I SUMMER SALE! PROFITEER NU! WANT HET IS OPRUIMING OP DE RIJNEKE BOULEVARD É3 FOTO'S vanaf 19 cent PvdA-Waddinxveen over regeerakkoord 'Beloofd is beloofd' motto van tentweek W5TE jWf ai Kunststof) kozijnen i BERGA KIBA Flinke wachtlijsten voor nieuw logeerhuis Een Waddinxveens dagje I vakantie met de boot CS TI D£ kalkhoven ALLES VOOR UW OPEL... VAKANTIE PUZZEL 7^5 Inbraken in twee huizen SBS6 klust bij Formido Waddinxveen Politie ontmantelt hennepkwekerij Jongeman na explosie overleden ikEUtiENSi CAiBA wonen Hoge Rijndijk 315 tel. 071 - 589.93.46 Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealei Aanrijding op Brugweg I S 0182-613500 Lawaai voerd. S APPARATEN OPLAGE 14.500 EXEMPLAREN KOPEN/VERKOPEN? A.’ vindt u elders in deze krant. medewerkers, er terview van kleuren te maken. Tijdens de opnamedag kun nen langskomende doe-het- zelvers hun ’klusprobleem’ bespreken of hun ’klustip’ SBS6 uitgezonden dan maakt men kans op de ’gouden klus tip’. De komst van ’Klussen voor kijkers’ is voor Formido Bouwmarkt aanleiding die dag met knalacties aan de weg te timmeren. door MAAIKE THÜSS WADDINXVEEN/ALPHEN AAN DEN RIJN - ‘Daar Wonder boven wonder heb ben de meeste kinderen in het begin meer oog voor de boot en voor het water. Dat verandert uiteraard snel. INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen TUINCENTRUM 't Kopje van Bloemendaal Puzzelaars opgelet: Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. dierentuin. De boottocht duurt bijna anderhalf uur en voert de opvarenden over de Gouwe door Boskoop naar Alphen aan den Rijn. De vaarweg GROOTSTE TUINMEUBELSHOW IN DE REGIO Voor de kinderen van 4 tot en met 11 jaar en voor de jonge ren van 12 tot en met 16 jaar zijn er gedurende deze week een hoop activiteiten te doen. De tenten staan opgetrokken in de woonwijk Zuidplas aan de Sterrenlaan en op het Win- gerdveld in Waddinxveen- Noord. Woensdag 12 augus tus gaat de tentweek van start. Tot en met vrijdag is er in beide tenten een program ma voor de kinderen van 4 tot enn met 11 jaar. Elke morgen van 10.00-12.00 uur wordt er een verhaal uit de Bijbel ver teld, gezongen, geknutseld en er is poppenkast. Woensdag middag en donderdagmiddag zijn de meisjes en jongens van 14.00 tot 16.00 uur van harte zoveel baat bij structuur heb ben, houden we zoveel moge lijk rekening met hoe het thuis gaat. De opzet is dat ou ders geen zorgen hebben. De begeleiders zijn op de hoogte van de thuisregels en ritu elen en houden daar rekeing mee. Regelmatig worden de ervaringen uitgewisseld. Tot nu toe loopt het allemaal pri ma'. Tn de toekomst willen we dan ook zo’n soort huis voor oudere kinderen', aldus Mooij. ‘Er staan ook al acht nog maar net onder de hefbrug over de Gouwe van daan komt. Hij staat tussen zijn opa en oma in. Het drietal wacht op de ’Avifauna Vijf die hen vanaf de geen auto en dit is toch een leuke manier om nog er gens te komen met mijn kleindochter'. Naast veel moeders en kin deren zijn ook veel ouderen aan boord. ‘Het is leuk om met de boot een dagje uit te gaan', vertelt een echtpaar uit Waddinxveen. “We zijn geïnteresseerd in vogels en vinden varen prachtig. Het is niet duur. Een prachtig dagje uit dus'. Op de boot is plaats voor 150 mensen. De Avifauna vaart naar het gelijknami ge vogelpark, maar het is ook mogelijk om mee te va ren met een vijf kwartier durende rondvaart. “We va ren naar het Braassem- mermeer, door Woubrugge en Roelofarendsveen en weer naar Alphen aan den Rijn', vertelt Jacques Du- cofïre. De schipper vertelt onder weg over de zaken waar wordt langsgevaren. Over WADDINXVEEN - De PvdA-afdeling Waddinxveen be spreekt vanavond (woensdag 29 juli) in hotel-café-res- taurant De Unie (Kerkweg-Oost) het lijvige ontwerp-re- geerakkoord 1998 van het tweede ’paarse’ kabinet dat PvdA, WD en D66 de komende vier jaar willen vormen. eindresultaat van de onder- handelingen tussen PvdA, VVD en D66 en daarmee over deelname aan paars II onder leiding van Wim Kok. Om het standpunt van de af deling Waddinxveen en het mandaat van de afgevaardig den (Will Erath en Noortje Meskers) te bepalen heeft het bestuur een vergadering uit geschreven. In de uitnodiging staat dat het ontwerp-regeer- akkoord te verkrijgen is bij secretaris Sandra Bel, Pool ster 26 (tel. 633169) en voor zitter Dirk Lont, Poolster 13 (tel. 615718). Het stuk van bijna 100 pagina’s is tevens een uur voor aanvang van de vergadering in De Unie be schikbaar. Ook belangstel lenden die geen lid van de Pv- dA zijnkunnen hiervan ge bruik maken. ‘Bedenk wel dat het een stuk is van bijna 100 bladzijden pittige kost. Om het verteerbaar te maken zullen enkele leden van een hoofdstuk toelichten en com mentaar geven', aldus het af delingsbestuur. Iedereen, ook van buiten Waddinxveen, kan meedoen aan de discus sie over het regeerakkoord. ‘Ondanks de korte tijd voor de uitnodiging en ondanks de vakantietijd hopen wij op veel aanwezigen', aldus het PvdA-bestvur. losWal aan de Waddinxveense Noordkade naar het vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn zal brengen. feOSKOOP Agenten hebben vorige week een in val gedaan in een pand aan de Snijdelwijklaan en een hennepkwekerij ont manteld. De bewoner was op het moment van de inval niet thuis, maar meldde zich later wel op het politiebu reau. Daar bekende hij en dus werd proces-verbaal tegen hem opgemaakt. De man verschijnt later dit jaar voor de rechter. gentie zo nu en dan een leuk weekeinde te bezorgen. Het verblijf staat in het teken van ontspanning voor de log'e’s, begeleid door twee Vereniging deskundige medewerkers, nen). ‘Doordat deze kinderen j Voor de thuisblijvers is rust en even ’bijtanken’. De opzet van het succesvolle logeerhuis om heel de provin cie Zuid-Holland te bedienen blijkt intussen niet meer haalbaar te zijn. Noodge dwongen kunnen op dit mo ment alleen (pleeg)kinderen vanuit de omgeving Gouda en Den Haag op de wachtlijst voor het Waddinxveense lo geerhuis - bij welk pand tot in 1993 een garagebedrijf was gevestigd - geplaatst worden. Met het logeerhuis voor het jongeren op de lijst. Graag weekeinde aan de Jan Dorre- kenskade-Oost slaat de Stich ting Regionaal Centrum welkom in de tent. Er is een middag met als thema ’uit zendbureau tentweek’ en een sportmiddag. Vrijdagmiddag mogen de kinderen zeker niet missen, want dan komen Elly WADDINXVEEN - Voor het Rikkert voor hen optreden. De tent voor de jongeren van Het Waddinxveense logeer huis voor de weekeinden, het eerste van de Stichting Re gionaal Centrum Jeugdhulp verlening Midden-Holland, is sinds eind februari van dit jaar in gebruik. In het week einde worden er (pleegkinde ren in opgevangen met een pervatieve ontwikkelings stoornis (autisme) of ADHD (aandachtsstoornis in combi natie met hyperactiviteit). Het logeerhuis, waarvoor de provincie Zuid-Holland een malig subsidie heeft vers trekt en voor de komst waar van de gemeente Waddinx veen de nodige planologische voorbereidingen trof, is geen behandelingshuis, maar be doeld om telkens zes jonge in zichzelf gekeerde, autistische en hyperactieve kinderen met een gemiddelde intelli- ZEVENHUIZEN/MOERKA- PELLE - Vorige week dins dagmiddag 21 juli tegen vijf uur vond in een bedrijfshal van een bedrijf aan het Noor- deinde in Zevenhuizen-Moer- kapelle een explosie plaats. Hierbij raakte een 19-jarige man uit Zevenhuizen zeer ernstig gewond aan het hoofd, en is inmiddels aan zijn ver wondingen overleden. Politie, vrijwillige brandweer, ambu lancepersoneel en een me disch team in een traumaheli copter waren snel ter plaatse en verleenden aan het slacht offer medische hulp. Ze zetten ook de directe omgeving van de bedrijfshal af. Vervolgens werd het slachtoffer in zeer kritieke toestand per ambu lance naar het Academisch Ziekenhuis te Leiden ver voerd, waar hij in de loop van de week overleed. Hoe de ex plosie, die zich tijdens las- werkzaamheden aan een landbouwwerktuig in de hal voordeed, heeft kunnen plaats vinden vormt onder werp van onderzoek van de Technische Recherche van de politie Hollands Midden. zouden we door de week open zijn en in de vakanties', gaat hij verder. ‘Maar daar hangt uiteraard een prijskaartje aan'. Na de zomer hoopt de directeur de toezegging van een structurele subsidie van de gemeente binnen te heb ben zodat uitbreiding van de openingstijden van het lo geerhuis tot de mogelijkhe den behoort. Sinds jaar en dag kunnen Gouwenaars de reis ma ken. Dit jaar kwam de di rectie van Van der Valk (ei genaar van het vogelpark) op het idee om ook Wad- dinxveners de gelegenheid te geven een leuk dagtocht- je te maken. Van die mogelijkheid ma ken deze dag aardig wat mensen gebruik. Zo’n veer tig van hen staan rond kwart voor elf in een stra lende zon te wachten op de boot. Er waait éen stevig windje. Het is perfect weer, niet te warm en niet te koud. Het grootste gedeelte van de wachtenden is onder de tien jaar, een leeftijdsgroep die er niet om bekend staat al teveel geduld te hebben. Opgewonden, springend en luidruchtig stellen ze aller lei vragen aan hun moe ders en opa’s en oma’s. “Mogen wij voorop zitten? en “Waar is de kapitein?', vraagt het petje. Op de ka pitein hoeft hij niet lang te wachten. Na het aanmeren staat deze hem persoonlijk op te wachten en helpt zo wel het jongetje als de rest van de passagiers aan boord. Op het voor- en achterdek en binnen zitten opvaren den die in Gouda zijn opge stapt. Nadat alle Waddinx- veners een kaartje hebben gekocht voor zowel de boot tocht als het vogelpark (sa men ƒ17.50 voor volwasse nen en voor kinderen en 65-plussers ƒ15,-) mogen ze een plaatsje zoeken waar ze maar willen. Aan boord is van alles te krijgen en wordt dan ook van alles besteld. Ouders en opa’s en oma’s een kopje koffie, de kinderen een fris- ti of een cola. Moeders pak ken lollies, drop en smar ties uit hun tassen en bis cuitjes voor de allerkleinste De plaatselijke afdelingsver- gadering, die om acht uur be gint en voor iedereen toegan kelijk is, wordt gehouden ter voorbereiding van het lande lijke congres van de PvdA over de eindelijk in een laat ste fase verkerende kabinets formatie. De sociaal-demo- craten beslissen op een lande lijk congres over het WADDINXVEEN - In de laatste week van de zomerva kantie houdt de Centrale Hervormde Gemeente van Waddinxveen weer de jaarlijkse tentweek. Het thema van dit jaar is ’Beloofd is beloofd’. omdat zijn'. Dina (10) en haar oma, Diana van de Walle uit koninginneweg lid boskoop (0172) 23 07 17 LlLili ïiilililill tv-programma ’Klussen met kijkers’ van SBS6 komt klus- 12 tot en met 16 jaar aan de jesman Fokko van Alphen za terdag 15 augustus opnamen maken bij Formido Bouw markt aan de Noordkade. De keus is op het Waddinx veense bedrijf, dat al twintig jaar in de buurt van de Gou we is gevestigd, gevallen om dat er kortgeleden allerlei Dorpsstraat 257 Hazerswoiide-Dorp J WADDINXVEEN - Woens dagochtend 22 juli vond op de Brugweg een aanrijding plaats met alleen materië le schade. Bij een wegver smalling reden twee perso nenauto’s elkaar aan. Beide bestuurders dachten bij de passeermanouvre waarschijnlijk ‘de ander wacht wel' met als gevolg een aanrijding. Er .ont stond alleen blikschade. Dinsdag 21 juli rond 12.00 uur reed een 31-jarige man uit Zwolle over de Brede- weg komende uit de rich ting van de rijksweg. Op een gegeven moment wilde hij linksaf slaan, maar gaf daarbij geen voorrang aan een 25-jarige bestuurder uit Moerkapelle, die uit de richting van Moerkapelle kwam. Zowel de 25-jarige als de 39-jarige vrouw uit Boskoop die bij hem in de auto zat droegen geen au togordel. De passagiere werd met verwondingen aan het hoofd overge bracht naar het Goudse Groene Hart Ziekenhuis. WADDINXVEEN - Tussen maandagavond 20 en donder dagavond 23 juli werd inge broken in een woning aan het Diederik van Schagenplant- soen. Aan de achterzijde van de woning werd een raam ge forceerd en werd naar binnen geklommen. Het is nog niet precies be kend wat er is meegenomen. Zondag 26 juli is ingebroken in een flatwoning aan de Pas sage. Een deur is geforceerd en er worden portemonnees en sieraden vermist. Als u bij ons niet I slaagt dan slaagt I u nergens Bezoek onze 1000 m2 inspirerende showroom en overtuig uzelf van ons unieke concept Na de Albert Schweitzer- brug, waar de Avifauna net onderdoor kan als de an tenne maar wordt neerge haald, komt het vogelpark in zicht. De kinderen beginnen te gillen en willen eigenlijk op dat moment van de boot springen; de torenhoge glij baan is in zicht. Ze moeten nog even geduld hebben. Na het aanmeren moet de loopplank worden uitge legd en pas dan mogen ze eraf. Eenmaal in het park ren nen ze richting speeltuin. Ze waaieren uit over de ve le attracties. Ze willen de vogels wel zien, maar later, als ze overal op en in zijn zijn die vrolijk en gezellig geweest. 1 ze een dagje uit Voor meer informatie over deze boottocht kan men bellen, tel. 0172-487556 of 06-55332921. Zondagmorgen 16 augustus doorgeven aan Fokko van Al- wordt de tentweek afgesloten phen. Wordt die ’klustip’ door met twee themadiensten: één in De Morgenster (Sterren laan) en één in de Bethelkerk (Bilderdijklaan). Beide dien sten beginnen om half tien met het zingen van de tent- liedjes. ''voord®)!?! Waddinxveen, hebben het naar hun zin op de boot. komtie!4, schreeuwt een jongetje met pet als de boot ‘Het heeft toch extra char me, zo’n dagje uit met de boot', vindt Diana. ‘Ik heb WADDINXVEEN - Het nieuwe logeerhuis voor autisti sche en hyperactieve (pleeg)kinderen van 4 tot 13 jaar aan de Jan Dorrekenskade-Oost in Waddinxveen is zo’n succes dat er al een flinke wachtlijst van gegadigden is. Dat heeft de Stichting Regionaal Centrum Jeugdhulp verlening Midden-Holland (RC J) in Gouda laten weten. Mevrouw C. Vuik en A. van Beek uit Waddinxveen zijn met vijf kinderen op de boot gestapt. Beiden heb ben ze twee kinderen en het kind van een vriendin mocht vandaag ook mee. Een goede zet, want ze vin den het fantastisch. Madelon (6) vindt het wel een beetje eng. ‘De boot maakt zoveel lawaai. Maar ik vind het ook wel heel leuk hoor!' Wesley (4) vindt varen wel aardig, maar hij verheugt zich al op de speeltuin. De vogels kent ’ie al uit de de bruggen, de nieuwe weg bij Alphen aan den Rijn en over de korenmolen. On dertussen zwaaien bijna al le mensen vanaf de wal naar de Avifauna. De kin deren op het schip zwaaien is bezaaid met zeilbootjes vrolijk terug. en kleine jachten wat het vakantiegevoel bevordert. ‘Het is druk', zegt de vaste Avifauna-schipper Jacques Ducoffre uit Rotterdam. ‘Het is mooi weer en daar door ook op ons schip druk'. De schipper vaart nu voor het vierde seizoen op de Avifauna. ‘Daarvoor ben ik altijd schipper geweest. Ik voer op Zwitserland op de Rijn. Ik ben nog net niet op een boot geboren, maar toen ik vier dagen oud was, ben ik alweer met mijn ouders meegegaan. Het is heel wat anders om dagtochtjes te varen dan over de Rijn te varen. Je bent veel met mensen bezig en meestal dagje uit Jeugdhulpverlening Midden- Holland twee vliegen in één klap. Een paar dagen ont spanning voor de (pleegkin deren en een paar dagen rust voor hun (pleeg)ouders. ‘Het is geen behandelingste huis', aldus directeur Rob Mooij van het RJC in een in- xT -n ’Pleegcontact’ de Nederlandse voor pleeggezin- (Blad ff Weekblad voor addinxveen (Foto: Avifauna) GEDURENDE DE VAKANTIE PERIODE ZUN WIJ GEOPEND UW TELEVISIEDOKTER Vlakbij in Zoeterwoude Rijndijk (afslag A4, richting Alphen a/d Rijn) 24 uur service 3 maanden garantie Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast, enz.. Wij moeten ruimte maken voor onze nieuwe modellen van '99 2- en 3-zits van 4.695,- nu voor 2- en 3-zits van 5 495,- nu voor r HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e jaargang nummer 2604 WOENSDAG 29 JULI 1998 Bloemendaalseweg (Otweg 3) Waddinxveen (0182) 39 48 15 Ruime parkeergelegenheid POLITIE KEURMERK VEILIG WONEN co i I Afslag A4 Zoeterwoude Rijndijk makelaardij b.v. Julianastraat 6 Waddinxveen tel. (0182) 61 23 09 Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. I DONDERDAG EN VRIJDAG KOOPAVOND ALPHEN AID RIJN GOUWESTRAAT 60a - 0172-476672 GOUDA JOUBERTSTRAAT 34 - 0182-525077 TER AAR STOBBEWEG 19 - 0172-605882 INDUSTRIETERREIN BOVENLAND WESTKANAALWEG 100 - 0172-604441 WOERDEN j>TR. V. GIBRALTAR 10 - 0348-481136, erkend sloten expert slotencertificaat Spoorstraat 17-29 - 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 Tel. (0172) 58 96 97 Centrum, voor lutzoniierlèjk, Wonen Meidoornsfraal 1, Bergambacht Telefoon (0182) 358 358 Openingstijden: Maandag van 13.00-18.00 uur. Dinsdag, woensdag, donderdag van 09.00-18.00 uur. Vrijdag van 09.00-21.00 uur. Zaterdag van 09.00-16.00 uur. Gesloten op zon- en feestdagen. Wingerd heeft evenals de an dere tent een programma van 10.00-12.00 uur en van 14.00- 16.00 uur. Stichting Chris komt een speciaal jongeren programma presenteren en de jeugdige deelneners gaan creatief aan de slag. Op het programma staat onder ande- vernieuwingen zijn uitge- re een sportavond en een bin- go-avond met sing-inn. Zater- Zo is er een nieuwe verdie- dagavond 15 augustus is de ping met sanitair, is de keu- grote finale met onder andere kenafdeling gemoderniseerd een barbecue. Elke morgen is en biedt een nieuwe verfma- er vrije toegang om spelletjes chine de mogelijkheid 20.000 te doen en nog veel meer. Za terdagavond 15 augustus om acht uur is de inmiddels over bekende openlucht-zang- avond met veel samenzang. De aankomst van de boot bij Avifauna in Alphen aan den Rijn. t Barcelona ■MHM •itt”.. 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1998 | | pagina 1