MBliiIOl Woning verkopen? Ga naar dé woonspecialist! KgNLAND Laminaat 15 dessins Nu 39,95 p.m. Asielzoekers gevonden in vrachtwagen Kuns kozi| BERGA KIBA 99,- Waddinxveense 'klustips' bij SBS6 Aangehouden AANBIEDING 1 van der linde voor bedreiging kalkhoven De scholen zijn weer begonnen b BURGER rl Gemeente Waddinxveen vlagt op 15 augustus ALLES VOOR UW OPEL... Van Elswijk b.v. officieel Opel service dealer Gondelvaart met vuurwerk op Gouwe Taberwaarde 11000 Melamine toplaag, HDFkern Normaal 49,95 p.m2 Leren werken, x,.? KOM q 1 l l||W z CARWASH Zelf plaatsen OPLAGE 14.500 EXEMPLAREN KOPEN/VERKOPEN? Elders in deze krant vindt u de bijlage van ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S INTERIEURVERZORGING WADDINXVEEN Een 19-jarige man uit Moerkapelle is vorige week aangehouden in verband met bedrei ging en diefstal. Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. vgi&oom makelaardij b.v. Julianastraat 6 Waddinxveen tel. (0182) 61 23 09 MAKELAARSKANTOOR Bv Waddinxveen: Kanaalstraat 12, tel: (0182) 612 028 In de trailer zaten vijf man nen, vier vrouwen en vier kinderen die na een gesprek met de Waddinxveense poli tie aangaven uit het oorlogs gebied Kosovo te komen. De politie heeft de groep overge bracht naar het politiebureau waar bleek dat de vluchtelin gen geen identiteitspapieren bezitten. Ze gaven aan asiel te willen aanvragen. Omdat het Asiel zoekerscentrum in Waddinx veen vol zit (er kunnen zo’n 600 personen terecht in het AZC aan de Zuidelijke Rond weg en alle kamers zijn mo menteel bezet) is de groep mensen uit Kosovo overge bracht naar het aanmeldcen trum in Rijsbergen. Daar wordt via een 24-uurs proce dure bepaald of de vluchtelin- AutoN snelservice (per pak van 2 m2) Jan Brouwer, bedrijfsleider van de bouwmarkt is tevre den met alle aandacht. ‘We zijn er best een beetje trots op dat onze winkel vandaag zo in de belangstelling staat. Je staat er eigenlijk verbaasd van hoeveel van onze klanten naar het pro gramma kijken. We krijgen er regelmatig vragen over. Antwoord krijgen mensen eigenlijk altijd, in de win kel worden namelijk video’s verkocht van de uitzendin gen zodat klussers de aan wijzingen nog eens rustig kunnen bekijken. Verder verkopen we de bouwteke ningen van onderwerpen die in het programma aan de orde komen. De formule van het pro gramma ’Klussen met kij kers’ blijft in het komende seizoen dezelfde. Wat ver anderd is de lengte van de uitzending, die wordt an derhalf uur. Reden hier voor is dat de ’tuinuitzen ding nu niet meer apart wordt uitgezonden, maar in Klussen met kijkers wordt geïntegreerd. De titel zal in vervolg dan ook luiden: ’Klussen en tuinieren met kijkers’. De eerste uitzending is zo als gezegd op zondag 6 sep tember. WADDINXVEEN - Met ingang van zaterdag 15 au gustus van dit jaat steekt de gemeente Waddinx veen de Nederlandse vlag uit. Op de 15e augustus wordt herdacht dat het Japanse Keizerrijk in 1945 is gecapituleerd. Daarmee eindigde de oorlog voor het Aziatische deel van het Koninkrijk der Neder landen (het vroegere Nederlands Indië). Dit was fei telijk het officiële einde van de Tweede Wereldoor log voor de hele Nederlandse bevolking. WADDINXVEEN/ZEVENHUIZEN - De politie heeft gis terochtend aan de Bredeweg een groep illegale vreem delingen aangetroffen. De vluchtelingen zaten in een vrachtwagen van expeditiebedrijf Frans Maas. De chauffeur van de varchtwagen ontdekte de dertien per sonen toen hij op het bedrijventerrein de Doelwijk zijn lading wilde lossen. De mensen probeerden eerst te ontsnappen door hard weg te rennen, maar konden door de politie toch worden aangehouden. landse bevolking en niet al leen voor de Indische ge meenschap. Deze dag van gedenking komt naast de nationale 4 mei herdenking en de 5 mei viering. Het is niet de bedoeling hierin een scheiding aan te brengen. Op 4 mei worden alle Ne derlanders herdacht, waar ter wereld ook, die tijdens en na de Tweede Wereld oorlog, door zowel direct als indirect geweld zijn omge komen. Ook degenen, waaronder veel burgers, die het leven lieten in het Aziatische deel van het Ko ninkrijk der Nederlanden. Op 5 mei blijft de nationale bevrijdingsdag gevierd. De 15e augustus wordt hier aan toegevoegd om te her inneren aan een ’vergeten’ I oorlog. Hij werkte sinds eni ge jaren in een hore cabedrijf in zijn woon plaats. In maart van dit jaar werd enkele keren een geldbedrag vermist waarna het vermoeden ontstond dat de man er mee te maken zou hebben. De eigenaar van de horecazaak deed in juli aangifte van de diefstal. Door een col lega van de Moerka- pellenaar werd aan gifte gedaan van be dreiging. Speelgoedwapens BOSKOOP - De braderiever- eniging en de Dorpskemwinke- liers organiseren een gondel vaart door de Gouwe op vrijdag 18 september, tijdens de brade rie. Dit evenement kan nog wat extra’s toevoegen aan de twin tigste editie van de Boskoopse braderie. Er zijn goede ervarin gen met dergelijke gondelvaar- ten; in 1986 werd er nog een ge houden tijdens een ’brugweek’ toen de hefbrug vijftig jaar oud was. Tientallen vaartuigen na men er aan deel en bewoners van de Burgemeester Colijn- straat en de Voorkade zorgden toen voor een massa lichtjes langs de route. Iets dergelijks moet het nu weer worden. De Provinciale Waterstaat heeft inmiddels toestemming gegeven, ook voor een afsluitend vuurwerk vanaf een ponton in de Gouwe. Het thema van de gondelvaart is net als op de braderie de jaren zestig. Een jury zal alle deelne mende vaartuigen beoordelen en de Rabobank stelt een prijs voor de mooiste beschikbaar. Er zijn geen beperkingen aan de deelname, alles wat vaart komt in aanmerking, tot kano’s toe. De gondelvaart start op 18 september om 21.15 uur bij de Otweg, de route gaat via de hefbrug naar de Zuidkade en weer terug. Einde omstreeks 22.00 uur. Dan begint ook het vuurwerk. Op dit moment zijn er al zo’n vijftien deelnemers, maar om de tocht door te laten gaan zijn er minimaal dertig nodig. Belangstellenden wor den verzocht zich snel op te ge ven want de tijd begint te drin gen. Opgeven kan bij Ton Scheerder, alle werkdagen in clusief zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur: tel. 0172-215433. WADDINXVEEN - Afgelopen maandag gingen de leerlingen van de basissscholen voor het eerst na een lange vakantie weer in de schoolbanken zit ten. Om een bijdrage te leve ren aan de veiligheid van de Toen de verdachte door de politie werd aangehouden, werden in zijn woning twee op echt lijkende speel goedwapens gevon den. Het is verboden deze in bezit te heb ben, daarom nam de politie ze in beslag. Geldbedragen Als u bij ons niet I slaagt, dan slaagt I u nergens kinderen, tijdens het reizen van en naar school, is het pro ject ’De scholen zijn weer be gonnen’ die dag gestart. De politie zal zich in de eerste schoolperiode extra inzetten toezicht te houden op het nale ven van de verkeersregels. Ijl de buurt van de scholen en op de fietsroutes van de kinderen zullen snelheidscontroles wor den gehouden. Ook het ver keersgedrag van de kinderen zelf zal in de gaten worden ge houden en ook daar zal indien nodig worden ojjgetreden. vastmaakt en vervolgens een autokrik gebruikt om de paal omhoog te lichten, kost het nauwelijks moeite. Deze methode kan ook wor den gebruikt als je bijvoor beeld stokken die je naast een boom hebt aange bracht, wilt verwijderen'. Fokke van Alphen, de klusjesman van ’Klussen met kijkers’ reageert en thousiast op de tip van Kempers. ‘Ik denk dat veel mensen er iets aan hebben1. Kempers moets zijn tip twee keer herhalen voordat hij goed op de band staat. Geen probleem, want last van zenuwen had de Wad- dinxvener niet. Nuchter zegt hij: ‘Als ik het aan mijn buurman uit kan leg gen, kan ik het ook voor de camera*. Kempers kijkt elke week naar het programma. *Naar alle klusprogramma’s trou wens hoor! Ik vind het ont zettend interessant en ook bruikbaar. Ik doe alles thuis zelf. Schilderen, tim meren, electra aanleggen en alles in de tuin. Nu ik met pensioen ben, is dat al lemaal nog veel meer ge worden dan voorheen. Mijn vrouw moet me soms weg slepen, anders ben ik de he le dag aan het klussen*. De verdachte ver klaarde dat hij sinds enkele jaren steeds kleine geldbedragen meeneemt vanuit de zaak van zijn werkge ver. Hij bekende te vens de bedreigingen te hebben geuit omdat hij het gevoel had dat er over hem werd ge sproken in het bedrijf. De man is inmiddels weer in vrijheid ge steld, maar zal zich te zijner tijd tegenover de rechter moeten verantwoorden. VOLOP AANBIEDINGEN Waddinxvener Henk Kem per (65) is speciaal naar Formido gekomen om zijn tip te laten opnemen. Kem per: ‘Ik heb zelf zoveel ple zier van mijn tip, dat ik hem graag aan de rest van Nederland wil laten horen*. Kemper heeft twee stukken hout bij zich en een lijm- tang om zijn tip aan de kij ker uit te leggen. Als een volleerd presentator legt hij zijn tip uit. ‘Als bijvoor beeld een pergola scheef is gezakt -iets dat in deze streek best vaak voorkomt- heb je meestal nogal wat kracht nodig om de paal omhoog te halen nadat je hem uit hebt gegraven. Als je een ander stuk hout met een lijmtang aan de paal Met het besluit voortaan op 15 augustus te vlaggen heeft het college gehoor ge- I geven aan het verzoek van I het Indisch Platform deze dag als datum van natio- I naai historisch belang te erkennen. Het Indisch Platform heeft j alle gemeenten in Neder land met dit verzoek aange schreven. Het Indisch Plat form is een samenwer kingsverband van 16 Indische organisaties met in totaal 450.000 leden. Vo rig jaar hebben 57 gemeen ten gehoor gegeven aan het verzoek van het Indisch Platform. De Indische gemeenschap hecht aan erkenning van de 15e augustus als een dag van nationaal historisch belang voor de hele Neder- gen in aanmerking komen om een asielaanvraag in te die nen. ‘Er wordt in Rijsbergen be paald of de motieven van de asielzoekers van dien aard zijn dat de groep in aanmer king komt voor een vervolg- procedure', aldus een woord voerster van justitie. ‘Als de ze groep om economische redenen naar Nederland is gekomen, als ze al een proce dure in een ander land heb ben lopen of als hun verzoek al eerder in Nederland is af gewezen, moet de groep weer terug naar eigen land'. Het is nog niet duidelijk wat er met de in Waddinxveen gevonden vluchtelingen gaat gebeuren. Ze worden in Nederland op gevangen als blijkt dat ze ’ge gronde redenen hebben te Tel. (0172) 58 96 97 V Haz^swoude-Do^p vrezen voor vervolging op grond van hun ras, gods dienst, politieke overtuiging, nationaliteit of het behoren tot een bepaalde sociale groep’. Als na de 24-uursprocedure blijkt dat de groep in aanmer king komt voor een vervolg- procedure worden de vluchte lingen ondergebracht in een Onderzoeks- en Opvangcen trum. Als ze mogen blijven, wordt door het Centraal Or gaan Asielzoekers bepaald in welk opvangcentrum ze wor den gehuisvest. Onwaar schijnlijk is dat de groep in Waddinxveen terecht zal ko men omdat daar, zoals ge zegd, alle plaatsen bezet zijn. De trailer waarin de groep gevonden is, is afkomstig van een Engels depot van het Ne derlandse expeditiebedrijf Frans Maas, dat de trailer naar Waddinxveen heeft ge reden. Volgens een woord voerder van het bedrijf wor den de opleggers op het be waakte terrein in Engeland voor enkele uren geparkeerd voordat ze naar Nederland worden verscheept. Het expe ditiebedrijf vermoedt daarom dat de asielzoekers in Enge land op de trailer zijn ge klommen. WADDINXVEEN - De Formido-bouwmarkt aan de Noordkade in Waddinx veen is even een televisie studio. Medewerkers van het SBS6-programma ’Klussen met kijkers’ ma ken opnames voor de uit zending van 6 september aanstaande. Klussende Waddinxveners kunnen hun tips kwijt voor het item ’kijkerstips’ dat ook dit sei zoen weer elke zondag in ’Klussen met kijkers’ is te zien. DOOR MAAIKE THÜSS Weekblad voor Waddinxveen 'Klussen en tuinieren met kijkers' van SBS6. Ook gevestigd in: ►Leidschendam ►Leiderdorp ►Voorschoten GEDURENDE DE VAKANTIE PERIODE ZUN WIJ GEOPEND '98 'T LEUKSTE WOONADRES IN GOUDA Goudkade 4 - Tel: 0182 - 599 306 APK-KEURINGEN RIJNLAND MAKELAARS. DE R E G IO K E N N E R S Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. ONDERHOUD ALLE MERKEN zowel origineel als compatible ✓snelle levering ✓scherpe prijzen geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2607 WOENSDAG 19 AUGUSTUS 1998 Dorpstraat 38, Waddinxveen, (0182) 61 23 73. Zijde 3, Boskoop, (0172) 21 25 44. INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen POLITIE KEURMERK VEILIG WONEN Wij leveren cartridges voor alle merken inkt- jet- en laser-printers! Coenecoop 397, Waddinxveen. Tel. (0182) 61 47 14 (nieuw!) erkend sloten expert 11 ot encert i f i c a a t Spoorstraat 17-29 - 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 KERKSTRAAT 2, BODEGRAVEN TELEFOON 0172 -612541 Een bezoek meer dan waard" Iv Auto wl snelservice het snelle en persoonlijke adres voor: Ook op de kinderen van de openbare The Thijssen Ba sisschool wordt extra gelet. (foto: Sjook Noteboom) Bezoek onze 1000 m2 inspirerende showroom en overtuig uzelf van ons unieke concept Centrum. mor uitzonderlijk. Woneu, Meidoornsfraof 1Bergambacht Telefoon (0182) 358 358 Openingstijden: Maandag van 13.00-18.00 uur. Dinsdag, woensdag, donderdag van 09.00-18.00 uur. Vrijdag van 09.00-21.00 uur. Zaterdag van 09.00-16.00 uur. Gesloten op zon- en feestdagen. Zie verder pagina 3. Uw oude cartridge is geld waard! Tot 15 gulden retour bij inlevering van uw lege cartridge* afhankeljk van het type, informeer naar de prijs van uw cartridge Dorpstraat 39, WADDINXVEEN Tel. (0182) 61 22 98 Fax (0182) 63 02 30 e-mail: burgerbk@wxs.nl kantoorartikelen kantoormeubelen k Zkantoormachmes ✓computersupplies J "70 jaar Boot Piano's-Orgels Dat vieren wij met NU EXTRA VOORDELIG UIT BIJ 7Auto snelservice Coenecoop 397. WaMinme». Tel. (8182) SI 4714 OPENiNSSfUOEN maandag tir vr.jdag 8.00-18.00 uur foonoerdag tot 21.00 uur) zaterdag 8 30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) u I I I S I I I I I I DEREK 1 Bureau met 1 lade en uitschuifblad voor toetsenbord. Van 149,-voor Waddinxvener Henk Kemper legt voor de camera een kijkerstip uit voor het programma 'Klussen en tuinieren met kijkers' van SBS6. (foto: Sjaak Noteboom) DESKUNDIG 1 ADVIES In een vrachtwagen van het Waddinxveense Expeditiebe drijf Frans Maas werd gisteren een groep van dertien vluch telingen uit Kosovo gevonden. (foto: Joop Dorst). - W w». 5

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1998 | | pagina 1