Waddinxveners U verkoopt uw dé woonspecialist! AA X1JNLAND rn Naslagcomputers in bibliotheek huis bij van der linde i houden kappen bomen tegen vOOf addinxveen ING Zwg39,95 p.W eódïo^*aranW CAtax LAM r ALLES VOOR UW OPEL... DE LAATSTE OPRUIMWEKEN UW LAATSTE KANS J 15 DESSINS Raad over begroting WATERBEDDEN -wonen Hoge Rijndijk 315 A 3. »-«*■.«>.?!»..►« f tel. 071 - 589.93.46 VERBOUWINGS- UIT VERKOOP 75% KORTING Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer Verkoping Rode Kruis Ruim 13 mille voor diabetes Leuke dag van De Zonnebloem in ’De Unie’ BROCCOLI 500 gram Elstar HANDAPPEL 1 kilo Sinterklaas zaterdag in Brugcentrum INTERIËURVERZORGING ’Effe Vet Actief’ begint Spetterend J I UW TELEVISIEDOKTER S 0182-613500 Overlast CARWASH isser zaco I addinxveen, 1 skoop, tel. (0' APK-KEURINGEN I Dorpstraat 80 2742 AK Waddinxveen Tel. (0182) 61 75 96 Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast, enz.. 24 uur service 3 maanden garantie Dorpstraat 38, Wad Zijde 3, Boski van maandag 30 november t/m 11 december zijn wij gesloten WINKELCENTRUM ZUIDPLAS ONDERHOUD ALLE MERKEN DESKUNDIG ADVIES ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) VOOKKAAIHiEUANG VAuioW snelservice het snelle en persoonlijke adres voor: BRUYNZEEL KLEURPOTLODEN 50 stuks in metalen doos 29,95 MAKELAARSKANTOOR? tel.(0182)61 23 73 0172) 21 25 44 fAlrtnX snelservice I Opgeteld de beste! SUCCES SENIOR lederen organizer met iaarinhoud f 99,- «IRprarmgé toplaag/NDF X y Normaal 49,95 p. ntf (Per pak van 2 m2) Zelf plaatsen Autoa I snelservice de mooiste geschenken vindt u bij: b BURGER?’ CROSS CENTURY VULPEN CLASSIC BLACK nu 1 jaar lang gratis schrijven 195,- ie Alphen a/d Rijn 0172 470032 ifM H'H Woensdag 25 november 1998 52e jaargang nr. 2621 I SCHILDERSBEDRIJF Ook gevestigd in: ►Leidschendam ►Leiderdorp ►Voorschoten 0,99 x RIJNLAND MAKELAARS. DE R E G I O K E N N E R S WADDINXVEEN - In de Open bare Bibliotheek Waddinxveen De nieuwe naslagcomputers in de Openbare Bibliotheek Waddinxveen. Nog nooit eerder werd een der gelijke week op het Coenecoop College georganiseerd. De nieuwste Encarta Winkler Prins zal binnenkort ook raad pleegbaar zijn'. In betrekkelijk korte en over zichtelijke algemene beschou wingen hebben de verschillen de raadsfracties het beleid in het afgelopen jaar beoordeeld WADDINXVEEN - Dinsdag middag 24 november om vier uur is de Waddinxveense ge meenteraad begonnen met de behandeling van de sluitende gemeentebegroting voor vol gend jaar. WADDINXVEEN - Vandaag - woensdag 25 november - houdt de Rode Kruis-afdeling Waddinx veen van Welfare en Telefooncir- kel tot vier uur de jaarlijkse ver kooptentoonstelling in het Anne Frank-centrum (Jan van Bijnen- pad). en wensen geuit voor het ko mend jaar. De raadsvergadering wordt donderdagmiddag 26 novem ber om half twee voortgezet met de beantwoording van alle vragen en opmerkingen door het college van Burgemeester en Wethouders. Tijdens de tweedaagse begro- tingsraad wordt ook de nor male maandelijkse agenda afge werkt. 26), Kerkweg-Oost 226, 2741 HA Waddinxveen. E-mail: info@onderlinge.nl Internet: www.onderlinge.nl Onderlinge Zwammerdam Verzekeringen Door een helicopter te laten landen op het BeFair terrein te genover het Coenecoop College, is maandag de sociaal-cutu- rele week EVA gestart op de Waddinxveense scholenge meenschap. (Foto: Marianka Peters). Dorpstraat 39 - Waddinxveen Telefoon (0182) 61 22 98 Om de bewoners tegemoet te komen en de ergste overlast weg te nemen, besloot de gemeente de bomen om en om te verwijde ren. Begin oktober is daarom een bewonersbrief geschreven met de mededeling dat maximaal 28 essen aan de drie Akkers gerooid zouden worden. Echter, veel mensen - zo laat de gemeente in een persbericht we ten - maakten naar aanleiding van deze brief duidelijk dat er welis waar overlast van deze bomen was, maar niet zoveel dat er daar om een groot aantal bomen ge kapt zou moeten worden. Nadat dit bij het gemeentebe stuur bekend werd, werd beslo ten een groot gedeelte van de bo men te laten staan en deze een flinke snoeibeurt te geven om op die manier de overlast te vermin- WADDINXVEEN - De in Wad dinxveen gehouden collecte ’Geef ’s voor diabetes, ’n toekomst zon der complicaties’ heeft het nieu we record van f 13.330,95 opge bracht. Met de opbrengst maakt het Diabetes Fonds Nederland (DFN) verder wetenschappelijk onderzoek rond diabetes mellitus (suikerziekte) en complicaties die als gevolg van diabetes kunnen onstaan mogelijk. t!Y!J Waddinxveen: Kanaalstraat 12, tel: (0182) 612 028 Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp deren. Het snoeien is inmiddels grotendeels uitgevoerd. Een zestal bomen wordt echter wel door de gemeente verwij derd. Hiervoor komen twee an dere bomen terug. Het betreft een boom ter hoogte van Tarwe- akker 2, want deze is onherstel baar beschadigd. Hiervoor vindt herplant plaats. Daarnaast worden drie bomen ter hoogte van Boekweitakker I I tot en met 25 gerooid omdat de meerderheid van dit blokje huizen dat wenst. Twee bomen, tussen Boekwei takker 25 en 27 en naast nummer 39, worden gerooid omdat deze schade toebrengen aan het trot toir door opdrukkende boom wortels. Voor de boom tussen Boekwei takker 25 en 27 zal een nieuwe geplant worden, die kleiner blijft en de tegels niet opdrukt. De an dere boom wordt niet vervangen. I De gemeente Waddinxveen was namelijk van plan de bomen om en om te kappen in verband met klachten over overlast door deze bomen, maar heeft hiervan uitein delijk naar aanleiding van de boze reacties van de bewoners afge zien. Geregeld ontving het gemeente bestuur aan het Raadhuisplein klachten van bewoners van de drie Akkers over overlast die de bomen aan de singel in hun buurt zouden veroorzaken. Afslag A4 Zoeterwoude Rijndijk WADDINXVEEN - In een koud vriezend Gouwedorp hebben Sinterklaas en zijn Zwarte Pie ten zaterdagmorgen aan de Nesse vaste voet op Waddinx veense bodem gezet. Komende zaterdag 28 novem ber van tien tot drie uur zijn Sin terklaas en zijn Zwarte Pieten met hun rijdende boot ’ms Spanje’ te gast in het winkelcen trum Brug. Kinderen die Sinterklaas een brief willen schrijven of iets an ders willen sturen kunnen dat doen naar zijn postadres in Waddinxveen: De Unie (kamer Om ruimte te maken voor onze verbouwing en de nieuwe collectie '99 ruimen wij onze toonzaalmodellen op tegen superlage prijzen. a Kom langs en profiteer! Via de ’Schijf der Lage Landen’ heeft men toegang tot maar liefst (Van Mecklenburg Schwerinlaan) 40.000 Nederlandse songs op cd van de Centrale Discotheek in Rotterdam. Informatie is in te winnen over titels, componisten en uitvoerenden. Het programma ’Easy Travel’ - routeplanner - staat voor een zeer gedetailleerde autoroute- planner met plattegronden van tal van plaatsen. Zoekmogelijkheid zijn er op gemeente, straat en postcode. WADDINXVEEN - Door een he licopter te laten landen op het BeFiar terrein tegenover het Coenecoop College, is de EVA week van die school gestart. Tij dens deze week worden voor alle leerlingen workshops gegegeven onder het motto 'Effe Vet Actief. De leerlingen kunnen deze week deelnemen aan meer dan zeventig verschillende activiteiten, van een theater-clinic voor de brugklassen tot een cursus wilgen knotten of yoga. Drijvende kracht achter de Eva-week is tekenleraar Ronald Engelsman, maar zo’n zestig leer lingen zijn al ’effe vet actief ge weest voor de EVA- week door zich met de organisatie bezig te houden. Coenecoop 397. Waddinxveen. Tel. (0182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) Aanbiedingen zijn geldig van do. 26 t/m zaterdag 28 november WADDINXVEEN - Bewoners aan de Boekweitakker, Haver akker en Tarweakker in de woonwijk Zuidplas hebben er voor gezorgd dat de bomen in hun woonstraten grotendeels ge spaard zullen blijven. oplage 14.500 exemplaren De Spaanse kindervriend en zijn gevolg werden op de boot van de Stichting Zeekadettenkorps uit Gouda verwelkomd door burgemeester Fedde Jonkman en vele honderden kinderen en hun ouders. Voor de begeleiding 's morgens zorgden de pietenband De Per- pernotenkrakers, drumband Harpe Davids en de Reeuwijkse twirlvereniging Illusion. Daar had de Ondernemers Vereni ging Waddinxveen (OVW) voor gezorgd. In de loop van de dag maakte Sint Nicolaas en zijn Zwarte Pie ten een tocht langs de Wad dinxveense winkelcentra. Bij de Oranjegalerij (Koningin Wilhel- minaplein) werd hij opgewacht door de (dansende) Sunny Girls onder leiding van Francis Lief rink en in 'de Passage’ door de drumband Cormula’s. staat, Nederlandstalige liedjes op cd en telefoonnummers. Verder is er voor het voortgezet onderwijs op de naslagcomputer onder de naam ’Literom' informa tie te vinden over auteurs, uit treksels, recensies. ‘Wij zijn blij dat wij deze nieuwe faciliteit aan het publiek kunnen aanbieden', zegt het hoofd van de biblotheek Gerrie Heijerman. ‘De handleiding ligt naast de compu ter en het gebruik van de bijbeho rende printer is gratis.' Voor ’Literom’ verwacht zij veel belangstelling van leerlingen van het voortgezet onderwijs, die nu voor het samenstellen van de lite ratuurlijst niet meer afhankelijk zijn van de informatiemappen. De encyclopedie van de natuur is interessant voor de jeugd. Die ren, planten, habitats en algemene informatie over het milieu, het klimaat, prehistorisch leven en nog veel meer komen in deze sec- gelijk in geplaatst kunnen worden, tor aan bod. De teksten zijn voor zien van tekeningen en foto’s, vaak in kleur. zijn naslagcomputers neergezet met een enorme hoeveelheid in formatie over tal van onderwer pen. Voor mensen die hier prijs op stellen zal er een instructie- uur worden gehouden. Bezoekers kunnen met de nieuwe computers informatie opvragen over Nederlandse musea, reizen per auto en trein door Neder land, natuur, in welke verzamel bundel een bepaald stuk muziek Voor de CD-Foongids geldt: alle telefoonnummers van particulie ren en bedrijven met postcodes in Nederland plus servicerubrie- ken. ‘Deze gids is een telefoon boek, maar dan zeer uitgebreid', aldus Gerrie Heijerman. ‘Nieuw zijn de plattegronden en de print mogelijkheid.* ‘Je moet met een programma werken om zelf te ervaren hoe ongekend groot de mogelijkhe den zijn. De informatie wordt ui teraard regelmatig geactuali seerd', verzekert Gerrie Heijer man. ‘Ik ben overtuigd dat velen na een eerste kennismaking regelmatig van deze nieuwe mogelijkheden in de bibliotheek gebruik zullen ma ken.' ‘Behalve de genoemde titels zul len regelmatig cd-rom’s gewisseld worden. Dit in verband met de beperking van de cd-rom-wisse- laar, waar maximaal 6 cd-rom’s Coenecoop 397, Waddinxveen, Tel. (0182)611 47 14 (nieuw!) J Sinterklaas nam alle tijd om de Waddinxveense kinde ren, die zich hadden verza meld op de Nesse, een hand te geven. (Foto: Sjook Noteboom). Sinterklaas spreekt zaterdagmorgen op de boot van de Stichting Zeekadettenkorps uit Gouda de honderden kinde ren en hun ouders op de Nesse toe. Links naast hem Wad- dinxveens burgemeester Fedde Jonkman. (Foto: Sjook Noteboom). Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32. Telefax 0182- 63 26 33. Weekblad voor Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle WADDINXVEEN - De afdeling Waddinxveen van De Zonne bloem heeft aan 50 gasten, die re gelmatig door een van de vrijwilli gers worden bezocht, een ont- spanningsdag aangeboden in hotel-café-restaurant De Unie (Kerkweg-Oost). De dag begon om tien uur. Tij dens het koffiedrinken was er een optreden van het King’s Combo uit Woubrugge. De Nederlands talige liedjes uit de jaren zestig waren voor de gasten zeer her kenbaar en werden spontaan meegezongen. Na een uitgebreid lunchbuffet is er bingo gespeeld met leuke prijs jes. Om drie uur gingen de gasten weer voldaan naar huis. Voor informatie over het werk van De Zonnebloem kan men contact opnemen met mevrouw Van Wageningen (tel. 0182- 618257) of met mevrouw Heemskerk (tel. 0182-614147). 2-pers. softside waterbed 160x200 f WaterbeddenEuromarkt 101 (bij de GAMMA)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1998 | | pagina 1