L Besturenfusie van rooms-katholiek basisonderwijs Halve ton voor Ethiopië II U wilt uw woning laten taxeren? Ga naar dé woonspecialist! Js 1 L 1 van der linde PAPIER wonen 4 VUURWERK Kerstnacht bij Parousia I u I I I Verse Roze Garnalen Varkenshaas Kaiser- broodjes om zelf af te bakken MAANDAGMIDDAG 28 december //zijn whx GEOPEND u K ALLES VOOR UW OPEL... F i __/Auto\_ snelservlce Weekblad op dinsdag Correspondenten gezocht Bericht aan onze adverteerders: Opleiding van natuurgidsen Oliebollen TOOS-gym 7 INTERIEURVERZORGING VERNIETIGERS M Trein ontspoort bij Moordrecht Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer f CARWASH ^^MAKELAARSKANTOOR? Waddinxveen: Kanaalstraat 12, tel: (0182) 612 028 ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S BrAutoW snelservlce Administratiekantoor A.M. van Jaarsveld C.V. In verband met Oud Nieuw verschijnt De Gouwe Koerier/ het Weekblad voor Waddinxveen op dinsdag 29 december. De advertentie- aanname hiervoor sluit op maandag 28 december om 11.00 uur. Graag iw aandacht'. 100 gram 500 gram Veldlaan 26, 2771 LX Boskoop tel. (0172) 23 10 33 het snelle en persoonlijke adres voor: WINKELCENTRUM ZUIDPLAS Wij wensen U goede kerstdagen en een voorspoedig 1999 Dorpstraat 38, Waddinxveen/tel. (0182) 61 23 73 Zijde 3, Boskoop, tel. (0172) 21 25 44 OPGERUIMD HET NIEUWE JAAR IN zowel zakelijk als privé-gebruik diverse uitvoeringen al vanaf 99,- PRIMERA GROENENDIJK KONINGINNEWEG 1 ld BOSKOOP (0172) 23 07 17 BESTEL VÓÓR 25 DECEMBER wu BEZORGEN OOK AAN HUIS AutoS snelservlce Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp 52e jaargang nr. 2625 voor al uw administratieve en belasting-zaken addinx ’een, Zevenhuizen en Moerkapelle Weekblad voor NIEUWJAARSRECEPTIE I 8 stuks De redactie. k Kdnland Ook gevestigd in: ►Leidschendam ►Leiderdorp ►Voorschoten 9,99 1,99 '2,19 APK-KEURINGEN RIJNLAND MAKELAARS. DE REGIOKENNERS. u ■,g,, .,.L jigl|| oplage 14-500 exemplaren Het college van burgemeester en wethouders nodigt de inwoners van Waddinxveen, de vertegenwoordigers van het verenigingsleven en het bedrijfsleven van harte uit hierbij aan wezig te zijn. U kunt dan samen met de leden van het gemeente bestuur terugblikken, vooruitzien en elkaar over en weer het beste toewensen voor het nieuwe jaar. Ook dit jaar verstuurt het gemeentebestuur geen nieuwjaars kaarten. Dit om de kosten en vooral om het milieu te sparen. geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) boek en kantpoc ONDERHOUD ALLE MERKEN DESKUNDIG I ADVIES WADDINXVEEN - in ver band met de komende feest dagen en de drukte die daar mee samenhangt, verschijnt het Weekblad voor Wad dinxveen op dinsdag 29 de cember in plaats van op woensdag 30 december. Bij het aanleveren van copy voor deze krant, vragen wij u daarmee rekening te houden. Tevens is ons kantoor aan de kanaalstraat zowel op dins dag 24 december als op don derdag 31 december om 16.00 uur gesloten. E-mail: info@onderlinge.nl Internet: www.onderlinge.nl Dorpstraat 39 - Waddinxveen ^Telefoon (0182) 61 22 98 GOUDA/WADDINXVEEN - De evangelische gemeente ’Parousia’ in Gouda houdt voor het eerst een muzikale kerstnachtdienst op donderdagavond 24 december om tien uur in de auto van De Goudse Waarden (Kanaalstraat). Aan deze dienst, met als thema ‘Niet te gestresst zijn’, wordt mu- WADDINXVEEN - Het Week blad Voor Waddinxveen zoekt correspondenten. Wie het leuk vindt om af en toe een verhaal te schrijven over Waddinxveen en haar bewoners kan reageren. Sol licitanten moeten woonachtig zijn in Waddinxveen, naast opdrach ten ook zelf ideeën kunnen aan dragen en bereid zijn om ook af en toe ’s avonds en in de week einden te werken. WADDINXVEEN De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op maandag 4 januari 1999 van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis. Het nieuwe regionale schoolbe stuur is een samenvoeging van de bestaande rooms-katholieke schoolbesturen met scholen voor primair en speciaal (voortgezet) on derwijs in Gouda, in Haastrecht en in Waddinxveen (St. Victor). Door toenemende decentralisatie van taken en verantwoordelijkhe den, en daarmee gepaard gaande ri sico’s, vanuit de overheid naar de schoolbesturen en scholen, wordt de noodzaak tot krachtenbundeling van schoolbesturen steeds nijpen der. Om hierop goed in te spelen, is professionalisering van schoolorga nisaties nodig van minimaal 2.000 a 3.000 leerlingen. Met de samenvoe- ijn verrichtte de trekking. Voor de Openbare Bibliotheek was de winnaar Mieke Kolet (Vijverlaan), voor het Coenecoop College Ni- coline van Gorkum (Onderweg) en voor het Anne Frank-centrum en de Ontmoetingskerk Samant ha Boon (Vlasakker). Ook in het komende jaar gaat de kerngroep door met voorlichting en bewustwording. Verschillende plannen zijn in de maak voor. Het ontbreekt echter nog steeds aan voldoende man- of vrouwkracht. Gehoopt wordt dat het komende jaar een aantal mensen bereid zal zijn actief, hetzij op kleine of wat grotere schaal, mee te gaan wer ken. Ervaring in het schrijven van ver halen is mooi meegenomen. Solli citaties schriftelijk vóór 31 de cember I998 t.a.v Maaike Thüss, Weekblad voor Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ in Wad dinxveen. ‘Op reis naar Ethiopië* gehouden. Deze expositie was te bezichtigen in de Openbare Bibliojtheek, het Coenecoop College, de Ontmoe tingskerk en het Anne Frank-cen trum. Jammer genoeg werd door het gemeentebestuur geen toe stemming gegeven de tentoon stelling ook in het gemeentehuis te plaatsen. Een groot aantal men sen heeft echter de tenstoonstel- ling bezichtigd. Gelijktijdig was een prijsjvraag uitgeschreven. Aan de hand van de tentoonstelling moest een vra genformulier worden ingevuld. Er waren 65 inzendingen, waarvan de helft met goede antwoorden. Wethouder drs. Aad van Holste- zikaal meegewerkt door ’Double- G’, een verrassende close-harmo- ny gospelgroep bestaande uit acht jonge zangers uit Alphen aan den Rijn. De dienst wordt om half tien vooorafgegaan door een infor meel kerstconcert met kaarslicht van het Bos-essemble (piano, harp en hobo). Aanbieding is geldig 24 dec. Opgeteld de beste! recties de mogelijkheid een aantal individuele organisatorische werk zaamheden gezamelijk uit te voeren, in plaats van per school afzonderlijk. Hierbij valt te denken aan gezamen lijke inkopen en het inhuren van professionele deskundigen, onder wie computerdeskundigen. Voor de scholen in Gouda (Aloysi- us. Bijenkorf, Cirkel, Carillon, Kin- dervrien, Oostvogel, Sprong en Triangel), in Haastrecht (Catharina) en in Waddinxveen (Kameleon, Kardinaal Alfrink en De Regenboog) zal de bestuurlijke schaalvergroting in de dagelijkse gang van zaken nau welijks merkbaar zijn. Iedere school blijft immers zelf voor de schoolin- houdelijke zaken verantwoordelijk. Door de krachtenbundeling zal ech ter - daar waar mogelijk - verdere kwaliteitsverbetering worden nage streefd. Om de belangen van de in dividuele scholen zo goed mogelijk te waarborgen, wordt ernaar ge streefd de bestuurlijke samenstelling - evenredig naar het aantal scholen per plaats - hierop aan te sluiten. Om de bestuurlijke schaalvergroting met deze omvang mogelijk te ma ken, hebben een groot aantal perso nen vooral in hun vrije tijd veel tijd geïnvesteerd. Dit gold zowel voor bestuursleden als voor leden van de (gezamenlijke) medezeggenschaps raden, maar ook voor directieleden en teamleden. Het resultaat is een bestuurlijke organisatie waarmee de continuïteit van de genoemde (vooral rooms-katholieke) basis scholen in Gouda, in Haastrecht en in Waddinxveen voor vele jaren kan worden gewaarborgd. GOUDA/WADDINXVEEN - Op Nieuwjaarsdag gaat het ’Re gionale Katholieke Schoolbestuur Gouda’ (RKSG) officieel van start. Bij deze besturenfusie zijn ook de rooms-katholieke basisscholen in Waddinxveen betrokken. ALPHEN AAN DEN RIJN/WAD- DINXVEEN - Voor het eerst hou den de IVN-afdelingen Alphen aan denn Rijn en omstreken en Nieuw- koop-Noorden samen een natuur- gidsencursus. De cursus is ook be doeld voor Waddinxveners die ac tief willen worden op het gebied van natuur- en milieu-educatie. IVN-natuurgidsen kunnen een na tuurwandeling leiden, helpen bij de organisatie van het landschapbe- heer (knotten, maaien en dergelij ke) en een jeugdgroep begeleiden. De curus is gericht op de eigen woonomgeving. Wat is er in het veenweidelandschap aan planten en dieren te vinden, hoe leven die samen, wat is de invloed van de mens daarop, welke milieuproble men spelen een rol in het gebied en wat kun je daar zelf aan doen? De cursus biedt ook ruim aandacht aan hoe men anderen kan laten meegenieten van de natuur in de omgeving. Onderwerpen in de cursus zijn bijvoorbeeld planten (hoe zien ze eruit, hoe heten ze en waarom groeien ze op een bepaal de plek), vogels (herkenning aan ui- terlijk, geluid en de manier van vlie gen), kleine kriebelaars (de snelle kever, mooie vlinder en langzame slak), het Groene Hart (aandacht voor historie en toekomst) en educatieve activiteiten (het hou den van een excursie of het bege leiden van een groep mensen). De cursus wordt in Alphen aan den Rijn en in Nieuwkoop gehou den, gaat in januari van start en ein digt in juni 2000. Het geheel be slaat zo’n 30 dinsdagavonden en een tiental excursies op zaterdag. De kosten bedragen 250 gulden. Van te voren wordt een informa tieavond gehouden op dinsdag avond 5 januari om acht uur in de stal bij de Heemtuin aan de Kenne- dylaan in Nieuwkoop. Verder is telefonisch informatie te verkrijgen bij Nico Rensen, tel. 0172-493037, en bij Anton Bos man, tel. 0172-537237. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182-63 03 32. Telefax 0182-63 26 33. Afslag A4 Zoeterwoude Rijndijk WADDINXVEEN - De Waddinx- veense gymnastiekvereniging TOOS verkoopt woensdag 30 de cember van twaalf tot vijf uur bij het gymnastieklokaal aan de Sta- ringlaan zelfgebakken oliebollen. Tevens zal er die dag in het win kelcentrum ‘Luifelbaan* een kraampje staan waar eveneens oliebollen door de TOOS-leden worden verkocht. Bestellingen die vooraf aan TOOS (tel. 0182- 613839) worden doorgebeld worden bezorgd aan huis. De op brengst van de verkoop van olie bollen wordt gebruikt om de ei gen accommodatie (gymnastieklo kaal ’Staringlaan’) volgend jaar te verbouwen en te moderniseren. ging van de (vooral rooms-katholie ke) basisscholen van RKSG te Gouda-Haastrecht en Sint Victor te Waddinxveen onstaat een bestuur lijke organisatie met ruim 3.000 leerlingen en ongeveer 250 leer krachten. Het nieuwe regionale schoolbestuur biedt de mogelijkheid de schoolorganisatie te professiona liseren. Zo kunnen bovenschoolse managers worden aangesteld. Zij zullen taken gaan uitvoeren wel ke in het verleden veelal in de avon duren door vrijwilligers werden uit gevoerd. Hiertoe is in het huidige schoolbestuur te Gouda reeds een eerste aanzet gegeven. Ook biedt de krachtenbundeling van schooldi- ÏÏXK /QV-/ Onderlinge Zwammerdam Verzekeringen WADDINXVEEN - De Kern groep Ontwikkelingssamenwer king Waddinxveen heeft in aan wezigheid van wethouder drs. Aad van Holsteijn (PvdA) een cheque van 50.000 gulden over handigd aan de Nedelandse orga nisatie voor ontwikkelingssamen werking NOVIB. Het Waddinxveense geld is een bijdrage aan de uitvoering van een ontwikkelingsproject in Ethiopië (provincie Tigray) dat door de Waddinxveense kerngroep sinds enkele jaren wordt gesteund. De overhandiging van de 50.000 gulden werd verricht door het kerngroeplid ir. Witte de Vos. Hij schetste onder meer de verande ringen in de opstelling en de zienswijze van zijn organisatie. Bij de oprichting, 24 jaar geleden, werd de nadruk gelegd op het bij eenbrengen van gelden voor een project. Nu is de zienswijze om in hoofdzaak informatie te verstrek ken aan inwoners en belangstel lenden over de mensen en het werk in de Derde Wereld. De hulp van NOVIB is daarbij ontonbeerlijk. Het verstrekken van f 50.000,- is mogelijk gewor den omdat naast de donateursgel- den en giften door de gemeente Waddinxveen een belangrijke subside wordt verstrekt voor dit werk. De kerngroep werkt in Ethiopië samen met REST, een landelijke organisatie voor ontwikkelingssa menwerking in dat land. REST streeft naar voedselzekerheid voor de bevolking en herstel van het milieu. Namens de NOVIB werd de Kerngroep Ontwikkelingssamen werking Waddinxveen bedankt voor de cheque en de getrooste inspanningen. Voor de NOVIB is het van groot belang goede part ners te hebben waarmee samen gewerkt kan worden. Wethouder drs. Aad van Holste ijn was van oordeel dat de kern groep uitstekend werk verricht. Informatie verzamelen en over dragen is van groot belang. Het adopteren van een ander project twee jaar geleden was een enor me omschakejling en eist veel in spanning van de kerngroepleden. Door de kerngroep is de afgelo pen maanden de tentoonstelling Ben 11.00 TOT 17.00 UUR lr. Witte de Vos (rechts op de foto) overhandigt namens de Kerngroep Ontwikkelingssamen werking Waddinxveen een cheque van f 50.000,- aan de vertegenwoordiger van de Neder landse organisatie voor ontwikkelingssamenwekring NOVIB, bestemd voor het project van Waddinxveen in Ethiopië. (Foto: No/do Hootsmans). 7 Hoge Rijndijk 315, Zoeterwoude, tel. 071 - 589.93.46 Coenecoop 397. Waddinneen. Tel. (0182) 61 4714 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) Coenecoop 397, Waddinxveen, Tel. (0182) 61 47 14 (nieuw!) k MOORDRECHTWADDINXVEEN - Donderdagmiddag I7 december om tien voor half vijf vond op de Moordrechtste spoorwegovergang aan de Vijfde Tochtweg een ongeval plaats waarbij een trein en een vrachtauto waren betrokken. De bestuurder van de vrachtauto, 48 jaar en afkomstig uit Alphen aan den Rijn, wilde met zijn combinatie, bestaande uit een truck met hieraan- gekoppeld een dieplader met als la ding een kraan, de spoorwegover gang oversteken in de richting van de provinciale weg. Nadat hij van twee andere medewerkers, die reeds de spoorbaan waren overgestoken, het sein kreeg om op te kunnen rijden, deed hij dit. Op de verhoogde spoorwegovergang, die met rode waarschuwingslichten en een belsig- naal is beveiligd, slipten de wielen van de vrachtauto door en ontstond de situatie dat het voertuig niet meer naar voren, noch naar achter kon rijden. Terwijl toch werd gepro beerd om vooruit, dan wel achteruit van de spoorbaan af te komen, na derde intussen de trein vanuit Gouda rijdend in de richting Rotter dam. De chauffeur van de vrachtau to stelde zich in veiligheid. Onder tussen had ook de machinist van de trein de voor hem stilstaande vrachtauto opgemerkt. Hij stelde de reminrichting van de trein in werking en meldde via de intercom de passa giers bij de treinramen weg te blij ven. Ondanks het feit dat de snel heid van de trein van ongeveer 120 km per uur naar ongeveer 70 km per uur kon worden teruggebracht, was een aanrijding niet te vermijden. De voorzijde van de trein raakte de linkerzijkant van de vrachtautocom binatie. De truck werd hierdoor van het spoor geslingerd en kwam in een sloot paralel aan de spoorlijn te recht. Als gevolg van deze aanrijding ontspoorde de trein en kwam even later tot stilstand. De machinist en alle 175 reizigers bleven ongedeerd. Snel na dit ongeval kwam de hulp verlening op gang. De NS zorgde voor ander treinstel voor verder vervoer van de passagiers. Door de ontsporing ontstond niet alleen schade aan de trein maar ook aan de rails en wissels. Een bergings bedrijf werd ingeschakeld om de truck, de dieplader en de kraan weg te takelen. De politie zorgde voor afzetting en in het kader van de her stel- en opruimwerkzaamheden werd de provinciale weg tussen Gouda ft Weegje) en Moordrecht (Pleisterplaats’) afgesloten voor het verkeer tot middernacht Zoeterwoude Rijndijk (afslag A4, richting Alphen a/d Rijn)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1998 | | pagina 1