Kinderen zouden het Zwemmen HEFBRUG ACTIE Voor Concordia zit het er bijna op liefst gelijk willen blijven F o. ft F ft Niets mis met bijbaan wethouder Bodemjuwelen voor een bodempr 4 s WZHO sluit 1997 af met goed resultaat WADDINXVEEN - De N.V. Tweede nummer 'Het Dorp Waddinxveen' uit I Platform wil geld voor verbetering infrastructuur ED REUKEN r Nieuwe prijs voor beeldend kunstenaars in Groene Hart Elsholz wint voor derde keer op rij WADDINXVEEN - In de periode 4 juni tot en met 20 juni hebben op het tennispark De Woerd van de tennisvereniging Waddinxveen de club- kampioenschappen voor de jeugd plaastgevonden. In de categorie meisjes l enkel A verdedigde An nemieke Elsholz haar ti tel met succes. Het was de derde keer op rij dat zij de titel veroverde. De wisselbeker mag zij nu houden. V Het fluitketeltje G70EN7u< Opbrengst AVO collecte e Geen voorrang: auto total-loss Klaverjassen in De Unie I GroenRijk de Bosrand Prinsen Schouw 1, 2394 CX ALPHEN A/D RIJN Telefoon (0172) 47 52 99, Fax (0172) 49 52 51 U vindt ons achter het BP-station Kerk en Zanen. Goede doorstroming peuterspeelzaal PAGINA 17 WOENSDAG 1 JULI 1998 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN r voor donderdag vrijdag koopavond N 0 O o e LEZERS SCHRIJVEN k Elke zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur kunt u advies inwinnen bij onze tuinontwerper Horst Nalbach TUÏNLEVEN Wcbvöct tVW^y 3 stuks - - - - Het beleid van peuterspeel zaal Het Fluitketeltje gaat uit van de stelling aat leid sters en ouders gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van de ont wikkeling van het kind. 'Vermoed ik dat er met een kind iets aan de hand is, dan neem ik met medewe ten van de ouders <onta<t op met bijvoorbeeld een lo gopedist of een huisarts', zegt hoofdleidster Elly Keus. HET RIJKE KARPATEN- KLOKJE (Campanula) laaqblijvende rijkbloeiende vaste plant, bloeit met blauwe of L witte bloe- r men Gedurende de maand JULI wordt de HEFBRUG financieel aantrekkelijk voor u! agwwiwagiwasga! 5 t. 3 i Tel. (0172) 21 22 71 envelop Zevenhuizen der Linden. Galerij 2 (tegenover hefbrug) 2771 XJ Boskoop hoeft te lenen en daardoor minder rentelasten heeft. De aandeelhouders hebben Gordijnen Vitrage Tapijt Houten vloeren Marmoleum vloeren doende draagvlak vanwege een slechte financiële verde ling. Met de regioheffing moet in maximaal 15 jaar tijd ongeveer 9 miljoen bijeenge bracht worden ter stimule ring van het gehele gebied. Met dat geld moet de infrast- aangepakt. Deze is volgens het platform achtergebleven. Met name geldt dit voor de N207 tussen Gouda en Lei- muiden (deze slibt steeds ver der dicht), een tweede oever verbinding over de Gouwe geo- van tot uur, de Dit samenspel is een onder deel van onze professionele wijze van werken', beklem- Moerkapelle, waarbij vooral de historie van de molens de aandacht trok. aan de voorzitter van het Ge- van najaar 1997 kon in Lex- mond op zuiveringsstation De Laak een nieuw putten- veld in gebruik genomen worden. De leveringszeker heid voor de toekomst wordt veiliggesteld met de verkre gen vergunning voor de uit breiding van zuiveringssta tion De Steeg in Langerak. De aanbesteding voor deze WADDINXVEEN - Deze week houdt muziekvereni ging Concordia haar laatste repetitie, waarna de vakantie volgt. Zo vlak voor de zomer vakantie hebben de leden van Concordia nog een aantal ac tiviteiten op het programma gehad. Zo hebben de AMV leerlingen van Kreater op donderdag avond 18 juni een repetitiebe- zoek gebracht aan het oplei- dingsorkest van Concordia. De bedoeling van dit bezoek was om de kinderen een beeld O WONING PROJEKTSTOFFERING WADDINXVEEN - Een 20- jarige automobilist uit Spij- kenisse reed onlangs de Be- ijerincklaan de Bredeweg in Waddinxveen op zonder een van links naderende vracht auto vrije doorgang te verle nen. Deze boorde zich in de linker voorzijde van de perso nenauto, die daardoor total loss was en moest worden weggesleept. De bestuurder liep wat schrammen op en werd ter plaatse door ambu lancepersoneel behandeld. van het kind. “Vermoed ik dat er met een kind iets aan de hand is, dan neem ik met me deweten van de ouders con tact op met bijvoorbeeld een de stemmers en ook de 50% niet-stemmers te tonen dat mooie woorden ook omgezet kunnen worden in mooie da den. Al valt het natuurlijk niet mee als dat je zelf geld gaat kosten, maar ja, het moet je toch wat waard we zen om het gezegde ’geen woorden maar daden’ waar te maken. W. BROER Zuidplaslaan 513, Waddinxveen Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het weekblad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden ge weigerd. Anonieme brieven worden niet gelzen. Brieven onder pseudoniem worden wel ge plaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. Uw specialist op het gebied van: WADDINXVEEN/BOSKOOP - Een betere infrastructuur voor het hele sierteeltcen- trum. Dat is de inzet voor een extra regioheffing die het pro ductschap Tuinbouw volgens het Platform Bedrijfsleven Regio Boskoop zal moeten in nen bij de bedrijven in de re gio (Waddinxveen, Boskoop, Reeuwijk en Rijnwoude). Op 2 juli buigt de sector zich over een voorstel waarbij de lusten en de lasten volgens het platform evenredig zijn verdeeld over het oostelijk en het westelijk deel van het ge bied. Een eerder voorstel van voor een regioheffing kreeg onvol- voor dit nummer een artikel getiteld ’Waddinxveners en de Tweede Wereldoorlog - 2’. de Sniep. We hebben veel ge praat. Of ze misschien een uurtje per week zwemles konden geven voor deze groep. Dankzij zijn enorme inzet en begrip is er een pro ject gestart. September 1997 zijn we begonnen met een klein groepje. Het gaat om een uurtje leszwemmen. Het gaat er heel ontspannen aan toe. En wil of kan Stephan het een keer niet aan om wat voor reden dan ook, dan gaan we lekker spelen. Niets moet en alles mag. Als een kind gaat gillen of een beetje gek doet, dan geeft dat niets en hoef je je niet opgelaten te voelen, want we begrijpen el kaar. Het seizoen is bijna afgelo pen, we hopen dat het zwem bad ons in bet nieuwe seizoen de mogelijkheid biedt om hiermee door te gaan. Na alle problemen die we hebben ge had en de onzekerheid die we tegemoet gaan, is dit voor ons een kostbaar uurtje gewor den. Willem Jan en Crista, ontzet tend bedankt voor jullie be grip en inzet. En ook mede werkers van het zwembad be dankt, namens de hele groep. ELLY RAAPHORST Waddinxveen benadrukken. Het negatieve gedrag proberen we te begrij pen als typische uitingen van bet jonge kind. We grijpen in als bet welzijn van de andere kinderen in gevaar komt. Precies daar trekken we onze grenzen', licht Keus toe. Het Fluitketeltje gaat uit van kere rust bij ouders.’ WADDINXVEEN/ NIEUW KOOP - Iedereen in het Groe ne Hart die zich bezig houdt met beeldende kunst, kan meedingen naar de Groene Hart Kunstprijs. Deze prijs wordt op vrijdag 25 septem ber voor de eerste keer uitge reikt. Zowel mensen die zich profes sioneel als hobbymatig met beeldende kunst bezighou den, kunnen inzenden. Het thema waarover het ingezon den werkstuk moet gaan is ’passie in de polder’. Aan bei de categorieën is een prijs van ƒ2.500,- verbonden en een beeldje. De inzendingen mogen be staan uit schilderijen, teke ningen, aquarellen, beelden of keramiek. Aan de afmetin gen worden geen eisen ge steld. Iedere inzending krijgt apart een beoordeling door een deskundige jury. Na de prijsuitreiking worden alle werken tien dagen lang tentoongesteld voor het pu bliek. De expositie is gratis toegankelijk en vindt onder dak in het Koetshuis van Galerie Hoeve Rijlaarsdam Volgens mevrouw drs. Mar jan Stoffers is er niets mis met de bijbaan van de wet houder. Weliswaar zal ze best gelijk hebben, maar als ik mij goed herinner was de PvdA toch altijd zo voor nivelleren. Dit was een kans voor open doel geweest, want volgens mij behoeft een wethouder in Waddinxveen niet van een Jan Modaal-salaris rond te komen, zodat dit een mooie gelegenheid was geweest aan WADDINXVEEN - Reeds bij het betreden van peuter speelzaal Het Fluitketeltje, ondergebracht in de kanti ne van de korfbalvereniging Korbis aan de Dreef in Waddinxveen, blijkt het al: dit moet voor jonge kinde ren een fijne plek zijn om te spelen. op 24 juni de jaarrekening over 1997 goedgekeurd. Uitbreiding van de produc tiecapaciteit zal de komende jaren op de agenda blijven staan. Nog steeds koopt WZ- HO water in bij de buurbe drijven Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (DZH) in Den Haag en Waterleidingbe drijf Midden-Holland WADDINXVEEN - De natio nale collecte AVO Integratie Gehandicapten heeft in Wad dinxveen ƒ7641,70 opge bracht. Collectanten en gulle gevers worden door voorma lig judokampioen en IOC-lid Anton Geesink, voorzitter van de AVO Integratie Ge handicapten, bedankt voor hun inzet c.q. gift. opleidingsorkest van 19.00 tot 19.30 uur een concert op de basisschool De Brug in Boskoop. Op donderdag 2 juli breekt de laatste repetitie voor de va kantie aan voor het oplei dingsorkest en voor de har monie. De harmonie begint donderdag 13 augustus weer met de eerste repetitie. Het opleidingsorkest begint op donderdag 20 augustus. De repetitie op donderdag 2 juli zal afgesloten worden met een barbeque. Openingtiiden: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.30 uur vrijdagavond 19.00 - 21.00 uur zaterdag 10.00 - 17.00 uur Even voorstellen, ik ben een moeder van een kind met een onzichtbare handicap. De buitenkant is leuk, lief en vrolijk, maar de binnenkant van zijn koppie is chaotisch. Stephan is 5 jaar en.autis tisch. Veel verdriet en onbe grip hebben we meegemaakt. Je wilt alles doen met je kind, zoals naar de speeltuin en dierentuin gaan en sporten. Het is allemaal leuk, maar niet voor Stephan. Hij kan niet tegen drukte, spannin gen en veranderingen. Daar door raakt hij heel erg in de war. Zwemmen bijvoorbeeld is voor ouders en kind een ontspanning, maar niet voor Stephan. De drukte, de gelui den, hij wordt daardoor erg overprikkeld en wordt dan agressief om duidelijk te ma ken dat het te veel voor hem wordt. Je wordt dan nageke ken of mensen maken een op merking. Aan Stephan zie je niets, dus is het al gauw een ‘lastig kind'. Deze groep kinderen valt overal buiten. Ze horen niet bij de gewone kinderen, maar ook niet bij de verstan delijk gehandicapten. In mei 1997 ben ik naar mijn buur man gestapt, die tevens werkzaam is in het zwembad kei A: 1. Annemieke Els- l holz, 2. Karlijn Joling. Wegens deelname aan andere officiële toernooi- en is de finale van de jon- gens enkel A, tussen Joost Wegner en Joost Groenendijk, nog niet ge- I speeld. te geven hoe het spelen in een orkest eraan toe gaat. Deze leerlingen moeten eerst nog een instrument uitkiezen, waarna ze les krijgen zodat ze na een aantal jaren door kunnen stromen naar het leerlingenorkest. Voor vrijdag 19 juni organi seerde Concordia een boeken markt. De opbrengst was mi nimaal. Een dag later hielden de deelnemers van het stu- dieweekeinde van 22 en 23 mei een concert in Montfoort. Op woensdag 1 juli geeft het *0 *0 O r prijzen en belonen maar ook, waar nodig corrigeren en bijsturen. Maar bij alles wat we doen kiezen we altijd de positie van het kind. En dat doen we heel consequent', zegt Elly Keus beslist. Peuterspeelzaal Het Fluitke teltje, iedere doordeweekse ochtend pend 08.30 11.30 heeft schooltijden zo gekozen is® dat ouders die op de basis school een kind moeten opha len dit in een moeite door kunnen doen. Belangrijker nog is het dat oudqrs niet alleen vrij zijn in de keuze van de ochtenden maar ook in het aantal. De wachtlijst is dus niet te lang de stelling dat leidsters en want de doorstroming is goed ouders gezamenlijk verant- geregeld. woordelijk zijn voor de bege- Elly Keus: ‘Natuurlijk leren leiding van de ontwikkeling we de kinderen dat ze reke ning moeten houden met an deren en dat ze, hoe jong ze ook zijn, zich aan bepaalde afspraken moeten houden. Belangrijker an dit vind ik logopedist of een huisarts, echter dat' we ervoor moeten zorgen dat het kind graag komt. We scheppen daartoe de voorwaarden door het po- toont Elly Keus, die zelf ja- sitieve gedrag van het kind te renlang kleuter- en hoofdleid ster is geweest in Noordwijk en Den Haag. Zij licht toe: "We willen de kinderen alvast op de basis school voorbereiden. Dat geeft niet alleen het kind str aks voorsprong op de basis school maar geeft ook een ze- Met medewerking van de Provincie Zuid-Holland geven wij kortingen weg, die afhankelijk zullen zijn van het aantal keren dat de hefbrug gedurende één dag geopend wordt. Per keer wordt 0.25% korting gegeven. Hierdoor kan uw voordeel oplopen tot 15%! Voorwaarden uitsluitend te verkrijgen bij Ed Reusken Woning- en Projektstoffering! WADDINXVEEN - Klaver- jasvereniging Het Spoor houdt op zaterdag 4 en op za terdag 18 juli een koppelkla- veijastoerncoi. Beide toer nooien worden gehouden in Hotel de Unie aan de Kerk- weg Oost om 11.00 uur. Voor inschrijvingen: 0172-217798. vens het boekje ’Niet onge merkt voorbij’, dat werd uit gegeven naar aanleiding van J van Waddinxveen. De heer J.D. vrijding. Er kwamen veel re- Geel, van wiens hand onlangs acties binnen, waaronder oor- Gelegen op de hoek van de Dreef en de Sniepweg, dat wil zeggen recht tegenover het Texaco-pompstation, oogt de peuterspeelzaal bijzonder kindvriendelijk. Geschilderd in vrolijke kleuren met veel licht door de opvallend grote ramen nodigt de ruimte me teen uit om te gaan spelen. Uitnodigend speelgoed, een knutsel- tafel en pop penhoek, al les is aanwe zig. ‘Het komt regelmatig voor dat kinderen meteen begin nen te spelen als de moeder voor de eerste keer met het kind komt om kennis te ma ken', zegt hoofdleidster Elly Keus-Troost trots. ‘Kinderen zouden meteen het liefst wil len blijven', vult ze aan. Op de vraag of kinderen van Het Fluitketeltje alleen maar komen om te spelen schudt Elly Keus beslist het hoofd. ‘Nee hoor, wij doen juist veel dingen met de kinderen waar ouders vaak niet aan toe ko men, ook al omdat dat thuis nogal voor de nodige rommel kan zorgen zoals verven, klei en en knoeien met zand. Vaak zijn ouders verbaasd over wat hun kind allemaal kan', zegt leidster Elly: ‘Pre cies dat is ook ons pedago gisch uitgangspunt. Wij gaan er hier van uit dat een kind veel meer kan en durft dan we als volwassenen vaak den ken. Als je maar zorgt voor de voorwaarden. Dus: kinderen aanmoedigen, stimuleren, nieuwe oevergrondwater- winning heeft onlangs plaatsgevonden. Ook zal bij De Steeg een onthardings- installatie worden ge plaatst. Hierdoor voldoet WZHO aan de wens van ve le klanten en levert boven dien een belangrijke bijdra ge aan het milieu. Produc tie- en distributieverliezen j lagen in 1997 elk zo’n 15% lager dan in 1996. Een laag verlies past in het milieube leid van WZHO en levert te vens kostenbesparingen op. In het kader van een betere service naar de klanten toe is in 1997 een nieuw klach tensysteem van start ge gaan. Als er klachten bin nenkomen, worden deze ge- registreerd in een speciaal «daarvoor ontworpen pro- gramma. Op deze manier kan beter in de gaten gehou- |den worden hoe het staat j met de afhandeling van een klacht. Ook wordt geanaly- ‘I seerd waar de meeste klach- I ten vandaan komen en wat de belangrijkste oorzaken van klachten zijn. Met de oprichting van de afdeling Verkoop in mei van dit jaar zal WZHO nog klantgerich ter gaan werken, doordat al le klantgerichte activiteiten in deze afdeling gebundeld l±. te Nieuwkoop. De Galerie is de bedenker van de Kunstprijs. Daar wor den veel schilderijen en beel den geëxposeerd, die geïnspi reerd zijn op het Groene Hart. In het kader van het tienjarig bestaan van Hoeve Rijlaarsdam willen de eige naars graag iets voor het ge bied en de kunstenaars terug doen. De Kunstprijs zal iedere twee jaar worden uitgereikt. Voor de organisatie is de Stichting Kunstpromotie Groene H/Art opgericht. Deze stichting heeft als doelstelling de kunst in het Groene Hart in zijn meest brede zin te stimu leren en te promoten. De prijs is hun eerste concrete initia tief. De bedoeling is dat er gaandeweg ook kunstroutes en andere evenementen tot stand komen. Een inschrijfformulier kan worden aangevraagd bij het secretariaat van de Stichting Kunstpromotie Groen H/Art, dat voorlopig is onderge bracht bij Galerie Hoeve Rij laarsdam, Nieuwveenseweg 59, 2421 LB Nieuwkoop. i Watermaatschappij Zuid- I Holland (WZHO) in Gouda heeft in 1997 afgesloten met een positief resultaat van ƒ5,9 miljoen. Van de winst wordt een dividend van ƒ47,10 per aandeel uitge keerd aan de aandeelhou- ders en de gemeente in het voorzieningsgebied van WZ- ructuur in het gebied worden I HO. Het resterende bedrag (WMN) in Utrecht. In het wordt aan het eigen vermo gen toegevoegd op basis van het, door de aandeelhouders goedgekeurde, beleid om het eigen vermogen te verster ken. Dit komt uiteindelijk vviuiuumg wei uc uuuwc de klant ten goede doordat ontbreekt en het laatste deel WZHO dan minder geld van de Rijksweg 11 (Alphen- Bodegraven) dat nog steeds niet is aangelegd. De overige uitslagen: Meisjes Enkel C: 1. Eva Nederhaf, 2. Ingrid Glas- beek; Meisjes Enkel B: 1. Tessa Uitterhoeve, 2. Je anette de Bruin; Jongens Enkel B: 1. Nick Neder- hof, 2. Levi Schwiebbe. Meisjes dubbel D: 1. Wil- lemijn van Eldik/ Kristel Hoogduin, 2. Marialotte Haagsman/ Romy Lang- bein. Meisjes dubbel C: 1. Amanda Kortehoeven/ I Eva Nederhof, 2. Anne- I marie Roozeboom/Mar- I lies Swets. Jongens dub- j bel C: 1. Mamix van de 8 Eijk/Kevin Zwinkels, 2. Brent Compeer/Rens Philipsen. Meisjes dubbel B: 1. Charlotte Lafort/ Marloes Prins, 2. Patricia oogendoorn/Tessa Uitter- hoeve.Jongens dubbel B: 1. Maurice Buring/Vin- cent Doeleman, 2. Len nart Rijlaarsdam/Marvin Pelupessy. Jongens/meis- jes enkel D: 1. Joost Mul- leman, 2. Willemijn v. El dik. Meisjes enkel C: 1. Kim Helmer, 2. Annema- rie Roozeboom. Jongens enkel C: 1. Kevin Zwin kels, 2. Jermo Janmaat. Meisjes enkel B: 1. Marti- ne Elsholz, 2. Marloes Prins. Jongens enkel B: 1. Marvin Pelupessy, 2. Michiel Tops. Meisjes en- WADDINXVEEN - Vandaag hij al het eerste deel, en te- boekhandel Burger te koop is. verschijnt het tweede num- vens het boekje ’Niet onge- Het kwartaalblad is te koop mer van ’Het Dorp Waddinx- merkt voorbij’, dat werd uit- bij alle boekwinkels in Wad- veen’, het kwartaalblad van gegeven naar aanleiding van dinxveen. Het Historisch Ge- De voorzitter van de Stichting het Historisch Genootschap de 50e herdenking van de be- nootschap maakte onlangs Oud-Zevenhuizen Moerkapel- wr-jj t-k. i TT-, j’ D een geslaagde excursie naar le, de heer G. Ottevanger, Geel, van wiens hand jmlangs acties binnen, waaronder oor- de Oudheidkamer in Zeven- sprak aan het einde van de dagboekfrag- huizen. Deze is gevestigd in verhalen van de voormalige toonzaal van de over het geslaagde bezoek en ‘„‘J een t land. Het artikel is daarom manspolder en werd vorig met foto’s van Waddinxveen een aanvulling op dat van mei jaar geopend. Dertig leden ’95 in het kwartaalblad en op namen een kijkje in het verle- nootschap, de heer C.M. Drie jaar geleden publiceerde het boekje, dat nog steeds bij den van Zevenhuizen en der Linden. de tweede editie van ’Speuren logsbrieven, naar Sporen van Oud-Wad- menten en verhalen van c_ oo dinxveen’ verscheen, schreef Waddinxveners in het buiten- firma Dekker aan de Twee- overhandigde avond zijn tevredenheid uit :s||| Lm. geldig. r t. k A A o

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1998 | | pagina 17