c D66: Duurzaam Postuum boekje Loek de Bruin Topform Waddinxveen op verkeerde weg PvdA ziet beginselen als een kompas zonder poespas blanke kipfilet k IÏÏ-IBOOT VOO/- VUURWERK WATERBEDDEN Treintaxi-gebieden tot mei ongewijzigd VARIA x 'ALLES VOOR A UW OPEL... I NÜ B computer] 1 kilogram RTW-uitzending van de kerken ’Vox’ verkoopt oliebollen ACTIEEEEEE ACTIEEEEEE ACTIEEEEEE ACTIEE ACTIEzJI NU BIJ HEEMSKERK COMPUTER BENODIGDHEDEN Bericht aan onze adverteerders: HEEMSKERK Zilveren schaats voor Bert Hertog ZEVENHUIZEN/WADDINX- VEEN - De Waddinxveense jour nalist Bert Hertog is op de I 18e jaarvergadering van de Zevenhui- zensche Ijsclub benoemd tot lid van verdienste. De oud-sportver- slaggever van de Goudsche Cou rant is al vele jaren lid van de ijs club en heeft ook veel geschreven over de schaatssport op de Rotte. De vader van Bert Hertog was vroeger lid van verdienste van de Ijsclub Moerkapelle, waarvan juni or 22 jaar bestuurslid is. MAfiKT Nieuwjaars receptie van de gemeente Internationale Vrijwilligersdag Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer Weekblad twee keer op dinsdag - meubelen 'enz. enz. CARWASH l i DE GROOTSTE KEUS IN PIANOHANDEL ■HES Zie ook onze advertentie elders in deze krant! WINKELCENTRUM ZUIDPLAS Graag uw aandacht! _/Auto\_ snelservice Zie onze adv. elders in deze krant St. Victorplein 2 2741 JN Waddinxveen (182)61 16 97 (Geopend: wo. t/m zat. 9.00- 17.00 uur) PRIMERA GROENENDIJK KONINGINNEWEG I ld BOSKOOP (0172) 23 07 17 ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) Dorpstraat 33 2742 AP Waddinxveen Telefoon (0182) 63 08 99 Opgeteld de beste! "70 jaar Boot Piano s-Orgels" Dat vieren wij met VOLOP AANBIEDINGEN NU EXTRA VOORDELIG UIT BIJ FOOD J DIVERSEN computer door BERT J. WOUDENBERG De redactie. i I I i Hoge Rijndijk 315, Zoetenvoi 9,98 D66-fractievoorzitter Frans Bos. Loek de Bruin de laatste hand gelegd aan de laatste drukproef van ’Het Verhaal van een Order’. Een bijzonder boekje, uitgegeven door RBDB in Giethoorn, dat hij samenstelde uit de columns die hij had geschreven voor het tijd schrift 'Sales Actueel’ van Klu wer Bedrijfsinformatie. In het nieuwe boekje beschijft hij het hele verkoopproces in tien hoofdstukjes. De voorbereiding, het begin, de inventarisatie van behoeften, argumenten en dil- lemma’s, de offerte, de afsluiting: men komt ze met beslisser ’Ot to Grimbergen’ allemaal tegen. Recht-toe-recht-aan krijgen de lezers tips en ideeën, die in tal van verkoopsituaties toepasbaar zijn. Vriend Jan L. Wage zei ervan: ‘Een klassieke manier om in de verkoop actieve mensen te her inneren aan klassieke waarhe den, die ze misschien met hun woorden belijden, maar in hun daden negeren. Een plezierige behandeling van dit zo zakelijke onderwerp vanuit een heel ande re invalshoek. De naïef gehou den illustraties van Dineke Kr- om-de Bruin zijn bijzonder ple zierig en verluchten het lezen’. Collega Jan Speetjens zei er van: 'Een bijzonder boekje, compact en boordevol waardevolle tips en ideeën voor de lezer. Want ook al bent u zelf geen verkoper, als de kern u aanspreekt zal het uw leven verrijken, ziet u meer dingen en zult u bepaalde zaken anders gaan beleven. Bijzonder plezierig geschreven en zoals zo z Alle twaalf gemeenten hebben een uitnodiging ontvangen voor een ander gesprek begin januari 1999. Transvision hoopt samen met de gemeenten tot een op lossing te komen voor het finan ciële probleem in de Treintaxi- exploitaties met een te lage kos- tendekkingsgraad. In verband met'de Kerst verschijnt De Gouwe Koerier-/ het Weekblad voor Waddinx veen op dinsdag 22 december. De advertentie-aanname hiervoor sluit op maandag 2I december om II.00 uur. E-mail: info@onderlinge.nl Internet: www.onderlinge.nl vaak zit het venijn in de staart’. De familie van Loek de Bruin heeft zijn laatste schrijfwerk als nog laten uitgeven. Dit ter nage- dahctenis aan een man die nieu we dingen creëerde en mensen kon boeien met zijn verhaal. LET OP DE FOLDER BH DEZE KRANT WIJ BEZORGEN OOK AAN HUIS Afslag A4 Zoeterwoude Rijndijk Coenecoop 397, Waddinxveen. Tel. (0182)61 47 14 (nieuw!) WADDINXVEEN - 'Het Verhaal vann een Order’ is de titel van het boek dat postuum is ver schenen van de op 5 oktober van dit jaar overleden oud-Wad- dinxvener en directeur Loek C.M. de Bruin van Raadgevend Bureau De Bruin BV aan de Sta- ringlaan. Het boek is voor f 39,50 te koop bij boekhandel Burger in de Dórpstraat.Loek de Bruin, een markante man met pet en strikje, was een gevoels mens, kunstenaar en begenadigd spreker, vooral waar het zijn vakgebied ’verkoopland’ betrof en dan in de ruimste zin van het woord. De Gouwenaar was een ware autoriteit op het gebied van alles wat met verkoop te maken had. Zijn scherpe analyses en fijnbe snaarde teksten over hoe - en vooral waarom - een order wel of niet gescoord wordt, zijn alom geprezen. Een eerder boek van Loek de Bruin, 'Offertes, stiefkinderen in verkoopland’, staat vol met tips en waardevolle zaken over hoe een perfecte offerte er uit zou moeten zien en vindt nog steeds gretig aftrek bij marketiers en verkopers. De vijde druk is in middels verschenen. De ondernemer sprak op vele congressen en adviseerde de grootste bedrijven van Neder land. Hij had een geheel eigen vi sie en aparte kijk op het ver koopproces. Velen zijn door het opvolgen van zijn aanwijzingen en tips succesvol geworden. Kort voor zijn overlijden had Veldlaan 26, 2771 LX Boskoop tel. (0172) 23 10 33 WADDINXVEEN - Op zondag 20 december van 09.00 tot 12.00 uur is er weer een RTW-uitzen ding van de kerken. Het eerste half uur is er een bijbelverhaal en muziek voor de kinderen. Om half tien wordt overgeschakeld naar de kerk aan de Passage waar dominee E. Brink voorgaat. De preek zal gaan over Job 19 met als thema: ‘Mijn Verlosser leeft*. Rond kwart voor elf, na de ere dienst, is er een afwisselend pro gramma te beluisteren dat uiter aard in het teken van Kerstfeest zal staan.’s Avonds is in de Kruis kerk aan de Passage een Zang feest. Ook daarvoor is iedereen hartelijk uitgenodigd. Het zilveren schaatsje kreeg Bert Hertog in Zevenhuizen uitgereikt door voorzitter Bram Veerman, die evenals Rob van de Steenho ven, Jan van Dorp en Arie van Bergen werd herkozen. Een wijziging in het reglement staat toe dat de Zevenhuizensche Ijsclub in het vervolg ook leden vergaderingen in december kan houden. WADDINXVEEN - De in juli van dit jaar aangekondigde in krimping van het Treintaxi-gel- digheidsgebied in twaalf gemeen ten is opgeschort tot medio 1999. Dit besluit van Transvision is in gegeven door enerzijds de tijd die de gemeenten nodig hebben om tot een besluit te komen, an derzijds door de talrijke reacties van klanten. Voor onze klanten betekent dit dat zij tot medio 1999 gebruik kunnen blijven ma ken van de Treintaxi. het maken van een nieuw begin selprogramma moeten naar hun mening worden gevraagd. Op het PvdA-congres op 20 fe bruari wordt beslist of er in het jaar 2000 een nieuw programma moet zijn en hoe dat er uit moet zien. In een jaar tijd zal er nog heel wat discussie met velen moeten zijn. Met deze opvatting werd de ge animeerde discussie voorlopig af gesloten. Tijdens de jaarvergadering van de PvdA-Waddinxveen op 4 febru ari zal het congres verder wor den voorbereid. pretatie van onze beginselen be zien*, gaven de leden van de PvdA al discussiërend weer. De aloude uitgangspunten vrij heid, gelijkheid en solidariteit moeten worden gehandhaafd, zo vonden de aanwezigen. Ze liggen in eikaars verlengde en ze veron derstellen elkaar. Maar het is niet altijd J<oek en ei: ze kunnen ook met elkaar op gespannen voet staan. Ze moeten worden scherp ge steld in het licht van belangrijke thema’s van de toekomst. Die worden in het rode draden-rap- port beschreven. Het gaat dan onder andere om de democratische rechtsstaat, de herwaardering van arbeid, inter nationale solidariteit en duur zaamheid. Over arbeid en duurzaamheid werd bij de PvdA uitgebreid ge sproken. Beide werden in ver band gebracht met internationale ontwikkelingen. Verdeling tussen rijk en arm en de spanning tussen arbeid, kapi taal, grondstoffen en natuur zijn zaken die met elkaar op gespan nen voet kunnen staan. ‘Vrijheid, gelijkheid en solidariteit moeten ons helpen de koers te bepalen om onze idealen te ver wezenlijken*, stelden de deelne mers aan de geanimeerde discus sie. Politieke partijen hebben het niet alleen voor het zeggen. Ze moe ten samenwerken met maat schappelijke organisaties. Ook bij Van wijlen Loek C.M. de Bruin is het boekje ’Het Verhaal van een Order’ ver schenen, dat voor f 39,50 te koop is bij boekhandel Bur ger in de Dorpstraat in Waddinxveen. ‘Maar in plaats daarvan richt ze ten onrechte haar pijlen op een bedrijventerrein. Misschien denkt de werkgroep dat duurzame werkloosheid een goede bijdrage levert aan ons welzijn'. Aanbieding is geldig van do. 17 dec. t/m 19 dec. 1998 Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32. Telefax 0182- 63 26 33. WADDINXVEEN - De tradi tionele nieuwjaarsreceptie van de gemeente Waddinxveen wordt gehouden op maandag 4 januari van vijf tot zeven uur in de raadzaal van het gemeen tehuis aan het Raadhuisplein. In het gemeentehuis is voor het tweede achtereenvolgen de jaar een kerstboom neer gezet waarin iedereen zijn wens kan hangen. De kerst boom komt in de plaats van de uit een oogpunt van milieu en kosten geschrapte traditie om kerstkaarten te versturen. Begin januari worden alle wensen van de kerstboom geïnventariseerd. Afhankelijk van de wens kan hiermee re kening worden gehouden bij het gemeentelijk beleid. Het gemeentehuis is gesloten op vrijdagmiddag 18 decem ber vanaf een uur en op don derdag 24 en 31 december vanaf tweee uur. Er is op die dagen ook geen avondopen stelling. De weekmarkt van vrijdag 25 december (Eerste Kerstdag) en van vrijdag I januari (Nieuwjaarsdag) wordt ver plaatst naar woensdag 23 de cember en woensdag 30 de cember. Het afvalstation is met de Kerstdagen en op I en 2 janu ari gesloten. Op donderdag 24 december wordt het huisvuil van vrijdag 25 december op gehaald en op donderdag 31 december van I januari. WADDINXVEEN - De activitei tencommissie van de Hervormde Gemengde Zangvereniging ‘Vox Jubilans’ uit Waddinxveen gaat weer oliebollen en appelflappen verkopen. De verkoop vindt plaats op don derdag 3 I december (Oudejaars dag) van 9.00-12.00 uur in De Hoeksteen (Esdoornlaan), Rehobothschool (Sperwerhoek) en Bethelkerk (Bilderdijklaan). De opbrengst van de verkoop van oliebollen en appelflappen is bestemd voor de verenigingskas van ’Vox Jubilans’. WADDINXVEEN - ‘De werkgroep Duurzaam Waddinxveen is op de verkeerde weg. De groep zet zich ten onrechte af te gen het nieuw bedrijventerrein Gouwe Park tegenover ’t Weegje in Waddinxveen-Zuid en laat zaken liggen die er wèl toe doen. In plaats van een gerespecteerd adviesorgaan lijkt de werkgroep zich te ontwikkelen tot een ouderwetse actie groep', oordeelt de tweemansfractie van D66 in de Waddinx veense gemeenteraad. KERKSTRAAT 2. BODEGRAVEN TELEFOON 0172 -612541 Een bezoek meer dan waard" WADDINXVEEN - Over de ge hele wereld is op maandag 7 de cember aandacht besteed aan de vele vrijwilligers die actief zijn, dit alles in het teken van de ’Interna tionale Vrijwilligersdag’. Ook de Stichting Waddinxveens Wel zijnswerk, die voor de uitvoering van haar activiteiten sterk afhan kelijk is van vrijwilligers, liet dit niet zomaar voorbij gaan. Bij de stichting zijn ruim 250 vrij willigers actief. Daarnaast zijn er nog eens velen actief in een aantal buurtcentra in Waddinxveen. Om al deze vrijwilligers duidelijk te maken dat de S.W.W. heel blij is hun inzet ten behoeve van de Waddinxveense gemeenschap, heeft de S.W.W. al deze mensen een kleine attentie aangeboden. De afgelopen week hebben alle vrijwilligers deze attentie ontvan gen met een bijbehorende brief waarin Jan Korving, teamleider van de S.W.W., de ontvanger har telijk dankt voor de verrichte werkzaamheden. ‘Van de werkgroep Duurzaam Waddinxveen hebben wij nog geen enkel zinvol advies of aanbe veling gezien*, aldus D66-fractie- voorzitter Frans Bos in een reac tie op de berichtgeving in het Weekblad voor Waddinxveen van vorige week. ‘Het enige dat we van de groep hebben gehoord is een soort kruistocht tegen het bedrijventerrein Gouwe Park*, meent de Waddinxveense demo craat. ‘Het is buitengewoon jammer dat de werkgroep niet begrijpt dat de komst van bedrijventerreinen in de nabijheid van Waddinxveen, de mobiliteit van de werknemers vermindert. En dat levert nu juist een belangrijke bijdrage aan een duurzame ontwikkeling*. ‘In allerlei bestuurs- en overlegor ganen is al uitgebreid over de ont wikkeling van het Gouwe Park ge sproken*, weet Frams Bos. ‘Zo ook in het natuur- en recreaties- achap Reeuwijkse Plassen en om geving, waartoe ’t Weegje be hoort*. ‘Ik zit zelf namens de gemeente raad in het bestuur van dat schap en reken maar dat er daar een stemmigheid is over de absolute onaantastbaarheid en bescher ming van ‘t Weegje. Als de werk groep Duurzaam Waddinxveen laatdunkende opmerkingen maakt over de bufferzone, weet ze ge woon niet waarover ze praat*. Frans Bos is duidelijk boos op de werkgroep. ‘Ik zou graag willen dat de werkgroep zich zou bezig houden met zaken die er wèl toe doen. Je mag van zo’n werkgroep adviezen verwachten over bij voorbeeld de invoering van wa- terdoorlaatbare bestrating - die in Duitsland allang verplicht is en een belangrijke bijdrage levert te gen de verdroging van het land - of over het gebruik van regenwa ter’. ‘Het is te zot voor woorden dat we van vervuild rivierwater kost baar drinkwater maken en dat we bruikbaar regenwater zo snel mo gelijk naar zee loodsen. Maar daarover hoor ik de werkgroep niet’. ‘Ik heb van de werkgroep nog nooit een advies of aanbeveling gezien over duurzaam gebruik van materiaal door of namens de overheid in bijvoorbeeld infrast- rucrele werken, het gebruik van sloop- en bouwafval, het stimule ren van zonne- en windenergie enzovoorts. En geloof mij: in de vakliteratuur is daarover genoeg te vinden*. ‘Als de werkgroep van goede wil is, kan ze van mij een lange lijst met onderwerpen krijgen, waar over adviezen te geven zijn op het gebied van duurzaamheid*. Er werd daar woensdagavond 9 december gesproken aan de hand van inleidingen en stukjes in het locale ledenblad ‘Prikbord’ over de nota ’De rode draden van de sociaal-democratie’. De PvdA beseert haar politiek handelen op in een beginselpro gramma vastgelegde uitgangspun ten. Dat zit in de traditie en in de overtuiging van de Nederlandse sociaal-democratie. Het eerste beginselprogramma was er al in 1882. Sindsdien zijn er zeven geweest. Eigenlijk zijn de beginselen altijd constant ge bleven: gelijkheid, solidariteit en vrijheid. Die staan ook nu weer centraal. Maar het gaat ook om opvattingen over de toekomst en de toepassing van beginselen. ‘Beginselen en opvattingen zijn de schering en inslag van de sociaal- democratie. Daarmee weven wij onze rode draden*, aldus PvdA- afdelingsvoorzitter drs. Dirk Lont in zijn inleiding. ‘Als de omstandigheden sterk zijn veranderd moeten we de inter- WADDINXVEEN - ’De Par tij van de Arbeid moet een nieuw beginselprogramma opstellen ter vervanging van het verouderde programma uit 1977. Het moet een kom pas zijn zonder poespas’.Dat was één van de conclusies tijdens een discussiebijeenkomst van de PvdA in het centrum voor kunst zinnige vorming ’Kreater’ (Kerk straat). In juli van dit jaar hebben twaalf gemeenten in Nederland van Transvision een brief gekregen waarin werd aangegeven dat de exploitatietekorten in bepaalde Treintaxi-exploitaties te groot werden om door Transvision zelfstandig te dragen. Het ging hierbij om woongebie den van gemeenten die erg ver Onderlinge Zwammerdam Verzekeringen Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp van het station liggen en waar veel gebruik van de Treintaxi werd gemaakt. De gemeenten werd gevraagd om een structu rele jaarlijkse bijdrage te leve ren. Analyse van het proces van be sluitvorming in de afgelopen maanden leert dat de colleges van B&W, de commissies en de gemeenteraden veel tijd nodig hebben om tot een besluit te ko men. Soms spelen principiële motieven een rol, soms is het vinden van ruimte in de begro ting een probleem. Administratiekantoor A.M. van Jaarsveld C.V. a Waddinxveen Weekblad voor WaddiMveen, Zevenhuizen en Moerkapelle f Woensdag 16 december 1998 ff ZONDAG 20 DECEMBER GEOPEND van U.OOTOE G-I)ü jNu bij Casba Wonen de volledige collectie TopForm meubelen. Kom langs en breng een bezoek aan onze vernieuwde toonzaal. U bent van harte welkom! -ldbla.d WADDINXVEEN - In ver band met de komende feest dagen en de drukte die daar mee samenhangt, verschijnt het Weekblad voor Waddinx veen twee keer op een dins dag in plaats van op de gebrui kelijke woensdag, te weten op dinsdag 22 en dinsdag 29 de cember. Bij het aanleveren van copy voor deze kranten, vragen wij u daarmee reke ning te houden. Tevens stel len wij u op de hoogte van het feit dat ons kantoor op de donderdagen 24 en 31 de cember om 16.00 uur is ge sloten. Li I.! |i‘ ii'-.. i.‘. i.. ï-’.i .In r> i I- i -.i |72 -|7'i '■Z kabels voor computers.printers inktcartridge joysticks disk boxen muizen cd-r schijfjes voor al uw administratieve en belasting-zaken c

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1998 | | pagina 1