9Sm *’9 71 Duizend ton bestrijdingsmiddelen van der linde in loodsen Rijnwoude „J L- Kerosine-tanker overvaart op ,1 Jji if y f I Gouwe kruiser vakantiegangers Krapte arbeidsmarkt ook in Waddinxveen voelbaar DolfinG DE VAKANTIE PUZZEL ALLES VOOR UW OPEL... BH kalkhoven INSEKTEN HOR(R)EN BUITEN Z^5 Van Elswijk b.v. 1 ;L natuurlijk bij: Windows ’98 CD-rom 249,- Diverse boeken Windows ’98 Senioren Mode L Snelheidscontrole Olt Hartman gecremeerd b BURGER-.’.. Ir Sb Puzzelaars opgelet: Vacature getakeld. Goede contacten Geschrokken CARWASH de krapte op de arbeidsmarkt. 1 OPLAGE 14.500 EXEMPLAREN APK-KEURINGEN het snelle en persoonlijke adres voor: vindt u elders in deze krant. WADDINXVEEN - Tijdens de rustige vakantieperiode werd Waddinxveen vorige week woensdagochtend plotseling opgeschrikt door een ongeluk op het water. Op de Gouwe ter hoogte van de Zuidkade, net voor de hefbrug, voer het kerosine-tankschip ’De Batavier’ te gen de kruiser ’Luctor’ van twee onfortuinlijke Rotter dammers. ONDERHOUD ALLE MERKEN DESKUNDIG ADVIES ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA'S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen INTERIEURVERZORGING officieel Opel service-dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 X. Hazerswoude-Dorp J POLITIE VEILIG WONEN Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372. 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. __/AutoX snelservice ‘Wie snel een vacature wil vervullen, zal in veel geval len de vacature-eisen moe ten bijstellen, het salaris moeten verhogen en afstap pen van korte contracten. De situatie is zodanig veran derd ten opzichte van een aantal jaren geleden, dat die goed opgeleide LTS’er nu kan kiezen uit verschillende mogelijkheden*. ‘En dan kiest hij voor een be drijf dat hem een goed sala- j Nu extra voordeel op bekende merken. Afgelopen woensdag is aan de beheerder van de loods en een voorlopige maatre gel opgelegd door de officier van justitie in Den Haag. Op grond van de Wet op de WADDINXVEEN - Bij het eer ste controlepunt vanuit Gouda naar Waddinxveen werden van donderdagochtend 30 juli tot en met vrijdagavond 31 juli 800 bestuurders gefotografeerd we gens te snel rijden. Het verkeer werd in beide richtingen geme ten. De hoogst gemeten snel heid is 93 kilometer per uur. RIJNWOUDE - De politie Hollands Midden heeft sa men met de Algemene Inspectiedienst in een viertal loodsen binnen de gemeente Rijnwoude een enor me hoeveelheid bestrijdingsmiddelen aangetroffen. HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2605 WOENSDAG 5 AUGUSTUS 1998 ris biedt en een goed per spectief: opleidingsmogelijk heden bijvoorbeeld en daar door een betere toekomst. Kortom, wie personeel wil hebben zal daar in moeten investeren, meer dan vroe ger*. Zoektocht In het bootje van de 30-jarige Eline van Rooijen en de 34-ja- rige Jurgen van Boven ont stond door de aanvaring een gat waardoor de twee - onge schonden - naar buiten kon den komen. Ze kwamen met de schrik vrij en hadden alleen nat pak. Door het ongeluk kon het vaarverkeer urenlang geen kant op. Van 12.00 tot 14.45 uur heeft al het vaarverkeer stilgelegen. De slachtoffers werden opge vangen door de politie en door tandarts Alex Vos, tegenover wiens huis het ongeluk plaatsvond. De vader en moe der van de slachtoffers waren enkele tijd later ter plaatse om de twee op te halen. Ook wordt samengewerkt met uitzendbureaus. Het ad vies van Marianne Zoetmul der aan het bedrijfsleven is dan ook kort maar dringend: neem in gevallen van vaca tures, zeker de moeilijk ver vulbare, altijd contact op met het Arbeidsbureau. Want er kan meer dan men vaak denkt. De vader: ‘Ze kunnen nu nog niets zeggen. Ze zijn ver schrikkelijk geschrokken en helemaal van de kaart. Ge lukkig is het allemaal goed afgelopen. Het is alleen jam mer van de boot*. Politievoorlichter Eva Me- ijerink: ‘De twee boten voeren allebei in de richting van de hefbrug over de Gouwe. De bestuurder van de kruiser ’Luctor’ wilde de tanker na de hefbrug voorbij laten gaan. Hij ging ervanuit dat de tan ker moest wachten voor de gesloten hefbrug en dat hij met zijn boot onder de geslo ten hefbrug door zou kunnen gaan*. ‘De brugwachter en de 28-ja- rige kapitein van de tanker hadden echter contact gehad en de brug ging open. De ka pitein van de tanker wilde zonder vaart te verminderen onder de hefbrug doorvaren. Door de dode hoek, zag hij de Moeilijk Volgens Marianne Zoetmul der zal het de komende tijd nog wel lukken om produc- tiemedewerkers, adminis tratief personeel en maga zijnbedienden te vinden. ‘Maar in de bouw wordt het al heel moeizaam. We leiden voortdurend mensen op, maar kunnen de vraag nau welijks aan. Er wordt na tuurlijk ook veel gebouwd in Midden-Holland*. ‘In sommige gevallen heeft het Arbeidsbureau speciale instrumenten om mensen aan het werk te helpen. Ook daarvan kan het bedrijfsle ven profiteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om de zoge naamde WIW-banen (Wet Inschakeling Werkzoeken den), een nieuwe (sinds 1 ja nuari 1998) verzamelnaam voor de vroegere Melkertba- nen, de banenpool en het Jeugdwerkgarantieplan. ‘Het houdt in dat een lang durig werkloze een baan bij een bedrijf krijgt, die geheel of gedeeltelijk wordt betaald door de overheid. Heel vaak komt daar een reguliere baan uit voort, omdat het bedrijf toch merkt hiermee een prima kracht te hebben binnengehaald. Zo snijdt het mes aan twee kanten*. Olt Hartman was een mar kante en vriendelijke man met ambities, een grote ken nis van zaken, betrokkenheid en oprechtheid. In zijn werk omgeving werd hij zeer ge waardeerd voor zijn pioniers- zin, daadwerkelijke belang stelling voor huurders en niet aflatende inzet voor de volk- huisvesting in deze streek. Namens de Woningstichting Waddinxveen was de sociaal bewogen vice-voorzitter Olt Hartman onder meer zeer be trokken bij de totstandko ming van de in aanbouw zijn de nieuwe zorgwoningen voor senioren bij Huize Souburgh (Prins Bernhardlaan). WADDINXVEEN - Vorige week vrijdagmorgen is in cre matorium Schollevaar in Ca- pelle aan den IJssel gecre meerd Oltmann Gerrit Hart man van de Van Mecklenburg Schwerinlaan, die maandag 27 juli op net 68-jarige leeftijd is overleden. Olt Hartman heeft zijn be langrijke sporen verdiend in de regionale en locale huis- vestingswereld. Hij was van 1980-1991 directeur van de woningbouwvereniging Ter Gouw in Gouda, vice-voorzit ter van de Woningstichting Waddinxveen, mede-initia- tiefnemer en oprichter van Woonpartners Midden-Hol land en voorzitter van het be stuur van het Overlorgaan van Woningcorporaties in de regio Midden-Holland. economische delicten kan de officier, gelet op de ernst en het belang van de situ atie, iemand verplichten middelen op een aangege ven plaats op te slaan De beheerder van de loodsen heeft opdracht gekregen om de hoeveelheid bestrij dingsmiddelen te verplaat sen naar een bedrijfscom- plex waarvoor een milieu vergunning voor dergelijke opslag is afgegeven en waar wel de noodzakelijke voorzieningen getroffen zijn die bij calamiteiten schade aan de omgeving kunnen voorkomen. Met de verplaatsing is onmiddel lijk een begin gemaakt. ‘Het prettige daarvan is dat ik overal goede contacten heb*, zegt Marianne Zoet mulder. ‘Daardoor komen we snel tot samenwerkings verbanden tussen de Ar beidsbureaus, bijvoorbeeld op het gebied van scholing'. Het Arbeidsbureau in Gouda is op dit moment be zig het hele bestand aan langdurig werklozen na te lopen. Iedereen die hier lang staat ingeschreven, wordt opgeroepen om te bekijken wat hij of zij nodig heeft om (weer) aansluiting te krijgen op de arbeidsmarkt. Bij allochtonen is het vaak een kwestie van een taalcur- In totaal ruim duizend ton. Klachten over stankover last vormden de aanleiding voor een onderzoek in één van de loodsen, daarna werden er nog drie opslag plaatsen ontdekt. De be heerder van de loodsen be zat niet de vereiste milieu vergunning, bovendien ontbraken de noodzakelijk voorzieningen om bij brand schade aan de omgeving te voorkomen. Het plezierbootje 'Luctor' van het Rotterdamse tweetal Eline van Rooijen en Jurgen van Boven wordt door de vrijwillige brandweer op de kant gehesen met speciale singels. (Foto: Sjaak Noteboom). ‘En dat na al die jaren van grote werkeloosheid, waarin men het personeel voor het uitkiezen had. Het is even wennen', aldus schrijft de Kamer van Koophandel Rot terdam in het kwartaalblad ’Ondernemen in Midden- Holland’. Op het Arbeidsbureau in Gouda wordt nog altijd hard gewerkt om zowel werkzoe kenden als werkgevers te helpen. ‘Maar de arbeids markt is behoorlijk afger- oomd‘, zegt directeur Ma rianne Zoetmulder (41) van het Arbeidsbureau. ‘Vrijwel alle schoolverlaters hebben een baan, ze staan al niet meer in onze bestanden. Toch is er nog altijd de meeste vraag naar jong en geschooold personeel*. Bedrijven moeten zich reali seren dat ze op dit moment te maken hebben met een grote concurrentieslag om personeel, zo meent Marian ne Zoetmulder. GOUDA/WADDINXVEEN - Ook in de regio Waddinx- veen-Gouda begint de krapte op de arbeidsmarkt pijn lijk voelbaar te worden. Het bedrijfsleven moet steeds meer moeite doen om geschikte medewerkers te vin den. Het Goudse Arbeidsbureau heeft inmiddels de scho lingsactiviteiten geïntensi veerd. Tot voor kort moesten werklozen voor een oplei ding naar Leiden, nu is in Gouda een eigen opleidings centrum in gebruik, in de Goudse Poort. Hier kunnen werkzoekenden een oplei ding krijgen in de adminis tratieve sector. kruiser over het hoofd. In een poging de tanker de ontwij ken, stuurde de 34-jarige ei genaar van de ’Luctor’ nog naar links, maa dit mocht niet meer baten*. De vrijwillige brandweer en de politie te water waren snel ter plaatse. Een ambulance, die ook was gewaarschuwd, was gelukkig overbodig. De brandweer heeft enkele dui kers ingezet om de sitatie te bekijken. Doordat het bootje was gezonken, moest een hijskraan worden ingezet. Woordvoerder Jan Mulder van de vrijwillige brandweer tijdens zijn werkzaamheden: ‘Er is geen brandgevaar. We hebben echter wel enkele olieschermen in de Gouwe ge legd om de olie en de brand stof die in het water terecht zijn gekomen te stoppen*. ‘Een echte ramp is het echter niet. In het bootje is ongeveer 40 liter dieselolie aangetrof fen. De kruiser is te klein om echte grote schade te veroor zaken aan de kerosinetanker, het schip heeft alleen een ’schrammetje’'. Tijdens het omhoogtakelen van het bootje, werd het wa ter dat erin zat weggepompt. Het bootje is onherstelbaar beschadigd. Het ongeval op de Gouwe trok overigens veel bekijks. Ondanks de stro mende regen, stonden zo’n honderd mensen aan beide zijden van de Gouwe te kij ken. Ook Waddinxveens burge meester Fedde Jonkman kwam, vlak voor zijn vakan tie begon, even poolshoogte nemen. ‘Het is verschrikke lijk, maar gelukkig is het al lemaal goed afgelopen heb ik begrepen. Het had veel erger kunnen zijn*, reageerde hij. Na de aanvaring met het kerosinetankschip 'De Batavier' werd het plezierbootje 'Luctor' onherstelbaar uit de Gouwe (Foto: Sjaak Noteboom). 1 snelservr ~~J| V.» uni sla sus, senioren met verouder de werkervaring zijn na wat bijscholing weer up-to-date. Marianne Zoetmulder: ‘Juist die oudere werklozen zijn vaak heel gemotiveerde mensen, die buiten hun schuld op straat zijn komen te staan toen de onderne ming, waar ze al heel lang werkten, moest reorganise ren*. Ze vervolgt: ‘Ik denk dat het bedrijfsleven snel de vaak gehanteerde leeftijdsgrens van 40 jaar voor sollicitan ten moet gaan loslaten. We hebben te maken met een arbeidsmarkt die ontgroent en vergrijst*. ‘Als er geen jonge werkne mers meer te krijgen zijn, dan zal men wel oudere moe ten gaan aannemen. Waar om zouden mensen van 40 al te oud zijn om in een nieuwe baan te beginnen? Juist die mensen zijn vaak bereid tot omscholing. Het is - opnieuw - een kwestie van investeren in personeel'. LUXAFLEX’ HORREN. X GEEN DOORKOMEN AAN. Alles wat vliegt en zoemt en steekt blijft netjes buiten. Want de nieuwe ’Luxaflex’- op maat gemaakte’ rolhor sluit hermetisch aan op uw raam- of deurkozijn. Van binnen- of van buitenuit centraal bedien- baar. In een handomdraai op gerold, als er géén insekten zijn. Kom vliegensvlug bij ons kijken vóór de invasie begint. De komplete Luxaflex® hor- renkollektie bij: a door MAAIKE THÜSS OPENINGSTIJDEN: ■Mr Auto snelserv Het Arbeidsbureau in Gouda kan het bedrijfsleven echter nog steeds goed hel pen bij de zoektocht naar personeel. ‘Wij leveren nog altijd heel vaak de juiste man op de juiste plaats*, zegt Marianne Zoetmulder. ‘Elk bedrijf dat personeel zoekt, zou de vacature eerst hier moeten aanmelden. Dat scheelt weer advertentiekos- ten. Wij kunnen vaak bin nen 24 uur uitsluitsel geven over de vraag of er mensen beschikbaar zijn. Als we niet direct iemand hebben, dan kan gepraat worden over scholing*. ‘Het Arbeidsbureau kan im mers mensen zoeken, trai nen, motiveren en opleiden. En dan ook nog adviseren over fiscale regelingen en andere mogelijkheden. Lukt het nog niet, dan kunnen we daarna eventueel in overleg adverteren*. Het Arbeidsbureau kan zich door de daling van het totaal aantal werklozen in toene mende mate inzetten voor de langdurig werklozen. Dit zijn meestal ouderen en al lochtonen. Deze kunnen bij het Arbeidsbureau een op leiding volgen. ‘Dat doen we echter graag in overleg met het bedrijfsle ven*, zegt Marianne Zoet mulder. ‘Zodat de persoon die we opleiden, inderdaad de juiste opleiding krijgt en daarmee daadwerkelijk meer kans heeft op een vaste baan*. Marianne Zoetmulder is sinds ruim een jaar direc teur van het Goudse Ar beidsbureau. Daarvoor ver vulde ze dezelfde functie op het Arbeidsbureau in Al- phen aan den Rijn en daar voor was ze adjunct-direc- teur van het Leidse Arbeids bureau. - - - eekblud voor addinxveen «w (laagst geprijsde artikel gratis) (Foto: Sjaak Noteboom). Overtocht 23, 2411 BS Bodegraven Telefoon (0172) 65 08 71 KEURMERK n Coenecoop 397. Waddinxveen. Tel. (0182) 61 47 14 (nieuw!) Dorpstraat 38, Waddinxveen, (0182) 61 23 73. Zijde 3, Boskoop, (0172) 21 25 44. doe-het-zelf-materialen •kasten «wand- en vloertegels •tuinhout •sierbestrating^«badkamers erkend sloten expert slotencertificaat Spoorstraat 17-29 - 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 Dorpstraat 39 - Waddinxveen Telefoon (0182) 61 22 98 A I W"- Noordeinde 76a Waddinxveen tel: (0182) 61 25 96 Coenecoop 397. Waddinxveen Tel. (0182) 61 4714 OPENINGSTIJDEN maandag Vm vrijdag 8 00-18 00 uur (donderdag tot 21 00 uur) zaterdag 8 30-17 00 uur (werkplaats tot 12 00 uur) donderdags van 10.00 tot 18.00 uur vrijdags van 10.00 tot 18.00 uur zaterdags van 10.00 tot 16.00 uur. rolstoelvriendelijke winkel è'- SK8HH BB1— p

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1998 | | pagina 1