Bestelkantoor grondig verbouwd Euro-workshop voor agrariërs Ruim 9 mille ■■K Rabobanken praten over samenwerking Nierstichting Oplevering eerste huizen Grondaplan 1 Kalkhoven ALLES VOOR UW OPEL... f" f Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer ■g ad voor Helicoptervluchten boven Waddinxveen 1 Inbraak in auto Drie disco’s Het Zuidhonk Post voor de redactie Cormula’s bij afscheid van Hans Geel Afscheid directeur Klaverjassen _ZAutoV_ snelservice Genootschap bij de NCVB Cheque voor worden ge- stoelenfonds Soirée in de Immanuëlkerk I I I I CARWASH Kom zaterdag 10 oktober naar onze najaarsshow aan de Onderweg 12 ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) VAN VLIET HOVENIERS POLITIE VEILIG® WONENjgl! INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen IUUR te STAATSLOTEN PRIMERA GROENENDIJK Koninginneweg 11D Boskoop (0172) 23 07 17 addinxveen 52e jaargang nr. 2614 oplage 14.500 exemplaren Het PTT Post-bestelkantoor aan de Stationsstraat in Waddinxveen. (Foto; Sjaak Noteboom). worden WADDINXVEEN - In het ge bouwtje van de speeltuinvereni ging Oranjewijk (J.W. Frisoweg) wordt vrijdagavond 20 oktober om acht uur weer geklaverjast. Het eerste kopje koffie is gratis. WADDINXVEEN - In een auto die geparkeerd stond aan de Klei- kade in Waddinxveen is ingebro ken. Een slot is geforceerd en er wordt een hoeveelheid gereed schap vermist. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32. Telefax 0182-63 26 33. Coenecoop 397, Waddinxveen, Tel. (0182)61 47 14 (nieuw!) Noordeinde 76a Waddinxveen tel: (0182) 61 25 96 WADDINXVEEN - De in Wad dinxveen gehouden collecte van de Nierstichting Nederland heeft ƒ9289,20 opgebracht. Dit resul taat is tot stand gebracht door de inzet van ongeveer honderd col lectanten. Met de opbrengst worden ver schillende zaken gedaan. Onder meer wordt een haalbaar heidsonderzoek verricht naar de te be- ONDERWEG 12 2742 LA WADDINXVEEN TELEFOON 0182-631550 MOBIEL 0651-263726 FAX 0182-610948 KEURMERK erkend sloten expert stichting slotencertificaat Spoorstraat 17-29 - 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 k Hazerswoude-Dorp meerd. Met aanmeldingskaar- ten en antwoordbonnen kun nen deze leden hun belangstel ling voor een helicoptervlucht laten blijken en zich tevens la ten inschrijven voor deelname aan de algemene vergadering op dinsdag 3 november in het Anne Frank-centrum. De helicoptervluchten boven Waddinxveen beginnen en ein digen volgende week zaterdag op het bedrijvenpark Coene coop, waar dan ook voor de ag - ."Ti* door BERTJ. WOUDENBERG WADDINXVEEN/GOUDA - De Rabobank Waddinxveen aan de Kerkweg-Oost is in gesprek met de Rabobank Gouda over samen werking. Dit hebben de besturen en de directies van beide banken vandaag in een mededeling laten weten. De medewerkers van bei de banken zijn over de gesprek ken inmiddels ingelicht. Eind dit jaar moet het onderzoek naar mogelijke vormen van samenwer king zijn afgesloten. Vanuit de ambitie dat de Rabo- banken Waddinxveen en Gouda ook in de toekomst een belangrij ke en toonaangevende rol in de fi nanciële dienstverlening willen blijven vervullen, is op directie- en bestuursniveau besloten te on derzoeken op welke bancaire ter reinen samenwerking zou kunnen leiden tot versterking van de ge wenste positie. Door zowel de monetaire- als de slaagd. Arie Pronk verwacht dat het aantal klanten in de toekomst zeker zal toenemen. Steeds meer bedrijven weten de weg naar de PTT Post-vestiging aan de Sta tionsstraat te vinden. Het bedrijf is ook tegemoet geko men aan de wens van veel klanten hun zakenpost vanaf half acht te kunnen ophalen. Op maandag tot en met vrijdag 07.30-19.00 uur is de postbussenruimte voor klan ten toegankelijk. Tussen 07.30 en 10.15 uur kun nen poststukken worden afge haald waarvoor moet i tekend of waarop geld moet wor den geïnd. Op zaterdag is de postbussenruimte van 7.30-12.00 uur opengesteld. De businessbalie is van 16.00- 18.00 uur van maandag tot en met vrijdag open. Tussen deze tijdstip pen kunnen de klanten hun te verzenden partijenpost en losse post aanbieden. Het is ook moge lijk dat de post (tegen betaling) wordt gehaald of gebracht. Weekblad voor Waddinxveen. Zevenhuizen en Moerkapelle WADDINXVEEN - De Stichting Wijkwerk De Zuidplas houdt vrij dagavond 9 oktober in wijkge- bouw Het Zuidhonk (Zuidpla- slaan) een disco voor de jeugd van I I tot en met 16 jaar. De avond begint om 19.30 uur en de toegangsprijs bedraagt f 2,50 (inclusief een consumptiebon). De jongere kinderen komen aan bod op zaterdag 10 oktober. De ze disco vangt aan om 18.30 uur en duurt tot 20.00 uur. De kosten bedragen f 2,50 inclusief een con sumptiebon en een lootje voor de loterij. Daarna kunnen de ouderen swin gen tijdens de disco voor 30-plus- sers. In deze populaire disco zal de muziek op deze leeftijdsgroep worden afgestemd. De avond be gint om 21.00 uur en de entree bedraagt 5,- per persoon. WADDINXVEEN - De Waddinx- veense Kunst Kring gaat donder dagavond 8 oktober om acht uur een cheque overhandigen aan het kerkbestuur van de Remonstrant se Kerk. Al meer dan tien jaar zijn leden van de Waddinxveense Kunst Kring te gast in de Remon strantse Kerk (Zuidkade). Ze kunnen jaarlijks beschikken over alle faciliteiten van het ge bouw. Steeds weer horen ze van de bezoekers dat deze histori sche kerk met een geheel eigen sfeer uniek is voor tentoonstellin gen. Tijdens het I O-jarig bestaan ontving de Waddinxveense Kunst Kring een aantal jubileumgiften welke zij nu beschikbaar stelt aan ‘het stoelenfonds1 van de Remon strantse Kerk. een nieuw tijdperk*. Tijdens de bijeenkomst hielden Wieb van Oosterom en Rick De- nekamp van Rabobank Nederland een inleiding. Zowel op econo misch, administratief en juridisch als ook op fiscaal gebied gaven zij hun visie over de gevolgen van de overgang naar de euro. De pro blematiek rondom het jaar 2000 werd besproken door mevrouw Louise van Hoof van Deloitte Touche. Tot besluit van de workshop werd een videopresen tatie vertoond met de titel 'Euro voor ondernemers’. Bijzonder aan de film, die door alle Rabo- banken als afsluiting van een der gelijke bijeenkomst wordt ge bruikt, is dat Waddinxvener Ton Baan van Baan’s Meubelen (Zuid kade) hieraan heeft meegewerkt. Als dank ontving hij van Peter Wildeman het eerste exemplaar van deze videofilm. WADDINXVEEN - De afdeling Waddinxveen van de Nederland se Christen Vrouwen Bond (NCVB) houdt woensdagavond 14 oktober om kwart voor acht haar maandelijkse vergadering in De Hoeksteen (Esdoornlaan). Deze vergadering staat in het te ken van de historie van Waddinx veen. Ton Broer van het Histo risch Genootschap Waddinxveen verzorgt een lezing met dia’s over de geschiedenis van het Gouwe- dorp. komt vaak schadigd uit de postbus en de post wordt als deze niet in de postbus past gevou wen. Hans Geel tijdens zijn afscheid als locatielei- der van het Coenecoop College, begeleid door de drumband van de Cormula’s. (Foto; Coenecoop College). De vestiging van de Rabo bank Waddinxveen aan de Kerkweg-Oost. (Foto: Sjaak Noteboom). mogelijkheden om thuis vaker maar korter te kunnen dialyse- ren. Ook wordt een grootschalig be volkingsonderzoek naar miniem eiwitverlies in de urine uitge voerd om vroegtijdig een nier- aantasting te kunnen signaleren en die vroegtijdig kan worden be handeld zodat erger voorkomen of uitgesteld kan worden. WADDINXVEEN - De Rabo bank Waddinxveen houdt za terdag 17 oktober ter gelegen heid van het 100-jarig bestaan van de landelijke Rabo-organi- satie voor 100 leden maar liefst 50 helicoptervluchten boven Waddinxveen. In een gisteren verstuurde brief en in een advertentie in het Weekblad voor Waddinxveen van vandaag worden alle 2.200 leden van de Rabobank over dit bijzondere initiatief geïnfor- WADDINXVEEN - Het af scheid van locatieleider Hans Geel van het Coene coop College ging gepaard met een druk bezochte re ceptie op donderdag 24 september en een feest avond op vrijdag 25 septem ber. Aangezien Hans Geel en zijn echtgenote in I960 hun Waddinxveense onderwijs- carrière startten op de Christelijke LHNO-school De Rank - de huidige oplei dingsschool voor schilders en stucadoors - werd een deel van het programma van vrijdag in dat gebouw aan de Esdoornlaan afgewerkt Het paar, familieleden en collega’s werden daartoe opgehaald door de drum band van de Cormula’s. Een feestelijke wandeling onder het motto ’Hans Geel Adieu’ door de Bo- menwijk van de Dreef naar de Esdoornlaan in de voor avond van 25 september was het gevolg. De scheidende locatieleider Hans Geel ontving van col lega’s en relaties vele ge schenken, onder andere geld voor een reis naar Sy rië. WADDINXVEEN - Er is vrijdag middag een begin gemaakt met de oplevering van de eerste fase van 78 luxe twee-onder-een-kap wo ningen in de Sterrenwijk van de Waddinxveense woonwijk Zuid plas ’90. De Goudse projectontwikkelaar Grondaplan Infrastructuur en Bouw BV had voor die gelegen heid de kopers van de woningen (in een gemiddelde prijsklasse van 480.000 gulden) en de overige be trokkenen bij het bouwplan uitge nodigd. Zij zagen Zuid-Hollands gedepu teerde Ted Jansen (WD), Wad- dinxveens burgemeester Fedde Bij ons te koop t/m zaterdag 10 oktober 17.00 uur voor de trekking van dinsdag 13 oktober. ren. Werkgroepen bestaande uit medewerkers van beide banken zullen de mogelijkheden tot sa menwerking onderzoeken en voor het einde van het jaar over hun bevindingen rapporteren aan de respectievelijke beheerscolle- ges. In de aankomende ledenvergade ringen van beide banken, zullen de leden nader geïnformeerd worden. 10e maal de jaarlijkse Coene- cooploop wordt gehouden. 'Bekijk én beleef Waddinxveen in vogelvlucht’ is het motto van de actie van de Rabobank Wad dinxveen. Op die manier wordt getracht de band tussen de leden en de bankorganisatie te verstevigen. Dat geldt ook voor de grotere opzet van de jaarlijkse algeme ne vergadering met buffet op dinsdag 3 november vanaf half vijf. Oplos sing WADDINXVEEN - Redac tionele artikelen en persbe richten bestemd voor het Weekblad voor Waddinx veen van woensdag, moeten uiterlijk de vrijdag ervoor worden ingeleverd, zo moge lijk op een discette WP 5.1. Dat kan tot 17.00 uur. Dit is met uitzondering van de stukken met betrekking tot de sport. Deze kunnen tot en met maandag 14.00 uur worden aangeleverd, mits geschreven op discette WP 5.1. Ons postadres is: Redactie Weekblad voor Waddinx veen, postbus 372, 2740 AJ, Waddinxveen. Voor nader overleg kan men bellen met Maaike Thüss of met Bert Woudenberg, tel. 0182- 630332. WADDINXVEEN - De Allian ce Francaise Waddinxveen, Bo skoop en Zoetermeer houdt maandagavond 12 oktober om kwart over acht een soirée in de hervormde Immanuëlkerk (Prinses Beatrixlaan). Over het thema van deze avond ’La Savoie’ spreekt Elisa beth van Bemmel-Cucchiarini. Aan de hand van dia’s geeft ze een impressie van dit veelzijdi ge deel van Frankrijk. Niet al leen komen de flora en fauna aan bod, maar ook de regionale tradities en gebruiken. Elisabeth van Bemmel- Chucchiarini is al vele jaren als docente aan de Alliance Fran caise verbonden. De voertaal van deze diapresentatie is Frans. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Voor hen is de toegangsprijs ƒ10,-. Het leggen van de eerste tegels van de ’Walk of Fame’ door gedeputeerde Ted Jansen, wethouder Maria Wientjes-van der Velden en burgemeester Fedde Jonkman. (Foto: Grondaplan). Jonkman en wethouder Maria Wientjens-van der Velden (WD) gezamenlijk de officiële handeling verrichten. Dat gebeurde door het leggen van de eerste tegel van wat uit moet groeien tot de Waddinx veense 'Walk of Fame’. Als erva ren stratenmakers fabriceerden de volksvertegenwoordigers een drachtig een tijdelijk trottoir in de feesttent. De tegels krijgen bin nenkort hun definitieve bestem ming op de Sterrenlaan. De 78 woningen in de Sterren wijk vormen het eerste project van Grondaplan uit Gouda. Het bedrijf bestaat sinds eind vorig jaar en treedt op als onafhankelij ke partij die op eigen initiatief op verzoek van gemeenten, bouwbe drijven, aannemingsbedrijven, ma kelaars en woningbouwcorpora ties (deel)projecten kan ontwik kelen. De woningen worden volgens de formule ’duurzaam bouwen’ door bouwgroep 'Ouwe Gouwe’ ge bouwd naar een ontwerp van het Waddinxveense architectenbu reau Stuurman Partners BV. Te vens zijn de huizen voorzien van het politiekeurmerk ’Veilig wo nen’. doe-het-zelf-materialen •kasten «wand- en vloertegels •tuinhout •sierbestrating •badkamers Om dit probleem op te los sen zijn door Post post bussen ont worpen waarin stukken van het formaat A-4 makkelijk - en dus ook onbeschadigd - kunnen wor den gesorteerd. Ook voor de grotere stukken zo als pakjes en pakketten is een op lossing gevonden. Er zijn 45 grote postbussen waar in grote bundels post, pakjes en pakketten kunnen worden gesor teerd. Als een klant veel post of veel grote stukken ontvangt treft hij in zijn postbus een sleutel aan die verwijst naar een speciale grote postbus waarin de bundels of pak ketten liggen. Vestigingsmanager Arie Pronk en de twee vaste medewerkers van de postbussenafdeling, Johan de Bil en Nico Boer, zijn uiterst te vreden met het resultaat van de verbouwing. Er is geprobeerd voor zowel de klant als de medewerkers een ruimte te creëren waarin men zich prettig voelt. Daarin zijn de ontwerpers bijzonder goed ge- De Rabobank Waddinxveen hield in ’Het Praathuis’ in 't Weegje een workshop over de euro en de eeuwwisseling. (Foto; Rabobank Waddinxveen-Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Het PTT Post-bestelkantoor aan de Sta tionsstraat is in de afgelopen we ken grondig verbouwd. Met name de postbussenruimte is volledig vernieuwd. Deze ruimte is specifiek afge stemd op de ontvangst van voor namelijk zakelijke klanten en wordt multifunctioneel gebruikt omdat ook de businessbalie die aan de achterzijde van het kan toor wat gesitueerd naar de voorzijde is verplaatst. Nieuw is ook dat aan (zakelijke) klanten de mogelijkheid wordt geboden om postproducten in de vorm van setjes postzegels, pak- ketzegels, cd-roms van het post- codeboek en diverse andere pos tale artikelen te kopen. Naar aanleiding van externe klanttevredenheidsonderzoeken is door PTT Post besloten de postbussen te vernieuwen waar bij zo veel mogelijk is geluisterd naar de wensen van klanten. Hierbij kwamen twee belangrijke zaken naar voren waarover klan ten niet tevreden waren: de post PTT De nieuwe postbussenruimte van PTT Post met Johan van Bil en Nico Boer. (Foto: PTT Post) WADDINXVEEN - Directeur Lou Lazaroms van de rooms-ka- tholieke Kardinaal Alfrinkschool heeft besloten afscheid te nemen van zijn basisschool. Hij is aange steld als zorgcoördinator binnen het samenwerkingsverband Het Groene Hart. Twaalf jaar geleden heeft Lou La- zaroms geholpen de school op te starten in de woonwijk Zuidplas. Al gauw nam het leerlingenaantal flink toe en inmiddels is de school uitgegroeid tot een grote school met veertien groepen. In de afgelopen jaren heeft Lou Lazaroms dan ook veel leerlingen, ouders, teamleden en andere be trokkenen bij de school zien ko men en gaan. Om iedereen in de gelegenheid te stellen afscheid te nemen wordt er een receptie gehouden op donderdag 15 oktober van 16.30- 18.00 uur in de hal van de Kardi naal Alfrinkschool (Zuidplashof). WADDINXVEEN - De Rabobank Waddinxveen (Kerkweg-Oost) heeft vorige week woensdag 30 september voor ruim 60 agrari sche ondernemers in 'Het Praathuis’ in ’t Weegje een workshop over de euro gehou den. Deze workshop was een vervolg op de eerder dit jaar ge houden praktische themabijeen komsten voor ondernemers. ‘Een nieuwe munt en een ander millennium. Twee ontwikkelingen die op korte termijn actie verei sen om er op tijd klaar voor te zijn. Een bekend gegeven, maar daar houdt het dan ook vaak bij op’, licht accountmanager Peter Wildeman van de Rabobank Waddinxveen toe. ‘Vandaar dat de Rabobank Wad dinxveen dit keer agrarische on dernemers via een workshop uit gebreid heeft geïnformeerd over de komst én consequenties van marktontwikkelingen beide banken in toenemende ma te geconfronteerd met com plexere vraagstukken van klanten die voor hun financiële advisering een grote mate van specialistische kennis en ervaring vergen op hoog niveau. Dit leidt weer tot een voortdu rende toename van deskundig heid en betrokkenheid van mede werkers en grote inspanningen in de ontwikkeling en gebruik van automatisering en informatie technologie. Onderkend wordt dat het klant- belang noopt tot het tijdig en op timaal inspelen op de vele aanko mende veranderingen. Het on derzoek is primair gericht op terreinen waar een bundeling van krachten leidt tot verbetering van zowel de dienstverlening aan klanten alsook de continuïteit van de gekwalificeerde personele be zetting. Voorts is van belang dat samen werking meer inhoud moet geven aan de verbondenheid met de lo kale samenleving en de economi sche activiteiten moeten stimule- - l 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1998 | | pagina 1