succesvol Bewoners Oostpolderwijk willen onrustige gevoel kwijt Elke ochtend... 25% FOTO'S vanaf 19 cent Einduitvoering kreater Tekort aan invalkrachten nijpend op basisscholen DolfinG Dodelijk ongeval 7 'IfaeccatMatL Z 945 Brand in schoorsteen ALLES VOOR ÜWOPEL... Van Elswijk b.v. officieel Opel service dealer Kinderactiviteiten zomervakantie in Kreater kalkhoven Ontploffing gemeentehuis Klaverjassen in De Boog Negentien geslaagden B-diploma Rijn en Gouwe Werkplaats voor senioren PvdA-fractie blij met Onderwijsachterstandenplan I I Senioren Mode TUINCENTRUM ZOMER- KORTING op de hete collectie GROOTSTE TUINMEUBELSHOW IN DE REGIO Sint Jozef omgedoopt tot De Kameleon I I I I I I I I I 1 CARWASH Inruil-actie. OPLAGE 14.500 EXEMPLAREN Wie nu kiest voor een kennismakings- abonnement, ontvangt Rijn en Gouwe vier I I I I I I I I I I I ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52 JAARGANG NUMMER 2600 WOENSDAG 1 JULI 't Kopje van Bloemendaal VEILIG WONEN, zAuto snelservice weken vóór zeven uur in de bus. Voor deze vrijblijvende kennismaking betaalt u 14.25. L Weekblad voor Waddinxveen WADDINXVEEN T> I Naam: Adres: Plaats: i 1 WADDINXVEEN - Alle twaalf Waddinxveense basis scholen kampen met een tekort aan invalkrachten. Op de meeste scholen komt het zelfs wel eens voor dat de kinderen een dag naar huis worden gestuurd omdat de meester de griep heeft. ‘We hebben genoeg vaste leer krachten4, aldus directeur J. Veldhuijzen van de Neder lands Hervormde Bethelschool. ‘Het ontbreekt ons aan invallers4. met het saneren van het grondwater. De resultaten hiervan bleven ver achter bij de verwachtingen. Omdat geen duidelijke afname van olieconcentraties in het getoond en de stankoverlast bleef voortduren, werd in 1995 aanvullend onderzoek gedaan. Op pagina 3: ’Huidirrita- ties, ziekten en meer sterfgevallen zaaien gro te onrust’. Overtocht 23. 2411 BS Bodegraven Telefoon (0172) 65 08 71 Bloemendaalseweg (Otweg 3) Waddinxveen (0182) 39 48 15 Ruime parkeergelegenheid INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen POLITIE KEURMERK Gouda - Geroline Kantoormeu belen B.V. geeft ƒ100,- retour op een oude bureaustoel ongeacht de staat. Zie elders in deze krant. WADDINXVEEN - In de Ont- moetingskerk werd vrijdag de einduitvoering door de leerlingen van Kreater ge houden. Swingend werd de avond geopend met beestach tige geluiden (‘Safari4) gepro duceerd door de bespelers van het slagwerk. Het strijk- Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 l Hazerswoude-Dorp J Coenecoop 397, Waddinxveen Tel. (0182) 61 47 14 (nieuw!) invalkrachten. Vannochtend was er een leraar van groep acht ziek, ik heb toen zelf maar voor de klas gestaan. Het is heel vervelend, maar een griepgolf bijvoorbeeld, zou een ramp zijn4. Een tekort aan leraren en invalkrachten is niet alleen een Waddinxveens probleem. Landelijk probeert staatssecretaris van onder wijs Tineke Netelenbos het dag 27 juni ontstond schoorsteenbrandje in woning aan de Mozartlaan. De brandweer was snel ter plaatse en de zaak was snel onder controle. De schade u bleek erg mee te vallen. WADDINXVEEN - Het Sa neringsplan Alpherbrink in de Oostpolderwijk houdt de bewoners danig bezig. Op donderdag 2 juli, ’s avonds vanaf acht uur in het Tref punt, krijgen de belangheb benden wellicht iets meer duidelijkheid. Dan houdt de Provincie Zuid-Holland een voorlichtingsavond over de nieuwste plannen met be trekking tot het verwijderen van vervuilde grond. Niek Baas is één van de leden van de bewonerscommissie van de Oostpolderwijk. Hij is er- WADDINXVEEN - Op vrij- een een lesgeven aan de groepen zes tot acht. Ik las gisteren een ar tikel met de kop: ’Wie durft les te geven aan groep acht?’. De leerlingen in de hoogste groe pen hebben een te grote mond en het is tegenwoordig inge wikkeld lesgeven. Een leraar moet van goede huize komen om in de hoogste groepen les te kunnen geven. Iemand die al lang op een school werkt en de kinderen kent zal het nog wel lukken, maar iemand die ze niet kennen kan er nog aar dig wat problemen mee krij gen om de wind eronder te krijgen4. Voorlopig moeten de Wad dinxveense bassischolen maar roeien met de riemen die ze hebben en hopen dat de ou ders wat begrip kunnen op brengen voor de situatie. Iedereen die beschikbaar is als invaller kan bellen met Henk Nentjes, beleidsmede werker onderwijs van de ge meente Waddinxveen. “We hebben een lijst van twin tig mensen die we kunnen bel len als een van de leerkrach ten ziek is, maar het is al en kele keren voorgekomen dat niemand kon invallen. Bijna alle invalkrachten hebben een partime-baan, moeten als er gens anders invallen of wer ken inmiddels full-time4, gaat de directeur verder. “Wij sturen de kinderen in het uiterste geval naar huis. Dat mag eigenlijk niet van de ar beidsinspectie. We zouden de klas dan eigenlijk moeten op splitsen. Maar dan krijgen we klassen van 40, 50 kinderen. Dat is teveel voor de leraren. Als die er óók nog aan onder door gaan, zijn we nog verder van huis4. Bijkomend probleem voor de Hervormde Bethelschool is het vinden van gelijkdenken- de invalkrachten. “Niet ieder een met een lesbevoegdheid kan bij ons voor de klas staan. We zoeken invallers die voor de zaak staan en die zijn schaars4, geeft directeur J. Veldhuijzen toe met spijt in zijn stem. Het nijpende tekort aan inval krachten blijkt in Waddinx veen niet voorbehouden aan scholen voor levensbeschou- welijk onderwijs. Wethouder van onderwijs A.J.P van Hol- steijn: ‘In alle ’zuilen’ hebben we te maken met een tekort aan invalkrachten. Het aan trekken van nieuwe vaste leerkrachten gaat nog net. De schoolbesturen moeten er snel bij zijn want sollicitanten heb ben vaak meerdere procedu res lopen. We moéten gewoon invallers hebben. Het komt het onderwijs niet ten goede als groepen moeten worden opgedeeld. We hopen volgend jaar voldoende mensen te heb ben4, besluit hij. Directeur A de Rijke van de Dick Brunaschool ziet het somber in. ‘In geval van ziekte moeten we bijna altijd de klas opsplitsen. De kinderen krij gen dan wel les, maar niet mondeling. Dat kan gewoon niet met zo’n grote groep. We moeten momenteel wekelijks en Melanie Schakelaar. Na een kort ope ningswoord van directeur Ria Ton, benadrukte de burgemeester de belangrijke taak die een school heeft in eén wijk. Vervolgens onthulden de vier genodigden de nieuwe naam van de school De Ka meleon. De gebeurtenis werd muzikaal omlijst door drumband De Cormula’s. Jonkman overhandigde het schoolbestuur een ouder wetse schoolbel. Daarna was het feest voor de leer lingen. /erken' sloten expert slotencertificaat Spoorstraat 17-29 - 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 intreders. Elke oud-leraar heeft een brief gekregen met daarin het verzoek om weer aan het arbeidsproces te gaan deelnemen. Na een herscholingscursus moet het volgens haar moge lijk zijn het tekort in te krim pen. Directeur De Rijke denkt dat de oplossing van Netelen bos niet veel zin heeft. "Waar schijnlijk komen er wel een boel recaties, maar veelal zul len het mensen zijn die part time willen werken en alleen in de groepen een tot en met vijf. Bijna niemand wil nog WADDINXVEEN - Dinsdag ochtend 23 juni omstreeks 09.15 uur vond in de elektri- citeitsruimte onder het ge meentehuis aan het Raad huisplein in Waddinxveen een ontploffing plaats. De stalen toegangsdeur werd daardoor ontzet, de stroom viel uit en er was enige rookontwikkeling. Er ont stond geen brand maar de brandweer was wel stand-by. WADDINX VEEN - De Wijkschool Sint Jozef aan de Ka- naalweg 2-4 in Waddinxveen heeft sinds za terdag een nieuwe naam: De Kameleon. De naam is zaterdag onder grote be langstelling onthuld door burgemeester Jonkman, oud-leerling mevrouw Ma- chielsen-Toor, die de ver huizing van zeventig jaar geleden van de Zuidkade naar het huidige gebouw nog meemaakte, en de twee jongste leerlingen van de school: Nathasja van Luyn WADDINXVEEN - Op vrij dag 3 juli is er weer koppel- klaveij assen in buurtcen trum De Boog. De aanvang is 20.30 uur. De zaal gaat open om 19.30 uur. Het inschrijfgeld is ƒ10,- per koppel. Het eerste kopje koffie is gratis. Iedereen is van harte welkom op de C. Huygenslaan 2. Tijdens de zomermaanden zal deze activiteit wekelijks plaatsvinden. taalbeleid en het voorkomen en bestrijden van schooluit val. De PvdA is er in dit ka der dan ook uitermate te vreden over, dat een project als de peuterspeelplaats Yasmina’, waar allochtone peuters (en hun ouders) spe ciaal begeleid worden om met een geringere taalach terstand het basisonderwijs te betreden, een duidelijke plaats krijgt in het totale be leid. Daarnaast is er in het beleid opgenomen dat peu- terleidsters van de reguliere peuterspeelzalen geschoold kunnen worden in het sig naleren en het zoveel moge lijk wegwerken van taalpro blemen bij de peuters. Overigens zullen niet alleen scholen en peuterspeel- plaatsen bij het achterstan denbeleid betrokken wor den, maar zal er samenge werkt worden met onder andere Kreater, de Openba re Bibliotheek en andere primera groenendijk koninginneweg lid boskoop (0172) 23 07 17 WADDINXVEEN - Op zondagmorgen 28 juni rond 7.45 uur vond op de Beijerincklaan te Wad dinxveen een verkeerson geval plaats met dodelij ke afloop. De bestuur van de auto, een 18-jarige inwoner van Voorburg, reed over de Beijerincklaan in de richting van de Bredeweg en verloor, door nog onbe kende oorzaak, de macht over het voertuig. Vervol gens botste de auto met forse snelheid tegen een boom, links van de weg. Bij aankomst van de hulpverleners bleek het slachtoffer nog te leven. De brandweer, de ambu lancedienst, een trauma- helikopter en de politie zijn ter plaatse gekomen. Nadat het slachtoffer uit de auto was bevrijd, werd hij onder politiebegelei ding per ambulance ver voerd naar het Dijkzigt Ziekenhuis te Rotterdam. Daar overleed het slacht offer aan zijn verwondin gen. ’Kreater’ waar het kan toor van de stichting is gehuisvest. Er wordt ’s morgens om 10.30 uur ge start en de activiteiten lo pen door tot 15.00 uur. Deelname kost f2,50 per kind per dag. Het is de be doeling dat de kinderen zelf een lunchpakketje meebrengen. Kinderen kunnen worden opgege ven tot 3 juli bij de Stich ting Waddinxveens Wel zijnswerk, Kerkstraat 13 in Waddinxveen, telefoon 0182-631932. In de laatste vakantie week zijn de activiteiten op woensdag 12 en don derdag 13 augustus. Op gave voor die dagen kan tot 7 augustus. orkest, bestaande uit 18 hele kleine, kleine en wat grotere violisten liet het publiek ge nieten van verrassend zuiver spel, evenals het strijkensem- ble wat aangevuld werd met cello, piano en contrabas. Bij de zes pianisten ontstond soms een stoelendans: drie mini-jazzstukjes werden ge speeld met 12 handen op 2 piano’s. De gitaargroep bracht het pu bliek eerst in Oosterse sferen, waarna ze in ‘Rush hour4 het drukke verkeer steeds weer in de muziek lieten doorklin ken. Jammer dat er geen vleugel in de kerk stond, want voor de pianiste was het hard wer ken, maar het resultaat was toch een prachtig gespeelde Fantasie-Impromptu van Chopin. Het koor Gioia zong met veel enthousiasme drie lichte nummers, zij kunnen nog wel wat versterking ge bruiken. Hierna leek het of er een heel orkest zat te spelen, maar het was de keyboard- groep met mooi gespeelde en gearrangeerde muziek. De saxofoongroep, bestaande uit volwassenen en kinderen, liet de kerk voor de pauze nog een keertje swingen. Na de pauze was het de beurt aan de Balletschool van Marcella Kouwenhoven. Zwarte pin guïns beten het spits af, ge volgd door gracieuze hulp- feeën. ‘Andalouse4 werd heel serieus gedanst in lange zwarte rokken, in tegenstel ling tot ‘White Dream4. Of het nu muizen, tovenaars of an dere figuren waren: alles zag er mooi verzorgd uit. Het Kreorkest, met veel bla zers, speelde Mexicaanse mu ziek. Keek iedereen naar ‘El dirigento4, dan dansten ze even in Israel en eindigden in Amerika met ‘The Pink Pant her4. Zoals de avond geopend was, werd hij ook weer geslo ten: swingend met de “Not So Big Band4. gebruikt voor het geven van instructies. Niet alleen al lochtone leerlingen hebben daar problemen mep, maar ook leerlingen uit sociaal zwakkere milieus. Onder zoek heeft uitgewezen dat de omgangstaal in gemid deld twee jaar aan te leren is, maar dat het beheersen van de schooltaal soms wel zeven jaren vergt. Des te vroeger kinderen in aanraking komen met het Nederlands als tweede taal, des te groter de kans op een goede startpositie in het on derwijs. Ook van origine Ne derlandse kinderen die van uit de thuissituatie niet goed leren omgaan met het Nederlands zijn gebaat bij een zo vroeg mogelijke des kundige begeleiding op dit vlak. Vandaar dat de speer punten in het beleid voor de komende vier jaar voorna melijk zullen komen te lig gen bij voorschoolse opvang, WADDINXVEEN - De Stichting Waddinxveens Welzijnswerk organiseert in de komende zomerva kantie weer activiteiten voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. In de eer ste week van de schoolva kantie zijn er activiteiten op dinsdag 7 en woensdag 8 juli. Het thema van de ze activiteiten is Baljoo’s wonderreis. Twee dagen lang maken de kinderen een soort bootreis langs een aantal fantasie-eilan- den. Op ieder eiland valt wel iets te beleven. In groepjes doen de kinde ren allerlei spelletjes en knutselactiviteiten. De activiteiten vinden plaats in het gebouw WADDINXVEEN - In het Gouwebad De Sniep te Wad dinxveen is op dinsdag 23 ju ni weer gezwommen voor het B-diploma. Namens de Natio nale Raad was de heer J. Bes- se als afgevaardigde aanwe zig. De beoordelingscommis sie bestond uit de heren Wim van Minnen, Rob Hogerbrug- ge en Cock Slagter. Er waren deze keer 19 kandi- daatjes die allen zijn ge slaagd. Dat zijn: Anouk Ha venaar, Matthijs Oosterom, Lichelle Fisser, Maartje Pols, Lieke van Dijk, Chris Milev, Jonathan van Klaveren, An neke Bruin, Suzanne Jansen, Claudia de Wit, Dennis van Setten, Dennis Demoed, San der Langebeeke, Jouke Yp- ma, Bjorn Dingeldein, Stefan Kortenoeven, Neal van der Laan, Irene Holierhoek en Jorinde de Bruin. Tel.: (voor controle op de bezorging) Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar: Rijn en Gouwe, Afdeling Abonnementen, Antwoordnummer 10008, 2400 VB Alphen aan den Rijn. Leden van de bewonerscommissie en verontruste omwonenden poseren op de zeer waarschijnlijk vervuilde plek in de Oostpolderwijk. van overtuigd, dat in Het Trefpunt komende donder dag een drukte van belang zal heersen. De bezorgdheid onder de bewoners is dan ook behoorlijk groot. ‘De proble men zijn ontstaan in de tijd dat in dat gebied nog de voormalige meubelfabriek van Kemkes stond. Achter deze fabriek bevond zich een vuilstortplaats waar het no dige gedumpd werd. Als kind mocht ik er al van mijn ou ders nooit spelen. ’Daar ligt toch allemaal rootzooi’, zei den ze dan en als dat in die 'WADDINXVEEN - De Par tij van de Arbeid-fractie zal in de vergadering van de ge meenteraad van woensdag 1 juli instemmen met het Ge meentelijk Onderwijsach terstandenplan. Vanaf 1 au gustus hebben de gemeen ten tot taak achterstanden op het gebied van onderwijs te bestrijden. Hiervoor heeft het rijk ruim f680.000,- ter beschikking gesteld. Het Waddinxveense Onder wijsachterstandenplan, dat onder verantwoordelijkheid van wethouder A. van Hol- steijn is verschenen, bevat dan ook elementen die de so- ciaal-democraten in Wad dinxveen van harte kunnen onderschrijven. Zo is nu dui delijk verwoord dat achters tanden grotendeels worden veroorzaakt door sociale, economische of culturele factoren. Deze factoren ver talen zich veelal in het niet goed beheersen van het Ne derlands. Het gaat dan niet zozeer om de normale om gangstaal, maar de specifie ke schooltaal, dat wil zeggen de taal die op school wordt tijd gezegd werd, was er echt wel iets aan de hand, want toen keek men nog niet zo nauw4, aldus Niek Baas, die met eigen ogen de roestende vaten verf, lak en ander ma- olieconcentraties in teriaal op de stortplaats grondwater kon worden aan heeft zien liggen. J J~ ~L1-1x Naar aanleiding van stank- klachten van bewoners wer den al in 1984 en 1985 bode monderzoeken verricht en verontreinigingen met mine rale olie aangetroffen en be gon men in 1986, om de risi co’s voor mens en milieu zo veel mogelijk te beperken, Door Maaike Thüss welzijnsinstellingen. Ter voorkoming van vroegtijdig schoolverlaten in het voort gezet onderwijs zal samen werking met het CTVS (Coördinatie Team Voortij dig Schoolverlaten), dat re gionaal werkt, voortgezet worden en zal ook het Coe necoop College meer midde len krijgen om voortijdig schoolverlaten te voorko men. Er wordt geld voor ver schillende projecten be schikbaar gesteld. Alle ba sisscholen in Waddinxveen kunnen daaraan meedoen. Het geld is ook bedoeld voor de asielzoekerskinderen op de Papegaai en het Coene coop College. Het achterstandenplan is in goede samenwerking tussen alle scholen en schoolbestu ren tot stand gekomen. Er kan dus van een breed draagvlak gesproken wor den. Er wordt gewerkt aan een instrumentarium om de effectiviteit van het beleid te meten, zowel wat betreft de schoolloopbaan van de leer lingen, als van de projecten op de scholen. eikaars den. De ruimte die hiervoor beschikbaar is, bevindt probleem op te lossen met her- zich in het schoolgebouw ix van de voormalige Kohnstamm-mavo aan de Mauritslaan. De stichting zoekt nog uit breiding van de groep vrijwilligers, die het op zetten en inrichten van de werkplaats op zich heeft genomen. Heeft u tijd beschikbaar, heeft u enig technisch en/of organisatorisch in zicht en vindt u het leuk om mee te werken aan de opzet voor de werk plaats, meldt u zich dan aan als vrijwilliger. Voor meer informatie of aanmeldingen kunt u contact opnemen met de heer Korving: 0182- 631932. OPENINGSTIJDEN: donderdags van 10.00 tot 18.00 uur vrijdags van 10.00 tot 18.00 uur zaterdags van 10.00 tot 16.00 uur. rolstoelvriendelijke winkel I Ik heb de afgelopen drie maanden geen proefabonnement gehad op Rijn en Gouwe. Postcode: De Stichting Waddinxveens Welzijnswerk is begon nen met het opzetten van een werkplaats voor senioren. Vijftig-plus- sers, zowel mannen als vrouwen, kunnen straks van deze werkplaats ge bruik gaan maken voor klusjes, bijvoorbeeld om dat ze daarvoor thuis onvoldoende ruimte en/of gereedschap heb ben of omdat ze het ge zelliger vinden om sa men met andere mensen te klussen. De werkplaats is niet bedoeld om grote ver bouwingen uit te voeren. Het gaat er meer om een beroep doen op drie vaste kleine reparaties te ver richten aan bijvoorbeeld huishoudelijke appara ten en kinderspeelgoed, het plakken van een lek ke band of om het uitoe fenen van een hobby. Bovendien kunnen men sen gebruik maken van eikaars deskundighe- dpn

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1998 | | pagina 1