Lucht in huis Open dag voor jonge schilders Regiomannenkoor Die Gouwe Sanghers gaat met nieuw imago de boer op blijft gezond door ventilatie I trekt meer bezoekers Jeugddisco De Paddestoel Belgisch kampioen te sterk voor Nesselande Jubileum voor NCVB Waddinxveen Prijswinnaars EURO-prijsvraag Diefstal uit woningen Bingo in De Paddestoel Kindertheater met Aad de piraat Steunpunt mantelzorg organiseert bijeenkomst Gladheid oorzaak van aanrijding Klaverjassen in Café Sport Klaverjassen in de Boog Jeugdbingo Uitverkoop in de Wereldwinkel WOENSDAG 20 JANUARI 1999 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 21 Competitie V. Ia V.l.n.r.: Prijswinnaars Swen van den Berg, Jafeth Bekx en Birgit Bosloper, Diana Rook van ABN AMRO. (Foto: ABN AMRO-Waddinxveen). EURO-biljet en win een EUROstyle-reke- ning met tien EURO of een EURO-shirt. Bij inlevering van een ontwerp ontving ieder een een EURO-schoolpakket, bestaande uit een pen, potlood, kladblok en stickers van de EURO. Maar liefst I00 kinderen gaven gehoor aan de oproep: Ontwerp je eigen EURO-biljet. Daaruit werden de drie prijs winnaars Jafeth, Birgit en Swen gekozen. Al le drie ontvingen zij een EURO-shirt en voor Swen bovendien een EURO-style-re- kening geopend, waarop de ABN AMRO de eerste inleg van tien EURO stortte. Voor hen geldt dus ook: de EURO, jouw zaak. REGIO - Zorgt u voor een fa milielid, vriend of kennis met een ziekte of handicap? Dan bent u mantelzorgen. Het steunpunt Mantelzorg organi seert op dinsdagochtend aan de Spoorstraat 2 een bijeen komst voor mantelzorgers van ME-patiënten. Ongeveer één op de tien mensen heeft ME, een chronisch vermoeidheids- yndroom. De meesten worden bijgestaan door familieleden, kinderen en partners die voor hen zorgen. Deze zorg wordt soms als zeer zwaar ervaren. Mantelzorgers hebben tijd no dig om met ziekte in de nabije omgeving te leren leven. Ze kunnen te maken krijgen met dezelfde emoties als de per soon die ziek is: woede, ver driet en onmacht. Te vaak komt het proces van de eigen verwerking in de knel, omdat men immers te druk bezig is met de zieke partner of vi- rend(in). Het steunpunt wil op deze ochtend gelegenheid geven om van lotgenoten te horen hoe zij met deze zaken omgaan. Men sen krijgen tips in het omgaan met veranderingen binnen de relatie wanneer een partner of familielid ziek wordt. Mensen die de bijeenkomst willen bijwonen, kunnen te recht bij Steunpunt Mantelzorg Gouda, telefoon: 0182-594658. Ook kunnen zij even binnenlo pen in de Thuiszorgwinkel-Me- ditheek aan de Boelekade I, te Gouda. (NCVB) werd opgericht. Mo menteel telt de afdeling ca. 70 leden. De viering begint ’s mid dags om 5 uur. Allereerst kun nen de leden elkaar feliciteren met deze verjaardag. Vervol gens is er een koud buffet. Het gevarieerde avondprogramma begint om 19.45 uur. Zaterdag de uitwedstrijd in Nij megen tegen Ster Vakanties/Vo- CaSa. WADDINXVEEN - De afdeling Waddinxveen van de Neder landse Christen Vrouwen Bond (NCVB) viert woensdag 27 ja nuari haar 50 jarig jubileum. Deze maand is het 50 jaar gele den dat de afdeling Waddinx veen van de Nederlandse Christen Vrouwen Bond Vrijdagavond was de heen-wed- strijd in Apeldoorn tegen Piet Zoomers/D gepland. Werd vorige week zaterdag vol gens het oude systeem de Apel- doorners overwonnen met 3-2 na een bijna drie uur durende spannende strijd. Via het nieuwe RPS kon Piet Zoomers via de setstanden 25-20/25-18/25-20 de wedstrijd met 3-0 beslissen. ZEVENHUIZEN - Zaterdag 23 ja nuari komt in dorpshuis Swanla te Zevenhuizen het kindertheater Pop-up met de voorstelling Help, ik zit op een eiland. Aad de piraat (nou ja, piraat) strandt door een schipbreuk op een eiland. Alles wat aanspoelt gebruikt hij als bouwmateriaal om van het eiland af te komen. Ach ja, soms zit het wat tegen en soms.... Met een beetje hulp lukt het vast wel. Het is een voorstleling voor kinderen van 5 t/m 10 jaar, het begint om 14.00 uur en de toegang is ƒ5,50. WADDINXVEEN - In de nacht van I3 op I4 januari I999 is er in gebroken in een woning aan de Schuberthof te Waddinxveen. Een raam van de woning werd gefor ceerd en de gehele woning werd doorzocht De buit bestond uit twee leren jassen en een klein geld bedrag. Op I4 januari I999 tussen 16.00 en 18.30 uur is er een inbraak ge pleegd in een woning aan de Ernst Casimirlaan te Waddinxveen. Een worden. Het maakt allemaal deel uit van een plan van aanpak waarmee de toekomst zeker gesteld moet worden. ‘Op dit moment zit ons koor vrij stabiel op een leden tal dat schommelt rond de 74. Daar zijn we op zich best tevreden mee, maar het probleem is dat een aan tal leden op gevorderde leeftijd is gekomen", vertelt voorzitter L. Verweij. 'Het zijn mensen die nog steeds enthousiast de repeti ties bezoeken maar niet meer in staat zijn aan concer ten deel te nemen. Dat betekent dat ons koor tijdens concerten een stukje kwaliteit in moet leveren. Daar om gaan we opnieuw leden werven, niet omdat we zo graag een heel groot koor willen worden maar om ge noeg kwaliteit te hebben voor concerten en ook een stukje continuïteit voor de toekomst.' De Gouwe Sanghers zijn niet alléén een mannenkoor, het is ook een vriendenclub met een hoog sociaal ge halte. Na de repetities (in de aula van de school aan de Zijde) blijft vrijwel iedereen nog een poosje na voor de gezelligheid. Het koor doet graag mee aan concer ten en tijdens de uitstapjes gaan de vrouwen ook mee. Volgens Verweij en Van Aalst zijn dat ook belangrijke aspecten waarmee het koor aan de weg wil timmeren. Voor het werven van leden richt het koor zich op de groep van ongeveer 40 tot 45 jaar. Jonger of ouder mag natuurlijk ook. Het is de groep mannen van wie velen het dan wat rustiger krijgen, ze stoppen bijvoor- WADDINXVEEN/BOSKOOP - ’Een nieuwe huisstijl, een nieuw, modern en kleurrijk logo en een nieuw imago’. Daarmee gaat het regiomannenkoor Die Gou we Sanghers het volgende millennium in. Zich nadruk kelijk presenterend als een. 'anders dan andere' koor. Het mannenkoor heeft gekozen voor een moderne aanpak en laat zich daarbij assisteren door een profes sionele PR-man. Hoewel van oorsprong Boskoops is het koor Die Gouwe Sanghers al jaren een streekmannenkoor. Veel leden komen uit Waddinxveen en andere plaatsen in de omgeving. Het woordje streek is nu vervangen door ’regio’. ‘Omdat de regio meer omvattend is dan streek', legt PR-man Fred van Aalst uit. Van Aalst (55) is bestuurslid van het Koninklijk Zangers Verbond ge west Zuid-Holland. Hij schreef enige tijd geleden een rapport over de zorgwekkende ontwikkeling bij koren door vergrijzing, vermindering van subsidiemogelijkhe den en afkalving van het verenigingsleven. Zijn aanbe veling was het imago van koren te verbeteren, actief de media te benaderen en sponsors te zoeken. Nu staat hij Die Gouwe Sanghers met raad en daad bij. Het mannenkoor gaat zich komende tijd duidelijker profileren als een algemeen, niet kerkelijk gebonden koor. Met een soms verrassend repertoire dat sterk afwijkt van veel kerkkoren. Gebleken is dat Die Gou we Sanghers daarmee een groot publiek aanspreken terwijl ook de presentatie een stukje vlotter moet WADDINXVEEN - De maande lijkse jeugddisco, georganiseerd door wijk- en speeltuinvereni ging De Paddestoel van afgelo pen vrijdag was een groot suc ces. Steeds meer Waddinxveen- se jongeren vinden weer de weg naar het wijkgebouw aan de Lijs terbesstraat in de Bomenwijk, beter bekend als De Sniep. Er is een nieuwe generatie jeugd die de doelgroep is van deze dis co. Bezoekers die afgelopen ja ren kwamen en de disco van De Paddestoel in grote getalen be zochten zijn nu te oud geworden voor deze disco. Na ietwat tegenvallende bezoe kersaantallen aan het begin van het seizoen klimmen de bezoe kersaantallen weer rap omhoog. Dit komt doordat de jeugd die aan het begin van het seizoen voor het eerste op de disco in De Paddestoel kwam, steeds meer vriendjes en vriendinnetjes meenemen. De disc-jockey’s in De Padde stoel, met dj Ed van de Wad- dinxveense Drive-in-discotheek The Flying Dutchman al jaren als raam van de achterdeur werd ge forceerd waarna de deur kon wor den geopend. Alle kasten in de ge hele woning werden doorzocht. Zowel de televisie als de videore corder werden uit de kast gehaald en klaargezet. Mogelijk is de dader gestoord en zonder buit vertrok ken. Het is nog niet bekend of de inbrekers nog andere goederen hebben meegenomen. De techni sche recerche van de politie stelt een sporenonderzoek in. WADDINXVEEN - Vrijdag 22 ja nuari is er weer een bingo bij Wijk- en Speeltuinvereniging De Paddestoel aan de Lijsterbes straat, met leuke prijzen. We spe len ook een geldronde. De entree is gratis. Aanvang 20.00 uur. Leef tijd 12 jaar en ouder. die elk een onderdeel van de invoering van de EURO behandelen. Iedere module be slaat ongeveer tien minuten, zodat de leer krachten geheel naar eigen indeling de stof kunnen behandelen. De reacties waren groot; 22 lespakketten werden aangevraagd en door ABN AMRO aan de scholen ter beschikking gesteld. Vele scholen vroegen meerdere pakketten aan om ook andere klassen hiervoer te kunnen onderwijzen. Het is tenslotte een zaak die iedereen aan gaat. Om de kinderen ook zelf actief met de EURO te laten omgaan, schreef ABN AM RO een prijsvraag uit: Ontwerp je eigen WADDINXVEEN - Isolatie in huis bespaart veel energie en is een belangrijk wapen in de ’strijd’ tegen tocht. Maar een te ver doorgevoerde isolatie werkt een ander probleem in de hand; vocht. Een gemiddeld huishouden (2,5 personen) pro duceert per dag ongeveer tien liter vocht. Als dit niet weg kan doordat alle kieren en gaten zijn afgesloten, ontstaat er con dens. Alleen door regelmatig te ventileren blijft de lucht in huis droog en gezond. beeld met sporten en houden tijd over. 'We horen zo vaak van vrouwen dat hun man best een goede zangstem heeft, maar het kost zoveel moei te ze over die drempel te krijgen’, weten Verweij en Van Aalst. Veel van deze mensen hebben toch een ver keerd idee van een koor, daarom is het zo belangrijk aan een ander imago te gaan werken. Dat gaat het re giomannenkoor met een veelomvattend programma. Zo worden bijvoorbeeld op 24 april in het centrum van Boskoop twee straatconcertjes gegeven. Gewoon in vrijetijdskleding als ware het openbare repetities. Bij die gelegenheid worden ook informatieve folders uit gedeeld onder het publiek. Ook werken Die Gouwe Sanghers mee aan een groot schalig mannenkoorfestival op 5 juni in Gouda, waar 26 koren te beluisteren zijn in vier kerkgebouwen. Het koor zal zich verder manifesteren op de braderie en tijdens een kerstconcert. Steeds met als duidelijk doel een nieuwe presentatie en een nieuw imago om de drempel voor zanglustige mannen zo laag mogelijk te houden. Wie belangstelling heeft kan op een repetitieavond, 's maandags van 20.00 tot 22.00 uur in de aula van het AOC De Groene Zijde in Boskoop kennis maken. Voor informatie kan contact opgenomen worden met het secretariaat, H. Bosman (0172-215230), PR-man F. van Aalst (010-5218905) of voorzitter L. Verweij (0182-612623). WADDINXVEEN - Door de gladheid van begin vorige week heeft in Waddinxveen één aanrij ding plaatsgevonden. Op de mo- zartlaan remde een 25-jarige vrouw uit Zevenhuizen voor een bocht. Een 33-jarige Waddinx- veense automobilist gleed met zijn wagen tegen haar aan. Geen van beide was gewond. winkels produkten verkopen, be horen twintig tot de allerarmsten van de wereld. Een goede reden om met eerlijke handel te helpen om betere levensomstandigheden te bevorderen. De producenten van de Wereldwinkels worden goed betaald voor hun produkten en arbeid. Hun kinderen hebben daarom te eten en kunnen naar school. Ook op het milieu wordt goed gelet. Er zijn alleen biologi sche- en milieuvriendelijke levens middelen in de Wereldwinkel. WADDINXVEEN - De vestiging van de SVS-vakopleiding schilde ren en stukadoren aan de Es- doornlaan in Waddinxveen doet vrijdag 5 februari van acht tot vier uur enthousiast mee aan de jaar lijkse landelijke open dag. Onder het motto 'Wij zoeken: de nieuwe verfraaiers m/v van Ne derland' wordt op die dag het werken en leren voor een beroep in het schilders- en stukadoorsbe- drijf gepromoot. Schoolverlaters, hun ouders, werkzoekenden, de canen, beroepskeuze-adviseurs en belangstellenden uit het be drijfsleven kunnen vrijdag 5 febru ari in het Gouwedorp en op 20 andere plaatsen in het land te recht om zich een beeld hiervan te vormen. De open dag is een gezamenlijk initiatief van het Op leidingscentrum SVS (waarvan het hoofdkantoor aan de Limaweg in Waddinxveen staat), de Samen werkingsverbanden Praktijkoplei- WADDINXVEEN - Op maandag 25 januari organiseert biljartver eniging Sportvrienden de vijfde in de reeks van acht klaverjasavon- den van het seizoen 1998/1999. Ook is er een sjoelcompetitie voor de niet-kaarters. De avond begint om 20.00 uur in café Sport aan de Kerkstraat 11 te Wad dinxveen. ding Schilderen (SPOS) en Stu kadoren (SPS), de Regionale Op leidingscommissies en een aantal scholen. In de praktijkleerwerk- plaatsen van de samenwerkings verbanden kunnen de bezoekers zich uitgebreid laten informeren over de beroepsmogelijkheden in het schilders- en stukadoorsbe- drijf. Instructeurs geven een per soonlijke toelichting op de be roeps- en opleidingsmogelijkhe den. Jonge vaklieden in opleiding tonen verschillende onderdelen van het beroep in de vorm van demonstraties schilderen en be hangen, het zetten van glas, het stukadoren van een wand en het trekken van lijstwerk. Ook vertellen zij over hun erva ringen in de opleiding en over wat zij in de toekomst in het vak wil len bereiken. In sommige praktij- kleerwerkplaatsen kan de bezoe ker zelf de kwast of de spaan han teren. WADDINXVEEN - Op vrijdag 22 januari aanstaande is er weer koppelklaverjassen in buurtcen trum 'de Boog’. De aanvang is 20.30 uur. De zaal gaat open om 19.30 uur. Het inschrijfgeld is 10,- per koppel. Het eerste kop je koffie is gratis. Iedereen is van harte welkom in de C. Huygens- laan 2. ZEVENHUIZEN - De eerste Champions League wedstrijd van Nesselande in het dorpshuis Swanla tegen de Belgisch kam pioen Noliko Maaseik, werd door Maaseik met 3-0 gewonnen via de setstanden: 16-25/19-25/15-25. Deze wedstrijd werd, gezien de setstanden, volgens de nieuwe puntentelling gespeeld en waren ook de andere nieuwe spelregels van kracht in deze Champions League wedstrijd. De volgende wedstrijd in de Champions League is op donder dag 2I januari in Espinho (Portu gal) tegen Esphinho. Koken, wassen en douchen zor gen dagelijks voor veel vocht in de woning. De hoge luchtvochtig heid die hierdoor ontstaat, draagt bij tot een klimaat waarin schim mels en huisstofmijt goed gedijen. Vooral astmapatiënten en men sen die allergisch zijn, ondervin den hier direct de nadelen van. Andere gezondheidsklachten die met vocht in huis te maken kun nen hebben zijn hoesten, be nauwdheid, hoofdpijn en een pie pende ademhaling. Alleen door het regelmatig ventileren kan het vocht ontsnappen en blijft de kwaliteit van de lucht in huis op peil. Er bestaan nogal wat misverstan den over wat ventileren eigenlijk is. Een kwartiertje het slaapka merraam openzetten dat heet luchten. Ramen en deuren een tijdje tegen elkaar openzetten dat heet spuien. Ventileren daarente gen is een proces waarin verse lucht continu de woning binnen komt. In een vertrek waar steeds men sen aanwezig zijn (bijvoorbeeld de woonkamer) moet minstens een keer per twee uur de lucht wor den ververst. Dit kan door middel van een klepraampje of een venti- latierooster open te zetten. Als er wordt gerookt moet frequen ter worden geventileerd dan om de twee uur. Luchtverversing door middel van luchten, zoals vaak in de slaapkamer wordt ge daan, volstaat met een half uur. Vaak laten bewoners de hele dag het slaapkamerraam openstaan hoewel dit zinloos is omdat er meer warmte verloren gaat dan nodig is. Niet alleen de afvoer van vocht is een belangrijk aspect in de venti latie, ook stof, stank, sigaretten rook en voor de gezondheid schadelijke gassen moeten weg kunnen. Daarnaast speelt de toe voer van zuurstof een belangrijke rol in de ventilatie. Deze zuur- stoftoevoer is noodzakelijk om- WADDINXVEEN - Door de Stichting Wijkwerk De Zuidplas wordt op vrijdagavond 22 januari een jeugdbingo georganiseerd. Deze activiteit is bedoeld voor de jeugd van I0 tot en met I5 jaar. Er worden 5 rondes gespeeld van I,- per kaartje. Verder is er een Superronde waarvoor het kaartje 2,- per stuk kost. Er zijn veel leuke prijzen te winnen. De avond begint om I9.30 en duurt tot 2I.3O uur, maar de zaal is al om 19.00 uur open. WADDINXVEEN - Na alle feestelijkheden rond Kerst en Oud Nieuw, was het bij de ABN AMRO Bank op woensdag 6 januari weer raak. Toen vond namelijk de prijsuit reiking plaats van de EURO-prijsvraag. Jaf eth Bekx, Birgit Bosloper en Swen van den Berg waren de prijswinnaars. Al in oktober 1998 heeft ABN AMRO alle Waddinxveense scholen benaderd met de vraag of zij een gratis EURO-lespakket wil den ontvangen. Het lespakket, dat geschikt is voor de hoogste klassen van het basis- en de laagste klassen van het voortgezet on derwijs, bestaat uit ongeveer 20 lesmodulen WADDINXVEEN - In de Wereld winkel is het tot eind januari uit verkoop, maar er is ook al weer nieuwe, mooie kunstnijverheid, door twee vrijwilligers bij de Fair Trade Organisatie in Culemborg uitgekozen en meegebracht. Bijvoorbeeld een eeuwigdurende olifantenkalender van hout, allerlei beeldjes van zeepsteen. Ook kin deren kunnen in de Wereldwinkel kopen, want voor elke beurs is er wel iets te vinden. Van de ruim veertig landen waarvan Wereld- vaste dj, draaien iedere maand op de derde vrijdag van de maand de muziek die de jeugd wil horen. De muziek bestaat voornamelijk uit top-40 muziek, zowel Engels als Nederlandstalig en af en toe een house-plaatje. Dit slaat ook weer aan bij de nieuwe bezoe kers van de disco in De Padde stoel. Omdat de disco van afgelopen vrijdag zo’n -succes was, wordt er op vrijdag 29 januari een ex tra disco-avond gehouden voor de Waddinxveense jeugd van 9 t/m I4 jaar. Ook dan is dj Ed van The Flying Dutchman weer van de partij en zal hij weer de allerbeste muziek draaien. De entree is ook deze keer maar ƒ1,50. De disco be gint om 19.15 uur en is om on geveer 21.30 uur afgelopen. De bezoekers van de disco krij gen bij de ingang ook nog een gratis lot waarmee de cd-single die op dat moment op nummr I staat gewonnen kan worden. Deze keer wordt er ook nog een troostprijs verloot. dat onze longen en de verbran- dingstoestellen (kachel en geiser) in huis dit nodig hebben. Vaak wordt gedacht dat ventilatie een grote bron is van warmtever lies. Gemiddeld gebruikt een huishou den in Nederland ongeveer 2000m3, waarvan 400m3 voor warm water en de rest voor ver warming. Het opwarmen van een goed geventileerde woning kost ongeveer 400m3 gas per jaar, wat neerkomt op ongeveer 15 tot 20 per maand. Dit is 25 procent van de totale verwarmingskosten. Gesteld kan worden dat slecht ventileren op den duur leidt tot hogere stookkosten, omdat het verwarmen van een woning met een hoge luchtvochtigheid duur der is dan het verwarmen van een droge woning. Warmteverlies verloopt vooral door de ramen, de muren en het dak (de con structie). Meer informatie kan worden ver kregen bij de Nederlandse Woonbond: 020-5517755 (op werkdagen van 10.00 tot 13.00 uur en op dinsdagavond van 18.30 tot 20.00 uur).

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1999 | | pagina 21