KERNGROEP ONDER VUUR GERANIUM- MARKT TUIN PLANTEN- MARKT Itw Fedde Jonkman ontmoet Youp van 't Hek onderscheiden ALLES VOOR N UW OPEL... Z^5 Wandeling van Waddinxveen naar Spanje kalkhoven Youp van't Hek naar Waddinxveen voor ballonvaart ED REUSKEN Van Elswijk b.v. UITNODIGING O U komt toch ook?! A.S. ZATERDAG W Nogmaals allen heel hartelijk bedankt!! Stichting Nationale Feestdagen Waddinxveen X OPLAGE 14.500 EXEMPLAREN KOPEN/VERKOPEN? A.s. vrijdag en zaterdag grote I.v.m. de werkzaam heden op de Passage houden we de geraniummarkt op deze plaats. Fris en vrolijk of Warm en persoonlijk Het is weer moederdag bij de Rozenbottel bloemen bij KORB1S aan de Dreef (t.o. Texaco). Groot assortiment tegen kleine prijsjes. gerd omdat zij dan minder kon betekenen voor de men sen. BIJ HET WINKEL CENTRUM ZUIDPLAS GROOT ASSORTIMENT PERKGOED, KUIPPLANTEN EN FUCHSIA’S door BERT J. WOUDENBERG Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. vfbsocm makelaardij b.v. Julianastraat 6 Waddinxveen tel. (0182)61 23 09 (UUR aan: Brandweer, Politie, EHBO voor een goed verloop op de velden het gas voor de ballonnen, Geukes voor het vervoer van patiënten van en Overtoom (tuut tuut) voor cabaretier vond dat een heel goed idee en regelde deze ontvangst met inmiddels meer mensen, waarbij door de krant ook gefotografeerd mocht worden. Door de voorstelling ’De Wa ker, De Slaper De Dromer’ loopt Waddinxveen als een rode draad. Het Gouwedorp subsidie al niet meer heilig. Agenda 21 voor een duurza me ontwikkeling van het Gouwedorp in de 21e eeuw. Paula van de Ark vertegen woordigt in deze werkgroep de Kerngroep Ontwikkelings samenwerking Waddinxveen. Zij vindt dat meer aandacht voor bewustwording van de situatie in ontwikkelingslan den wèl, maar vermindering van subsidie niet in de Lokale Agenda 21 past. Nesse 10 2741 ES Waddinxveen y \tel./fax (0182) 61 57 41y Wientjens naar Hekwerk BV gaan bellen. PvdA-wet- houder drs. Aad van Holste- ijn kon niet naar Carré om dat hij met vakantie was en PCW-wethouder Joop Neele dinxveen als zo’n symbool- gemeente heb gekozen', zei Youp van ’t Hek tijdens de ontvangst met de Waddinx- veners na zijn 60e voorstell- ling, welke reeks hij op maandag 2 februari begon met een try-out in Den Haag en waarmee hij tot het eind van deze maand zeven we ken in een uitverkocht Carré met 1.800 zitplaat sen staat. Donderdag 1 en vrijdag 2 oktober is hij er mee te zien in de Goudse Schouwburg in Gouda. Youp van ’t Hek: ‘Eerst had ik mijn oog laten val len op Alphen aan den Rijn. Toen ik hoorde dat de Alphense cabaretière Sanne Wallis de Vries haar woonplaats ook al kritisch aan het bejege nen was, heb ik op de kaart gekeken en het dichtbij gelegen Waddinx veen gekozen'. De leden van het Wad- dinxveense gemeentebe stuur en hun aanhang ge noten zeer van de cabaret voorstelling van Youp van ’t Hek. Ze vonden dat het beschimpen van Wad dinxveen uiteindelijk nog al meeviel, omdat het Gouwedorp slechts een symbolische functie ver vulde in de niet malse kri tiek op de generatie van de jaren zeventig met vo- bleef thuis omdat het harde taalgebruik van de cabare tier hem beslist niet aan staat. Direct nadat bekend werd dat Youp van ’t Hek het burgemeesterspaar een uitnodiging voor zijn voor stelling had gestuurd nam het Weekblad voor Wad- Wij, Stichting Nationale Feestdagen Waddinxveen, willen als organisator van het Ballonnenfestival Koningin- nedag 1998, middels deze weg, onderstaande sponsors heel hartelijk dank zeggen voor hun medewerking. Zon der hen zou het onmogelijk zijn een dergelijk groots evenement te organiseren en wat minstens zo belangrijk is.... GRATIS toegankelijk. Allreno Bouwservice, Axis Aandrijvingen, Bavaria, Restaurant Bibelot, DGS Wijkopers, Van Doorn Apotheek, Goudsche Machinefabriek, Euro-line, Van Ginkel, Havelaar Zn, Holland Shipping, Gert Huizer echte bak ker, Meijer en v.d. Berg Molenbouw, Mulleman Meubelen, Pater makelaardij, Rabobank, Schrettler Bank, Schuttelaar, Stearine Kaarsen, Toyota den Boer, Ubel, Van der Loo Machinefabriek, Van Noort Transporten, Vermeulen kunststoftoepassingen, Winkelcentrum Passage, William Property, Wijsman tuincentrum. lop vervlogen idealen. Na afloop probeerde Fedde Jonkman nog wel van Youp van ’t Hek te horen hoe func tioneel zijn harde taalge bruik was, maar daarmee viste hij achter het net. Waddinxveens eerste burger zei namelijk dat er bij hem diverse anomieme scheld brieven waren binnengeko men toen bekend werd dat hij de voorstelling zou gaan bijwonen. Er zijn echter ook grote lief hebbers van Youp van ’t Hek en mensen die vrijwel onver schillig zijn over het werk van de cabaretier. Boven dien wilde hij ook zelf eens zien en horen in welke con text Waddinxveen nu eigen lijk voor het voetlicht wordt gebracht. Er bleek voor hem in ieder geval geen enkele reden te zijn om zijn logeplaats in Carré te verlaten of hele maal niet te gaan, waartoe bijvoorbeeld een columnist in de Goudsche Courant hem enkele weken geleden had opgeroepen. Waddinxveens eerste burger had als dank voor de uitno diging en de ontvangst een kistje met bourgogne-wijn meegenomen, terwijl WD- wethouder Maria Wien- tjens-van der Velden een fles jenever met Waddinx veens etiket onder de arm had. In een gesprekje nodig de Waddinxveens eerste burger Youp van ’t Hek uit eens een bezoek aan het vol gens hem zeer dynamische Gouwedorp te brengen, dat straks ook nog eens is voor zien van een echt (winkel)hart. De ontvangst van Youp van ’t Hek in de artiestenfoyer was van het begin tot het einde allerhar telijkst. De cabaretier had alle tijd, schonk champagne in en deelde hapjes rond. Dat een voorstelling telkens weer veel fvsieke inspan ning van hem vraagt bleek op geen enkel moment. Op de achtergrond keken zijn adviseur Joop Koopman en de componist Harry Ban- nink goedkeurend toe. officieel Opel service-dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 V Hazerswoude-Dorp WADDINXVEEN - In het wandelcafé van het NIVON verteltbLuit Bloem op vrij dag 15 mei zijn belevenissen in een dialezing over zijn voetreis naar Santiago de Compostella in Spanje. Na 3 maanden was hij op de plaats van bestemming. De avond wordt gehouden in de Kon. Julianaschool (ingang Joh.Postlaan) in Waddinx veen. Aanvang: 20.00 uur. Entree: 3,-. Aansluitend zaterdag 16 mei een wandeling van Ber gambacht via de Vlist naar Haastrecht. Voor meer in formatie tel. 0182-613563. WADDINXVEEN - Neder lands succesvolste cabare tier van dit moment, Youp van ’t Hek, stond vrijdag avond 1 mei in de artiesten foyer van het Koninklijk Theater Carré in Amster dam opeens oog in oog met burgemeester Fedde Jonk man. Waddinxveens CDA-burge- meester en zijn vrouw had den namelijk uitdagend de uitnodiging van Youp van ’t Hek’s impressariaat Hek werk BV aanvaard door eind vorige week de nieuwe theatervoorstelling ’De Wa ker, De Slaper De Dromer’ van hem mee te maken. In deze voorstelling staat dit en volgend seizoen Wad dinxveen model voor eento nigheid, kleinburgerlijk heid, vervlogen idealen 'en lege huwelijken. Het krachtigst komt die op vatting tot uiting in het lied je ’Never Waddinxveen’ en in het spelen met het pu- De verkoop gaat via bazars die zij helpt organiseren. Op die manier is men er zo in geslaagd uit de rode cijfers te komen en zelfs een ’spaarpotje’ aan te leggen. Van de opbrengst worden genheid van Koninginnedag kortingen gegeven op reisjes i j x.x uj J. z-k.j- en wor(jen kieine attenties gekocht voor ouderen. Lies Toebak heeft zich op haar eigen wijze ingezet voor het werk dat zij nog steeds doet. Dit betekende dat zij een bestuursfunctie, die haar diverse malen is WADDINXVEEN - Be stuurslid Ruud Visser van de Stichting Nationa le Feestdagen Waddinx veen heeft in de afgelopen periode tevergeefs gepro beerd de cabaretier Youp van ’t Hek op Koninginne dag (donderdag 30 april) voor een ballonvaart naar Burgemeester Fedde Jonkman hield Youp van ’t Hek uit de droom dat Ruud Visser zelf geen bal- lonvaarder is, maar wel actief betrokken bij de ’ballonvaardersvereni- ging’, zoals de cabaretier de Stichting Nationale Feestdagen Waddinxveen noemde. Voorts zou hij zijn contract goed moeten nakijken want een ballon vaart (en vooral het neer komen in een weiland) is niet helemaal risicoloos. WADDINXVEEN - In de Waddinxveense samenleving wordt met verontrusting gekeken hoe het Gouwedorp in de toekomst met financiële steun aan de Derde We reld omgaat. Deze gemeentelijke hulp staat onder een steeds grotere politieke druk. Voor VVD en PCW is de ze t -L In het collegeprogramma ’Sa men aan de slag1 staat dat de Kerngroep Ontwikkelingssa menwerking Waddinxveen meer moet doen aan zijn pri maire taak ’bewustwording van Waddinxveners’. ‘Het fungeren als doorgeef luik van de gemeentelijke subsidie is een te gemakkelij ke weg. Overleg met de kern groep wordt geopend. De wij ze van subsidiëring zal nader worden bezien', staat er let terlijk in het collegeprogram ma van VVD, PCW en PvdA. In het nieuwe college van Burgemeester en Wethou ders is burgemeester Fedde Jonkman (CDA) verantwoor delijk voor de vriendschaps banden met de Tsjechische stad Pelhrimov, terwijl PvdA- wethouder drs. Aad van Hol- steijn ontwikkelingssamen werking (plattelandsproject in Ehiopië) in zijn portefeuil le heeft. De VVD vindt ont wikkelingssamenwerking een zaak voor het particulier initiatief. De gemeente zou hooguit opbrengsten van col lectes kunnen verdubbelen. Ook de PCW vindt dat inter nationale hulpverlening geen directe taak van de gemeente is. Om die reden zou de subsi die aan de kerngroep moeten worden gestaakt. Volgens de werkgroep Duur zaam Waddinxveen staat de ze visie haaks op de Lokale Waddinxveen te halen. De cabaretier zou vanuit de lucht een positiever beeld van Waddinxveen krijgen, zo luidde de rede nering, dan datgene wat hij over het Gouwedorp in zijn nieuwe voorstelling ’De Waker, De Slaper De Dromer’ zegt. Youp van ’t Hek zei ons nog nooit een ballonvaart gemaakt te hebben. Het zit er nu in dat hij deze er varing vlak voor Pinkste- ren in Waddinxveen gaat meemaken, tijdens de zo merstop van zijn theater programma. Samen met zijn echtgenote voert de Waddinxvener de administratie van de ere- atieve arbeid en helpt hij bij het organiseren van bazars of bij de verkoop op brade- rieën. Sinds 1991 leent Marcel l Toebak boeken uit in de ei- gen bibliotheek van het An- ne Frank-centrum. Hij I houdt hiervan ook de admi- nistratie bij. Vanaf 1992 begeleidt hij op I de piano zo’n 45 mensen die samen liederen zingen; sinds drie jaar doet hij dit in I een combo. Daarnaast zijn we veel dank verschuldigd van WSE. Bram Vis voor de levering van en naar de opstijg- en landingsplaats van de ballon. Daarnaast Festo Pneumatiek het gratis beschikbaar stellen van een ballon. En zeker niet in de laatste plaats Voetbalvereniging WSE voor haar gastvrijheid en grote inzet, die het ons mo gelijk maakten om gezamenlijk Koninginnedag 1998 af te sluiten met een (bijna) echt volksfeest. bliek waar laatkomers, foto- dinxveen met hem contact graferende bezoekers (zoals op om na afloop een ontmoe- vrijdagavond) en andere op- ting met Fedde Jonkman en vallende (lachende of klap- zijn vrouw te arrangeren. De pende) theatergangers stee vast worden gevraagd of ze uit Waddinxveen komen. Burgemeester Fedde Jonk man werd vrijdagavond in Carré vergezeld door VVD- wethouder Maria Wien tjens-van der Velden en haar man, gemeentesecreta ris Cees Loose en zijn vrouw en door gemeente-directeur komt herhaaldelijk negatief M.A Kossen en zijn vrouw. ter sprake, ook al zijn er in Om kaartjes voor de laatste ons land volgenv de 44-jari- vier te krijgen was dr. Wim ge Youp van t Hek meer van Wientjens naar Hekwerk die truttige dorpen, zoals Zutphen, Nieuwegein, Bo skoop en Alphen aan den Rijn. ‘Het is toevallig dat ik Wad- In het begin van haar Wel- 1 farewerk heeft Lies Toe- I tijd verdienstelijk gemaakt bak zieken bezocht, thuis I en in het ziekenhuis. Zelfs I tijdens vakanties zet zij zich in voor anderen, om- I dat de bezoekjes vaak de I enige afleiding zijn voor de I mensen. Haar man Marcel Toebak I is op diverse terreinen ac- I tief geweest. In de periode I van 1967 tot 1987 was hij I oprichter en penningmees- I ter van de schietvereni- f ging Waddinxveen (Alber- dingk Thijmlaan). Voor I zijn inzet voor de schutters werd hij in 1987 benoemd I tot erelid. Sinds 1977 is Marcel Toe- bak penningmeester en se- cretaris van het welfare- werk van het Rode Kruis, f Hij doet dit met name in het Anne Frank-centrum, waar diverse activiteiten worden georganiseerd I voor 55-plussers. WADDINXVEEN - Voor het eerst in de historie van Waddinxveen is een echt paar koninklijk onderschei den. Zowel M.C. Toebak als zijn echtgenote E.H.J. Toe bak-Voskuilen zijn ter gele- 1- 2 JT71 benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het aan de Chopinlaan wo nende echtpaar, die allebei 75 jaar oud zijn, kregen de bij de koninklijke onder scheiding behorende ver sierselen vorige week woensdagmorgen 29 april in aangeboden, heeft gewei de raadzaal van het ge- J --.j- meentehuis uitgereikt door Waddinxveens burgemees ter Fedde Jonkman. Lies Toebak-Voskuilen heeft zich tot op hoge leef- J’A_T’l 1 i voor het welfarewerk van het Rode Kruis in Waddinx veen. Omdat zij sinds vorig jaar leiding geeft aan het plaat selijke welfarewerk is zij ie dere woensdagochtend in het Anne Frank-centrum (Jan van Bijnenpad) aanwe zig om de deelnemers te as sisteren bij hun creatieve werk. De voorbereiding van deze ochtend neemt echter vele malen meer tijd in beslag dan die drie uurtjes op de woensdag. Lies Toebak be reidt zeer uitgebreid voor wat voor werk ze de deelne mers kan en wil aanbieden. Door de doordachte keuze van de activiteiten en haar persoonlijke hulp bij de af werking van de werkstuk ken zijn de producten heel geschikt om te verkopen. bestuursfunctie, Weekblad voor Waddinxveen IWTÏ^ Uw specialist op het gebied van: U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Graag tot 9 mei I! De medewerkers van Ed Reusken 4 Van 10.00 tot 15.00 uur zullen onze deuren voor u open staan op de Galerij 2 te Boskoop. Gordijnen Vitrage Tapijt Houten vloeren Marmoleum vloeren Openingstijden: di. t/m vrij, vrijdagavond zaterdag 10.00-17.30 uur 19.00-21.00 uur 10.00-17.00 uur Noordeinde 76a Waddinxveen tel: (0182) 61 25 96 Galerij 2 (tegenover de hefbrug) 2771 XJ Boskoop Tel. (0172)21 22 71 HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2592 WOENSDAG 6 MEI 1998 INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen Gouwestraat 21 Boskoop c0172-212506 Spoorstraat 17-29 - 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 Dg ROZEBoTTGl L o ft n t ■Jexpert Ter gelegenheid van ons 5-jarig jubileum en de opening van onze nieuwe winkel te Boskoop houden wij op zaterdag 9 mei 1998 open huis. WONING PROJEKTSTOFFERING doe-het-zelf-materialen •kasten «wand- en vloertegels «tuinhout •sierbestrating •badkamers Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. Voor het eerst in de Waddinxveense geschiedenis (ook landelijk is het een zeldzaam heid) werden Marcel en Lies Toebak-Voskuilen door Waddinxveens burgemeester Fedde Jonkman een koninklijke onderscheiding opgespeld. (Foto: Sjaak Noteboom). Youp van 't Hek (fan tafel in de artiesten foyer van het Konink lijk Theater Carré in Amsterdam met rechts burgemeester Fedde Jonkman en links VVD- wethouder Maria Wientiens-van der Vel den. (toto: Walter Pla- nije). Namens het gemeente bestuur kreeg Youp van 't Hek van burge meester Fedde Jonk man een kistje bour gogne-wijn aangebo den en van VVD-wethouder Maria Wientjens-van der Vel den een fles jenever met Waddinxveens eti ket. Links Betty Jonk- man-Kootje en in het midden dr. Wim Wien tjens. (Foto: Wolter Pl- onije). De door Youp van 't Hek ingeschonken champagne wordt sa- men met burgemeester Fedde Jonkman en VVD-wethouder Maria Wientjens-van der Vel- i opgedronken. (Fo- Wafter Planije). X’x

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1998 | | pagina 1