VO Or c Afscheid Truus Fahrner: Bouw bedrijfspand van Fresh Flower BV i Dankbaarheid en ontroering al Wis Bijna anderhalve ton voor uitbreiding boekenbezit Bedrijven Sportdag schenkt Souburgh thermostaatkranen OPRUIMWEKEN ALLES VOOR UW OPEL... van de bibliotheek ^.Awönen MAÈkt Van Elswijk b.v. officieel Opel service dealer De Rabobank geeft unieke videoband uit: ’’Waddinxveen door de jaren heen” TT lil Waddinxveen ’op het goede spoor’ op de bedrijvenbeurs René Froger in Schouwburg UW LAATSTE KANS Collecte voor suikerziekte ^KASItmADKAMERS J CARWASH PLUSMARKT DUKATEN FESTIVAL Rabobank Waddinxveen. Midden in de samenleving. n Weekblad voor Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerka Voor een uitstekende en betaalbare Autoverzeker i ng Of u nu klant bent bij de Rabobank Waddinxveen of niet, iedereen kan in het bezit komen van de unieke videoband Waddinxveen door de jaren heen Hoe? Voor meer informatie zie onze advertentie elders in deze krant. Varkensschnitzels gep./ongep. 1 kilo Varkenshaas 500 gram Pepersteaks 500 gram WINKELCENTRUM ZUIDPLAS Bel voor een afspraak (0182) 63 25 97 fAuto\_ snelservlce Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. 52e jaargang nr. 2618 Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp Opgeteld de beste! STAATSLOTEN Bij ons te koop t/m maandag 9 november voor de trekking van dinsdag 10 november. PRIMERA GROENENDIJK Koninginneweg 11D Boskoop tt (0172) 23 07 17 ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) addinxveen Spaar met uw dukaten voor lekkernijen van onze broodafdeling. 10, Om ruimte te maken voor onze verbouwing en de nieuwe collectie '99 ruimen wij onze toonzaalmodellen op tegen superlage prijzen. Kom langs en profiteer! fel. 071 - 589.93.46 WADDINXVEEN - Zorgcentrum Souburgh aan de Prins Bernhard- laan heeft opnieuw gedeeld in de opbrengst van de alweer vijfde Waddinxveen Bedrijven Sport dag. De vier organiserende servi ceclubs zorgden voor de aan- nkoop en installatie van vijftien thermostaatkranen ten behoeve van de bewoners van de dertig bedden tellende verpleegafdeling. ‘Niet alleen de Lions, Rotaract, Rotary en Tafelronde wil ik be danken', zegt Truus Fahrner, die vorige week afscheid nam als zorgmanager van Souburgh. ‘Van uit Souburgh wil ik ook alle spor ters laten weten, hoe belangrijk van de Willem Alexanderschool zongen en dansten op dinsdagmid dag in de huiskamer van de ver pleegafdeling, waar de bewoners met hun familie en de bezoekers van de dagverzorging elk een roos aan Truus Fahrner gaven. De in Waddinxveen wonende directeur van de overkoepelende stichting Zorgcentra Midden Holland, mr. Gert Jan Blankemeijer, repte over de plannen voor een eigen ver pleegafdeling, acht jaar geleden. ‘Zonder Truus Fahrner had Sou burgh die dertig verpleeghuisplaat sen nooit gekregen', gaf hij onom wonden toe. ‘Zij is een doordou wer, die deze nieuwbouw uit de grond heeft gestampt* Bij die nieuwbouw hoort een be sloten binnentuin, een onderdeel van het loopcircuit van de ver pleegafdeling. Een totaal verbaasde Truus Fahrner (‘ik dacht dat je pas vernoemd werd als je overleden bent*), onthulde het naambord: ’Fahrnerhof. De eigen keuken Zuidplaslaan 196, 2743 CP Waddinxveen GOUDA - Op maandag I I ja nuari 1999 om 20.00 uur komt René Froger naar de Goudse Schouwburg. Deze zeer populaire zanger zal in de grote zaal een concert ge ven in het kader van zijn 'Ho me Again Tour 1998-1999’. De voorverkoop van dit con cert startte op zaterdag 31 oktober I998, 09.00 uur aan de kassa van de Goudse Schouwburg, Boelekade 67, 2806 AE Gouda. Telefonisch reserveren is, als er nog kaar ten beschikbaar zijn, mogelijk op dezelfde dag vanaf 11.00 uur, onder nummer 0182- 513750. De toegangsprijzen bedragen 65 gulden, 62,50 en 32,50 gulden. CJP- en Pas 65- kortingen zijn voor dit con cert niet mogelijk. WADDINXVEEN - Maandagmid dag om vier uur is op het bedrij venpark Doelwijk aan de Brede- weg in Waddinxveen de officiële eerste paal geslagen voor de uit breiding van Fresh Flower BV. De officiële handeling werd op de locatie van de vroegere tuin bouwveiling Gouda en omstreken verricht door directeur J.A.M. Vos van Fresh Flower BV, dat evenals Boers Holland BV een on derdeel vormt van Boers Univeg Group. Het nieuwe bedrijfspand bestaat uit 15.200 vierkante meter ver werkingsruimte voor bloemen en planten en 2.400 vierkante meter kantoren en kantine. De nieuwbouw wordt gereali seerd door Bouwbedrijf Valken burg BV in Nieuwerkerk aan den IJssel naar een ontwerp van Het Architecten Consort Rotterdam. E-mail: info@onderlinge.nl Internet: www.onderlinge.nl Afslag A4 Zoeterwoude Rijndijk 3 Coenecoop 397, Waddinxveen, Tel. (0182) 61 47 14 (nieuw!) zorgde voor een vorstelijke high tea. Woensdag namen personeel, vrijwilligers en enkele genodigden met liedjes, sketches en als cadeau een tuinbank afscheid van het echtpaar Fahrner in de Drie Hooi- bargen in Zoetermeer. Er was een fraai buffet (‘Truus, vanavond even niet Montignaccen', waarschuwde hoofd voeding en ceremonie meester René Wildschut) en tot slot sprak Truus Fahrner een so ber dankwoord, recht uit haar hart. Een Oudhollandse pannenkoeken maaltijd omlijstte de bijeenkomst met de bewoners van de zorgaf- deling in de Marchandzaal op don derdag. Mevrouw Voorbach (99) hield een prachtige speech en gaf namens alle bewoners een fiets cadeau. Zij prees tevens -als vele anderen- de onvermoeibare inzet van Wim Fahrner, die zijn vrouw in haar werk voor Souburgh voortdurend steunde en haar als chauffeur be- WADDINXVEEN/BOS- KOOP - Het Waddinxveen- se bedrijfsleven kijkt terug op een geslaagde deelname aan de tweedaagse bedrij venbeurs ’Ondernemen in Midden-Holland en Rijnland’ vorige week in het Plantari- umgebouw op het ITC-ter- rein bij Boskoop. De gezamenlijke presentatie van Waddinxveense bedrij ven vond plaats onder het thema ’Op het goede spoor’. De inrichting leek op die van een gezellige stantions- restauratie, voorzien van een paar levensgrote klok ken, spoorbomen en And- reaskruizen. De cluster omvatte twaalf bedrijven. Ook het gemeen tebestuur was van de partij. Met de ondernemerskring Industrieel Contact Wad dinxveen (ICW) werd een happy hour voor beursbe zoekers gehouden. HYPOTHEKEN a ASSURANT!^ I deze kranen voor zowel onze cliënten als ons personeel zijn.' ‘Ze geven een belangrijk stuk vei ligheid voor de bewoners. Boven dien sparen we met deze kranen water. De werkdruk voor het personeel vermindert en dat brengt meer rust voor alle be trokkenen', somt Truus Fahrner op. Zij en haar opvolger Simon de Jong waarderen het zeer dat Zorgcentrum Souburgh in Wad dinxveen in een brede kring steun krijgt voor zaken, die niet uit de subsidies kunnen worden betaald en waar dus geen geld voor be schikbaar is. Aanbiedingen zijn geldig van do. 5 t/m zaterdag 7 november Op het terrein van de voormalige tuinbouwveiling Gouda en omstreken is door directeur J.A.M. Vos de eerste paal gesla gen voor het nieuwe bedrijfspand van Fresh Flower. (Foto: Sjaok Noiteboom). WADDINXVEEN - Het we melde vorige week van de verrassingen rond het af scheid van lokatie manager Truus Fahrner (63) van Zorg centrum Souburgh aan de Prins Bernhardlaan. Menig traantje vloeide, grote dank viel Truus Fahrner ten deel en er werd gelukkig ook har telijk gelachen. Het voor Truus Fahrner to taal onverwachte optreden van ,haar’ Harmonie Concor dia als sluitstuk op zaterdag middag in de Marchandzaal, was een hoogtepunt. 'Ik ben helemaal perpleks dat deze eer mij te beurt valt', zei zij tegen de in uniform gestoken muzikanten, die de bewoners van Souburgh regelmatig van vrolijke muziek laten genie ten. Van dinsdag tot en met zater dag stond Souburgh in het te ken van het vertrek van de vrouw, die bijna dertig jaar lang haar leven in dienst van de ouderen in Waddinxveen heeft gesteld. De kleuters Onderlinge Zwammerdam Verzekeringen WADDINXVEEN - Deze week wordt ook in Waddinxveen weer gecollecteerd voor het Diabetes Fonds Nederland. Met de op brengst van de collecte wordt wetenschappelijk onderzoek rond diabetes (suikerziekte) be taald. Op dit moment hebben bijna 500.000 Nederlanders diabetes. Het is niet zo’n onschuldige ziek te als menigeen denkt. Als gevolg van diabetes kunnen complicaties ontstaan zoals bijvoorbeeld ze nuwaandoeningen, hart- en vaat ziekten of oogaandoeningen. Ook kinderen, soms al op heel jonge leeftijd, kunnen diabetes krijgen. Dit jaar staat een meisje van 8 jaar centraal. Zij heeft dromen en ver wachtingen. Als ze groot is wil ze dolfijnen- temster worden. En ze wil een normaal leven als ieder ander, een leven zonder diabetes. Daar moet het wetenschappelijk on derzoek voor zorgen. Directeur J.A.M. Vos van Fresh Flower slaat de eerste officiële paal. (Foto; Sjaak Noteboom). ‘Ook de serviceclubs hebben keer op keer geholpen het leven voor onze bewoners en cliënten prettiger te maken,' aldus Fahr ner. ‘Zij delen onze overtuiging, dat mensen op hoge leeftijd, die altijd hard hebben gewerkt en zichzelf veel hebben ontzegd, recht hebben op een waardig be staan,' geeft Truus Fahrner aan. ‘Daarom stellen wij het op prijs de serviceclubs, de participeren de bedrijven en iedere deelnemer aan de Bedrijven Sportdag nog eens speciaal te bedanken. Jullie hebben onze bewoners en onze medewerkers een geweldige dienst bewezen.' z WADDINXVEEN -Het gemeentebestuur van Waddinxveen heeft over 1998 f 68.000 extra ter beschikking gesteld voor de uitbreiding van de boekencollectie van de bibliotheek aan de Van Mecklenburg Schwerinlaan. rond de 65 procent extra. Dat is geweldig en wij zullen er alles aan doen dat dit geld optimaal wordt besteed', belooft Gerrie Heijer- man. Huberts en sedert kort ook Heijerman steken veel energie in hun relatie met de gemeente. ‘Er waait een frisse wind in het ge meentehuis', is de mening van Hu berts. ‘Cultuur en ontwikkeling staan hoog in het vaandel. Zowel wethouder Van Holsteijn als zijn ambtenaren denken creatief met ons mee. Als je een goed plan pre senteert, staan zij open voor je ar gumenten. Wij zijn als bibliotheek nu in één keer boven jan!' De positieve instelling van de ge meente stimuleert de medewer kers van de bibliotheek in hoge mate. ‘De vele blijken dat de wet houder met zijn ambtelijk appa raat ons goedgezind is, zijn eigen lijk nog belangrijker dan het be drag zelf, geeft Willem Huberts aan. ‘Wij krijgen tevens alle kan sen in te steken op culturele en ontwikkelingsbevorderende pro jecten die de gemeente gaat ont wikkelen'. Gerrie Heierman noemt in dit verband het leesbe- vorderings-project Fantasia voor de basisscholen, waartoe de ge meente Waddinxveen het voor touw nam en waar landelijk gezien in Waddinxveen het meeste aan tal scholen aan deelneemt. ‘Ook in de naschoolse opvang in de wijkcentra krijgen wij de kans veel ondersteuning te geven', deelt zj mee. ‘Sinds kort zitten wij met de gemeente en andere culturele in stellingen regelmatig om de tafel en daar komen hele goede dingen uit, gericht op alle lagen en leeftij den van de Waddinxveense bevol king'. Bovendien stellen B&W de raad in de komende begroting voor in I999 voor een tweede keer het gelijke bedrag aan de bibliotheek toe te kennen. Het gaat derhalve om een totaal bedrag, dat de an derhalve ton dicht nadert. ‘Wij zijn ontzettend dankbaar en heel blij dat de gemeente onze in zichten over de inhoud en de kwaliteit van onze boekencollec tie heeft overgenomen', zegt re- gio-directeur Willem Huberts. ‘De gemeenteraad heeft zich ont vankelijk verklaard voor onze be zwaren tegen de achteruitgang van onze collectie wegens gebrek aan geld'. Hij is eveneens content met de open werkwijze die de ge meente hanteert. ‘Met de grote culturele instellingen in Waddinx veen, waartoe de bibliotheek ze ker behoort, zijn budgetcontrac- ten gesloten', legt Huberts uit. ‘De 68.000 gulden die wij over dit lo pende jaar krijgen gebruiken wij om ons boekenbestand op niveau te brengen. Ons hoofd Gerrie Heijerman en de jeugdbibliothecaris Janneke Hilhorst hebben het collectiebe leid in een voorstel vastgelegd'. De tweede verheugende medede ling is van zeer recente datum. ‘B&W zullen de raad gedurende de behandeling van de begroting vragen voor het komende jaar op nieuw 68.000 gulden aan de bibli otheek toe te kennen', meldt Wil lem Huberts glunderend. ‘Het geld voor dit jaar is trouwens al binnen.' Hij en Gerrie Heijerman willen hun verrassing graag met een ie der delen. ‘De bevolking moet weten dat wij hier in Waddinx veen zometeen een collectie heb ben, die aansluit op de vraag van het bestaande en toekomstige le zers. Een collectie waarover heel goed en deskundig is nagedacht. Bovendien stellen wij het op prijs als onze leden zelf suggesties aan dragen en hun wensen uiten'. Dit jaar stond voor de aanschaf van nieuwe boeken f. 91.500 op de gemeentelijke begroting. ‘Nu en komend jaar krijgen wij dus doe-het-zelf-materialen >kasten «wand- en vloertegels •tuinhout geleidde. De vrijwilligers lie ten zich evenmin onbetuigd. Net als op de verpleegafde ling werden boeken met fo to’s en teksten ter herinne ring overhandigd. Voor de bewoners van de zorgafdeling nam Truus Fahrner alle tijd uiteen te zetten, dat haar vertrek geen verandering van de lo pende zaken met zich mee brengt. ‘Marianne de Vroomen heeft de zorgafde ling heel goed gemotiveerd overgenomen en de nieuwe lokatie-manager Simon de Jong is een man die warme zorg in zijn hart heeft liggen’, zo hield ze de bewoners voor. Op de door ruim tweehonderd genodigden bezochte receptie op vrij dagmiddag in de Marchand zaal werden door burge meester Fedde Jonkman, oud voorzitter van het be stuur Jan Slinger, verpleeg huisarts Peter Husson en Gert Jan Blankemeijer alle wapenfeiten van Truus Fahr ner wederom uitvoerig be licht. Haar onderscheiding tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau een half jaar geleden, de seniorenapparte menten met zorg naast en verbonden met Souburgh, het ISO kwaliteits certificaat en de wijze waarop Truus Fahrner officiële regelgeving creatief wist te omzeilen, passeerden de revue. Het af scheidscadeau van de stich ting: een prachtig bad voor de zorgafdeling, bleek een schot in de roos. Truus Fahrner had te ken nen gegeven dat zij geen ge schenken, maar geld voor het tuincomplex rond Sou burgh wilde hebben. Ook op de informele receptie zater dagmiddag hield niet ieder een zich hieraan, maar toch stroomden de envelopjes binnen. In haar dankwoorden stelde Truus Fahrner steeds de ou deren centraal. 'Alles wordt groter, maar waak er in dat proces voor dat de bewo ners centraal blijven staan en dat ze hun waardigheid be houden. Geef ze wat ze no dig hebben’, vroeg ze aan haar opvolgers. Noordemde 76a Waddinxveen tel: (0182) 61 25 96 tic 335 Mnpp

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1998 | | pagina 1