Meubelboulevard in Waddinxveen niet haalbaar Stichting Kinderboerderij Warnaarplantsoen opgericht AANBIEDING LW U koopt uw huis bij... dé woonspecialist! van der linde 3 z< dolf e da^en iT M Jb Weer aanvaring op de Gouwe ÖAG 6 SEPTEMBER Kalenders DolfinG Agenda’s 1999 ■ND VAN 11.00 TOT 17.00 UUR Valkhoven ALLES VOOR UW OPEL... Bij aankoop gordijnen 2e rol behang halve prijs. 2 Gordijnen met bijpassend behang o.a. Eijfinger, Woods en Whittaker. Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer Ontbijt met Rabobank Aanhouding na diefstal van bromfiets mi uuw l’ALTL Lezingen van de Kunstkring V -I 1 TT ien Hoge Rijndijk 315 Wij hebben al volop keus! Senioren Mode Problemen CARWASH OPLAGE 14.500 EXEMPLAREN (aatste SUMMERSALE FINALE APK-KEURINGEN het snelle en persoonlijke adres voor: ONDERHOUD ALLE MERKEN DESKUNDIG ADVIES ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijtgulden-munten) Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. ■FAutow snelservice HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle WOENSDAG 2 SEPTEMBER 1998 52e JAARGANG NUMMER 2609 INTERIEURVERZORGING GRATIS TOEGANGSKAARTEN 1SU UVLKA. r Ali:G(.:ÉlcLJSLi’' /AntoN snelservice VAN BERKESTEIJN WOONCULTUUR WOU1 MAKELAARSKANTOOR? INBR AAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen fflÉf KEURMERK VEILIG WONEN^OMf snelservice <miinnn De rooms-katholieke St. Victorkerk aan de Zuidkade waar van geprobeerd wordt die op de landelijke monumenten lijst geplaatst te krijgen. (Foto: Sjaak Noteboom). Méér dan 300 TOONZAAL- modellm /Auto\_ snelservice de Succes 1999 inhouden zijn binnen e>BURGER:™ Dorpstraat 39, WADDINXVEEN --1 ÉKASléO BADKAMERS I Voor het Warnaarplant soen is de nieuwe Stichting Kinderboerderij Warnaar plantsoen opgericht. (Foto's: Sjaak Noteboom). OPENINGSTIJDEN: donderdags van 10.00 tot 18.00 uur vrijdags van 10.00 tot 18.00 uur zaterdags van 10.00 tot 16.00 uur. Efe. r/ a Ook gevestigd in: ►Leidschendam ►Leiderdorp ►Voorschoten laswachtabonnement 3.995,- RIJNLAND MAKELAARS. DE R E G I O K E N N E R S fi Barcelona houden. Ook lopen reeds ge vestigde ondernemers niet echt warm voor een meubel boulevard. Er wordt in het al gemeen weinig meerwaarde van verwacht. Dorpstraat 38, Waddinxveen, (01 82) 61 23 73. Zijde 3, Boskoop, (0172) 21 25 44. buik. De andere leerlinge had last van hyperventilatie. Het vrachtschip had na de aanvaring problemen met de besturing van het schip. Zo wel het vaarverkeer over de Gouwe als het verkeer over de weg kon normaal door gaan. De aanvaring wordt af gehandeld door het Korps Landelijke Politiediensten. Overtocht 23. 2411 BS Bodegraven Telefoon (0172) 65 08 71 Noordemde 76a Waddinxveen tel: (0182) 61 25 96 f dekblad voor addinxveen 1 100° I \kantarJ_ WOENSDAG 16 SEPTEMBER ‘s-middags en 's-avonds Gezellige en geheel verzorgde MODESHOW bij Dolfing Senioren Mode Afslag A4 Zoeterwoude Rijndijk erkend sloten expert stichting slotencertificaat Spoorstraat 17-29 - 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 4 1 Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp 7 Een lerares die op het plezier jacht aanwezig was, raakte gewond aan het hoofd, maar hoefde niet naar het zieken huis. Drie leerlingen van 14 en 15 jaar zijn wel overge bracht naar het Goudse Groe ne Hart Ziekenhuis. Twee van hen waren door de klap ergens tegenaan geko men en hadden last van hun jj van den broek totaalinstallateurs bv Coenecoop 397. Waddiniveen. Tel. (0182) 61 47 14 (nieuw!) ling van de vele en nieuwe taken. De gemeente onder steunt de nieuwe stichting met subsidie. Het merendeel van de leden van het toe komstige stichtingsbestuur is bekend. Er wordt nog ge zocht naar een penning meester. Ook bewoners, die nu al interesse hebben in zo’n leuke vrijwilligersfunc tie kunnen zich aanmelden en contact opnemen met de gemeente. Datzelfde geldt voor menen en bedrijven die het project willen sponsoren. KANAALDIJK 44 - WADDINXVEEN ZUID - TELEFOON: 0182-614 633 OPENINGSTIJDEN: Mo. t/m vrij.: 9.00-17.00 uur. - Do.: 18.30-21.00 uur. Zo.: 9.30-17.00 uur. WADDINXVEEN - Het ’Co mité van aanbeveling van het Sint Victor Kerkgebouw te Waddinxveen’ is druk in de weer om het Godshuis aan de Zuidkade op de landelijke monumentenlijst geplaatst te krijgen. Van de zijde van de Rijks- dienst voor de Monumenten zorg is meegedeeld dat de aanvraag tot aanwijzing als beschermd monument is ont vangen en dat advies is aan gevraagd aan de gemeente Waddinxveen, de provincie Zuid-Holland en aan de Raad voor Cultuur. Het college van Burgemees ter en Wethouders heeft vol gens het comité, dat wordt voorgezeten door J. Willem- stein, de plicht om de eige naar van het kerkgebouw te horen. De Rijksdienst voor de Monu mentenzorg heetf aangege ven dat naar verwachting de beslissing op een termijn van tien maanden zal worden ge nomen. Naar het zich laat aanzien komt het er dus thans op aan om een extra inspanning van het Waddinxveense comité om het beoogde doel te berei ken. Lukt dit niet dan zal het waarschijnlijk jaren duren voor opnieuw een poging kan worden ondernomen. tel. 071 - 589.93.46 Can de zomeropruiming gaan in. Kom en konstateer met eigen ogen dat het echt te dol Wordt op maandag 3 augustus t/m zondag 6 september. WADDINXVEEN - Vrijdag morgen 28 augustus om half tien is bij notaris mr. P.L. van der Meulen van het no tariskantoor Van der Meu len, Koek en Wichman aan de Limaweg de oprichtings- acte getekend voor de nieu we Stichting Kinderboerde rij Warnaarplantsoen. De gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld voor de bouw van een geheel nieuwe kinderboerderij annex be zoekerscentrum met educa tieve doeleinden in het War naarplantsoen. De technische voorbereidin gen hiervoor zijn in volle gang. Het bestaande park is meegenomen in de nieuwe plannen en wordt ook geren oveerd. Met deze nieuwe opzet zijn WADDINXVEEN - Dinsdag 25 augustus is door de politie een 25-jarige man uit Utrecht aangehouden. Hij wordt er van verdacht een bromfiets te hebben gestolen uit Wad dinxveen. Op die dag zag een getuige rond drie uur 's middags op een bedrijfsterrein aan de Bredeweg twee mannen een bromfiets in een busje laden waarmee ze vervolgens weg reden in de richting Utrecht. De man vertrouwde het niet en noteerde het kenteken en belde de politie. De melding werd door politie Hollands Midden doorgegeven aan po litieregio Utrecht. Later werd het busje in de Domstad gezien door de poli tie en stilgezet. Op dat mo ment zat alleen de 25-jarige man uit Utrecht nog in het busje. Hij is aangehouden en overgebracht naar het politie bureau van Waddinxveen, waar hij is verhoord. De bromfiets stond nog in het busje en de 25-jarige man heeft bekend aan de Brede weg te zijn geweest. Hij ont kent echter dat hij wist dat het om diefstal van de brom fiets ging. doe-het-zelf-materialen •kasten «wand- en vloertegels •tuinhout •sierbestrating.^^ •badkamers 2- en 3-zits van 4.695,- nu voor Rijnland Waddinxveen: Kanaalstraat 12, tel: (0182) 612 028 Volgens recent onderzoek is het verzorgingsgebied van het Gouwedorp te klein voor een succesvol exploitatie van een meubelboulevard. Circa 300.000 inwoners zijn nodig en dat haalt de regio met 235.000 inwoners niet. De opdrachtgever van het on derzoek, het gemeentebe stuur van Waddinxveen, had al een plek op het oog: de Triangellocatie, een gewilde plek op het bedrijvenpark Coenecoop II, goed zichtbaar vanaf rijksweg A12 (Utrecht- Den Haag). Nu er geen meu belboulevard komt wordt uit gekeken naar een andere hoogwaardige invulling. Volgens de onderzoekers (IMK Nederland uit Hoofd dorp) schiet niet alleen het draagvlak tekort, ook de aan wezigheid van concurrende meubelboulevards in de wijde omtrek vormt een grote be lemmering. Met concurrenten, zoals Alexandrium in Rotterdam, zal het niet gemakkelijk zijn om het hoofd boven water te gen 1 oktober. Deze bij eenkomst bij Dekker in Zoetermeer is alleen toe gankelijk voor bedrijfs- relaties van de Rabobank Waddinxveen die daar voor een uitnodiging hebben ontvangen. WADDINXVEEN - In het Weekblad voor Waddinx veen van vorige week stond een bericht over de ontbijtbijeenkomst Cij fers Trends ’98-’99 van de Rabobank Waddinx veen op donderdagmor- Coenecoop 397. WaMinmen. Tel. (0182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag Vm vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) periodiek onderhoud/zuinig en veilig onderhoud aan uw gasapparatuur door ervaren vakmensen. Al vanaf het begin van het aardgas werkt ons onderhoudssysteem, elk jaar zomer en winter staan wij voor u klaar, de warmtelijn(0172)21 71 16 Engelandlaan 23, I.T.C., Boskoop Hazerswoude WADDINXVEEN - Een meubelboulevard is voor Wad dinxveen niet weggelegd. Dat blijkt uit recent gepubli ceerde gegevens van de Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Rotterdam Voor de Tel. (0182) 61 22 98 Fax (0182) 63 02 30 e-mail: burgerbk@wxs.nl kantoorartikelen kantoormeubelen l Zkantoormachines ✓computersupplies het voormalig hertenkamp en het bestaande geiten kamp vervallen. Ruimtelijk gezien levert dit een behoor lijke verbetering op voor het park. Het bestaande dierenver blijf wordt niet afgebroken, maar krijgt een nieuwe be stemming en ook komen er nieuwe speelvoorzieningen en meer wandelmogelijkhe den. De nieuwe stichting in op richting gaat het beheer van de gemeente overnemen. Het gaat daarbij vooral om het ontwikkelen van edu catieve projecten, het lan ger openhouden van de kinderboerderij voor de Waddinxveense bevolking en het inschakelen van vrijwilligers voor de verdè- Bij de ontwikkeling van een meubelboulevard bestaat al gauw het gevaar van ‘meer van hetzelfde1. Een aantal on dernemers voorziet boven dien problemen om hun hui dige panden kwijt te raken. Die panden zijn vaak groot en herontwikkelingsmogelijkhe- den, bijvoorbeeld in de sfeer van woningbouw, zijn ongun stig, zo blijkt uit het onder zoek. IMK Nederland ziet wel mo gelijkheden voor de uitbrei ding in de branches bouw markten en tuincentra. Het onderzoek is een uitvloei sel van de Regionale Detail- handelstructuurvisie Mid- den-Holland (1995) waarin een groot koopkrachtweglek voor Midden-Holland werd geconstateerd. Het onderzoek is mede begeleid door de Ka mer van Koophandel en Fa brieken voor Rotterdam- Gouda. 'UIIIIDIUIAN 1 |l WADDINXVEEN - Donder dagmiddag 27 augustus rond tien voor half twee was er weer sprake van een aanva ring op de Gouwe bij Wad dinxveen. Bij deze botsing op het water vielen vier licht ge wonden. Een plezierjacht vaarde met een groep Deense scholieren vanuit Gouda in de richting van Waddinxveen. Een paar honderd meter voor de hef- brug kwam een vrachtschip tegemoet varen. De schipper van het plezier jacht verklaarde dat het vrachtschip recht en langs de kant voer, net als het plezier jacht. Echter, vlak voor zij el kaar zouden passeren week het vrachtschip uit, wat de aanvaring tot gevolg had. Vrijdagmorgen tekende (met volmacht namens de burgemeester van Waddinx veen) G.J. Helder, opzichter groen en recreatie, als eerste bestuurslid de oprichtings- acte van de nieuwe stich ting. Hij was in gezelschap van de projectleider M. Zwij- nenburg van de gemeente. WADDINXVEEN - Na een succesvolle kunstmarkt op Koninginnedag, mogelijk gemaakt door sponsoring van een aantal bedrijven, banken, het Anjerfonds en subsidie van de gemeente Waddinxveen, richt de Waddinxveense Kunst kring (WKK) nu de aan dacht op een aantal na- j aars activiteiten voor le den, donateurs en belangstellenden. Dinsdagavond 22 septem ber om half acht verwacht de Waddinxveense Kunst kring Ron van der Werf die een dialezing zal houden in de zaal van de hervormde Immanuëlkerk met het thema ‘De hedendaagse kunst'. Volgens de Waddinxveense Kunstkring zal deze kun stenaar in een dialoog meer inzicht geven over wat de moderne kunste naar bedoelt, beleeft en in spireert tot vernieuwing. In oktober zal een mede werker, kunsthistoricus van het Cobramuseum, met een dialezing voor de leden van de Waddinx veense Kunstkring inha ken op 50 jaar Cobra. Verder zal dit najaar aan dacht worden gegeven aan de tentoonstelling in de Nieuwe Kerk te Amster dam. Het thema daar is ’Het Spanje van El Greco en Velasques’. af halen of telefonisch reserveren tijdens openingstijden op onder staand adres/telefoon nr. de show is toegankelijk voor rolstoelgebruikers R ARVKtLEN 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1998 | | pagina 1