Youp de lucht in Q tel. (0182) 61 23 09 Gemeente hield informatie achter Waddinxveense gravin baart zevenling CDA wil partij meer zichtbaar gaan maken HYPOTHEEK van der linde [Heemskerk kalkhoven NIEUW!! ALLES VOOR UW OPEL... INSEKTEN HOR(R)EN BUITEN 2e Pinksterdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur Verweij Paa^sfe w/rfe,/ 0& Paa^sfc Pastei/ S^Auto \L. snelservice Auto\_ snelservice Van Elswijk b.v. JUWELIER J H UW TELEVISIEDOKTER TT 0182-613500 ■a»» T~T CARWASH PIANOHANDEL i. OPLAGE 14.500 EXEMPLAREN KOPEN/VERKOPEN? HÜLSTA JORI LEOLUX HF STYLE INTERSTAR APK-KEURINGEN het snelle en persoonlijke adres voor: 24 uur service 3 maanden garantie Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast, enz.. en dan alle SWATCH 50% korting ONDERHOUD ALLE MERKEN DESKUNDIG ADVIES VERKOOP - STEMMEN REPARATIE van 1899,- a kt ie prijs 1699,- ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) makelaardij b.v. Julianastraat 6 Waddinxveen St. Victorplein 2, 2741 JN Waddinxveen (0182)61 16 97 HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2595 WOENSDAG 27 MEI 1998 OOK MAANDAG 2E PINKSTERDAG GEOPEND Zaterdag 30 mei Van 7-9 uur Rottekade 9 (.volg de borden) 2761 EA, Zevenhuizen 0180 - 63 31 15 INTERIEURVERZORGING ’inancieelcentrum DKC alle financiële zaken onder één dak Prinses Beatrixlaan 6a Waddinxveen Óók voor: KEYBOARDS en BLADMUZIEK (Geopend: wo. t/m zat., 9.00-17.00 uur) PC-game Coenecoop 397. Waddinxveen, Tel. (0182) 61 47 14 (nieuw!) Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. Tuinmeubelcentrum Belangrijke mededeling! van TABAKSPECIAALZAAK ”AD VERKLEY” en PRIMERA GROENENDIJK Zie de advertentie elders in deze krant. De topper van dit moment van 119,- voor 99,50 Het adres voor al uw software b BURGER C. ~7rLUXAFLEX® HORREN. T GEEN DOORKOMEN AAN. Alles wat vliegt en zoemt en steekt blijft netjes buiten. Want de nieuwe ’Luxaflex’- op maat gemaakte’ rolhor sluit Mmlw hermetisch aan op uw raam- yam 0| deucifozjj^ van binnen- of Lr van buitenuit centraal bedien- baar. In een handomdraai op gerold, als er géén insekten Lzijn. Kom vliegensvlug bij ons -kijken vóór de invasie begint. De komplete Luxaflex® hor- renkoltektie bij: AEG LAVAMAT 4.0 i t jjj Li iiht i*1I PI 14 s I iT Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. MRCXMJD >»i»iiinini^ De zeven pasgeboren graafjes en moeder gravin Doreen i 'I MEER DAN 50 SH0WR00M0PSTELL1NGEN! Kunstof/Houten/ Hardhouten/Gietijzeren. Rotan (pulut)/meubelen/ Ligbedden/Kussens/ Parasols/bankjes etc door BERT J. WOUDENBERG (foto: Nel de Jong). e*®- Casba kasten le klant: SWATCH 10, 2e klant: SWATCH 10, 3e klant: SWATCH 25, 4e klant: SWATCH 25, 5e klant: SWATCH 35, /Auto\_ snelservice INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen Alle modellen die in de winkel aanwezig zijn: Tel. (0182) 64 42 44 Hoge Rijndijk 315 tel. 071 - 589,93,46 Schuifdeurkast 'Balans' Schitterende kast met een zee van bergruimte. Hoogtes: 200, 223, 240 cm, breedtes: 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300 cm en diepte: 66 cm. Leverbaar m diverse kleuren. In Alpine witte uitvoering (250 x 223 x 66 cm) NU BIJ CASBA Wonen vanaf Dorpstraat 33 2742AP Waddinxveen Telefoon: 0182-630899 Passage 234, 2741 GS Waddinxveen, tel. (0182)61 78 68 Spoorstraat 17-29 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 Weekblad voor addinxveen Afslag A4 Zoeterwoude Rijndijk officieel Opel service-dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 X. Hazerswoude-Dorp Honderden tuinmeubelkus- f sens met de nieuwste dessins op voor raad! Musief spiegel, levering en montage! WADDINXVEEN - De gemeente Waddinxveen heeft voor de provincie Zuid-Holland gegevens over de bouw van het nieuwe ’de Passage’ achtergehouden, terwijl de berekeningen over de omvang van de nieuwe ’de Pas- Dorpstraat 39 - Waddinxveen L Telefoon (0182) 61 22 98 J ■Vjexped riode zullen omgezet moeten worden in concrete voorstellen en acties. Ook zal het CDA in teractief op zoek gaan naar het maatschappelijk midden veld. Bovendien wil men opko men voor het verenigingsle ven. Daarnaast werd nog uitge breid teruggekeken op de col legeonderhandelingen en het collegeprogramma van WB, PCW en PvdA. De CDA-leden gaven aan de driemansfractie, bestaande uit Dorenda Gerts, drs. Wout Neutel en Brigitte Leferink, de opdracht mee bij de algemene beschouwingen goed op te letten hoe het staat met de uitvoering van het col legeprogram. ‘Boter bij de vis*, zoals één van de leden op merkte. Uiteraard kwam in de rondvraag de ingezonden brief van ing. Tjitte Prins in het Weekblad voor Waddinxveen over de bijklussende wethou ders drs. Aad van Holsteijn (PvdA) en Joop Neele (PCW) aan de orde, waar uitgebreid over gesproken werd.‘Conclu- sie aan het eind van de avond was dat het CDA dan welis waar bij de verkiezingen verlo ren heeft, maar dat het bruist van ideëen en zeker niet bij de pakken neer gaat zitten*, vind Dorenda Gerts. nationale en naar eigen zeg gen zelfs in internationale kringen befaamd om het hoge kwalitatieve peil van de hon den qua karakter, gezondheid en vooral raszuiverheid. Voor deze verdienste ontving zij twee jaar geleden een spe ciale oorkonde van de rasclub in Duitsland, het land van herkomst. Nel de Jong fokt maar af en toe. Omdat ze al een tijdje een aantal mensen op de wachtlijst heeft staan die een reutje willen, hoopte zij dat er een aantal bij zou den zitten. De wens is in ver vulling gegaan, zeven manne tjeshonden zijn geboren. Dat houdt in dat op dit mo ment in haar huis aan de Wei- dezoom het Waddinxveense ’gravengeslacht’ is uitgebreid met zeven reuen. Een uitbrei ding die inhoudt dat thans - onder aanvoering van de ruim 15 jaar oude gravin Cleo - vijf generaties honden in huize De Tijdens het CDA-grootfractie- beraad onder voorzitterschap van fractievoorzitster Doren da Gerts hebben de christen democraten in het gemeente huis met een aantal leden te ruggeblikt op de gemeenteraads- en Tweede Kamerverkiezingen, die voor het CDA niet goed zijn verlo pen. Uiteraard was men zeer teleurgesteld, maar toch was er geen twijfel over de CDA- koers. Deze koers wordt nog steeds door de leden geheel on derschreven, alleen moet zo wel plaatselijk als landelijk het unieke van de christen-de- mocratie zichtbaar gemaakt worden. ‘Niet het jagen op in dividuele vrijheid en welvaart, maar streven naar het schep pen van publieke ruimtes (scholen, wijken, verenigin gen) waarin de grote materiële verschillen tussen groepen minder belangrijk zijn*, aldus Dorenda Gerts.‘Een kostbaar soort gelijkheid - niet de inko mensgelijkheid, maar de ge lijkheid in de manier waarop we elkaar behandelen - moet bewaard blijven‘.Na deze be schouwing bleek duidelijk dat de Waddinxveense CDA-ers het niet bij deze woorden wil len laten. De aandachtspun ten voor de komende raadspe- I GRATIS I 1/2 jaar Ariel I wasmiddel en I .WK-wasmand Er wordt - als het met de wind die avond goed zit - opgestegen vanaf het WSE- voetbalcomplex aan de Wil lem de Rijkelaan in de Oranjewijk. WADDINXVEEN - De Wad dinxveense gravin Doreen heeft zeven zonen gebaard. Gravin Doreen van Horbar- dus is één van de jongere tel gen van de familieclan Van Hobardus, vernoemd naar een van de mannen, Hobardus van Aelsmere, die in de mid deleeuwen (1233) Waddinx veen heeft gesticht. Gravin Doreen is een verte genwoordigster van het hon denras Duitse Brak. De eige naresse van de honden is Nel de Jong van de Weidezoom in Waddinxveen.Brakken zijn jachthonden die vooral hun neus gebruiken. Tijdens de jacht sporen ze zelfstandig het wild op. Een Brak verstaat de kunst precies te weten welk spoor van welk wild hij volgt. Hij is met andere woorden neuswijs Daarnaast beschik ken de jachthonden volgens de Waddinxveense fokster Nel de Jong over ’volharding, een 1400 toeren bijzonder rustig dankzij 3-sterren geluidsisolatie laag energieverbruik IkWh uniek vlekkenprogramma sage’ niet uitgaan van officiële regelgeving. Dat is gebleken uit het schriftelijk vonnis dat funge rend president mr. G.H.J. Doornewaard van de arron- disementsrechtbank in Den Haag heeft uitgebracht over de verleende bouwvergun ning en de hieraan gekoppel de verklaring van geen be zwaar voor het nieuwe win kelhart. Beide documenten heeft hij op verzoek van de werkgroep ’Passage Rondom’ (ir. E.H. Allaart en 86 anderen) en mevrouw R. de Bruijn-Vis (Stationsstraat) voor onbe paalde tijd geschorst. Volgens de bestuursrechter zijn Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland door de ge meente Waddinxveen niet naar behoren voorgelicht. De ene keer is er aan het Raad huisplein namelijk sprake van een verhoudingsgewijze beperkte overschrijding, de andere keer van een forse ontwikkeling. De Passage-omwonenden, vertegenwoordigd dóór advo caat mr. H.A. Steendam, stonden tegenover een gezel schap van acht advocaten, bestuurders en ambtenaren van de gemeente Waddinx veen, de Passage Combinatie Waddinxveen CV, de Stich ting Bedrijfspensioenfonds voor de Metaalindustrie en de provincie Zuid-Holland. De bewoners bestreden de bouwvergunning van 10 fe bruari 1998 die de gemeente Waddinxveen, na daarvoor een verklaring van geen be zwaar van de provincie Zuid- Holland te hebben gekregen, aan de Passage Combinatie Waddinxveen CV in Rotter dam, de bouwer van ’de Pas sage’, had verleend. Met die versneld afgegeven bouwvergunning in de hand zou het huidige bestem mingsplan ’Stationsstraat (le herziening)’ voor de bouw geen belemmering meer be hoeven op te leveren en kon ook worden begonnen met het realiseren van een nieuw en groter winkelcentrum, het neerzetten van 22 vrije sec- torwoningen, het maken van twee parkeerkelders en de aanpassing van de bestaande woning- en winkelbouw. De bestuursrechter stelde aan de hand van de stukken vast dat er sprake is van een aanzienlijke uitbreiding van de Passage. Omdat de bouwplannen in strijd zijn met het huidige be stemmingsplan (waarvoor de gemeenteraad al tweemaal een voorbereidingsbesluit tot wijziging heeft genomen) heeft de gemeente Waddinx veen ingestemd met een ver snelde planologische proce dure (artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening). Met zo’n versnelde procedure zijn de protesterende omwo nenden het helemaal niet eens omdat er sprake is van een bijzonder ingrijpend bouwplan dat ook nog eens niet voldoende urgent is. De omvang van het bouw plan gaat bovendien de afge sproken grens van 14.045 vierkante meter bruto vloer oppervlak (bvo) te boven. Dorpstraat 38, Waddinxveen, (0182) 61 23 73. Zijde 3, Boskoop, (0172) 21 25 44. WADDINXVEEN - De ca baretier Youp van ’t Hek gaat Waddinxveen vanuit de lucht bekijken. Op uit nodiging van de Waddinx veense ondernemer Ruud Visser, secretaris van de Stichting Nationale Feest dagen Waddinxveen, komt hij vrijdagavond 29 mei naar het Gouwedorp voor het maken van een ballon vaart. Youp van ’t Hek heeft deze uitnodiging te danken aan het feit dat hij in zijn theaterprogramma ’De waker, de slaper en de dromer’ herhaaldelijk Wad dinxveen op de hak neemt door de plaats als symbool te stellen voor burgerlijk heid, saaiheid en lege hu welijken. Enkele weken geleden heeft een delegatie van het gemeentebestuur, onder wie burgemeester Fedde Jonkman en wethouder Maria Wientjens-van der Velden (VVD), de voorstel ling bijgewoond en na af loop kennis gemaakt met de cabaretier. Ruud Visser kreeg van Youp van ’t Hek te horen dat hij nog niet eerder een ballonvaart had gemaakt. Dat gaat nu dus volgende week vrijdagavond om ze ven uur gebeuren. Over de na een lange periode van geharrewar op verzoek van de gemeente door POB- adviesbureau en Kolpron Consultants BV uitgebrachte rapporten over de preciese omvang van ’de Passage’ en de daarbij gebruikte meet methodes was de bestuurs rechter duidelijk. De rapporten zijn volgens hem niet overtuigend, aange zien duidelijk is dat bij de be rekening van het totale aan tal vierkante meters bruto vloeroppervlak niet is uitge gaan van de officiële NEN- norm. Overigens leidden ook ande re en meer discutabele bere keningen - die staan in ver trouwelijke stukken van de gemeente welke de bestuurs rechter desgevraagd heeft kunnen inzien - er sprake is blijft van een grotere ’de Pas sage’ dan de vastliggende 14.045 vierkante meter. Coenecoop 397, Waddinxveen. Tel. (0182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) bijzonder groot uithoudings vermogen, trouw en intelli gentie’. De Duitse Brak is een oud ras (historisch traceer baar tot 2000 jaar geleden). Van oorsprong is het een na tionaal ras van het voormalig hertogdom Westfalen. Vroe ger kwamen nog tal van nauw verwante rassen en slagen voor in andere delen van Duitsland en omliggende lan den zoals Nederland, Vlaan deren en Lotharingen, zo weet Nel de Jong. Het is bekend dat de graven van Holland vroeger ook dit soort honden hielden. Tegenwoordig zijn dergelijke honden zeldzaam. Het is dan ook uniek te noe men dat juist in Waddinxveen het ’stamslot’is gevestigd van dit ’gravengeslacht’. Alle hon den die Nel de Jong fokt krij ger vanwege deze historische connectie ae titel van graaf of gravin op hun stamboom. De Waddinxveense fokster is in Daarnaast zijn de plannen onvoldoende uitgewerkt, aangezien nog niet is vastge legd waar welke horeca-gele- genheden zullen worden ge vestigd. Verder zal de ver keersoverlast door het nieuwe winkelcentrum toe nemen. Los van de bezwaren van de werkgroep ’Passage Rondom’ staan de bezwaren van de Stationsstraat-bewoonster R. de Bruijn-Vis, die als gevolg van de bouw van één van de woonblokken een 16,5 meter hoge blinde muur op twee meter afstand achter haar tuin krijgt en daardoor haar recht op privacy ziet aange tast. Om te bekijken in hoeverre de gemeente terecht een bouwvergunning voor ’de Passage’ heeft afgegeven be keek de bestuursrechter de omvang van het winkelhart, de mate van planologische ingrijpendheid, de betekenis en de urgentie en woog die aspecten af tegen de belan gen van de bouwer dat deed hij in het Haagse gerechtsge bouw in een zitting van maar liefst drie uur. Met de Passage-bewoners was de bestuursrechter het eens dat het - gelet op de om vang van het winkelhart en datgene wat in het huidige bestemmingsplan wordt ge regeld- gaat om een ingrij pend bouwplan. En wel zo ingrijpend dat vol gens hem een versnelde planologische procedure, ge zien het feit dat er al een nieuw voorontwerp-bestem- mingsplan ligt, niet mocht en ook niet zou kunnen. Omdat aan de hand van het nog niet vastgestelde nieuwe bestemmingsplan ’Centrum ’97’ blijkt dat ’de Passage’ nog groter zal worden had de versnelde planologische pro cedure zelfs helemaal niet toegepast moeten worden. In het oude bestemmings plan is namelijk geregeld dat ’de Passage’ uiteindelijk mag worden uitgebreid tot 8.750 bruto vloeroppervlak. Dat er buiten het gebied van het bestemmingsplan win- Jong aanwezig zijn.’Het is be gonnen als een hobby’, vertelt Nel de Jong. ‘Ik vind het prachtig om te beleven dat pups worden geboren en ik vind het leuk om ze te verzor gen. Je moet het een beetje vergelijken met pianospelen. Dat probeer je op je best te doen’.’Ik probeer de Duitse Braks op z’n best te fokken, ik wil ze mooi houden. Ik geef mijn pups ook niet zomaar af aan mensen. Ik breng ze altijd zelf weg omdat ik wil zien waar ze terecht komen. Ik ga af en toe bij ze langs om te kij ken hoe het gaat. Na een half jaar ontvangen de eigenaars pas de stamboom’. Het is sinds het eerste nest dat Nel de Jong in 1983 fokte, nog niet voorgekomen dat zij een hond bij slechte eigena ren bracht. ’Maar als dat wel zo zou zijn, haal ik ze terug. Ik ben heel zuinig op mijn Duitse Braksen’. WADDINXVEEN - Het Christen Democratisch Appèl (CDA) in Waddinx veen wil zich meer zicht baar gaan maken in het Gouwedorp. Dat bleek tij dens een vorige week ge houden bijeenkomst van de christen-democraten. kels zijn bijgekomen, die door de bouwer bij ’de Passage’ ge makshalve bij de nieuwe ’de Passage’ worden geteld, doet er volgens de bestuursrech ter niet toe. Hij verwerpt zelfs die optel som. ‘Immers, niet is gebleken dat de gemeenteraad het maxi maal toegestane aantal vier kante meters bruto vloerop pervlak (bvo naderhand heeft vergroot boven 8.750 vierkante meter bvo.. In het nieuwe - nog niet vastgestel de - bestemmingsplan ’Cen trum ’97’ wordt gesproken over een winkelomvang van ten hoogste 14.045 vierkante meter. Omdat bij deze omvang niet meer wordt gesproken over bruto-vloeroppervlak, gaat de bestuursrechter daar wel van uit waarbij hij zich ook nog eens baseert op de offi ciële NEN-norm, die uitslui tend en naar blijkt terecht door de werkgroep ’Rondom Passage’ wordt gehanteerd. Voor de bestuursrechter heeft de werkgroep ’Passage Rondom’ uitgebreid beargu menteerd dat de grootte van het winkelcentrum na reali sering ongeveer 16.000 vier kante meter zal bedragen, aangezien ruim 3.000 vier kante meter van het bestaan de winkelcentrum gehand haafd wordt, terwijl het bouwplan 13.000 vierkante meter bedraagt.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1998 | | pagina 1