Kinderen interviewen kinderen circus Ethiopië Het werk heeft me gelukkig niet gesloopt' PCW: 'Luiklakfeest was house-party!' Gemeente laat het afweten bij afscheid Volvo COLOPHON jfl Bibliotheek in vakantie open Zaktelefoons ontvreemd R Hillebrink van Coenecoop Collega na 38 jaar met pensioen Vrije plaatsen voor hobbybeurs MEDISCHE DIENSTEN KERKDIENSTEN Wachttorenbe nen*, zegt Karin. Z* werd ge- ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT J. Slager en J.C. Baas, Jan Dorrekenskade-Oost 36, Wad- dinxveen, tel. 0182-632051. Kleine huisdieren-spreekuur weekeinde volgens afspraak. 9.30 uur ds. C.D. Zonnen- berg 18.30 uur ds. H. Schipaan- boord 9.30 uur ds. H. Schipaan- boord 17.00 uur ds. C.D. Zonnen- berg Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. Van den Dries, Zuidplaslaan 434/438, tel. 633000 A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 0182-616801, J. Frinking- Scholten, Gentiaan 6, Boskoop, tel. 0172-213898 De regeling ‘medische weekeinddienst* is uitsluitend be doeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Weekblad voor Waddinxveen school hebben. Maar toch steken ze bijna al hun vrije tijd in oefenen. Als ze op reis zijn zien ze ook veel: de dag voor de voorstelling zijn ze in 9.30 uur ds. P.J. Krijgsman, Wilige Langerak 17.00 uur ds. A. van Vuur- en, Zoetermeer op zaterdag en zondag van 10.00 - 11.00 uur en van 16.00 - 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. J.C. Oldenbandringh en J.C.H. van Dorst, Kattensingel 17, Gouda, tel. 0182-510958; Woubrechterf 42, Waddinxveen, tel. 0182-613112. C. de Vos en B. de Vos-Kroeze, Prins Bernhardlaan 79, tel. 0182-610462. 9.30 uur ds. J.G. van Til burg 17.00 uur ds. J.G. van Til burg WOENSDAG 1 JULI 19.45 uur ds. J.G. van Til burg WOENSDAG 8 JULI 19.45 uur ds. J.G. van Til burg 9.30 uur ds. E. Brink 16.30 uur ds. A.J. van Zuy- lekom te ’s Gravenhage 10.00 uur H.G. de Roodt 9.30 uur ds. J.C. Schuur man, Alblasserdam 17.00 uur ds. H. Jongerden, Veenendaal 9.30 uur ds. B. Koekkoek, Dedemsvaart 17.00 uur geen dienst 9.30 uur leesdienst 19.00 uur ds. C. Harinck WOENSDAG 8 JULI 19.30 uur ds. W. Silfhout 9.30 uur ds. H.J.Th. Vele- ma, Zierikzee 18.30 uur ds. H.J.Th. Vele- ma, Zierikzee 10.00 uur leesdienst 18.00 uur leesdienst druk en gezellig*. Deze week wordt nog gewoon gewerkt in Waddinxveen. Vrijdag is de verhuizing en maandag be gint het personeel in Beesd. De plaats ligt zestig kilome ter van Waddinxveen. Een aantal Waddinxveners is al verhuisd naar Beesd of omge ving. Volvo lost het kilometer-pro- bleem voor de rest van de Waddinxveense werknemers op door carpoolauto’s be schikbaar te stellen. Van Gel- deren: “We hebben uiteraard lang geleden overleg gevoerd 10.00 uur Openbare toe spraak 1L00 uur spreking gen naar de meest ingrijpen de gebeurtenis in zijn carriè re komt hij terug op de fusie van de scholen. ’Als recept hadden we drie gemeenten: Boskoop, Waddinxveen en Hazerswoude en vervolgens waren dat twee openbare scholen, één RK en één PC. Probeer daar maar eens een geheel van te maken. De grootste problemen lagen uiteindelijk op het principië le vlak, wel of geen openbaar onderwijs, hoe gaan we om met de lessen levensbeschou wing, hoe pakken we de be- stuurvorm aan? Uiteindelijk haakte Hazerswoude af, die ging met Alphen aan den Rijn in zee. Zo begonnen we op 1 september 1995 met per soneel uit de verschillende scholen. Vanaf het begin WADDINXVEEN - Na afloop van het optreden van kinder- circus Ethiopië voor 1300 leerlingen van de basisscho len in Waddinxveen wachten Kim, Marit, Barbara en Claudia op de lege tribunes. De meisjes van de Koningin Beatrixschool en de Kardi naal Alfrinkschool zullen en kele medewerkers van de groep interviewen. geweest en hebben ze een rondrit gemaakt. Kim vraagt met bewonde ring in haar stem of ze de acts zelf verzinnen. Aby ver telt dat daar speciale men- ne scholen het niet beter zou den doen dan grote scholen gemeenschappen. Wel van groot belang is dat op een kleine school, zoals hier in de nevenvestiging van het Coe- necoop College, de banden tussen onderwijzend perso neel onderling en ook met de kinderen heel hecht is. Kin deren krijgen niet de kans om zich te verstoppen in de anonimiteit want het wordt direct opgemerkt’, aldus Hil- lebrink. sen voor zijn, maar dat ze zelf ook dingen bedenken. Barbara wil weten wie de jongste is. Dat is Aby met ‘Ik denk dat je er wel heel zijn 10 jaar. De oudste is 21 lang en veel voor moet oefe- jaar. nen‘, zegt Karin. met de ondernemingsraad over de verhuizing naar Beesd. We hebben overeen stemming bereikt over de compensatie voor de werkne mers*. Het is nodig om het bedrijf te verplaatsen naar Beesd om een betere samenhang te creeren tussen de verschil lende afdelingen van Volvo. In Beesd is de personenauto- devisie reeds gevestigd. Het gebouw van Volvo aan de Coenecoop 55, wordt overge nomen door ingenieursbu reau Grontmij. toegangsprijs vraagd. Ten slotte is de partij ter ore gekomen dat de vloer van sporthal de Dreef, waar het luilakfeest werd gegeven, f onbeschermd was en na het feest was bezaaid met ’siga- rettenpeuken, plastic bekers f en plakken kauwom’. De j fractie wil graag van het col- lege horen of er schade is g aan de vloer en zo ja hoeveel de schade bedraagt. Uit de vragen wordt duide- g lijk dat de partij vindt dat als er sprake was van een houseparty de gemeente geen subsidie meer zou moe- ten geven. Een houseparty spreekt maar een gedeelte van de Waddinxveense jon geren aan. WADDINXVEEN - De twee de Waddinxveense hobby- beurs vindt op zaterdag 31 oktober plaats in het Anne Frank Centrum in Waddinx- veen. Op deze beurs tonen deelne mers hun hobbies zoals het maken van beren, kaarten, poppen en bijvoorbeeld glas graveren en textielverven. Ook zijn er demonstraties en workshops. Omdat er nog enkele tafels vrij zijn, is er nog plaats voor deelnemers die hun eigenge maakte artikelen tentoon willen stellen of willen verko pen. Voor meer informatie: Grete van der Laan (0182-610848). 10.00 uur ds. M. de Boer, Gouda (Coenecoop College) ^QotInsS'cfÏ ken over de prestaties. Wij helpen hen om op hetzelfde niveau te komen en blijven als hun Nederlandse mede leerlingen, maar maken ze duidelijk dat er van hun kant ook prestaties worden ver wacht. Uiteraard is een bre dere aanpak noodzakelijk. Ook de ouders worden inten sief hierbij betrokken. Wan neer deze ouders niet star zijn en beseffen dat hun kin deren hier hun bestaan moe ten opbouwen hebben deze kinderen volop kansen. Wij proberen ze dan ook duidelijk te maken dat ze hun waar den en cultuur niet verliezen wanneer ze integreren. Uit eindelijk zullen ook deze kin deren hun weg zoeken in de maatschappij.’ Wanneer we Hillebrink vra- WADDINXVEEN - De frac tie van PCW (Protestantse Combinatie Waddinxveen) is het niet eens met de ma nier waarop het luilakfeest op 29 mei in Waddinxveen is gevierd. Naar de mening van de partij heeft het feest teveel weg van een house party. PCW heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van burge meester en wethouders. De vragen zullen naar alle waarschijnlijkheid pas in september worden beant woord. De gemeenteraad veragadert deze week nog en gaat dan met reces tot sep tember. De fractie van PCW schrijft in de brief: Volgens door ons ingewonnen informatie is WADDINXVEEN - De biblio theek is in de vakantie nor maal geopend. Dit in tegen stelling tot wat vorige week in deze krant is vermeld. De openingstijden rijn: maandag van 14.00 tot 20.30 uur, dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.30 uur, woensdag en don derdag van 14.00 tot 20.30 uur, vrijdag van 14.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. Verder vragen de Waddinx veense scholieren nieuwsgie rig: verdienen de kinderen hier geld mee of doen ze het alleen voor hun plezier? Ti zeta vertelt dat ze er wel wat geld mee verdienen, maar dat ze het werk met heel veel plezier doen. En wel met een belangrijk doel: ze willen een beroemde ster worden. Voor lopig willen ze allebei nog heel lang met het circus mee doen. Na het interview verdwijnen Aby en Tizeta gauw naar de anderen om nog snel even wat te oefenen. Marit, Barbara, Kim en Claudia zijn vol bewondering over de voorstelling en de prestaties van hun leeftijd genoten. Of ze het zelf ook zo zouden kunnen? Arts: P.J.E. van der Linde, Souburghlaan 15, tel. 632222 9.30 uur ds. C. de Jong 17.00 uur geen dienst (in samenwerking met de Vrijzinnige Hervormden) 10.00 uur geen dienst 10.00 uur Marcel van Zan ten 10.00 uur ds. A.W. Davidse Door Kate Goudriaan WADDINXVEEN/BOSKOOP - Op z’n laatste woensdag middag in het Coenecoop College aan de Kievitstraat spreken we af met de heer P. Hillebrink. Na 38 jaar houdt hij het onderwijs voor gezien en gaat met pen sioen. WADDINXVEEN - Op vrij dag 26 juni werd bij de politie in Waddinxveen aangifte ge daan van diefstal uit een be drijf aan de Noordkade. Een aantal zaktelefoons bleek hier te zijn ontvreemd. De verdachte werd op heterdaad betrapt en zal nader door de politie worden gehoord. Het betreft een inwoner van Moordrecht. het feest alleen maar house muziek ten gehore ge bracht*. De PCW wil graag weten of het college hiervan op de hoogte was. Daarnaast wil de partij weten of op het zogenaamde feest is gecontroleerd op het gebruik van XTC, hoeveel (letterlijk bezoekers er zijn geweest en uit welk deel van Waddinx veen deze kwamen. aangekondigd. Verder wer- Ook wil de partij antwoord den er op het feest flyers ver- op de vraag waaraan de sub- spreid van andere housepar- sidie die de gemeente heeft ty’s zoals ’Evil dreams’ in Den Haag. Voorts werd op fotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurt! Eucharistieviering op zon dag om 9.30 uur (dit kan ook een woord- en commu nieviering zijn). Eucharistieviering op za terdag om 19.00 uur én op zondag om 11.15 uur (dit kan ook een woord- en com munieviering zijn). het luilakfeest als housepar ty aangekondigd in twee landelijke housebladen, te weten Thundermagazine en Strobe, alsmede op de gab- bersite van intemet.Het feest werd in deze bladen zelfs als een ’hardcore-houseparty’ of een ’alien alliance’ weerzinwekkende of buiten aards bondgenootschap) vertrekken gaven burgmees ter en wethouders nog aan dat jammer te vinden. De directeur A.J. Hendrikse sprak over de afwezigheid van het gemeentebestuur ex pliciet zijn teleurstelling uit in zijn afscheidstoespraak. Jan van Gelderen, manager market communications van Volvo: ‘Blijkbaar zijn we niet meer interessant voor de ge meente nu we vertrekken. Dat is een tegenvaller. Ge lukkig was ouder burgemees ter Van der Linde wel aanwe zig en was de receptie verder voor spoedgevallen ieder Triomfaterkapel, Haven straat 10.00 uur dr. G. Lorein 18.30 uur dr. G. Lorein heeft het geklikt hier. Er is een uitstekend team dat erg goed samenwerkt en waar schijnlijk is dat het voordeel van een kleine school.’ Afgelopen dinsdag was er een groot feest voor Hille brink georganiseerd. Veel collega’s, leerlingen, oud- leerlingen en ouders kwa men hem de hand drukken. Hij wordt opgevolgd door Me vrouw M. Riel, zij is afkom stig uit Waddinxveen. Hille brink zelf stort zich voorlopig op zijn grote hobby; werken met de computer en Internet. ’Aangezien mijn vrouw ook nog in het onderwijs werk zaam is wil ik zelf proberen om eens een smakelijke maaltijd op tafel te zetten. Leren koken dus’, zegt hij la chend. Het zijn Aby (10 jaar) en Ti zeta (17 jaar). Aby is de jong ste van het hele stel en heeft al direkt het publiek voor zich gewonnen: hij is degene die steeds boven in de men selijke torens staat en zich vol vertrouwen naar bene den stort om daar opgevan gen te worden. Marit begint en vraagt hem of hij het werk in het circus moeilijk vindt. Aby vertelt dat hij al drie jaar met de groep werkt en daarvoor drie jaar training heeft gehad. Ook moet hij steeds tijd vrij houden om naar school te gaan; hij praat dan ook uit stekend Engels. Op Claudia’s vraag of ze al in Arnhem naar de dierentuin veel landen opgetreden heb ben antwoordt Tizeta dat ze al vier maanden weg van huis zijn en in veel landen van Europa (Engeland, Skandinavië, Duitsland en WADDINXVEEN - Bij Volvo Nederland) maar ook in Aus- Truck en Bus Nederland BV tralie geweest zijn. Als ze op is maandagmiddag de laatste reis zijn blijven ze met de personeelsbijeenkomst ge- groep steeds bij elkaar en weest. Waddinxveners die op hebben ze iets meer vrije tijd welke manier dan ook te ma- dan thuis, omdat ze dan geen ken hebben gehad met het bedrijf, konden tijdens een receptie afscheid nemen. Het personeel van Volvo begint op maandag 6 juli op de nieuwe werkplek in Beesd. Het colle ge van burgemeester en wet houders liet het echter afwe ten op de receptie. Toen vorig jaar bekend werd dat het be drijf uit Waddinxveen zou De Mavo heeft op dit moment zo’n 180 leerlin gen waarvan er rond de 28 afkomstig zijn uit ande re culturen. ’Dat vereist bijzondere aandacht’, stelt Hillebrink. ’Al in een vroeg stadium heb ben we besloten hier iets aan te doen. Belangrijk is dat wij ons in de cultuur van de an der inleven. Allochtone kin deren kunnen geremd zijn door hun cultuur. Thuis wordt er over heel veel zaken anders gedacht en zijn de re gels anders dan op school en de wereld daarbuiten. Wij hebben op school een maat schappelijk werker die zich hiermee bezighoudt en ook is er speciale huiswerkbegelei ding. Wat waarschijnlijk wel uniek is dat wij een soort contract afsluiten met deze kinderen. We maken afspra- Verbaasd kijken we hem aan, want zo oud is hij toch nog niet? Hij oogt minstens tien jaar jonger. Glimlachend zegt hij: ’Ja, het werk heeft me gelukkig niet gesloopt. Ik ben niet verstard in mijn werk en dat zal de belang rijkste reden zijn. Wanneer je accepteert dat de zaken in 1998 ander geregeld zijn dan in de jaren zestig, dan kun je het heel lang volhouden. Bo vendien heb ik alleen de eer ste jaren een volledige taak als leraar ge had en ben al B snel andere taken gaan g vervullen bin nen de school.’ Leuke herin neringen heeft hij aan ffl zijn beginpe riode in Den Haag. ’Zes jaar lang heb ik daar op een basis school gewerkt en probeer ze dan maar het verschil tussen alle Haagse ei’s, ij’s en eai’s uit te leggen. Ik woonde toen nog in Amsterdam maar kon daar geen huis vinden waar ik samen met m’n vrouw kon wonen. Na diverse sollicita ties was Boskoop de eerste die reageerde en zo ben ik ei genlijk hier beland.’ Het was toen 1966, de Don Bosco Mavo stond nog aan de Rozenlaan in Boskoop en het afscheid van de toenmalige directeur Rozemeyer was na bij. Hillebrink gaf diverse vakken waaronder Engels en Natuurkunde, werd leraar en adjunct-directeur. Be scheiden zegt hij: ’Het stelde niet zo veel voor, eigenlijk net als nu in de laatste jaren. Alleen noemt men het nu lo- catieleider.’ Hij heeft heel wat meege maakt in zijn carrière. Niet alleen de wijzigingen in de onderwijsstructuur maar ook de verhuizing van de school naar de Kievitstraat. In 1994 ging de toenmalige directeur Geerts weg en mocht Hille brink voor een jaar als direc teur waarnemen. Het zou nog langer geduurd hebben wanneer er geen fusie in de lucht had gehangen. ’Ik heb in alle jaren heel wat zien veranderen in het Bo- skoopse voortgezet onder wijs’, memoreert Hillebrink. ’Toen ik hier kwam waren er zo’n zes scholen voor het voortgezet onderwijs. Nu nog maar twee. Deze Mavo en de Lage Tuinbouwschool. Bo skoop is als onderwijscen trum verloren gegaan omdat de politiek in de jaren zestig besliste dat de boomkwekerij voorrang had op sterke uit breiding van de woningbouw. Buurgemeente Waddinxveen werd groeigemeente. Een an der aspect was de invoering van de mammoetwet. De ver zuiling, die tot dusverre be stond, moest plaatsmaken voor een samenwerking tus sen scholen. Dat alles heeft uiteindelijk haar wissel ge trokken op het voortgezet on derwijs in Boskoop. Gelukkig is het onderwijs er kwalita tief gezien niet slechter op geworden. Door de schaal vergroting kwamen er meer keuzes voor de leerlingen. Onderzoek wijst uit dat Idei- op de vraag waaraan de sub- gegeven voor het luilakfeest is besteed aangezien er een 1 WOENSDAG 1 JULI 1998 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 9 ZONDAG 5 JULI 1998 KOMEN w De Hoeksteen, Esdoornlaan Bethelkerk, Bilderdijklaan Dienstdoende apotheek: Dienstdoende verloskundigen: Mededeling: CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN GEMEENTE De Morgenster, Sterrenlaan Spreekuur waarnemend huisarts Aanvraag visites Weekeinddienst dierenarts: Kerkgebouw Dorpstraat GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS Gebouw Kreater, Kerk straat DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Crabethstraat, Gouda NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk, Kerkweg-Oost GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk, Groens- voorde GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERK BOSKOOP Kerkgebouw Nieuwstraat 79 OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Merturiusweg: Openingstijden Maandag t/m Vrijdag O8.3O - 17.00 uur. Klachten bezorging: Donderdag voor 17.00 uur. Kanaalstraat 10. 2741 HH Waddinxveen Telefoon 0182 - 63 03 32 JEHOVA'S GETUIGEN Koninkrijkzaal, Burgemeester Trooststraat FOTO-KIEIN ZOMER OPRUIMING! Uitgave: Dagblad van Rijn en Gouwe BV, Raoul Wallenbergplein 9, Postbus 12400 AA Alphen a/d Rijn Redactie-adres: Kanaalstraat 10 Postbus 372 2741 HH Waddinxveen Telefoon: 0182 - 63 03 32 Telefax: 0182 - 63 26 33 Hervormde Stichting 'De Rank', Zuid kade 59 (Rem. Kerk) Van links naar re<hts: Barbara, Kim, Marit, hun leerkracht, Holaa Hoots- mans (Kerngroep), Tizeta en Any. (foto: Kobie Koorengevel). Voor de praktijk van de huisartsen Glaser, Van Heel, Sie mens, Voskamp en Wilms (groep II) heeft dienst: Arts: B. Glaser, Souburghlaan 13, tel. 618742 ZATERDAG 4 EN ZONDAG 5 JULI 1998 Voor de praktijk van de huisartsen Alberts, Van den Brule, Van der Linde, Van Vliet en Vroom (groep I) heeft dienst: Immanuëlkerkgemeente, Prinses Beatrixlaan REMONSTRANTSE GEMEENTE Kerkgebouw Zuidkade RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Het Nieuwe Trefpunt, Stationsstraat EVANGELISCHE GEMEEN TE PAROUSIA GOUDA Aula Joh. Calvijn-MAVO, Winterdijk P. Hillebrink bij het schoolgebouw dat hij afgelopen week de rug toekeerde. (Foto: A. Fioole) Jkiêin ROOMSKATHOLIEKE KERK St. Victorkerk, Zuidkade Ontmoetingskerk, Groens- voordo BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN 'W - - - A F

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1998 | | pagina 9