Ernstige vertraging Bentwoud dreigt Kindercircus Ethiopië groot succes Zonnebanken/-hemels met hoge kortingen op o.a. diverse showroommodellen Zangvogels suaesvol De Sperwer Rijverbod van negen uur Openingstijden politiebureau OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN WEEK N° Huidirritaties, ziekten en meer sterfgevallen zaaien grote onrust HL. I 16?5 150. PAGINA 3 WOENSDAG 1 JULI 1998 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN B U R K T E E M E E E N R G cutabel geworden. Let op: 's avonds geopend 624622 624767 624500 612570 Foto boven: leerkrachten van de basisschool als cir cusartiest. Verderop in deze krant: 'Schoolkinderen intervie wen kinderen van circus Ethiopië'. gangspunten dat de aankoop van de beno digde agrarische gronden in BOUWZAKEN cie Zuid-Holland en het Mi nisterie van LNV met de Ag rarische Commissie Bent woud (ACB) en de Westelijke Land- en Tuinbouw Organi satie (WLTO) afgesproken dat er geen actieve grondver werving plaatsvindt zolang deze uitspraken er niet zijn. Dat betekent niet, aldus Van der Meulen, ’dat wij in het ge heel nog geen gronden heb ben verworven. In de praktijk blijkt dat een aantal agra riërs vanwege persoonlijke omstandigheden hun bedrijf willen beëindigen en ons de grond te koop aanbieden. In die gevallen wordt er uiter aard wel tot grondverwerving overgegaan. Het wachten is echter op de Raad van State.’ Wanneer de Raad van State uitspraak doet in de be roepschriften is onduidelijk. Eerder was al sprake van no vember 1997 en mei 1998. Uit navraag bij de Raad van Sta te blijkt dat deze duidelijk heid er waarschijnlijk niet voor de zomer van 1998 zal zijn. Bij de vaststelling van de Nota Bentwoud door de Provincie Zuid-Holland is als WADDINXVEEN - De Wad- dinxveense postduivenvereni ging T)e Sperwer’ nam deel aan een concours vanuit Cha- teauroux. Weersgesteldheid: zuid-westen wind. Afstand 621 km. In concours 144 dui ven. Gelost om 07.45 uur. Aankomst eerste duif 13.52 uur. Laatste duif 14.16 uur. Snelheid eerste duif 1.690 m.p.m. Uitslagen: Joh.L. Bol 1 3 4 8 16 20 24 28 29 34; R.A. van der Made 2 11 14 26 27; M. Verbeek 5; E. van Beek 6 33; J. Toor 7 10; M. Tollenaar Zn. 9 12 19 31; C.A. Bode 13 21; J. Jansen Zn. 15 25 30 36; H. Vink 17 18; Davy Hof man 22; P. Noorlander Zn. 23 32; W. Breedijk 35. WADDINXVEEN - Het waren meeslepende voorstellin gen van het kindercircus Ethiopië voor Waddinxveense kinderen op 26 juni. Met zang, dans, acrobatiek en jongleren in hoog tempo, gelardeerd met humor, werd het jonge publiek tot enthousiast meeleven gebracht. De Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking Waddinx- veen die de voorstellingen organiseerde kan op een ge slaagde manifestatie terugzien. lans, waar de Zangvogels een onderdeel van zijn. Na het le zen van Psalm 100 en het zin gen van enkele versen ging de heer Burger voor in gebed. Hij heette de aanwezigen daarna welkom in het bijzon der de kinderen en hun dili gente Daniëlle van Laar en de pianiste Miijam IJssel- dijk. Nu was het dan einde lijk de beurt aan de kinderen om de liederen ten gehore te brengen waar ze vol enthou siasme op gestudeerd had den. Ze zongen onder andere: Als je gelooft, All night, All day, Langs wegen van hoop en The Lord bless you and keep you.Na de pauze moch ten ze hun ingestudeerde mu sical Assepoester ten tonele brengen. Deze musical is be werkt door G. van der Glint met melodieën uit Die Zau- berflöte van W.A. Mozart.Tij dens deze avond werd ook de cd ’Kinderen zingen uit alle bundels’ gepresenteerd. Hier aan werd door acht kinderko ren meegewerkt waaronder de Zangvogels. De Zangvo gels hebben nu vakantie, maar ze komen vrijdag 25 au gustus weer terug voor hun wekelijkse repetities. De leef tijd voor het tienerkoor is van 11 tot en met 15 jaar. Voor in formatie: Lenie Raaphorst (0182-610021). WADDINXVEEN - Sinds vrijdag 29 mei zijn de ope ningstijden van de politiebu reaus binnen het district IJs- sel en Gouwe veranderd. Niet iedereen blijkt echter al op de hoogte te zijn van de nieuwe openingstijden. De politie wordt nog regelmatig bezocht tijdens de oude openingstij den. Er werd in district IJssel en Gouwe relatief veel tijd ge stoken in het openhouden van de politiebureaus in Bo skoop, Moordrecht, Nieuwer- kerk aan den IJssel, Wad- dinxveen en Zevenhuizen- Moerkapellé. Omdat er meer vraag is naar politie op straat, werd de politieman uit het bureau gehaald. De nieuwe openingstijden zijn gebaseerd op het aantal be zoekers. Het districtsbureau te Waddinxveen is nog steeds 24 uur per dag en zeven da gen per week geopend. GROEN BINNENGEKOMEN KAPAANVRAGEN sche kinderen maakten een diepe in druk op de Waddinx veense kinderen. De Kern groep heeft hiermee op een feestelijke manier aange toond dat kinderen van arme landen er iets van maken als ze de kans krijgen. Foto rechts: zij lijkt wel van elastiek, (foto's: Kobie Koorengevel) WADDINXVEEN - De jaar lijkse eindavond van het kin der- en tienerkoor De Zang vogels vond vrijdagavond 26 juni plaats in De Hoeksteen aan de Esdoomlaan. In een bomvolle zaal traden de kin deren op. De opening werd verricht door de heer P. Bur ger, voorzitter van Vox Jubi- meer het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visse rij (LNV) van zo’n 200 mil joen gulden om het totale pro ject te realiseren. Daarom hebben de gezamen lijke provincies in het ver band van het Inter Provinci aal Overleg (IPO) hun priori teiten en wens kenbaar gemaakt aan de informateurs Borst, Kok en Zalm. Namens de Provincie Zuid- Holland heeft de heer T. van der Meulen laten weten dat een deel van de stagnatie is gelegen in het uitblijven van de uitspraken van de Raad van State inzake de be roepschriften aangaande het Streekplan Zuid-Holland Oost van de Provincie Zuid- Holland. ‘Een groot aantal agrariërs heeft beroep aange tekend tegen de ontwikkeling van het Bentwoud in het ka der van de vaststelling van het Streekplan Zuid-Holland Oost. Inmiddels hebben er twee hoorzittingen plaatsge vonden bij de Raad van State, maar een uitspraak is er nog niet gedaan. In het afspra kenkader hebben de Provin- REGIO - De provincie Zuid- Holland heeft bij het nog te formeren Kabinet de nood klok geluid waar het gaat om het realiseren van een tweet al Strategische Groenprojec ten in de randstad: het Bent woud en het natuurproject ’de Groenblauwe Slinger’ tus sen het gebied Midden-Delf- land in het Zuiden en de Rijn streek in het noorden van de provincie. De verantwoorde lijk gedeputeerde J. Heijkoop van de provincie Zuid-Hol land heeft aangegeven dat de dreigende stagnatie van de realisatie van het Bentwoud wordt veroorzaakt door de sterk gestegen grondprijzen. Door de nu ontstane financië le impasse kan een grote ver traging ontstaan. De Zuid- Hollandse gedeputeerde heeft aan de informateurs la ten weten dat de marktprij zen in het gebied zijn geste gen. Aangezien het Bent- woudproject tot stand komt op basis van vrijwilligheid moet een marktconforme prijs worden geboden. Het is onmogelijk om met het be schikbare budget van onder- durende aaneenschakeling van afwisselende acts, soms enige tegelijk. Er was dans, acrobatiek, jongleren met ballen en met kegels. De meisjes bouwden, al dansend op de maat van de muziek, le vende pyramides. De kleinste bovenin leken wel van elas tiek. Tussendoor waren er toneel stukjes zoals van kleine jon gens die een grote uitdagen. De trom ondersteunde de be wegingen goed. Zo liep een stoer jongetje met dreunende stappen. Groot was de schrik toen hij aan de stok waarmee hij dreigde, de lucht in werd gehesen. Ook volwassenen uit het pu bliek werden in de voorstel ling betrokken. Ze kregen in structies in gebarentaal en met een fluitje en gele kaar ten. Als ze eindelijk de goede houding hadden aangenomen beklommen de kinderen hen tot een levende pyramide. Het slot was spectaculair. Acrobatisch touwtje springen met een brandend touw, alle lichten uit. De prestaties van de Ethiopi- WADDINXVEEN - Op dinsdag 30 juni is een 30-jarige man uit Wad dinxveen aangehouden wegens rijden onder in vloed van alcohol. De man trok de aandacht, doordat hij slingerend op de Beijerincklaan reed. Op de Tweede Bloksweg is de man langs de kant gezet om te blazen. De man blies niet goed op de blaastest en werd voor een ademanalyse meegenomen naar het politiebureau. Hier bleek dat de man een al- coholpromillage van 1,85 had, terwijl slechts 0,5 is toegestaan. De man heeft een rijver bod van 9 uur gekregen en zijn rijbewijs is in be slag genomen. VERGADERINGEN BEZWAAR GEMEENTEGIDS De tribune van sporthal De Dreef was geheel gevuld. Rondom de mat waar de voor stelling zou plaatsvinden zat in een halve boog nog een schare kinderen. Op extra tri bunes, banken en op de grond. Een totaal van 650 verwachtingsvolle kinderen. Het geduld werd nog even op de proef gesteld door Huub Huijten die namens de Kern groep de kinderen verwel komde. Hij vertelde kort over de ach tergrond van het kindercir cus en de steun die de Kern groep aan Ethiopië geeft. Verder kondigde hij een te kenwedstrijd aan waarbij de kinderen hun indruk van het circus mogen weergeven. Toen begon het orkest met twee zangers en een zange res. Vlotte ritmische muziek. De kleinste jongen van de groep verscheen vanachter een scherm op een fiets die uit twee losse delen bleek te bestaan. Hilariteit. Dan kwam als een wervelwind de rest van de groep met salto’s. Dit was het begin van een vijf kwartier MILIEUZAKEN SUPER J aanbieding ^■'SUnehemei° van Vervolg van pagina 1 om dat plan uit te voeren zou- WADDINXVEEN Enkele den in september van dit jaar jaren geleden begonnen de moeten beginnen. Maar plot- eerste berichten van gezond- seling komt de Provincie, bij heidsklachten binnen te monde van datzelfde onder druppelen. Huidirritaties en zoeksbureau, met nieuwe cij- ziekten en later zelfs een fers aandragen. Alleen het af meer dan normaal aantal graven van met olie vervuilde sterfgevallen in de wijk zaai- grond zou maar nodig zijn. Op den ernstige twijfels in de grond van onjuiste aannames harten van de buurtbewo- en nieuwe normen en waar- ners. Baas: ‘Al in 1996 hebben den vanuit Den Haag, zou de we bij de gemeente aange- PAK-verontreiniging, de ver drongen op een onderzoek vuiling door Poly Aromati- door de GGD. Die vraag werd sche Koncentraties, niet ge- toen simpel weggewimpeld. vaarlijk zijn voor de mens. Al- Ik zeg niet, dat de vervuiling leen planten en dieren zouden in de wijk de oorzaak is van risico lopen. Daarom ligt er de sterfgevallen, maar als er nu een nieuw plan op tafel om geen gedegen onderzoek alleen de olie op te ruimen: plaats vindt blijft de onrust in kosten 1,3 miljoen gulden, ieder geval bij de bewoners Natuurlijk stelt dat de bewo- voortduren.1 Dat er iets aan ners niet gerust. We kunnen de hand is, is bij iedereen zo dus rustig blijven wonen, zo- helder als glas. In opdracht lang we maar niet in onze van de Provincie Zuid-Hol- tuintjes graven1, verzucht land heeft onderzoeksbureau Niek Baas. Dinsdag 23 juni Witteveen/Bos de bodemge- brachten burgemeester en steldheid van Oostpolderwijk wethouders een bezoek aan onderzocht. Baas: ‘Helaas is de wijk, op uitnodiging van de men daarbij de helft van het bewonerscommissie. Daar vervuilde gebied vergeten, houden de bewoners tenmin- Men ging uit van gegevens ste een goed gevoel aan over, van oud-Waddinxveners en Baas: ‘We hebben in ieder ge- een luchtfoto en aan de hand val de indruk dat de burge- daarvan zijn vier boringen meester en de wethouder ons verricht. Helaas op de ver- serieus nemen en ze hebben keerde plaatsen. En dat ter- zelf kunnen constateren dat wijl er nota bene goede lucht- onze bezorgdheid gerecht- foto’s aanwezig zijn, waarop vaardigd is. Afgelopen vrijdag de vervuilde plaatsen te ach- heeft de wethouder over dit terhalen moeten zijn. Het on- onderwerp een gesprek gehad derzoeksbureau kwam in eer- met Gedeputeerde Staten, ste instantie met een voorstel Ongetwijfeld zullen we daar- tot een saneringsplan dat 6,3 over donderdag meer horen.' miljoen gulden zou moeten Ook de woningbouwvereni- kosten. De werkzaamheden ging zal aan deze affaire de komende tijd haar handen vol krijgen. De bewoners van de 110 huurwoningen in de wijk zijn van plan massaal be zwaar aan te tekenen tegen de komende huurverhogin- één van de belangrijkste uit- gen. De punten, die de wonin- geformuleerd gen toebedeeld krijgen en op grond waarvan de huurprijs wordt vastgesteld, zijn door het gebied zou plaatsvinden deze controverse uiterst dis op basis van vrijwilligheid. Destijds is ervan uitgegaan dat een prijs van 5 gulden in dat opzicht redelijk zou zijn. Van der Meulen: ‘Gezien de ontwikkelingen in de markt is deze prijs te laag en zal in de onderhandelingen een an dere prijs voor grondaankoop op tafel zal moeten komen. De prijzen in dit gebied zijn in dat opzicht ook niet te ver gelijken met grondaankopen in provincies als Drenthe en Groningen. Zeker niet in re latie tot het uitgangspunt van vrijwillige medewerking. Wij hebben dan ook gemerkt in de gesprekken die wij heb ben met de betrokken agra riërs dat de vraagprijzen twee tot drie maal zo hoog zijn als de biedprijs van onze zijde. Dat geeft in een later stadium natuurlijk grote pro blemen in de onderhandelin gen, zeker als het beschikba re budget voor het project on toereikend is.’ 1J. F V WADDINXVE het dakkapel op het het I 624680 Gemeentehuis postadres telefax 08.30 - 14.00 uur 08.30 - 12.30 uur 19.00 - 20.30 uur De Centrale balie Publieksvoorlichting is dagelijks geopend van 08.30 - 14.00 uur (vrijdag 12.30 uur). Daarna kunt u voor informatie terecht bij de receptie. De receptie is dagelijks geopend van 08.30 - 17.00 uur (op vrijdag tot 16.30 uur). GEOPEND ma. t/m vrij, van 10.00-21.00 uur zaterdag van 10.00-17.30 uur Regentesseplantsoen 52 (centrum hoek Kleiweg bij Kleiwegbrug) 2801 CM Gouda. Telefoon (0182) 52 99 04 BINNENGEKOMEN BOUWAANVRAGEN/MELDINGEN Ingevolge het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet maken B W bekend de volgende aanvraag te hebben ontvangen: SPREEKUREN Burgemeester en wethouders alleen secretaresses. Sociaal raadsvrouw op werkdagen (behoudens de woens dagen) van 09.00 tot 12.30 uur of na telefonisch afspraak. De allernieuwste modellen in onze showroom. Verkoop van: Alisun - Hapro - Cleosun - Palm Beach - Philips Vraag nu onze leaseplan brochure gratis aan! Bel nu 0800-0230353 Ud van Profzon en Sanezo t erkend door K. W.F. en Huidfonds). OPENINGSTIJDEN AFDELING PUBLIEKSZAKEN Balie voor Burgerlijke Stand, Burgerzaken, Reis- en Rijdocumenten: maandag tot en met donderdag vrijdag dinsdag- en donderdagavond Raadhuisplein! (0182) 624624 Postbus 400, 2740 AK UVA snelbruinings- lampen vanaf NU 4 weken! verhuur zonnehemels slechts Op grond van het bepaalde in artikel 4.5.3c van de Algemene Plaatselijke Verordening maken B W bekend de volgende aanvragen te hebben ontvangen: Heemraadweg 76, 1 berk aan de rand van het perceel Piasweg 37a, 1 rij elzen, 3 berken en 1 Prunus op het perceel Heggewinde 25, 1 ceder in de tuin Peuleyen 50, 1 berk in de achtertuin Pater Jornaweg, 11 bomen i.v.m. tijdelijke uitbreiding met 2 woonwagenstandplaatsen Mozartlaan 2, 1 eonifeer in de tuin Opname in deze publicatie houdt uitdrukkelijk geen uitspraak in omtrent de definitieve besluitvorming. Evenmin kan in dit stadium een bezwaarschrift worden ingediend tegen een voor genomen veiling. Wel kunt u in dit stadium uw bedenkingen kenbaar maken bij de afdeling Voorbereiding werken en Verkeer. Waarschuwing Het komt vaker voor dat men telefonisch of mondeling wordt benaderd om een advertentie te plaatsen in een "gids van de gemeente" of een "gids die (zogenaamd) met toestemming van de gemeente wordt uitgegeven". Laat u niet misleiden door valse suggesties! Vraag altijd naar de officiële acquisitiebrief van de gemeente en adverteer bij voorkeur niet d.m.v. een telefonische opdracht. na afspraak via de OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS Alle afdelingen elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur. In de middag kunt u alleen terecht op afspraak. OPENINGSTIJDEN AFVALSTATION, Zuidelijke Rondweg 250 Voor afgifte (grofjvuil en K.C.A. elke werkdag van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. De ontwerpbesluiten liggen ter inzage bij de afdeling VROM op werkdagen vanaf 08.30 tot 12.30 uur en op verzoek op de maandagavonden gedurende drie aaneengesloten uren (tel. 624838, mevr. E. van Wel) en op het kantoor van het hoogheemraadschap, Maasboulevard 123, Rotterdam, tel. 010-4537322 (Wvo). van een Publieksvoorlichting Inst. Sociaal Raadslieden - Meldpunt discriminatie Afval; ophalen grofvuil, informatie en klachten Gouwebad "De Sniep" Sniepweg 13d Andere belangrijke telefoonnummers in de gemeentegids VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN/INGESTEMDE MELDINGEN Jacob Catslaan 40, het gedeeltelijk veranderen en vergroten van een woning Woubrechterf 3, het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woning Thorbeckehoeve 1, het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak en een dakkapel op het achtergeveldakvlak Busken Huetlaan 9, het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak Sterrenlaan e.o. (bouwnr. 14), het oprichten van een tuin berging Heemraadweg 7, het plaatsen achtergeveldakvlak Kuyperhoeve 35, het oprichter, van een tuinberging Sterrenlaan 128, het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak COMMISSIE van advies voor de BEZWAAR- en BEROEPSCHRIFTEN op dinsdag 7 juli 1998, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. een bezwaarschrift tegen een besluit tot beëindiging van een uitkering ingevolge het Besluit bijstandverlening zelfstandigen; een bezwaarschrift tegen een besluit tot verlening van een kapvergunning ten behoeve van het vellen van diverse hout- opstanden op het perceel Dorpstraat 33; een bezwaarschrift tegen een besluit tot afwijzing van een verzoek om toekenning van een woonvoorziening in de vorm van een financiële tegemoetkoming in verhuis- en herinrichtingskosten ingevolge de Wet voorzieningen gehandicapten; een bezwaarschrift tegen een besluit tot toekenning van een vervoersvoorziening ingevolge de Wet voorzieningen gehandicapten in de vorm van een tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van een eigen auto. De op de bezwaarschriften betrekking hebbende stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij het secretariaat van de commissie. Wanneer u vindt dat u rechtstreeks in uw belang bent getroffen door de verlening van een - hiervoor genoemde - verleende beschikking, kunt u binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending/uitreiking van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B 8< W. Informatie over de beschikkingen kunt u krijgen bij de genoemde afdelingen. Begin 1999 verschijnt de volledig geactualiseerde gemeente gids Waddinxveen. De gemeentegids wordt in opdracht van het gemeentebestuur samengesteld door de daarin gespecialiseerde uitgeverij "Suurland-Falkplan" uit Eindhoven. Aanvullingen en/of wijzigingen voor de nieuwe uitgave kunt u zenden naar of afgeven bij de publieksvoorlichter in het gemeentehuis. Adverteerders worden in de komende tijd benaderd door medewerkers van Suurland-Falkplan. - Sterrenlaan 128, het plaatsen van een dakkapel pp het achter geveldakvlak Anna de Waalhoeve 13, het oprichten van een tuinberging Jan Willem Frisoweg 54, het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak Nesse 12-14, het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een horecagebouw Henegouwerweg 39, het gedeeltelijk veranderen en vergroten van een woning Roosje Voshoeve 9, het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woning Kerkweg-Oost 220, het oprichten van een garage Wm-ontwerpbesluit indienen bij het college van B W en tegen het Wvo-ontwerpbesluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland, Postbus 4059, 3006 AB Rotterdam. U kunt voor een gedachtenwisseling over de ontwerpbesluiten of voor het mondeling inbrengen van bedenkingen daartegen een afspraak maken (mevr. E. van Wel, tel. 624838). Persoonlijke gegevens van degene die een bedenking indient, worden indien gewenst, niet bekendgemaakt. U moet een verzoek daartoe schriftelijk indienen, tegelijkertijd met de bedenkingen. Alleen als u tijdig bedenkingen uit tegen een ontwerpbesluit kunt u later beroep instellen tegen het definitieve besluit. ONTWERPBESLUIT B W en dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoog heemraadschap van Schieland zijn voornemens de volgende vergunningen ingevolge resp. de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren te verlenen aan: Korps Landelijke Politiediensten De Wm-vergunning betreft het oprichten en in werking hebben van een kantoor, stallingruimte en parkeergelegenheid op een perceel op het industrieterrein Doelwijk/Distripark, kad. Bekend gemeente Waddinxveen, sectie c, nr. 1877; de Wvo-vergunning betreft het in het oppervlaktewater lozen van afvalwater uitsluitend afkomstig van voornoemd bedrijf. l nü voor 1295^ Dorpstraat 11, het oprichten van vijf appartementen, twee bedrijfsruimten, acht woningen, vier bergingen en een garage Distripark A12, het oprichten van een distributiecentrum Bovengenoemde aanvragen zijn opgenomen in het Openbaar Register, dat op werkdagen tussen 08.30 uur en 12.30 uur ter inzage ligt bij de afdeling VROM. Opname in deze publicatie houdt uitdrukkelijk geen uitspraak in omtrent de definitieve besluitvorming. Evenmin kan in dit stadium een bezwaarschrift worden ingediend tegen een voorgenomen bouwplan Tot 30 juli 1998 kunt u schriftelijk bedenkingen tegen het

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1998 | | pagina 3