verkerk ASSURANTIE B 3 1EDEWERKER VAKANTIE- BEZORGERS m/v OPEN HUIS I |onni=vi=i.» BETONFABRi ROGGEVEEN BV s S PRODUCTIE MEDEWERK(ST)ERS (20-35 jr.) ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER VERKOOPSTER WEGVERVOER BEKENDMAKING Bekendmaking aanvraag en ontwerpbeschikking Wet verontreiniging oppervlaktewateren Bekendmaking definitieve beschikking Wet verontreiniging oppervlaktewateren POTPLANTENKWEKERIJ SJALOOM BV, 98-99 Rijnland ws Bekendmaking ontwerpwijzigingsbeschikking Wet verontreiniging oppervlaktewateren Weekblad voor Waddinxveen fk -- ■■11 ZOEKT vriendelijke, aktieve fulltime 38 uur. Wij bieden: WATERSCHAP MEER EN WOUDE 1 DEELTIJDOPLEIDINGEN VOOR VOLWASSENEN GROEPSLEIDER BASISADMINISTRATIE (100%) M/V D. Sonneveld BV Kantoorboekhandel met 3 vestigingen, waarvan één in Waddinxveen en twee in Zoetermeer Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan: Betonfabriek Roggeveen T.a.v. Dhr. A.A. van Veen, N Postbus 2612740 AG Waddinxveen Betonfabriek Roggeveen is gevestigd aan de Henegouwerweg 26a, Waddinxveen. Tel. 0182-612880 transport Er logistics Is een logistiek dienstverlener met nationale en internationale transporten en moderne ware housing faciliteiten. In verband met uitbreiding van activiteiten zoeken wij op korte termijn: CHAUFFEURS M/V rijbewijs cat. B-C Regionaal vervoer op zaterdag Functie-eisen: chauffeursdiploma,vakbe kwaamheid, inzet, nauwkeu righeid, flexibiliteit en collegia le instelling. goede honorering conform CAO, goed materieel. Door uitbreiding van de productie en het streven naar vaste teams zijn wij op zoek naar enkele, jonge en ervaren Reacties: schriftelijk aan onderstaand adres of telefonisch: (0172) 44 71 44 t.a.v. C. van Iperen. A.Einsteinweg 9-11, 2408 AP ALPHEN AAN DEN RIJN. VT verkerk ilia I Interesse? Bel dan (0182)61 89 50 VERGUNNINGEN mfabriek Roggeveen is een import groot- en lilhandei van bestratingsmaterialen, die worden ruikt in de Weg- en Water-bouw en siertuinen. ens de sterk toegenomen vraag naar onze kwalitehs- ucten, zoeken wij een enthousiaste: TRANSPORTPLANNER WIL JIJ WERKEN? HEB JE EIGEN VERVOER EN WIL JE VOOR LANGERE TIJD WERKEN? BiMMiiMM Waddinxveen informatie over opleidingen LOC Alphen aan den Rijn WIL JIJ GELD VERDIENEN IN DE VAKANTIE? De werkzaamheden bestaan uit het gereedmaken van bestellingen en het helpen en adviseren van onze klanten. Q Geïnteresseerden kunnen schriftelijk solliciteren bij D. Sonneveld, t.a.v. Jan Arie, Koningin Wilhelminaplein 5, .2741 EA Waddinxveen. Voor inlichtingen overdag: tel. (079) 351 49 46 Kantoorboekhandel Kon. Wilhelminaplein 6 - Waddinxveen Tel. (0182) 61 30 61 Fax (0182) 61 91 15 is op zoek naar Vedior van Eijk uitzendgroep Dé agrarische specialist Galerij 4, BOSKOOP GKW/WvW - WOENSDAG 1 JULI 1998 PAGINA 18 «i Op de afdeling administratie is een vacature Wij bieden: Reacties: A. EINSTEINWEG 9-112408 AP ALPHEN AAN DEN RIJN B ESTR ATI N G S M ATER IA L EN'- NAT UURSTEEN - T U I N D E K O R AT I E Beroepsmogelijkheid Alphen aan den Rijn, 1 juli 1998. over di m Zoetermeer, 1 juli 1998 Leiden, 22 juni 1998. etefoon: 0172-473272. J VT Verkerk transport logistics is een logistieke dienstverlener met nationale en internationale transporten en moderne warehousing faciliteiten. Voor deze functie is een tuinbouwkundige opleiding en ervaring in het werk in de tuinbouw een vereiste. Schriftelijk reageren vóór 18 juli. ontstaan. De-persoon voor deze functie ziet een uitdaging in het voeren van een fi nanciële boekhouding en het beheer van betalingsverkeer. Daarnaast wil hij/zij deze basisactiviteiten aanvullen met het bijwerken van diverse registraties. Voor het goed uitvoeren van de taken denken wij dat een flexibele part-time invulling van deze vacature het best past. Graag schriftelijk reageren vóór 25 juli. Voor beide functies ligt een vastdienstverband in het vooruitzicht, evenals deelname aan aantrekkelijke spaarregelingen en opleidingen buiten het bedrijf. De beschikking houdt een wijziging in van de op 22 november 1995, onder besluit nr. 9507925/V.31553, aan de gemeente Gouda verleende vergunning krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewate ren tot het lozen van huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater en licht-verontreinigd hemelwa ter, afkomstig van de gemeentewerf, gelegen aan de Goudkade 23 te Gouda, in het oppervlaktewater. De reden voor wijziging van de vergunning is dat de directe lozingen van huishoudelijk en bedrijfsafval water in oppervlaktewater zijn opgeheven. Deze lozingen zijn aangesloten op de gemeentelijke vuil- waterriolering in de Goudkade. In het oppervlakte water wordt nog alleen licht-verontreinigd hemel water geloosd. Door deze wijziging in de lozings- situatie dienen de lozingsvoorschriften in artikel 2, lid 2, artikel 3, artikel 4 en artikel 8, alsmede kennis geving B te worden aangepast. Bedenkingen Gedurende voormelde termijn van 2 weken kan (A.w.b.) worden thans de definitieve beschikkingen W.v.o. bekendgemaakt en ter inzage gelegd. Ter inzage De definitieve beschikkingen W.v.o., de aanvragen met bijlagen, en de overige van belang zijnde stuk ken liggen van 2 juli tot en met 13 augustus 1998 gedurende 6 weken ter inzage. De definitieve beschikkingen W.v.o. worden van kracht op 14 augustus 1998. Ter inzage De aanvraag met bijlagen en de op basis daarvan opgestelde ontwerpbeschikking W.v.o. ligt voor iedereen van 2 tot en met 30 juli 1998 gedurende 4 weken ter inzage. Bedenkingen Gedurende de termijn van 4 weken kan iedereen naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerpbe schikking W.v.o. schriftelijk - en op verzoek ook mon- iedereen naar aanleiding van de ontwerpwijzigings beschikking. schriftelijk -en op verzoek ook monde ling- gemotiveerde bedenkingen indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. De persoonlijke gegevens van degene die zijn/haar bedenkingen indient, worden -indien deze daarom verzoekt- niet bekendgemaakt. Tevens bestaat voor een ieder de mogelijkheid tot een gedachtewisseling over het ontwerpwijzigings- besluit. Men dient zich daartoe te wenden tot voor noemde afdeling Vergunningen. Er zal dan gelegenheid worden geboden om met de verzoeker/vergunninghouder, een vertegenwoordi ger van dijkgraaf en hoogheemraden en andere aanwezigen van gedachten te wisselen. Beroepsmogelijkheid Gedurende voormélde termijn van 6 weken kan naar aanleiding van de definitieve beschikkingen daarte gen beroep worden ingesteld door: a. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de aanvra gen en de ontwerpbeschikkingen; b. degenen die tegen de aanvragen en de ontwerp beschikkingen bedenkingen hebben ingediend; c. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de aanvragen en de ontwerpbe schikkingen. Zij die beroep instellen, kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet eveneens vóór laatstgenoemde datum worden gericht aan: de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De beschikkingen worden niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Een zodanig verzoek moet schriftelijk en afzonder lijk, doch tegelijkertijd met de brief met zijn/haar bedenkingen bij Rijnland worden ingediend. deling - gemotiveerde bedenkingen indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. De persoonlijke gegevens van degene die zijn/haar bedenkingen indient worden, indien deze daarom verzoekt, niet bekendgemaakt. Een zodanig verzoek moet schriftelijk en afzonder lijk, doch tegelijkertijd met de brief met zijn/haar bedenkingen bij Rijnland worden ingediend. Tevens bestaat voor een ieder de mogelijkheid tot een gedachtewisseling over het ontwerp van het besluit. Men dient zich daartoe te wenden tot voor noemde afdeling. Er zal dan gelegenheid worden geboden om met de aanvrager, een vertegenwoordiger van dijkgraaf en hoogheemraden en andere aanwezigen van gedach ten te wisselen. Het beroepschrift moet vóór 13 augustus 1998 worden ingediend bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,2500 EA Den Haag. De voorzitter van het waterschap, ing. C.M. Kroes De voorzitter van het waterschap Meer en Woude maakt bekend, dat op woensdag 8 juli 1998 om streeks 20.30 uur een openbare bijeenkomst wordt gehouden van de Verenigde Vergadering. E3GZ Wegvervoer in Gouda is een stichting (23 personen) die intermediair is tus sen de Arbo-dienstverleners en de sector beroepsgoederenvervoer. De organisatie heeft tot taak om de arbeidsomstandigheden voor de individuele ondernemingen en in het algemeen in het wegvervoer te bevorderen. De werkzaamheden zijn o.a. als volgt: - Secretariaat BGZ Wegvervoer - Ondersteuning managementteam in diverse uitvoerende werkzaamheden - Verslaglegging bestuurvergaderingen - Aansturen en ondersteunen dagelijkse werkzaamheden team basisadmini stratie (werknemersmutaties, contractenadministratie, mailingen etc.) Functie-eisen: - Opleiding MEAO - Secretariële en administratieve ervaring op leidinggevend gebied vereist - Flexibel, accuraat en stressbestendig - Zelfstandig kunnen functioneren - Kennis Windows en Word vereist, Excel gewenst Uw sollicitatiebrief (incl. CV) kunt u tot 10 dagen na het verschijnen van deze ad vertentie sturen naarde heer A.F.K. Bock, Officemanager van BGZ Wegvervoer, Postbus 2212800 AE Gouda. In verband met het betrekken van een andere functie binnen de stichting van de huidige functionaris zoeken wij op korte termijn een: Voor inlichtingen kunt u ook telefonisch contact opnemen met de heer Bock. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar onder telefoonnummer (0182) 58 02 66. (met initiërende en inspirerende eigenschappen om de kwaliteit van de dienstverlening van de afdeling te verbeteren) Nr. V.31553 I Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheem raadschap van Rijnland maken hierbij bekend dat zij voornemens zijn tot wijziging over te gaan van een vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van de gemeente Gouda, betreffende de gemeentewerf aan de Goudkade 23 k,te Gouda. De ontwerpwijzigingsbeschikking ligt van 2 tot en met 16 juli 1998 ter inzage bij: - de Milieudienst Midden-Holland, Thorbeckelaan 5 te Gouda, op werkdagen tijdens de kantooruren; voor inzage buiten deze uren na telefonische afspraak, tel. (0182) 54 57 00; - het Hoogheemraadschap van Rijnland, afd. Ver gunningen, Breestraat 48 te Leiden, op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur; buiten voornoemde tijden is inzage mogelijk na tele fonische afspraak met de afdeling Vergunningen, tel.(071) 516 82 18 of 516 82 63. De stukken zijn in te zien bij: - de gemeente Waddinxveen, afd. VROM, Raadhuis plein 1, op werkdagen van 08.30 tót 12.30 uur; voor inzage buiten genoemde uren na telefo nische afspraak met voornoemde afdeling, tel. (0182)6248 29; - het Hoogheemraadschap van Rijnland, afd. Ver gunningen, Breestraat 48 te Leiden, op werkdagen tijdens de kantooruren van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur; buiten voornoemde tijden is inzage mogelijk na telefonische afspraak met de afd. Vergunningen, tel. (071) 516 82 18 of 516 82 04; voor nadere informatie kunt u zich wenden tot voor noemde afdeling. a.clnstelnweg 9-U 2408 ap alphen aan den rijn Teh: (0172) 447144 transport logistics Abraham Kroesweg 31, 2742 KV WADDINXVEEN. Telefoon: (079) 593 19 17. Voor inl Hoogheemraadschap van Waterschap De Go uw ai and on Pr. Bemhardaan 8 Postbus 356 2400 AJ Apben a/d Rijn Tel. (0172H95949 Fax (0172J-424393 Nr. V.33553 Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheem raadschap van Rijnland maken hierbij bekend dat bij hen een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (W.v.o.) is binnengekomen van PJ. F.H. Captein, gevestigd te Boskoop voor het lozen van bedrijfsafval water, afkomstig van het tuinbouwbedrijf van aan vragers (boomkwekerij met kassen en buitenteelt), gelegen aan de Toegangseweg 20-26 te Boskoop, en op een perceel aan de Toegangseweg te Boskoop (kadastraal bekend sectie K no. 450). De lozingen vinden plaats op een watergang in de Gouwepolder. Dijkgraaf en hoogheemraden voornoemd hebben het voornemen de gevraagde lozingsvergunning onder het stellen van voorschriften te verlenen. Overeenkomstig de geldende procedure van hoofd stuk 3 (Afd. 3.5) van de Algemene wet bestuursrecht (A.w.b.) wordt thans de aanvraag en ontwerpbe schikking W.v.o. bekendgemaakt en ter inzage gelegd. Vervolgens zal de definitieve beschikking W.v.o. worden vastgesteld en bekend worden gemaakt. De vergaderstukken liggen gedurende kantooruren voor eenieder kosteloos ter inzage op het water- schapskantoor, Aïdaschouw 1 te Zoetermeer, vanaf de datum van deze bekendmaking tot en met de datum van de bijeenkomst. De stukken zijn ook tegen betaling van legeskosten verkrijgbaar. Functie-eisen: enkele jaren ervaring in het beroeps vervoer, stressbestendigheid, affini teit met automatisering, sterke com municatieve vaardigheden, MBO-niveau. Leeftijdsindicatie: 25 jr. uitstekende honorering, samenwer king in goed team, groeifunctie. schriftelijk aan onderstaand adres of telefonisch: (0172) 44 71 44 t.a.v. C. van Iperen. Nrs. V.33342/33343 Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheem raadschap van Rijnland maken hierbij bekend dat bij hen aanvragen voor vergunningen ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (W.v.o.) zijn binnengekomen van: - fel de Kok, gevestigd te Waddinxveen voor het “n van bedrijfsafvalwater, afkomstig van het tuin bouwbedrijf van aanvrager (boomkwekerij met kas sen en buitenteelt), gelegen aan de Middelburgse- weg 5 te Waddinxveen. De lozingen vinden plaats op een watergang in de polder Bloemendaal; - G.A.J.M. Steenland, gevestigd te Waddinxveen voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van het tuinbouwbedrijf van aanvrager (boomkwe kerij met kassen en buitenteelt), gelegen aan de Middelburgseweg 4 te Waddinxveen. De lozingen vinden plaats opeen watergang in de polder Bloe mendaal. Dijkgraaf en hoogheemraden voornoemd hebben besloten de gevraagde lozingsvergunningen onder het stellen van voorschriften te verlenen. De definitieve beschikkingen W.v.o. zijn ten opzich te van de ontwerpbeschikkingen niet gewijzigd. Overeenkomstig de geldende procedure van hoofd stuk 3 (Afd. 3.5) van de Algemene wet bestuursrecht In verband met uitbreiding van activiteiten zoeken wij op korte termijn: Binnen zes weken na dagtekening van deze bekendma king kan elke belanghebbende bezwaar maken tegen de- ze-besluiten bij het dagelijks bestuur van het waterschap (Postbus 356, 2400 AJ Alphen a/d Rijn). Het bezwaar- jsgjirift moet gemotiveerd zijn. Ook na het indienen van een bezwaarschrift blijft de inhoud van het besluit van Veracht. I Voor degenen die menen dat de onmiddellijke uitvoe ring van een besluit voor hen onevenredig nadeel mee brengt, bestaat de mogelijkheid aan de president van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag (Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG) te verzoeken om ten aanzien van het betreffende besluit een voorlopige voorziening te treffen. Het dagelijks bestuur van het waterschap De Gouwelanden maakt hierbij bekend dat op 19 juni 1998 ingevolge de Keur van het waterschap de volgende vergunningen zijn verleend: Kuystermans B.V., Spoorhaven 18 te Bos koop, voor het gedeeltelijk dempen van een sloot, het dempen van een dwarsslootje, het maken van een dam alsmede het leggen van een duiker ten noorden van de ’Burg. Smit- weg’ te Hazerswoude-Dorp; A.J. Hoogendoom, Rijneveld 134 te Bos koop, voor het verbreden van een dam in de langs de noordzijde van het Rijneveld gele gen sloot; Hans van Veen B.V., Zijde 117 te Boskoop, voor het afdammen van een ten noorden van de Zijde gelegen gedeelte sloot; G. H.M. van Tol, Prins Hendrikstraat 36 te Bodegraven, voor het dempen van een ten zuiden van de ’Toegangseweg’ te Boskoop gelegen slootje; W.C.M. Vroom, Burg. Colijnstraat 88 te Bos koop, voor de aanleg van een brug over de ten westen van zijn woonperceel gelegen sloot; A. J. Vuijk, Burg. Colijnstraat 94 te Boskoop, voor de aanleg van een brug over de ten wes ten van zijn woonperceel gelegen sloot; H. J. Neuteboom, Burg. Colijnstraat 98 te Boskoop, voor de aanleg van een brug over de ten westen van zijn woonperceel gelegen sloot; B. C.M. Salom - Vroom, Burg. Colijnstraat 106 te Boskoop, voor de aanleg van een brug over de ten westen van haar woonperceel gelegen sloot; F.J. Grootendorst, Burg. Colijnstraat 112 te Boskoop, voor de aanleg van een brug over de ten westen van zijn woonperceel gelegen sloot. -fel loze, bout Kom dan snel bij ons langs. Gezellig team. Goed salaris van «kw. Midwest Groep. tijn, telefoon: 0172-473272. G°UWsnv!?en CASTtUWW van de I In september aanstaande start het Lokaal Opleidingencentrum Alphen aan den Rijn met de opleiding Assurantie B. De stukken zijn in te zien bij: - de gemeente Boskoop, het Raadhuisplein 3, op werkdagen van 09.00 tot 12.15 uur; buiten deze uren is inzage mogelijk na telefonische afspraak met de afd. Bestuurszaken, tel. (0172) 21 95 16; - het Hoogheemraadschap van Rijnland, afd. Ver gunningen, Breestraat 48 te Leiden, op werkdagen tijdens de kantooruren van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur; buiten voornoemde tijden is inzage mogelijk na telefonische afspraak met de afd. Vergunningen, tel. (071) 516 82 18 of 516 82 04; voor nadere informatie kunt u zich wenden tot voor noemde afdeling. In deze bijeenkomst komen ondermeer de navolgen de punten aan de orde, betrekking hebbende op de fusie per 1 januari 1999 tussen de waterschappen Meer en Woude en De Gouwelanden; - voorstel tot vaststelling van de besturingsstructuur voor de periode tot 1 januari 1999; -voorstel tot vaststelling van de nota organisatie structuur voor het per 1 januari 1999 nieuw te vor men waterschap; - voorstel tot advisering van het provinciaal bestuur inzake de benoeming van beoogd dijkgraaf en be oogd secretaris-directeur voor het nieuw te vormen waterschap; - voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet ten behoeve van de voorbereiding van de fusie; - voorstel tot vaststelling van de uitgangspunten voor de begroting 1999 van het nieuw te vormen water schap; - voorstel tot het voor kennisgeving aannemen van het onderzoek kostentoedeling en over te gaan tot vaststelling van de kostentoedelingsverordening; - voorstel tot vaststelling van de kwijtscheldingsrege ling 1998; - voorstel tot vaststelling van de "Verordening op de heffing en invordering van sluisgelden” Deze bijeenkomst vindt plaats in Hotel Toor, Sta tionsplein 2 te Alphen aan den Rijn. Potplantenkwekerij Sjaloom BV is gespecialiseerd in de productie van kamerplanten uit Midden- en Zuid-Amerika. Dit gebeurt op grootschalige wijze op ons bedrijf aan de Abraham Kroesweg 31 in Waddinxveen. De eindproducten worden afgezet via de Nederlandse veilingen. Op ons bedrijf werken 55 medewerkers in vastdienstverband. Werken in een gezellig team. KARTWEDSTRIJD winnen. Goede verdiensten. Administratief 103 personeel gevraagd PRODUKTMANAGER/ bureau-redactrice. Niveau: on geveer HEAO. Concurrerend salaris. Kleine uitgeverij in Reeuwijk, Ned. en Duitse markt, zoekt 2 medewerkers. Veelzijdig en zelfstandig (all round uitgeef) werk. Een goede begeleiding. Verwerking, con trole en opmaak tekst. Verwer ken bestellingen. Tel. klanten contact. Verzendadm. Bege leiding mailings. Tele- en fax- marketing. Een schoolverlater kan solliciteren. Interscience Publishers B.V., Postbus 583, 2800 AN Gouda. *VanEÏjk tel.(0172)2112 15 Commercieel 102 personeel gevraagd Gezocht enthousiaste VER KOOPSTER voor nieuw te openen kinderkleding winkel Centrum Gouda, reacties: Al v.d. Herik, Wijdstraat 19, 2801 KA Gouda. -Waterschap*:®— De Gouwelandew| Voor deze cursus geldt: geen specifieke vooropleiding vereist •éénjarige opleiding (september tot en met mei) de opleiding wordt op dinsdagavond bij Casteflum'gegeven •cursuskosten 995,- Wie deze opleiding afrondt met het diploma, kan zich als zelfstandig verzekeringsagent vestigen. Ook kan men terecht bij assurantiekanto ren en verzekeringsmaatschappijen, ondermeer als schadecorrespon- 1 binnen- en buitendienst. dichtingen over deze opleiding, ook over de opleiding MBA me Bedrijfsadministratie), cursuskosten 1.025,- kunt u bellen lefoon 0172-473272. van der Loo

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1998 | | pagina 18