van Selectie WSE krijgt hulp Buitenaf Ruiters Reigersburgh weer naar ponykampioenschap en Le Compte pakken tennishoofprijs Uitterhoeve Redelijke vangst voor leden HSW Trampolinespringer Melvin Kok veert naar zilver Clubkampioenen Be Fair TOOS sluit seizoen feestelijk af en gaat nu op vakantie Van den Berg en Overdam geselecteerd voor Oranje I H M 'Nederland' wint toernooi van Rowah Zomerschaak van start Geslaagde fanclubdag Gouwestaete TOOS op zomerkamp Van de Made en Hulskamp winnen met overmacht PAGINA 2/ Marines Kor- Melvin Kok (rechts) deed goede zaken met een tweede plaats. I I drie, werd zeer behoorlijk ge vangen. De uitslag: 1. J. Brouwer (5050 gram), 2. E. Keyzer (4390 gram), 3. A. van Leeuwen (4180 gram). De vierde wedstrijd werd in de Gouwe aan het Lege Eind gevist. Ook hier werd rede lijk gevangen. De uitslag: 1. A. van Leeu wen (4340 gram), 2. J.van Elswijk (3320 gram), 3. J. Verhoef (2300 gram). Na vier wedstrijden is de tussen stand: 1. A. van Leeuwen (11.940 gram), 2. J. Brouwer (10.860 gram), 3. J. van Els wijk (9.580 gram). leuke en aantrekkelijke par tijen aan de toeschouwers voorgèschoteld met vaak ver rassende uitslagen. Routine en sluwheid bleken soms tot betere resultaten te leiden dan techniek en jeugdige overmoed. Gezegd moet wor den dat de deelnemers uit Waddinxveen, Zoetermeer en Den Haag een prima wed strijden speelden, waar het publiek onder de parasols van genoot. Het toernooi werd gespon sord door Van Houten, Ru- canor en Vink Groep. Resultaten finales: enigde Staten (8e) en Duits land. Het is het belangrijkste toer nooi in 1998 en wordt be schouwd als tussenstation op weg naar de EK volgend jaar in Florence en natuur lijk de OS in Sydney. Neder land speelt woensdag 8 juli om 18.00 uur de eerste wed strijd tegen Griekenland. Op donderdag 9 juli speelt Ne derland om 19.15 uur tegen Canada en vrijdag 10 juli om 19.15 uur tegen Rusland. Za terdag 11 juli en zondag 12 juli vinden de (kruis)fmales plaats. circuit. Zowel binnen als bui ten konden de jeugdleden zich amuseren met de spelle tjes. De ouders konden vanaf HDD 1. M. de Gilder/H. Dek ker 2. H. de la Croix/W. Driessens (7-6, 6-3). DDD 1. R. Stuijfzand/W. van der Valk 2. W. Geerling/A. Mustamu (6-3, 7-6). GDD 1. J. Boonstoppel/J. Hoeke 2. F. Kool/H. Wijnstok (7-6, 6-2). HDC 1. J. Uitterhoeve/C. le Comte 2. J. van de Born/M. Rotteveel (6-2/6-4). DDC 1. I. Dorgelo/R. Verweij (poule winnaars). GDC 1. E. van Tol/B. Boon- stoppel 2. A. Da Graca-Blais- se/ M. Voorbergen (3-6/6-4Z6- 3). geen gymnastiek-, aerobic- en i gegeven. De lei ding en de leden maken ge bruik van hun vakantie. In de week van maandag 24 au gustus vangen alle lessen bij TOOS weer aan. WOENSDAG 1 JULI 1998 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN een ten. In en rond de gymnas tiekzaal aan de Staringlaan waren de gehele dag activitei ten, meer dan 200 mensen vertoefden in en rond de Sta ringlaan. ’s Morgens werd er begonnen met een les voor de aller kleinsten (vanaf 1 jaar) en hun meegekomen vaders of moeders. In deze ouder- en kindgymles konden de kinde ren meedoen aan de spelle tjes, de klim- en klauterba- nen en spelen met de diverse kleine materialen. Daarbij konden de ouders de kinde ren assisteren en meespelen. Na de ouder- en kindgymles waren er voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar allerlei spel- Met uitschieters van drie uur. De hoofdprijs bij de he ren C werd een makkelijke prooi voor het ingespeelde DGS-duo Jan Uitterhoeve en Chris le Comte. Zij waren een maatje te groot voor Jos van de Born en Martin Rotte veel, die in de halve eind strijd verrassend het sterke duo Luuk Akkerhuis en Pie ter Uittenbroek hadden geë limineerd. Niet alleen de finales en ster ke C2-klasse konden zich in de belangstelling van en thousiast publiek koesteren. De hele week door werden de en Feyenoord zal gespeeld wor den op het sportcomplex aan de Willem de Rijkelaan op dinsdag 14 juli a.s. De aan vang is gesteld op 19.00 uur. duo Yvonne Hoogeveen/ Lies- beth van Bergeijk. Laatstge noemde tweetal won in twee sets. Bij de heren legden Ferry Wijnen en Jan Willem van Triet het in de C-poule afte gen Jan Roest en Peter Brou wer. In de B-poule drong het gelegenheidsdubbel Huub Nooteboom en Martin Zoete- weij zonder al teveel proble men door tot de finales, waar zij uitkwamen tegen Jan Middendorp en Jan van Es. In die finale waren Wijnen en Van Triet kansloos en verlo ren. Tenslotte was er de fina le in de A-poule, gespeeld on der een grote publieke be langstelling. Het ging tussen Cees Boonstoppel en Derk Rietveld enerzijds en Robin en Klaas Andringa ander zijds. De wedstrijd werd een prooi voor Robin en Klaas An dringa. de strijd werd het Rowah- toernooi gewonnen door het team van Nederland. Dit team bestond uit de volgende delijk. Winnaar werd R. Pol- eerste geworden. Ook heeft hij in de eigen clubcompeti- tie van Pro Patria Zoeter- meer over drie wedstrijden de tweede plaats bij indivi dueel en de eerste bij het synchroonspringen samen met Suzanne Ayaz behaald. Ook internationaal behaal de Melvin eerder in het sei zoen goede resultaten. In een druk bezet toernooi in het Duitse Kempen werd hij eerste bij het synchroon springen samen met zijn springgenoot Peter van Zij- verden van Olympia Aal smeer. In de twee interna tionale kwalificatiewedstrij den voor de Europese kampioenschappen in het Duitse Aken en Lingen ging het hem ook niet slecht af. In Aken bereikte hij een ze ventiende plaats in de cate gorie tor en met 14 jaar en in Lingen kon hij zich met zijn nieuwe oefening, met hogere moeilijkheidsgraad, net niet plaatsen voor de finale van de beste 10 door als 12e uit 27 deelnemers te eindigen in de categorie tot en met 18 jaar. WADDINXVEEN - Afgelo pen week is er bij tennisver eniging De Gouwe Smash weer in diverse 25-plus cate gorieën gestreden om de hoogste plek op het podium. Geconstateerd kon worden dat sportiviteit hoog in het vaandel staat van de deelne mers. Tijdens de 200 wed strijden, die tot en met de fi- naledag moesten worden af gewerkt, werd bij twijfelgevallen dan ook regel matig een let gespeeld. Zoals in het verleden al va ker is gebleken, zijn de weer goden dit parkje gunstig ge zind. Slecht de eerste zondag en dinsdagavond moesten uiteindelijk enkele partijen in de tennishal van Ron de Groot worden uitgespeeld. Het finaleweekend werd daarentegen öhder een stra lende hemel verspeeld. Dit was niet alleen voor de organisatie onder leiding van Ank van Broekhuizen een verrassing, maar ook voor de deelnemers. De enorme tem peratuuromslag zorgde wel voor een lager tempo, maar niet voor een mindere bereid heid tot overgave. Geen enkele halve finale werd zaterdag beëindigd in een twee-setter en voor de drie-setters nam men gemid deld twee uur de tijd. Het puntenklassement van 1998 wordt aange- (16.00 uur) komt Excelsior op bezoek in de Oranjewijk, op dinsdag 4 augustus is (19.00 uur) Sparta daar te gast. Omdat het uiteraard niet meevalt om midden in de zo mer een sterk team op de been brengen, én omdat het wel zo aardig is om de betrok ken clubs ook echt enige te genstand te kunnen bieden, heeft de jarige vereniging er voor gekozen om tijdelijk ver sterking te zoeken buiten de eigen gelederen. De training en coaching van deze gele- genheids-selectie zal in han den zijn van twee oude be kenden van WSE: Cees Bal vers en Bert Keij. Uit de eigen WSE-gelederen komen: René Boekhorts, Edwin zich, met fiets, bij huize Slot Scharff, Martijn Sol, Thijs aan de Akkerwinde 17 te van de Voort, John Mulder, bondscoach Jan Mensink in zijn team heeft opgenomen zijn Karla van der Boon (keepster, ZWV/Nereus) en Carla van Usen (keepster, Brandenburg), Karin Kui pers en Mariëlle Schothans (Damixa/Ravijn), Edmee Hiemstra en Ingrid Leijen- dekker (ZWV/Nereus), Carla Quint en Leontine Koops (Polar Bears). spelers en speelsters: Joëlle Hoogendijk, Sonja van Stel, Kim Hoffmans, Rob Hoefna gel, Niels Mulder, Jolanda Hoffmans, Jelmer Schmitt en Astrid van der Tas. De suc cesvolle coach was Pim van der Tas. De dag werd afgesloten met een gezellige barbecue. WADDINXVEEN - De Gou- westaeteleden Gillian van den Berg en Miijam Over dam zijn wederom geselec teerd voor het nationale wa- terpoloteam, dat van woens dag 8 tot en met zondag 12 juli deelneemt aan het acht- landentoernooi om de ’Dutch Trophy’ in het KNVB-zwem- bad te Zeist. Ook zijn de regiogenoten El fen van der Weijden-Bast en Petra Meerdinkvan GZC, alsmede Daniëlle de Bruin van Keiler Keukens/Donk, geselecteerd. De overige speelsters die de nieuwe De sterkste landen ter we reld zijn voor dit evenement uitgenodigd. Van de Olympi sche kandidaten voor Syd ney 2000 ontbreekt alleen Hongarije (7e bij het WK in Perth). Nederland (2e) is in gedeeld in poule A met Rus land (4e), Griekenland (5e) en Canada (6e). Poule B be staat uit wereldkampioen Italië, Australië (3e), de Ver- WADDINXVEEN - De zomerstop was voor de voetbal lers van de WSE-selectie dit jaar maar van korte duur. Deze week zijn de trainingen hervat. Dinsdag 14 juli komt Feyenoord naar Waddinxveen om op het sport complex aan de Willem de Rijkelaan een oefenwed strijd te spelen. WADDINXVEEN - Evenals voorgaande jaren behaalde de Waddinxveense trampoli nespringer Melvin Kok, die bij Pro Patria in Zoetenneer traint, ook dit jaar weer een plaats op het erepodium bij de Waddinxveen kampioen schappen A-klasse (tot en met 14 jaar). Hij verbeterde als jongste deelnemer in de A-klasse te vens zijn persoonlijke record door in totaal 84.1 punten over één verplichte en twee vrije keuze oefeningen te springen. Voorafgaand aan deze Nederlandse kam pioenschappen in Almere moesten de 10 finalisten per categorie zich eerst kwalifi ceren in de Nederlandse Grand Prix met drie afzon derlijke voorrondewedstrij- den. In deze Grand Prix be reikte Melvin Kok eveneens de tweede plaats. Verder is Melvin dit seizoen in de finale van de landelijke competitie voor clubteams samen met zijn teamgeno ten Sylvana van Dij, Gaby Bousche en Saskia Keijers van Pro Patria Zoetermeer WADDINXVEEN - Afgelopen zaterdag organiseerde Ro- wah/Zuidplas Assurantiën haar jaarlijkse familiehand- baldag. Ook dit jaar was de animo weer groot. Zes teams, verdeeld over twee poules, streden om de ‘Rowah-eer‘. De teams bestonden niet al leen uit Rowah-leden, maar ook uit ouders, broers en zus jes van deze leden. Omdat Nederland op dit moment in het teken staat van het WK- voetbal, waren de zes teams vernoemd naar landenploe gen. Gedurende de hele middag was het toernooi omlijst met muziek van ‘disco/gabber Ton Geluid’, terwijl ‘Toko Joko‘ beschikbaar was voor de in terne mens. Na een spannen- vereniging standers voor de andere deelnemers. De volgen de leden van Reigers burgh nemen aan het toernooi deel: Lisanne Hoornweg, ving, Joélle Mons, Jen nifer Nijbroek, Renee op de Weegh, Xenia den Drijver, Diana Neale, Yvette Broer, Jessica van Muiden, Marloes Kuijper, Leonie Barnas, Diana Dolfing, Sebasti- aan Hofman, Jelka Zee man, Laura van de Burg, Alexander Verbree, Marloes Kuiiper, Judith Tanis en Claudia Nij broek. De deelnemers van Rei gersburgh worden ge sponsord de heer en me vrouw Nijbroek van Je- geda Software Diensten te Waddinxveen. WADDINXVEEN - De kinderen en leiding van TOOS gaan dit seizoen wederom naar het Zomer kamp van de KNGB. Zon dag, wanneer de vakantie in Waddinxveen is losge barsten, gaat een groep van 40 kinderen en 6 man leiding van TOOS vakan tie vieren tijdens de Zo merkampen van de Ko ninklijke Nederlandse Gymnastiek Bond. Deze zomerkampen, die al meer dan dertig jaar bestaan, trekken jaarlijks zo’n 2000 kinderen en leiding uit alle streken van Ne derland. Dit is op zichzelf al een onmisbaar spekta kel. Het is dit jaar al weer voor het elfde jaar dat TOOS deelneemt aan deze kampen. Het zomerkamp is geen sport- of turnkamp, maar het is een recreatief kamp j met bosspelen, speurtoch ten, vossenjachten, zwem men, zeskampen, barbe cuen en vele andere recre atieve gezellige activiteiten. Er wordt ge- slapen in grote 10 per- soonstenten en het kamp terrein is gesitueerd in een mooi bosgebied nabij het sportcentrum in Beek bergen (tussen Apeldoorn en Arnhem). WADDINXVEEN - De vijfde wedstrijd voor de zomercom petitie van de Hengelsport- Waddinxveen (HSW) vond plaats in en langs het Aarkanaal. De vangst van de vissers was re- dervaart met een vangstge- wicht van 7040 gram, als tweede eindigde W. Hout man met 4300 gram en de derde plaats was voor H. Kraan met 3300 gram. De zesde wedstrijd werd af gelopen zaterdag gehouden in de Haarlemmer Ring vaart. Hier was de vangst WADDINXVEEN - In het weekeinde van 4 en 5 juli zullen in Kootwijk de Nationale Kampioen schappen van de Neder landse Pony Club wor den gehouden. Net als vorig jaar (zie foto) doet ook nu een grote groep ruiters en amazones van manege Reigersburgh te Wad dinxveen aan dit evene ment mee. Zij zullen zo wel in teamverband uit komen als individueel. Erik Hofman, Marjolein Bonte en de eigenaar van de manege, Arie van der Breggen bege leiden de ruiters. In voorgaande jaren heb ben de Waddinxveners heel wat prijzen in de wacht gesleept en zij zijn dus geduchte tegen- WADDINXVEEN - Op tenni spark Buitenhof (Sniepweg) zijn vorige week zaterdag de finales gespeeld van de club- kampioenschappen dubbel van de Waddinxveense ten nisvereniging Be Fair. Bij de dames in de C-poule speelden Debora Bronswijk en Tineke Huizenga tegen In ge Gilles en Olga Petersen. Het werd een mooie partij, die uiteindelijk door Gilles en Petersen gewonnen werd. In groep B speelde Hanneke An dringa en Marjolyn Hun- schen, die in een slopende halve finale op vrijdag tot de eindronde waren doorgedron gen, tegen het aanstormende jeugd geweld van het duo Saskia Bos/ Britt van Braam Morris. De jongelingen won nen met twee keer 6-2. In de ze A-poule ging het dit jaar in de finale tussen het duo Joan den Boer/ Hélène Leer en het WADDINXVEEN - De in terne Tète a Tète-compe- I tie van de Jeu de Boules- vereniging Waddinxveen is afgelopen. De 23 deel nemers speelden in twee poules. Poule A werd op glorieuze wijze gewonnen door Roy Hulskamp, hij won 9 wedstrijden met een puntensaldo van +62. Ook nummer twee, Step- han Tabben, won 9 wed- natuurlijk geen slecht figuur strijden en zijn punten- j saldo was +43. De derde I plaats was voor Wout Versluis met 6 gewonnen en +17 punten. In poule B zijn 11 wed- strijden gespeeld. Piet van de Made wist ze alle 11 te winnen met een puntensaldo van +82. Marco van Wageningen behaalde de tweede plaats door 10 wedstrij- J het_ 50-jarig jubileum den te winnen en een sal- do van +50. Rob van Dij- I ken won 8 wedstrijden met +27 en WADDINXVEEN - Donder dag 25 juni is het inmiddels traditionele Zomerschaak- toernooi weer van start ge gaan. Dit toernooi, georgani seerd door de Stichting Wijk- werk ‘De Zuidplas’ in samenwerking met de Schaakvereniging WSV, biedt schakers uit de wijde omgeving de gelegenheid om ook gedurende de zomer maanden door te gaan met de beoefening van hun favoriete sport. Met 63 inschrijvingen en 50 aanwezige schakers werden op deze eerste avond 2 rondes afgewerkt in het wijkgebouw Het Zuidhonk aan de Zuidplaslaan. Aan het eind van de avond bleken 8 spelers erin geslaagd te zijn om de volle winst te pakken. Een 100 procent score was er voor R. Dannis, J. Evengroen, B. van Geffen, P. de Niet, G. van Ommeren, J. van Oort, A. van der Starre en H. van Woudenberg. Verder waren er goede prestaties van Hugo van Elteren, Jesse van Ette ren en E. Singeling door de avond af te sluiten met 1 winstpartij en 1 remise. Een grote middengroep met scha kers met 1 winst- en 1 ver- liespartij wordt gevolgd door een aantal mensen die er nog niet in slaagde punten bin nen te halen. Tegenvallende resultaten werden geboekt door N. Dannis en J. van der Heiden en de jeugdige deel nemers Alex de Jong, Peter Kok en Jeroen van der Veen. Gezien het feit dat het toer nooi tot 13 augustus zal du ren zullen ook deze deelne mers zich moeten troosten met de gedachte dat er nog genoeg kansen zullen komen om de punten binnen te ha len. Volgend speelavond 2 ju li, aanvang 20.00 uur. Toe schouwers van harte welkom. matig. De uitslag: 1. W. Houtman (3230 gram), 2. M. Reichard (2880 gram), 3. J. van Elswijk (2780 gram). De tussenstand na zes wedstrij den is: 1. A. van Leeuwen (26.540 gram), 2. M. Rei chard (25.120 gram), 3. H. Kraan (24.050 gram). Ook voor de zomeravondcom- petitie werd gevist. De vangst in de tweede wed strijd, in het Aarkanaal, was matig. De uitslag: 1. J. Brou wer (3250 gram), 2. J. van Elswijk (2960 gram), 3. J. Verhoef (2660 gram). In het Gouwekanaal, wedstrijd WADDINXVEEN - Afgelopen zaterdag heeft de Waddinx veense gymnastiek- en jazz- dansvereniging TOOS uit Waddinxveen haar seizoen op het terras rustig toekijken of feestelijke wijze afgeslo- gezellig meedoen. Na alle spelletjes was het tijd voor een boterham. Tijdens het nuttigen van de boterham lie ten verschillende jazzdans- groepen en de keurgroep tur nen voor dames en heren en kele demonstraties zien. In de middag was er een fiets- puzzeltocht voor alle leden van TOOS. Helaas hielden de sportieve fietsers het met een paar fikse regenbuien niet droog. De dag werd besloten met een kinderdisco en een barbecue voor kinderen en volwassenen. En dus heeft TOOS het seizoen op een feestelijke manier afgesloten. Gedurende de zomervakan tie, van 29 juni tot en met 21 augustus, worden er door de letjes uitgezet in een spelen- gymnastiekvereniging TOOS In en rond de gymnastiek- jazz lassen zaal aan de Staringlaan wa ren de gehele dag activitei ten, meer dan 200 mensen vertoefden in en rond de Staringlaan. Jeroen Kok, Marcel van Dijk, Guido Hack, Erwin Pleus, Ferdi Schenk, Angelo Lever- ock, Martijn van de Wal en Willy Beelen. De versterking van buitenaf wordt gevormd door: Johan Boer (Rijnsburgse Boys, ARC), Vincent van Staveren (ONA), Michaël Berhane (Wilhelmus), Dennis Jager (Groeneweg), Ralf Boonstop pel (ARC, Be Fair), Marco Bouwmeester (Olympia), Mark Feldman (Alphense Boys), Wim Westerberg (ARC), René Minnee (Be Fair), Anton Snel (Unio), Roel de Mos (Floreant), Dirk jan Roos (Be Fair, Waddinx veen) en onder voorbehoud Richard de Jeu (Waddinx veen) en Richard Venneker (DONK). Feyenoord-trainer Leo Been hakker zal met een nagenoeg complete selectie in Wad dinxveen verschijnen. Naar verwachting zal alleen inter national Giovanni van Bronckhorst, die zijn vakan tie heeft moeten uitstellen i.v.m. de WK in Frankrijk, niet van de partij zijn. De oe fenpartij zal in goede banen worden geleid door scheids rechter John Blankenstein. De wedstrijd tussen WSE/REGIO-selectie WADDINXVEEN - 28 Leden van Gouwestaete’s fanclub ’Gillian en Miijam’ verzamel den zich afgelopen zaterdag de Akkerwinde 17 te Waddinxveen. De fanclubdag werd voor de eerste keer gehouden en zou later in de middag de eerste ’Superfan’ opleveren. Na de koffie en stroopwafel gaf voorzitter Robert Slot een uit eenzetting van de bedoeling van de dag. De aanwezigen werden in vier groepen ingedeeld voor een puzzelspeurtocht in de omgeving van Waddinxveen en Boskoop. Voor Gillian en Miijam ston den een paar in-line skates klaar, doch met het oog op het aanstaande internationale toernooi en na overleg met de bondscoach werd het gebruik hiervan afgezien. Slot had voor hen nog een tandem ach ter de hand. Na onderweg al lerlei leuke opdrachten te hebben vervuld, werd uitein delijk verzameld op een voet balveld in het Gouwebos. Hier werd de kennis bij de le den omtrent Gillian en Mir jam nader aan de tand ge voeld. Dit werd uiteindelijk gewonnen door Lex van Lan- geraad die daarmee tot ’Su perfan 1998’ werd gebombar deerd. De hoofdsponsor van de fan club, Hypotheek Bemiddeling Midden-Holland, had zowel voor de superfan als de win naars van de puzzelspeur tocht een aardigheidje in pet to. Tevens werd Katell van Langeraad in het zonnetje ge zet als het 50ste lid. De oranje-zwarten willen dan slaan. Met liefst vier trainin gen per week bereiden deze amateurs uit de vierde klasse van het zondagvoetbal zich voor op het treffen met de professionals uit Rotterdam- Zuid. De spelers van Feye noord zelf zullen pas volgen de week weer voor het eerst gaan trainen. De wedstrijd tegen Feyenoord moet het hoogtepunt moet worden van van WSE. Later deze zomer staan ook nog aantrekkelijke oefen partijen op het programma behaalde B tegen de andere Rotterdamse daardoor de derde plaats. profclubs. Op zaterdag 25 juli Het puntenklassement van 1998 wordt aange- I voerd door Wout Versluis I met 45 punten. Tweede is I Toos Wubben met 35 punten. Op een gedeelde derde plaats staan Roy Hulskamp en Arnold Janssen met 33 punten. -'?w - jl -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1998 | | pagina 27