voorterrein begraafplaats Schoolbestuur huisbaas 10, 1,49 IW Loterij voor behoud van St.Victorkerk UNIEKE KAARSJESAVONDEN! Waddinxveen wil lichter Ut* K, r ALLES VOOR N UW OPEL... I I I I 2 dozen Clementines 1 Weekmarkt: geen verkoop van tweedehands kleding mahki Goudrenetten kilogram 7 Kerstmarkt van ’De Gouwestem’ WATERBEDDEN Van Elswijk b.v. lA/cw> -+rn Afscheid vanbestuursleden a 2V2 kilogram Beroep op ds. D. Dekker 1 k PIANOHANDEL ii CARWASH •a otheek? Doorlopend krediet? Persoonlijke lening? Verzekeringen? per doos 5,99 WINKELCENTRUM ZUIDPLAS (Geopend: wo. t/m zat., 9.00-17.00 uur) St. Victorplein 2, 2741 JN Waddinxveen (0182) 61 16 97 ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag /Auto\ snelservice VAN BERKESTE1JN WOONCULTUUR Geniet van een unieke kerstsfeer met 25 Kerst bomen in 25 stijlen, 2000 brandende kaarsjes, vele bijzondere kerstartikelen en kerstcadeau’s, groen- objecten van hoveniersbedrijf J. Willemstein, kerstzaligheden van banketbakkerij van den Berg en wijnproeverijen van Plusmarkt. De Kaarsjesavonden zuilen plaats vinden op maandag 7 tot en met vrijdag 11 december van 18.30 tot 21.30 uur. Extra zondagsopening 6 december van 12.00 tot 17.00 uur. Opgeteld de beste! - «s’ Bladmuziek Keyboards Pianolampen en andere accessoires IUUR Tw ASTÉN^ BADKAMERS STAATSLOTEN PRIMERA GROENENDIJK Koninginneweg 11D Boskoop s (0172) 23 07 17 J IKMIM addin Weekblad voor W< Het interieur van de rooms-katholieke St. Victorkerk aan de Zuidkade in Waddinxveen. B *1 5 '5 Bel: (0182) 63 25 97 Een beeld van de oude begraafplaats aan dee Kerkweg-West in Waddinxveen. Aanbiedingen zijn geldig van do. 3 dec. t/m 5 dec. 1998 zich hier beter gaan ontwikkelen en de te handhaven beuken ko men veel beter tot hun recht. Ook meer naar achteren toe, bij de Kerkstraat, wil de gemeente twee bomen verwijderen. Deze twee berken staan relatief dichtbij een te behouden esdoorn. Ook hier geldt dat er door het verwijderen van de beide berken meer ruimte en ontwikkeling mo gelijk is voor andere beplanting op het voorterrein. B. en W. hebben daarom be sloten, in navolging van andere gemeenten, geen standwerkers meer met tweedehands kleding toe te laten gezien de schade die ze aan de goede naam van de markt aanbrengen. Op grond van artikel 7 van de verordening op de Waddinx- veense weekmarkt is het ver boden artikelen die niet door B. en W. zijn toegestaan uit te stallen, in voorraad te hebben en te verkopen. De Waddinx- veense maatregel zal ook in het weekblad voor de ambu- lande handel ’De Koopman’ worden gepubliceerd. Het voorstel van de gemeente voorziet naar eigen zeggen in een nieuw ingericht voorterrein met een nieuwe gevarieerde beplan ting. Direct langs de Kerkweg- West komen twee plekken met bloeiende planten en verder gras met een haagje langs het grintpad. laren in nieuwe kleding in toe nemende mate over oneerlijke concurrentie. WADDINXVEEN - De wijkge- meente Zuid van de Centrale Hervormde Gemeente van Wad dinxveen heeft een beroep uitge bracht op ds. D. Dekker uit Har- E-mail: info@onderlinge.nl Internet: www.onderlinge.nl beoogde opbrengst dan binnen is. Met de loterij zijn zeer aan trekkelijke prijzen te winnen, zoals een vierdaagse busreis met luxe touringcar naar Berlijn voor twee personen, een week endarrangement voor twee per sonen in een gerenommeerd 5- sterrenhotel in Lattrop, een bal lonvaart voor twee personen uit Waddinxveen, een dames- of herenrijwiel, boodschappen ter waarde van 500 gulden, een draagbare televisie en een mini- audioset. De slogan van de Victor Activi teiten Commissie luidt nog steeds ’Die toren aan de Gou- die middag van drie uur tot half zes in restaurant ’Bibelot’ aan de Limaweg in Waddinxveen. Zoals bekend hebben de drie wo ningcorporaties op 28 oktober van dit jaar het besluit tot een ju ridische fusie ondertekend en zijn per die datum alle werkzaamhe den voortgezet door Woonpart- ners Midden-Holland. WADDINXVEEN - Het Wad dinxveense college van Burge meester en Wethouders heeft besloten geen standwerkers met 'tweedehands kleding’ meer toe te laten op de vrij dagse weekmarkt op de Wil lem de Zwijgerlaan. Een aantal standwerkers op de weekmarkt verkocht deze kle ding. In hun kraam moesten ze aangeven dat hun spullen niet nieuw zijn, maar de manier waarop dit gebeurde ('showroomkleding’) zorgde voor onduidelijkheid en ver warring bij de consument. Geregeld ontving de gemeente dan ook klachten van marktbe- zoekers over de kwaliteit van de betreffende kleding. Daar naast protesteerden de hande- Coenecoop 397, Waddinxveen, Tel. (0182)61 47 14 (nieuw!) WADDINXVEEN - Voor de in standhouding van de rooms-ka tholieke St. Victorkerk aan de Zuidkade in Waddinxveen houdt de Victor Activiteiten Commissie (VAC) weer een lo terij. Met de verkoop van 5.000 loten van vijf gulden per stuk wordt geprobeerd 25.000 gul den bij elkaar te brengen. De officiële trekking van de lo terij is voorzien op 23 april 1999 door de Waddinxveense notaris mr. J.A.M. Koek. Door de Victor Activiteiten Commis sie, een onderdeel van de ’Stich ting tot behoud van de Sint Vic torkerk’, wordt gehoopt dat de Noordeinde 76a Waddinxveen tel: (0182) 61 25 96 we willen we behou(w)en’. De loterijcommissie verwacht dat veel inwoners van Waddinxveen en omgeving dit streven willen ondersteunen met de aankoop van een lot. De loten zijn te koop bij het pa rochiesecretariaat aan de Zuid kade 176 in Waddinxveen tij dens de openingsuren op dins dag-, woensdag- en vrijdagmorgen van 9.00-12.00 uur (tel. 0182-612452), bij H. Zoet (Kamilleveld 13, Waddinx veen, tel. 0182-614265) en bij A. Martens (Da Costaweg I4, Waddinxveen, tel. 0182- 612499). (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) Veldlaan 26, 2771 LX Boskoop tel. (0172) 23 10 33 Kanaaldijk 44 - Waddinxveen Zuid - Tel. 0182 - 614 633 WADDINXVEEN- Het bestuur van het Coene- coop College aan de Dreef is nu eigen baas over de huisvesting van de school voor voortgezet onderwijs in Waddinx veen. Het gemeentebestuur van Waddinxveen geeft voor die nieuwe taak een ver goeding die afhankelijk is van het leerlingenaantal van de school. De overeenkomst voor een zelfstandig beheer is onlangs getekend in het gemeentehuis. De gemeente Waddinx veen en het Coenecoop College zijn daarmee één van de eersten in het land die een dergelijke over eenkomst hebben geslo ten. De overeenkomst is met terugwerkende kracht op I januari I 998 ingegaan. Voor dit jaar is er een be drag van f 448.468,- mee gemoeid. waarin wordt aangegeven dat hij verbaasd, verwonderd en boos is op dit ’merkwaardige initiatief van het Waddinxveense gemeen tebestuur. ‘Voor wie is het huidige terrein te somber? Wij houden daarvan en zien niets in nog meer truttigheid. Het is juist die specifieke sfeer. Afblijven dus*, staat er in de brief waarin alvast bezwaar wordt aan getekend tegen het wijken van el ke boom. Volgens het college van B. en W. is het huidige voorterrein van de oude begraafplaats inderdaad vrij somber en donker vanwege de x f -r van vaste dirigent Martin Mans uit Woerden een voor iedereen gra tis toegankelijk concert in de Bet- helkerk, waar elke maandagavond wordt gerepeteerd. Op de kerstmarkt van De Gou- westem kunnen de bezoekers te recht voor kerstbomen, kerst stukjes, planten, kaarsen, kransen, kaarten, glühwein en cd’s van het mannenkoor. Onder de cd’s be vindt zich ook de allernieuwste van De Gouwestem, die deze week uitkomt. Verder zijn er broodjes, worst, koffie en erw tensoep te koop. Voor de kinde ren is er de kerstman. zware grote bomen die langs de Kerkweg-West staan. De herinrichting van het voorter rein is door deze grote bomen beperkt, terwijl dezelfde bomen met hun esdoornzaden andere beplanting in hun groei tegen houdt. Al bij de aanleg van de rontonde bij de Esdoornlaan-Chopinlaan moest er ter plekke een boom worden verwijderd. De symme trische opbouw van een aantal bomen langs het voorterrein is hierdoor verloren gegaan. Om deze symmetrie te herstellen en de aanwezige beuken meer ruimte voor ontwikkeling te ge ven stelt de gemeente voor om drie esdoorns te verwijderen. Het voorterrein wordt dan een stuk lichter, de beplanting kan WADDINXVEEN - De activitei tencommissie van het Christelijk Waddinxveens Mannenkoor 'De Gouwestem’ houdt volgende week zaterdag 12 december van tien tot vier uur een kerstmarkt rond de hervormde Bethelkerk aan de Bilderdijklaan in Waddinx- veen-Noord. De opbrengst van de over ruim een week te houden kerstmarkt ter bestrijidng van de kosten van concerten van het Waddinxveen se koor in binnen- en buitenland. Na afloop - omstreeks vier uur - geeft het christelijk Waddinx veens mannenkoor onder leiding oplage 14.500 exemplaren - WADDINXVEEN - Het Waddinxveense gemeentebestuur heeft plannen gemaakt voor een nieuw en lichter voorterrein bij de oude begraafplaats aan de Kerkweg-West. Daarvoor moeten drie esdoorns en twee berken gekapt worden. 9 Het college van Burgemeester en Wethouders tekent de nieuwe huisvestingsovereenkomst met het Coenecoop College. Midden op de foto burgemeester Fedde Jonkman, rechts WD- wethouder Maria Wientjens-van der Velden en links PvdA-raadslid Bep Vermeij. Achter hen PvdA-wethouder drs. Aad van Holsteijn (links) en vertrekkend Openbare Werken-directeur ing. S. van Houten (Foto: Sjaak Noteboom). De omgeving van de hervormde Bethelkerk aan de Bilder dijklaan is volgende week zaterdag 12 december het toneel van een kerstmarkt van het Christelijk Waddinxveense Man nenkoor ’De Gouwestem’. (Foto: Sjaak Noteboom). derwijk.De predikant, die zondag morgen om half tien preekt in De Morgenster (Sterrenlaan), is sinds 1993 verbonden aan de hervorm de gemeente van Harderwijk. liiixvccn, Zevenhuizen en Moèikapelle Woensdag 2 december 1998 (Foto: Archief - Bert Woudenberg). n.,.. WADDINXVEEN - Donderdag 17 december neemt Woonpart- ners Midden-Holland (Mercurius- weg) officieel afscheid van een aantal bestuursleden en leden van de toezichthoudende organen van de Stichting SWW, Wonings tichting Waddinxveen en Wo ningstichting Beter Wonen. Dat gebeurt tijdens een receptie B. en W. hebben de omwonen den in een bewonersbrief van de nieuwe plannen op de hoogte ge steld. Het inrichtingsplan ligt de komende twee weken voor ie dereen bij de publieksbalie in het gemeentehuis ter inzage. Inmiddels hebben omwonenden onder aanvoering van architect jan van Leeuwen (Kerkweg-West 56) zich al verzet tegen grote ver anderingen, zoals het kappen van 'oude en majestueuze bomen’ op het voorterrein van de oude be graafplaats. Jan van Leeuwen heeft de ge meente snel een brief gefaxt Hij stond eerder in Dirksland en in Hendrik-ldo-Ambacht.Ds. Dekker, die is getrouwd en twee kinderen heeft, moet uiterlijk 16 december laten weten wat hij van het op hem uigebrachte Wad dinxveense beroep vindt. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182-63 (ƒ3 32. Telefax 0182- 63 2:> 33. Bij ons te koop t/m maandag 7 december voor de trekking van dinsdag 8 december. Onderlinge Zwammerdatn Verzekeringen doe-het-zelf-materialen •kasten «wand- en vloertegels «tuinhout •sierbestrating •badkamers Administratiekantoor A.M. van Jaarsveld C.V. s OX-'.’ i 2-pers. softside waterbed 160x200 andere waterbeddenEuromarkt 101 (bij de GAMMA) Alphen a/d Rijn 0172 470032 voor al uw administratieve en belasting-zaken s officieel Opel service-dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 l Hazerswoude-Dorp 52e jaargang nr. 2622 WINKELCENTRUM ZUIDPLAS HYPOTHEKEN ASSURANTIE

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1998 | | pagina 1