatieve Rabobank 'Waddinxveen' BA ter gelegen heid van het 100-jarig bestaan van deze bankinstelling. Met de uitgave wordt door de bankinstelling ingehaakt op de actuele belangstelling voor het Nederlandse volkslied, dat vol gens de schrijvers in het boekje een grotere bekendheid zou moeten hebben. In het door de Waddinxveense journalist Bert J. Woudenberg samengestelde en geredigeerde boekje wordt op een boeiende en populaire wijze de geschiedenis van het ruim vier eeuwen oude Wilhel mus belicht. Dat gebeurt door de Waddinxvener dr. Bram Maljaars, docent Nederlands aan het Driestar College in Gouda. Het volkslied is voor hem een uniek, intrigerend en raadselachtig 16e eeuws troost en bemoedigingslied. Bij zijn verhaal staan alle 15 couplet ten van het Wilhelmus afge drukt. Waddinxveens histori cus Cees Neven onthult in het zelfde boekje dat ook Waddinxveen over een eigen volkslied beschikt dat is ge maakt door toenmalig school hoofd J.J.C. Mastenbroek van de Openbare Lagere School B (de huidige Theo Thijssen- school aan de Kerkweg-oost). Op 13 juli 1941 waren de tekst en de muziek van dit locale volkslied klaar. In het boekje vertelt Cees Neven over de ont staansgeschiedenis van het verzetslied, dat door toenmalig burgemeester C.A. van der Hooft tot Waddinxveens Volks lied' werd gebombardeerd. Verder wordt in de uitgave de dit jaar 150 jaar oude Grond wet van Thorbecke behandeld in een voor jongeren bedoelde tekst (artikel 1: Iedereen is ge woon gelijk, artikel 2: Je mag niemand zomaar het land uit gooien). Ter sprake komen voorts de banden van Waddinx veen met het vorstenhuis en de koninklijke bezoeken aan Wad dinxveen en wordt een opsom ming gegeven van de 33 Oran- je-straatnamen die het Gouwe- dorp kent. Het voormalige politiebureau aan de Mozartlaan wordt verbouwd om er In 't Veen (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Wad dinxveens burgemeester Fedde Jonkman heeft za terdagmorgen om tien uur een expositie van de Ver eniging Historisch Ge nootschap Waddinxveen (HGW) geopend die maar zes uur voor het publiek geopend is geweest. Frame aluminium, wit gemoffeld. Knikarmen met dubbele kabel. Rabobank WADDINXVEEN - De Wad dinxveense KunstKring houdt vrijdag 8 mei van half vijf tot half zeven in de Re monstrantse Kerk aan de Zuidkade een receptie ter ge legenheid van het tienjarig bestaan. De KunstKring timmert op Koninginnedag (donderdag 30 april) aan de weg met een Kunstmarkt die van 11.00 tot 15.00 uur wordt gehouden in en om het Anne Frank-cen- trum (Jan van Bijnenpad). De opening van deze gratis toegankelijke kunstmarkt, waarop de bezoekers ook ei gen kunstwerken en sieraden kunnen laten beoordelen, is om kwart voor elf door PvdA- fractievoorzitter in de Wad dinxveense gemeenteraad, drs. Marian Stoffers. rgemeester Fedde Jonkman, wethouder Maria Wientjens-van der Velden (VVD), wethouder Joop Neele (PCW) en Arnoud Ammerlaan (directeur van de Rabobank (foto: Rabobank Waddinxveen). WADDINXVEEN - ’Wilhel mus als hit’ schrijven voorzit ter Gerrit van Ringelenstein en directeur Arnoud Ammer laan boven hun inleiding in het bijzondere boekje ’Het Wilhelmus, het huis van Oranje en het volkslied van Waddinxveen’, dat vorige week vrijdag aan alle Wad dinxveense scholieren in het basis- en voortgezet onder wijs is uitgereikt. Het 28 pagina’s tellende boekje, waarvoor inmiddels ook buiten de scholen veel be langstelling bestaat, kan door meisjes en jongens die elders in de regio op school gaan en door hun belangstellende ou ders gratis en zolang de voor raad strekt worden afgehaald bij de Rabobank Waddinx veen aan de Kerkweg-Oost. I WADDINXVEEN - De VSB I Bank NV, die in Waddinx- veen aan het Konignin Wil- I helminaplein is gevestigd, heeft een cheque van 5.000 gulden uitgereikt aan de ge reformeerde basisschool De Leilinde aan de Lindegaar- de. Het geld is bestemd als bij drage aan de herinrichting vondsten in gesprek op de eendaagse expositie van de Vereniging (Foto: Sjaak Noteboom). Hij volgt de huidige voorzit ter en oud-PvdA-wethouder dr. Martin Kraaijestein op. Kees van der Linden is dan de derde voorzitter. De eerste was oud-notaris Jacob in ’t Hol.Vice-voorzitter Hans Geel houdt zich in deze maanden bezig met het schrijven van een nieuw boekje, waarin aan de hand van foto’s en prentbriefkaar ten Waddinxveen wordt be schreven zoals het er in de vo rige eeuw moet hebben uitge zien. REEUWIJK/W ADDINX VEEN - De Waddinxveense kunstenaar Josiah Onemu is één van de dertien kun stenaars die meedoen aan het ’Watervogels’ Kunstpro ject Reeuwijk van de Regio nale Kunststichting Gouda, j Het project gaat zaterdag avond 9 mei om half negen officieel van start in het res- taurant ’t Reeuwijkse Hout aan de Reeuwijkse surfplas I met een toespraak van vice- voorzitter Sjoerd Veerman van het Natuur- en Recre- atieaschap Reeuwijkse I Plassen. Aansluitend voe- i ren de ’Eenvoudige Vrou- wen’ Ria Volk en Laurette I Vossepoel uit Gouda, met medewerking van anderen, de performance ’Drijfveren’ op. Voorafgaand aan de ope- ning is er vanaf zes uur een I fietstocht met de deelne- I mende kunstenaars Peter Bartels (Bodegraven), At Brandenburg Marijke I Bakker (Schoonhoven), Pe- I ter Djelan (Lekkerkerk), Ti- j neke van Ede (Reeuwijk), I I Ria van Eyk (Lekkerkerk), I Carina Mathot (Gouda), I I Riet Kolenberg (Bodegra- I ven), Fred van Loon I J (Gouda), Josiah Onemu I (Waddinxveen), Ronald I Uijtdehaage (Gouda) en Ria Volk Laurette Vossepoel (Gouda). ’Toekomst door samenspel’ luister wordt bijgezet en die is voorbereid door de werkgroep is de verschijning van het 28 pagina’s tellende educatieve boekje ’Het Wilhelmus, het huis van Oranje en het volks lied van Waddinxveen’. Deze uitgave is vlak voor het week einde aan alle scholieren in het Gouwedorp uitgedeeld. Op officiële wijze zijn er ook enke le exemplaren overhandigd aan het college van Burge meester en Wethouders. De werkgroep 100 jaar Rabobank Waddinxveen bestaat dus uit vertegenwoordigers van de plaatselijke samenleving en medewerkers van de Rabo bank Waddinxveen. Op de foto zijn dat van links naar rechts mevrouw A. Mole- naar-van Rooijen (Klaver veld), C. de Jong (Piasweg), A.P. van Dijk (Schaepman- hoeve), G. van Ringelenstein (Beethovenlaan), J. Willem- stein (Zuidplaslaan), me vrouw L. Jonkman-Kootje (Jan Dorrekenskade-Oost), C. v.d. Linde (Dorpstraat), R. Rendering (Gouda), S.Y. Lankhaar-Oosterom (Van Maerlantstraat), R. van Dode- waard (Sweelinckhof) en A.J. Ammerlaan (Zevenhuizen). van het schoolplein tot een schoolhof, waarvoor het pro ject ’Sprong vooruit’ loopt. De uitreiking aan de gere- formeerde basisschool De I Leilinde gebeurde door de I heren J. Berends (Mees 1 Pierson) en J.D.C. Ruijs I (kantoordirecteur VSB s Bank) namens Fortis waar- toe hun banken behoren.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1998 | | pagina 1