1.69 Futuristische stand 1.99 Baas Bedrijven 12.98 12.90 1.19 1.99 1.79 cn SGP-jongeren over softdrugs College: geen geld voor millenniumfeest GW? Graphic Station maakt foto van bouwtekening Seniorenreis naar Loosdrecht en Eemnes 9.90 8.90 9.98 albert heijn Receptie in nieuw pand advocatuur 8 5 Theo den Boon 1 2 3 4 6 j op lijst van rijksmonumenten Beroepsopleiding 16 Thaise jongens dankzij 36 mille EO-opname met De Gouwestem CDA over de wachtlijst bij DeVierstroom Waddinxveen 9 Goudse Kamer waarschuwt Het is alweer de laatste 1-2-3 week. In eigen kring 10 D66 wil wel tweede-hands- kleding toestaan op de weekmarkt exposeert in Lithoijen (NB) voor oplichters - y Bonus voordeel 8.00 Geen WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Ch Perla mild koffie, snelfiltenmaling, 4 pakken 250 gram 12.78 Bonus voordeel 2.80 Ctl Bolletjes, wit of bruin of witte puntjes, zak 10 stuks 2.89 Bonus voordeel 0.90 Witlof, 500 gram Elstar, friszure handappel, kilo 2.50 Bonus voordeel 0.81 Koningin Wilhelminaplein 43 (0182) 61 38 61 Ch Goudse jonge kaas 48+, kilo 12.90 cn Kipfilet, kilo @®o® 17.90 ontvangen? Bel 0182*63 03 32 ÜIGegrild gehakt, 100 gram 1.69 ChVarkensrollade, kilo 15.98 Bonus voordeel 3.00 Nü met 10 Bonus punten ChRundertartaar, kilo 17.90 Ctl Brosse stroopkoeken, pak 8 stuks 2.29 albert heijn WOENSDAG 20 JANUARI 1999 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 17 Bonus voordeel 5.00 Bonus voordeel 0.50 Bonus voordeel 4.00 Bonus voordeel 0.50 OnzeTop 10 Desgevraagd hebben de betrok ken bewoners B. en W. laten weten dat ze in de plaats hiervan hun boerderijen goed zullen on derhouden en zoveel mogelijk de oorspronkelijke staat zullen handhaven. Frans Wagenmakers krijgt de schijnwerper op zich gericht in het kwartaalblad ’Ondernemen in Midden-Holland’ van de Goudse Kamer van Koophandel en Fa brieken. Met de computer maakt de 54-ja- rige Waddinxvener in feite een foto van een gebouw dat nog niet bestaat. Het zijn art-impressies van de nog te realiseren bouw werken. Frans Wagenmakers is sinds zes jaar actief als zelfstandig computertekenaar in het Gouwe- dorp. Hij begon indertijd in de avonduren, terwijl hij overdag in loondienst werkte als tekenaar- constructeur en systeembeheer der. Het tekenbureau groeide elk jaar, tot het werk uiteindelijk niet meer te coombineren was met een baan elders. ‘In 1997 werkte ik al gemiddeld 100 uur per maand voor Graphic Station, ’s avonds en in de week einden. Het was een tropenjaar van kei- en keihard werken', ver telt Frans Wagenmakers. Per I januari 1998 is hij zich hele- gereden voor een kopje koffie en een ge bakje. Via het ’mediadorp’ Hilversum wordt koers gezet naar Paleis Soestdijk en Amers foort. In deze ’keienstad’ wordt vanuit de bussen een bijzondere woonwijk bekeken met allemaal verschillende woningen. De lunch gebruiken de Waddinxveense ou deren in Eemnes. Vandaar gaat de rit via de en uitvoering van het gehele project. Een dergelij ke werkwijze werkt efficiency verhogend en is duidelijk tijdsbesparend voor alle partijen. Baas Bedrijven omvat J. Baas Waddinxveen, J. Baas Haarlem, H. Baas Dokkum, J. Baas Zwolle, Standaard Montage, Bagaco, H. Baas Kabelwer- ken, Schoonderwoert, Holland Drilling, A.J. v.d. Berg Assen-Waddinxveen, Gebrs. Van Duijn, Mi- tac Waddinxveen, Mitac Leerdam, Rail Safe Servi ces, Tellwerk Engineering, Baas Industrie, Baas Projects, Baas Opleidingen,]. Baas Telecom, Op tical Waveguide Systems, OWS regio Zuid, Inge nieursbureau Coenecoop en Integrated Com- muncations. De Baas Bedrijven hebben in de loop der jaren een groot aantal erkenningscertificaten behaald. Zowel de wettelijk vereiste kwaliteitsbewijzen als de vrijwllig ingevoerde systemen. Met de voor hen uit Waddinx veen en omgeving betaalde oplei ding kunnen de Thaise jongens later voor een eigen inkomen en vaak ook voor hun eigen familie zorgen. hoofdstad Amsterdam naar ’buurgemeente’ Alphen aan den Rijn, waar in ’Avifauna’ het slotdiner zal worden geserveerd. De deelnemersbijdrage is hetzelfde geble ven als vorig jaar, namelijk 50 gulden per persoon. Aan de inschrijfdata en -locaties zal later dit voorjaar aandacht worden be steed in het Weekblad voor Waddinxveen. Baas Bedrijven en Baas Opleidingen. (Tekening: Baas Bedrijven). 3.49 Bontzs voordeel 1.50 te maken. Is softdrugs wel zo ge vaarlijk! En wat is het verschil tus sen softdrugs en harddrugs? Naar de mening van de SGP-jongeren zijn er deskundigen die beweren dat het risico om van het drinken van alcoholische dranken, alcoho list te worden niet kleiner fs dan het overgaan van softdrugs naar harddrugs. In zwart-wit termen zijn de grenzen snel aangegeven. Aan de ene kant de erg rechtlijni ge bewering ’Als we nee zeggen tegen softdrugs, dan ook het ro kertje en het glaasje wijn de deur uit' en bij de andere grens is de ruimdenkendheid troef. ‘Zolang het maar geen harddrugs is, want daarvan weten we dat het versla vend werkt, moeten we ons niet zo druk maken', wordt dan ge zegd. Verwacht wordt dat de Waddinxveense politiek zich over een poosje weer eens zal moeten buigen over het onderwerp van de coffeeshop. Het is dan ook de wens van de SGP-jongeren dat er veel leeftijdgenoten naar deze bij eenkomst zullen komen. middag vanaf vier uur een recep tie gehouden. Tijdens deze recep tie zal Waddinxveens burgemees ter Fedde Jonkman een korte toespraak houden. Het voormalige politiebureau werd voor de vestiging aan de Kastanjelaan verruild vanwege de gestage groei van In ’t Veen Advo caten. Er moest daarom worden uitgezien naar een andere ruimte, waarin ook in de toekomst nog doorgegroeid zou kunnen wor den. In ’t Veen Advocaten, dat in Wad dinxveen ook aan de Jan Dorre- kenskade-Oost en de Staringlaan gevestigd is geweest, heeft ook vestigingen in Alphen aan den Rijn (Gebouw ’Rijnstaete’) en in Bos koop (Gebouw ’De Valk’). Aan het kantoor aan de Mozart- laan zijn vijf van de in totaal acht advocaten van In ’t Veen Advoca ten verbonden, namelijk mr. J. Vermeulen, mr. M.L. Groen, me vrouw mr. J.C. Quint, mr. M.A. Ja cobs en mevrouw mr. M. Schar- loo. WADDINXVEEN - Het college van Burgemeester en Wethou ders heeft besloten zich sterk te gaan maken voor het aanwijzen van de rooms-katholieke St. Vic- torkerk (Zuidkade) als rijksmo- nument, naast de hervormde Brugkerk (Kerkweg-Oost) en de Remonstrantse Kerk (Zuidka de). der zullen er gratis gemeentelijke accommodaties ter beschikking worden gesteld. Deze besluiten zijn door het college genomen omdat in inmiddels twee bijeen komsten in het gemeentehuis (vanavond - woensdag 13 januari - is er weer een - wordt geïnventa riseerd welke initiatieven er zoal in Waddinxveen worden ontwik keld bij de overgang naar een nieuwe eeuw en een nieuw mil lennium. In het college van B. en W. is ook besloten dat er een herinneringsboom zal worden ge plant op een locatie bij de entree van Zuidplas ’90 aan de zijde van de rotonde Beijerincklaan. De herinneringsboom zal tijdens een een trale happening symbolisch worden overgedragen aan burge meester Fedde Jonkman. Het planten gebeurt door hem in sa menwerking met zijn drie wet houders. Gelet op de bezwaren tegen de vestiging van een kal koenfokkerij aan het Noordeinde hebben B. en W. besloten dat het college zich zal bemoeien met het wel of niet verlenen van de ge vraagde milieuvergunning. Het mandaat dat een ambtenaar voor dit soort gevallen heeft wordt dit maal niet toegepast. Raymond A. Brennan die in Pat taya leiding geeft aan een tehuis voor lichamelijk gehandicapte kinderen (’Redemptorist Com puterschool for the Handicap ped’). maal gaan wijden aan zijn eigen bedrijf. De eerste vaste contrac ten kwamen binnen. Nu kijkt hij tevreden terug: het eerste jaar is voor Graphic Station perfect ver lopen. Het aantal relaties is ver drievoudigd, het omzetdoel ge haald, en de kwaliteit verder ver beterd door te investeren in apparatuur. Graphic Station is in zes jaar uitgegroeid tot een vol waardig eenmansbedrijf. De voornaamste opdrachtgevers zijn architecten en projectontwik kelaars, die de fraaiste driedimen sionale tekeningen van Frans Wa genmakers gebruiken bij presen taties. Een goede presentatie kan soms de doorslag geven bij de verkoop van een project. ‘Een mooie plaat zegt immers veel meer dan een bouwtekening', weet Frans Wagenmakers. Voor zijn tekeningen maakt de Waddinxvener gebruik van ge avanceerde computerapparatuur met driedimensionale tekenpro gramma’s. ‘Met deze speciale pro gramma’s kan ik modelleren met Een beeld van de futuristisch ogende stand van Aan het Raadhuisplein is men van plan de staatssecretaris van OCW te gaan schrijven dat de drie beoogde boerderijen aan de Piasweg, de Henegouwerweg en het Noordeinde geen officieel monument zouden moeten wor den. De bewoners van de boerderij en zijn het met het negatieve oordeel van het Waddinxveense college helemaal eens. Ze vinden dat het rijksmonu- mentschap hen zonder overleg wordt opgedrongen door de Leidse Stichting Arend van ’s- Gravenzande. WADDINXVEEN - Waddinxveense ’eenmansbedrijven’ trek ken de aandacht in de Goudse streek. Kreeg onlangs ’Ease Au tomation’ van Jan-Carel Engel - die overigens nu 20 mensen aan het werk heeft - de Ondernemersprijs Midden-Holland 1998 als het ’beste voorbeeld van vernieuwd ondernemer schap’, alle aandacht gaat nu weer uit naar het eenmansbedrijf ’Tekenburo Graphic Station’ van Frans Wagenmakers. Deze Bonus aanbiedingen gelden t/m 24 januari a.s. In AH-supermarkten met een cijfercode ®(2X3)© tenzij anders aangegeven. WADDINXVEEN - Het ’Comité Senioren reis’ Waddinxveen - sinds jaar en dag orga nisator van het grootste jaarlijkse uitstapje voor alle ouderen in het Gouwedorp - heeft besloten dat de reis van dit jaar zal worden gehouden op woensdag 2 juni. Voor de reis wordt er eerst in touringcars en enkele personenauto’s naar Loosdrecht De Waddinxveense ondernemer en fondsenwerver Gerrit Oudijk zorgde voor ruim 36.000 gulden om in Thailand 16 li chamelijk gehandicapte jongens gedurende twee jaar een be roepsopleiding te kunnen geven. (Foto: Gerrit Oudijk - Gerrit van Ringelensin). WADDINXVEEN - De Baas Bedrijven en Baas Opleidingen (Wilhelminaka.de) nemen deze week in het Rotterdamse Ahoy’ deel aan de vierdaagse vakbeurs voor grond-, water- en wegenbouw ’ln- fratech ’99’. ’Een beurs als Infratech is voor ons een goede ge legenheid om onze relaties eens te laten kennis maken met onze werkmaatschappijen’, aldus Waddinxveens grootste werkgever. 'Als het om infrastructuur gaat kunnen wij onze opdrachtgevers een totaalpakket aan diensten en producten leveren. Baas Bedrijven beheerst het gehele metier, van grondwerk tot ontwerp en aanleg van gevanceerde glasvezeltechnieken voor telecommunicatieverbindingen'. Het grote voordeel voor opdrachtgevers is hier bij dat men slechts te maken heeft met één aan spreekpunt en verantwoordelijke voor planning GOUDA/WADDINXVEEN Het Christelijk Waddinxveens Mannenkoor ’De Gouwestem’ neemt vanavond om acht uur (woensdag 20 januari) in de Gere formeerde Kerk ’Vaste Burcht’ aan de Lekkenburg in Gouda deel aan een opname voor het EO-ra- dioprogramma ’Laat ons de rust dag wijden’. Aan de uitzending van de Evange lische Omroep wordt verder meegewerkt door ds. O.W. Bouwsma en de organist Arjan Breukhoven. De toegang is vrij. WADDINXVEEN - De viering van het 40-jarig dienstverband van directeur A.J. Ammerlaan van de Rabobank Waddinxveen vindt vrijdagavond 29 januari a.s. in het Anne Frank-centrum in ei gen kring plaats, indien dat nog niet mocht zijn gebleken uit de berichtgeving in het Weekblad voor Waddinxveen van vorige week. WADDINXVEEN - Met een op brengst van ruim 36.000 gulden kunnen twee jaar lang 16 licha melijk gehandicapte jongens in Thailand een beroepsopleiding krijgen als computerprogram meur en electronicamonteur. Dat is zaterdagmorgen voor een week op de slotbijeenkomst meegedeeld die de Waddinx veense ondernemer en fonds werver Gerrit Oudijk heeft ge houden in aanwezigheid van de toezichthouders Gerrit van Rin- gelenstein, Theus Verweij, Her man Heller en Bert Wouden berg. Het geld, dat in de afgelopen ja ren onder het motto ’Elke gul den is 100 centen waard’ is inge zameld, is gegaan naar father WADDINXVEEN - D66-ge- meenteraadslid Yvonne van Went verzet zich tegen het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders dat er geen tweede- handskleding meer op de vrijdag se weekmarkt in de Willem de Zwijgerlaan verkocht mag wor den. In weerwil van ook de mening van de marktkooplieden vindt zij dat dergelijke kleding wél in de kra men verkrijgbaar moet zijn. Vol gens haar gaat het immers om een welkome aanvulling op het aanbod, mits de klanten natuurlijk duidelijk aangegeven krijgen dat het gaat om tweede-handskle- ding. 'De Waddinxveners zijn volgens mij heel goed in staat zélf te be oordelen deze kleding wel of niet te kopen. Om dan de indruk te wekken dat de marktbezoekers dat niet zouden kunnen gaat mij veel te ver', aldus Yvonne van Went. De Waddinxveense democrate vindt dat de gemeentelijke markt- commissie zich nog eens over het verbod zou moeten beraden, waarbij uitgegaan zou moeten worden van het belang van een gevarieerd aanbod op de markt. 'Er is ook een markt voor twee- de-handskleding', besluit Yvonne van Went, die de weekmarkt een gezellige en beste plaats noemt om te ’winkelen’ als leuke afslui ting van de werkweek. effl WADDINXVEEN - Het Wad dinxveense gemeentebestuur zal geen cent ter beschikking stellen aan individuele feesten die even tueel in het Gouwedorp zullen worden gehouden ter gelegen heid van het nieuwe millennium. B. en W. hebben besloten dat or ganisaties overigens wél kunnen rekenen op faciliterende en coör dinerende ambtelijke inzet. Ver- WADDINXVEEN - In ’t' Veen Advocaten, dat vorig najaar het voormalige politiebureau aan de Mozartlaan als nieuwe kantoor ruimte betrok, wil volgende week vrijdag 22 januari de huidige werkomgeving aan iedereen laten Gemeente wil zien. In het verbouwde pand wordt die ViCtOtkerk D66-gemeenteraadslid Yvon ne van Went. (Foto: D66). WADDINXVEEN - De Waddinx veense kunstenaar Theo den Boon (Dorpstraat) neemt met acrylschilderijen op linnen deel aan een expositie in galerie ’Sous- Terre’ in het Noord-Brabantse Lithoijen (vlak onder Oss). Aan de tentoonstelling, die tot en met zondag 28 februari duurt, ne men ook deel Mieke Sampers (ge mengde techniek), Piet Zegveld (acrylschilderijen op linnen), Piet Koenen (gemengde techniek), jt \A/sdrlinYVAAn Mohana van den Kroonenberg Uil VVaUUinXVccil (bronzen beelden), Jan Valckx en Henriëtte Valckx-de Knegt (sie raden). Eerder werd er in de galerie van 1.000 vierkante meter - die is voorzien van een beeldentuin van 15.000 vierkante meter - een voorbezichtiging gehouden voor vrienden en bekenden en was er de officiële opening. WADDINXVEEN - Volgende week dinsdagavond 26 januari om acht uur zal de stichting ’De Hoop’ op verzoek van de Wad dinxveense SGP-jongeren een in leiding verzorgen in de hervorm de Bethelschool (Heggewinde). Op deze avond zal de vraag die centraal staan of softdrugs een onschuldig genotmiddel is of een gevaar voor de maatschappij. Dit onder andere naar aanleiding van het standpunt van de Prote stantse Combinatie Waddinxveen (PCW), die zich met en tand ver zet tegen de eventuele komst van een coffeeshop in Waddinxveen. Eén van de onderwerpen die de PCW voorafgaande aan de ge meenteraadsverkiezing van bijna een jaar geleden was het feno meen coffeeshop. ’Het vestigen van een coffeeshop is strijdig met de volksgezondheid, softdrugs zijn gevaarlijk en zeker niet on schuldig’, luidde de vrijwel on wrikbare mening van de PCW. De vraag van de SGP-jongeren is of deze stellige bewering hard is WADDINXVEEN - Tijdens het groot-fractieberaad van de CDA- gemeenteraadsleden in het ge meentehuis hebben vorige week maandagavond medewerkers van ’De Vierstroom’ (kruiszorg en maatschappelijke dienstverlening) tekst en uitleg over hun werk. De maatschappelijk werkers, alle drie werkzaam in Waddinxveen, vertelden dat 90% van hun cliën ten door de huisarts naar hen wordt verwezen. Met de plaatse lijke huisartsen wordt daarom re gelmatig overleg gevoerd. Daarnaast vormt het algemeen maatschappelijk werk in het Gou wedorp een samenhangend ge heel met het Instituut Sociaal Raadsvrouw, Planpraktijk (schuld hulpverlening) en de afdeling So ciale Zaken in het gemeentehuis. De problemen waarmee de be volking bij De Vierstroom aan klopt zijn zeer divers van aard. Relatieproblemen, sexueel ge weld, eenzaamheid, gezondheids problemen en stress vormen een kleine greep uit een lange (wacht)lijst. De gemiddelde wachttijd is nu twee maanden. Tot deze zomer was dat nog maar één maand. De norm die landelijk wordt gehanteerd is I maatschappelijk werker per 6,5 duizend inwoners. In Waddinx veen is dat I per ongeveer 11.000 inwoners. Gezien het aantal aan vragen zou I per 8.000 inwoners beter zijn. Langdurig stonden de aanwezigen stil bij het ontstaan van de wachtlijst. De belangrijkse reden daarvoor is dat er te weinig uren beschikbaar zijn voor het aantal vragen. Het aantal vragen om hulp is niet zozeer toegeno men, maar de gemeentelijke sub sidie is niet verhoogd toen de 36- urige werkweek werd ingevoerd waardoor er geen vervanging kon worden gerealiseerd voor de ver vallen uren. Daarnaast zijn de maatschappelijk werkers per uur duurder geworden vanwege de wijze waarop de kosten worden doorberekend. Dat laatste is niet zo doorzichtig. De CDA-ers ga ven daarom aan dat De Vier stroom meer inzicht zal moeten geven in de doorberekening naar de formatieplaatsen. Heel duide lijk werd dat er, zoals de christen democraten in november en de cember in de gemeenteraad al be pleitten, meer geld beschikbaar moet komen voor het algemeen maatschappelijk werk. Voor de mensen die er een beroep op moeten doen is er geen alterna tief. Het CDA vindt het onaan vaardbaar dat mensen zo lang moeten wachten voor zij gehol pen worden. Voor het eerst in 25 jaar is de wachtlijst zo lang. Voor komen moet worden dat in korte tijd wordt afgebroken waar zo lang aan gewerkt is. volumes en vlakken. Het wordt geen gewone tekening, maar een 3-D-tekening. Het resultaat heeft eigenlijk meer weg van een ma quette dan van een tekening. Het object is van alle kanten te bekij ken. Of het nu een huis is, een be drijfspand, een zwembad, noem maar op', licht hij toe. ‘Het aardige is dat bijna niemand dit soort computertekeningen kan produceren. De techniek is duur en tijdrovend. Mij lukt het omdat ik me er helemaal in heb gespecialiseerd'. Frans Wagenmakers heeft inmid dels in zijn systeem een unieke ’bibliotheek’ opgebouwd van wel 3.000 kleuren, steentjes en plaat jes. Daardoor kan elk bouwplan tot in de details worden uitge werkt, compleet met de juiste steensoort, in de juiste kleur en in een natuurlijke omgeving. ‘Juist daardoor is het resultaat zo mooi', zegt Frans Wagenmakers. ‘Meestal worden zulke art-im- pressies met de hand gemaakt. Dat kost meer en het nadeel is: ze zijn niet te wijzigen. Als mijn op drachtgever na het bekijken van de tekening denkt: misschien zijn rode steentjes toch beter, dan is het in een oogwenk aangepast. Dat is het voordeel van de com puter'. Veel bedrijven in de bouw sector hebben het jonge een mansbedrijf inmiddels ontdekt Het gaat goed met Graphic Sta tion. ‘Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt', glimlacht Frans Wagenmakers. 'Als klein jongetje wilde ik al teke naar worden. Vandaar dat ik HTS-werktuigbouwkunde ben gaan doen en daarna kwam ik te recht bij de PTT op de tekenka mer. Daar ben ik tien jaar bezig geweest met het ontwerpen van de automatische brievenpost sorteermachines en dergelijke'. Later, bij de Centrale Dierectie van de PTT in Den Haag, werkte hij aan het ontwerp van het me- chanisatieplan van de twaalf expe- ditieknooppunten, die toen zij in gericht. Daar worden per nacht 7.000 postzakken verwerkt, dus dat vergt de nodige apparatuur. ‘Toen kwam de verzelfstandiging van de PTT, met de nodige reor ganisaties, en ik begreep dat het slim zou zijn om voor mezelf te beginnen. Kennis van ontwerpen kan immers worden ingekocht'. Intussen had Frans Wagenmakers via zijn werk kennis kunnen ma ken met computers en teken software. ‘Natuurlijk had ik al ja ren achter de klassieke tekentafel gestaan, toen de computer kwam. Maar ik ben altijd in voor vernieu wingen en heb me meteen ver diept in de mogelijkheden. Het softwarepakket Micro Station bleek heel interessant'. Dat Frans Wagenmakers er goed mee over weg kon, bleek al gauw. Zo won hij drie jaar geleden een prestigi euze Amerikaanse prijs in de jaar lijkse wedstrijd van de makers van het pakket Micro Station. ‘Ik had een tekening gemaakt, gebaseerd op een kunstwerk van Escher. Er zaten allerlei bijzondere details in en daar stond men in Amerika versteld van. Normaal winnen Eu ropeanen nooit in die wedstrijd, maar nu kreeg ik de eerste prijs! Bovendien ontving ik een duur modelleerpakket waarmee ani maties te maken zijn. Dat was toen heel bijzonder en ik kom me er verder mee ontwikkelen. Een mooie opsteker'. Frans Wagen makers blijft de techniek op de voet volgen. 'Fotomatching bijvoorbeeld', zegt hij. ‘Ben ik ook al mee begonnen. Interessant bij plannen voor ver bouwingen. Dan maak ik een digi tale foto van een bestaand pand, en teken het bouwplan erin. Kan iedereen direct zien hoe het pand na de verbouwing zal ogen'. ‘En wat te denken van heel grote prints? Zo’n plaat op een bord bij een bouwproject: ik kan ze op een formaat van vier bij twee me ter leveren als het moet. Project ontwikkelaars krijgen zo langza merhand in de gaten dat bouw projecten beter verlopen, als de mensen zich een duidelijke voor stelling kunnen maken van hoe het gaat worden. Een bouwteke ning zegt mensen te weinig. De kunst is dus om aan de hand van een bouwtekening een foto te maken. Dat doet Graphic Sta tion'. Frans Wagenmakers werkt vanuit zijn woponhuis, waar hij een kamer heeft ingericht als kan toor. Hij heeft geen ambitie om op termijn te verhuizen naar een kantoorpand. ‘Ik werk hier prima en ik houd al les graag betaalbaar', verklaart de Waddinxvener. Graphic Station groeit dus verder op het adres Akkerwinde 3 in Waddinxveen. GOUDA/WADDINXVEEN De Kamer van Koophandel en Fabrieken in Gouda heeft ook Waddinxveense ondernemers gewaarschuwd niet in de trucs van Nigeriaanse oplichters te trappen. Deze ’criminelen met voze in tenties’ zouden opnieuw hun slag in de Goudse streek willen slaan door brieven aan bedrijven te sturen waarin vaak een Nige riaanse ’Petroleum Corporation’ of ’Electric Power Authority’ een ’interessante aanbieding’ doet, zoals 30% provisie over enkele miljoenen dollars in ruil voor het gebruik van een bank rekening. De Briefschrijvers, die zich stee vast voordoen als ’doctor’ of ’chief, doen er volgens de Ka mer alles aan om betrouwbaar over te komen. ‘Wie hun verha len echter nuchter bekijkt, moet toch snel tot een tegengestelde conclusie komen dat er iets niet klopt', waarschuwt de belangen organisatie. -'it' r.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1999 | | pagina 17