4r Politie gewond bij vechtpartij; geweld wordt harder aangepakt De laagste nominale premie van Nederland? if C CÜJBOOT i I Schoolplein Leilinde in nieuw jasje markt Verse mosselen Prijzen van duizenden guldens gevallen op staatloten I Fiori Een veilige ijsbaan in Waddinxveen Politie-achtervolging zonder resultaat ’t Baarsje genomineerd voor ’beste restaurant’ lorg en Zekerheid C ALLES VOOR T UW OPEL... Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 k Hazerswoude-Dorp Kistje mandarijnen echte Marokkaanse! I BIJ CASBA WONEN 1UI WINTER SALE Aan onze adverteerders Inbraak via bovenlicht Armeense kunstenaar geeft dialezing ,fe CARWASH Dat wil toch iedereen KOPEN/VERKOPEN? Belangrijke mededeling voor ziekenfondsverzekerden E-mail: info@onderlinge.nl Internet: www.onderlinge.nl Reünie Vrienden van Koninklijke Marine Opgeteld de beste! ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) _/Auto\_ snelservice 2 kilo Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. makelaardij b.v. Julianastraat 6 Waddinxveen tel. (0182) 61 23 09 WINKELCENTRUM ZUIDPLAS Af 2 kilo STAATSLOTEN PRIMERA GROENENDIJK Koninginneweg 11D Boskoop (0172) 23 07 17 "70 jaar Boot Piano's-Orgels" Dat vieren wij met VOLOP AANBIEDINGEN NU EXTRA VOORDELIG UIT BIJ KERKSTRAAT 2, BODEGRAVEN TELEFOON 0172 - 612541 Een bezoek meer dan waard" Onderlinge Zwammerdam Verzekeringen Telefoon: (0172) 47 71 77 Wee Weekblad voor W Woensdag 20 januari 1999 De opening van het nieuwe schoolplein. (Foto: Sjaak Noteboom). t. 4,98 5,98 Om ruimte te maken voor de nieuwe collectie ruimen wij op tegen superlage prijzen. Kom langs en profiteer! prijswinnaars te zien*. Er gaat momenteel een soort magische aantrek kingskracht uit van de loten van I Fiori. Steeds meer mensen kopen er een staatslot. Naast staatsloten verkoopt I fiori ook krasloten. ‘Ook die verkopen goed, maar staatsloten doen het in Waddinxveen beter’. Bijkomend voordeel van de grote prijzen die zijn gevallen zijn de nieuwe klanten. ‘Waddinxveners die hebben gehoord van de prijzen, komen nu bij mij een staatslot halen. Sommige hebben de win kel nog nooit gezien en staan verbaasd over de inrichting en het aanbod. We zijn in de eerste plaats een bloemenwinkel, maar daarnaast een gemakswinkel. We verkopen tabak, lectuur, agen da’s en boeken. We krijgen veel complimenten', besluit de enthousiaste ondernemer. de wijde omgeving van Waddinx veen dagelijks naar toe komen. Na afloop was er voor ouders en genodigden gelegenheid om de school te bezichtigen en tot het nuttigen van een hapje en een drankje. Aanbiedingen zijn geldig van do. 21 jan t/m za. 23 jan. 1999 WADDINXVEEN - Drie keer achter elkaar zijn er grote sommen geldgevallen op staatsloten uit zijn winkel. Drie loten met in totaal een waarde van ƒ55.000,- zijn door zijn handen gegaan. ‘Ik sta er nog verbaasd over', vertelt Edwin van Haak, eigenaar van I Fiori bloemen en gemakswinkel aan de Groensvoorde. ‘Wel frappant dat drie maan den achter elkaar zo’n grote prijs in gevallen op één van ’mijn’ loten. Heel leuk is dat twee van de drie prijswinnaars zich weer hebben gemeld, heel erg blij met hun prijs natuurlijk! Iedereen droomt van een groot bedrag, maar niemand verwacht echt dat hij wat wint. Als het dan wel gebeurt is het uiteraard heel erg leuk. De derde prijswinnaar, die ƒ20.000 won met de oudejaarsloterij, is nog niet langsgeweest. Hoeft ook niet natuurlijk, maar het is altijd leuk om Coenecoop 397, Waddinxveen, Tel. (0182)61 47 14 (nieuw!) Hoge Rijndijk 315 tel. 071 - 589.93.4fe I 53e jaargang nr. 2629 WADDINXVEEN - Zoek tocht naar het licht’, met dit thema verwacht de Waddinx- veense Kunst Kring Krikor Momdjian donderdag 2I janu ari aanstaande in de zaal aan de Immanuelkerk in Wad dinxveen. Krikor Momdjian, de in Bei roet geboren kunstenaar, wooachtig in Woubrugge, trekt veel aandacht voor zijn werken en levensbeschou wing. De Armeense kunste naar studeerde van 1967 tot 1972 aan het Instituut Na tional de Beaux Arts de Bey routh waar hij de eerste prijs behaalde, een beurs voor drie jaar studie in het buitenland. Hij liet zich inschrijven in Flo rence. In 1974 verhuisde hij naar Pa rijs, alwaar bij een aantal stu dies volgde. Hij bekwaamde zich in schilderen, tekenen en grafische technieken. In 1979 vestigde hij zich in Nederland en kreeg in I986 de Neder landse nationaliteit. Hij houdt zich bezig met de plaats van de mens in een werkelijkheid, die hem kwets baar maakt. De natuur is voor hem de enige absolute waarheid. Dankzij een indruk wekkend talent en een ver ontwikkelde techniek slaagt hij erin zijn levensbeschou wing te verbeelden. Alle ele menten in zijn schilderijen staan op hun plaats, dragen hun eigen symbolische bete kenis en vormen tezamen een hecht verband. Werken van Krikor Momdjian zijn op genomen in de collecties van musea en collectioneurs. Hij geeft in vloeiend Nederlands, met een licht accent, gastcol leges op kunstacedemies. Jac queline Kleisen stelde onlangs een monografie over zijn werk samen, genoemd ‘De grenzen voorbij1, welke te zien zijn tijdens de dialezing. Geïnteresseerden zijn van harte welkom; aarivang 19.30 uur, toegang is gratis. veen gaven het overleg een extra impuls. Tijdens het beraad dat nog niet is afgerond, worden verschillende afspraken gemaakt. Bij iedere vorm van geweld tegen een poli tieagent zal onmiddellijk een re chercheonderzoek worden inge steld naar de verdachten. In het nog vast te stellen protocol zul len tolerantiegrenzen en dwang middelen die mogen worden ge bruikt nader worden vastgesteld. Ook wordt bepaald of snelrecht kan worden toegepast. Daarnaast zullen regels over de hoogte van de op te leggen eis ter terechtzit ting deel uit gaan maken van het protocol. De politie heeft aangegeven dat in het algemeen tolerantie ten aanzien van geweld in de samen leving daalt en dat dat dus ook voor individuele politiemensen geldt. Ter voorkoming van pro blemen wordt door de politie al veel gedaan; Doe Effe Normaal (project op basisscholen), het steunen van de stichting tegen zinloos geweld (door het dragen van een lieveheersbeestje), bu reau HALT (kinderen krijgen een alternatieve straf ’aangeboden’), nu is het dus de beurt aan maat regelen achteraf. Afslag A4 Zoeterwoude Rijndijk van de Oud Reeuwijkse weg. Op de Tempeldijk veroorzaakte de verdachten een aanrijding waarna de auto uit de bocht vloog. De twee inzittenden gingen er te voet vandoor. De politie die kor te tijd later arriveerde begon een speurtocht naar de verdachten met behulp van speurhonden. Deze raakten het spoor bijster. Een helicopter werd ingezet, maar ook dit mocht niet baten. De vluchtauto bleek te zijn gesto len in Voorschoten. In de wagen werden voorwerpen gevonden die afkomstig waren uit het be drijf in Zevenhuizen. Door Maaike Thüss WADDINXVEEN - Mede naar aanleiding van een vechtpartij tussen politie en burgers afgelopen zaterdagavond, heeft het district Hollands- Midden besloten strenger op te treden als geweld tegen de politie wordt gebruikt. ZEVENHUIZEN/REEUWIJK - De politie heeft vergeefs geprobeerd de daders van een diefstal uit een bedrijf aan de Knibbelweg in Ze venhuizen proberen aan te hou den. In de nacht van zaterdag op zondag ging in het bedrijf rond 4.30 uur het alarm af. Toen de politie ter plaatse kwam, werd een auto gezien. Deze reed met hoge snelheid naar de A20 in de richting van Gouda. De politie zette de achtervolging in. Bij de Goudse poort haakten po litiemensen uit Gouda aan. De verdachten namen de afslag Reeuwijk en reden in de richting ixyeen, Zevenhuizen en Moerkapelle WADDINXVEEN - De Stichting Vrienden van de Koninklijke Mari ne roept ex-opvarenden van een van onderstaande schepen op zich te melden in verband met het or ganiseren van een reünie: Hr.Ms. Johan Maurits van Nassaue - 28 april MK Adam; Hr.Ms. Drenthe - 22 september MK Adam; Hr.Ms. Tromp F801Hr.Ms. de Ruyter F806 - 13 oktober MK Adam; Mijn envegers van de Dokkum-klasse en alle stalen mijnenvegers van voor 1950 - 6 november Den Helder; Kleine vaartuigendienst - nog na der te bepalen. Opgave bij Stichting Vrienden van de Koninklijke Mari ne, Postbus 816, 2800 AV Gouda, tel. 0182-511481 b.g.g 0182- 534586. Het betreft de gehele vaar periode van de schepen. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182-63 03 52, Telefax 0182- 63 26 33. WADDINXVEEN - De Stichting Waddinxveens Welzijnswerk heeft bij de gemeente Waddinx veen een vergunning aange vraagd om bij langdurige vorst perioden het evenemententer rein aan de Dreef te veranderen in een landijsbaan. De heer Kor- ving, teamleider van de SWW: ‘Elke keer als het vriest, vraag ik me af waarom het evenemen tenterrein niet wordt onderges poten om erop te schaatsen1. Het is in veel opzichten ideaal, maar het is vooral hartstikke veilig omdat je niet door het ijs kunt zakken. Nu ben ik zelf niet zo’n schaatsliefhebber, maar in Den Haag bijvoorbeeld spoot de gemeente dergelijke plekjes al tijd onder als service voor de bewoners. Twee jaar geleden viel het me op dat bij strenge vorst de Petteplas vaak nog veel te gevaarlijk was. Toen er dit jaar een vroege vorstperiode aanbrak heb ik links en rechts eens geroepen dat ik wel zo’n schaatsbaan wil. Toen deze wens in de krant ver scheen, werd ik meteen gebeld door de voorzitter van de Schaatsvereniging ’de Gouwe Streek’, de heer Rehorst, met de De vechtpartij tussen politie en burgers ontstond aan de Kerk- weg-Oost in Waddinxveen. Vier jongens vernielden zaterdag avond rond 23.30 uur de ruiten van een woning aan de Heem- raadsingel. Ook werd daar een 22-jarige man met een honkbal knuppel mishandeld. Aanleiding was een ruzie over geld. Na de mishandeling en de vernielingen stapte het viertal in een witte au to. De gealarmeerde politie stelde een onderzoek in en hield op de Kerkweg-Oost de auto met de inzittenden aan. Datzinde de ver dachten niet. Samen met twee fa milieleden keerden zij zich tegen de zes politiemensen die hen aan hielden. Tijdens de vechtpartij raakten enkele politiemensen ge wond. Een van hen moest per ambulance naar het ziekenhuis worden vervoerd met hoofdlet sel, maar kon na behandeling weer naar huis. De woede van de zes personen richtte zich naast op de politiemensen ook op de su rvei I lan cewagens. De dienders moest hulp inroe pen van andere agenten in de re- gio. In totaal waren twintig poli tieagenten ter plaatse toen de zes werden aangehouden. De ge weldplegers komen allen uit Waddinxveen; een echtpaar van 52 en 49 jaar met hun twee zo nen van 20 en 23 jaar en twee vrienden van 17 en 20 jaar oud. Vier van de verdachten zijn in af wachting van een bezoek aan de rechter in vrijheid gesteld, twee van hen zitten nog vast. De politie van Hollands-Midden, waaronder ook Waddinxveen valt, heeft naar aanleiding van de vechtpartij in een spoedbijeen- komst verder overleg gevoerd over de aanpak van daders van geweld tegen politieagenten. De vechtpartij was dus niet de di recte aanleiding (dat was geweld tegen de politie elders in het dis trict tijdens oud en nieuw) maar de gebeurtenissen in Waddinx- geserveerd dat uit vier gangen bestaat. Afhankelijk van het the ma is er een gastspreker die een en ander uit de doeken doet over het thema of er is een gast kok(in) in de keuken. Het eerste thema van het jaar is het afscheid van het wildseizoen. Een wildkenner houdt een lezing en een jager voert een muziek stuk uit op een waldhoorn. De avond vindt plaats op donderdag 21 januari. Ómdat de animo zo groot is, is de avond al volge boekt, vandaar dat de avond er na, vrijdag 22 januari de speciale wildavond wordt herhaald. Op 25 februari organiseert ’t Baarsje een kunstavond met medwerking van een kunstken ner, op 25 maart is er een Thai se gastkokkin aanwezig en op 29 april is het thema asperges, in mei is de witte wijn aan de beurt en een kreeftavond op 24 juni sluit het eerste halfjaar van de thema-avonden af. Per thema-avond wordt er een vier gangenmenu geserveerdvan ongeveer ƒ75,-, reserveren is aanbevolen 0182-394460. mededeling dat zij ook al jaren een landschaatsbaan willen in Waddinxveen. Zij willen liever een grotere baan zodat ze ook wedstrijden kunnen houden, maar om te ’krabbelen’ is het evenemententerrein natuurlijk prima geschikt. We zijn meteen om de tafel gaan zitten om het plan verder uit te werken. Dat gesprek heeft gere sulteerd in een vergunningaan vraag. Er moet nog wel het een en ander worden geregeld, maar ik ga er vanuit dat zaken lopende opgelost moeten worden, an ders komt er nooit een gelegen heid om te schaatsen in Wad dinxveen. Er moet bijvoorbeeld stroom komen voor de verlich ting ’s avonds. Dat regelen we met een generator of zo, bedrij ven genoeg in Waddinxveen waar we die kunnen huren of le nen. Daar hoeven de kinderen die overdag schaatsen toch niet op te wachten? De gemeente heeft inmiddels gereageerd met de wens om een aantal prakti sche zaken te bespreken, maar ik zou geen reden weten om hiervoor geen vergunning te verstrekken, aldus de heer Kor- ving. Het nominale deel van de ziekenfondspremie is verhoogd. Dat is bekend. Maar de nominale premie van Zorg en Zekerheid blijft de laagste van Nederland. Ook profiteren? Stap nog vóór 1 maart aanstaande over. Meer informatie? Bel: (071) 5 357 575 (tijdens kantooruren). Dat wil toch iedereen WADDINXVEEN - Op woens dag 13 januari is ingebroken in een woning aan de Mozartlaan in Waddinxveen. Een bovenlicht is opengebroken en een raam ge forceerd. In de woning zijn diver se vertrekken doorzocht. Uit de woning worden een aantal cd’s, een fototoestel en papieren ver mist. Op 16 januari is een inbraak gepleegd in een woning aan de Peuleyen te Waddinxveen. Een raam bij de achterdeur werd ge forceerd en de woning werd doorzocht. De buit bestond uit een videorecorder. Op 16 januari is ingebroken in een woning aan de Jan Dorre- kenskade-Oost. Het slot van de achterdeur werd geforceerd en diverse kamers werden door zocht. De buit bestond uit een geldbedrag, een creditcard, GSM- telefoon en een rijbewijs. De technische recherche van de politie stelt in beide woningen een uitgebreid sporenonderzoek in. WADDINXVEEN - Daam Scharloo, eigenaar van Restau rant 't Baarsje aan de Zwarte- weg in Waddinxveen is met zijn restaurant genomineerd voor de toekenning van het predikaat beste restaurant van de Table a la Francaise. De organisatie Table a La Fran caise geeft een gids uit waarin in formatie is te vinden voor de Nederlandse toerist die in Frankrijk lekker wil eten, maar ook voor iedereen die in eigen land culinair willen genieten van de Franse keuken. Omdat Scharloo is genomi neerd, is hem het eerste exem plaar van de uitgave overhandigd op de Horecava (de horeca- beurs in Amsterdam). De gids telt 217 pagina’s met in formatie over aangesloten res taurants, over wijn, Franse kaas, culturele en toeristiche attrac ties en lekkere betaalbare gas tronomische stekjes in Frankrijk. Er is nog meer nieuws te ver melden over ’t Baarsje: op de laatste donderdag van elke maand staat het restaurant voortaan in het teken van een smakelijk thema. Speciaal voor deze avonden wordt een menu Bij ons te koop t/m maandag 25 januari voor de trekking van dinsdag 26 januari. WADDINXVEEN - In verband met onderhoud aan de drukpers, sluit de advertentieafdeling op dinsdagmorgen om 9.00 uur in week 4 en 5. Daarom verzoeken wij u advertentiemateriaal vóór deze tijd in te leveren. voor addinxM oplage 14.500 exemplaren IC» 4. Tj1"- 111 Eigenaar Edwin van den Haak van I Fiori en een zijn medewerkers Corine Krijgsman. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Vrijdagmid dag I5 februari gaf wethouder Holsteijn het startschot voor de opening van het school- en speelplein de Schoolhof. De Schoolhof is het opnieuw inge richte schoolpein van de Gere formeerde basisschool De Leilin de, gelegen aan de Lindengaarde in de wijk Groenswaard 2. Twee jaar geleden werd het plan voor de Schoolhof ontworpen en met de hulp van kinderen, ou ders, sponsors en bedrijven kwam de Schoolhof tot het mooie speelplein wat het nu ge worden is. Ook de buurtbewoners, zo ver telde Wilma Luhoff van de schoolhofcommissie, zijn bij de aanleg betrokken en konden ook hun zegje doen over de te plaat sen speeltoestellen. Immers ook hun kinderen mogen van deze toestellen gebruik maken. De regen en kou konden de pret niet drukken toen de leerlingen van De Leilinde onder het zingen van een speciaal voor deze feest dag ingestudeerd lied een wolk van witte ballonnetjes de lucht in lieten gaan. De Leilinde is een streekschool waar ongeveer I80 leerlingen uit W T -** via gt 7; v

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1999 | | pagina 1