R MvANKLASSE bankstellen k?isbe5Xgï> IDEJO KEUKENS EN BADKAMERS UIT EIGEN FABRIEK: ÉÉN EN AL Maf I FWnWBNIEUW BIJ IDEJO 'n Keukens met een 1.351 KOOP Hoogheemraadschap van Schieland DONDERDAG VRIJDAG KOOPAVOND BV •N u moet nu LANGSKOMEN 2«»AT U N00IT PROf'W VAN 84,4% KORTING aarzel niet langer EN KOM NAAR DEZE mega meubelshow «rtlt* «R O' —UKENS VOOR DE HALVE PRIJS 3 GK/WvW - WOENSDAG 20 JANUARI 1999 PAGINA 22 DEFINITIEVE VERGUNNING Hoogheemraadschap, van Schieland t TIENDWEG 45 (INDUSTRIETERR. TIENDWEG) KRIMPEN A/D LEK 0180 - 510144 WOENSDAG 20, DONDERDAG 21, VRIJDAG 22 EN ZATERDAG 23 JANUARI L L c BEKENDMAKING DE LAATSTE TRENDS, DE NIEUWSTE MODELLEN EN DE MOOISTE KLEURENCOMBINATIES INFORMATIE TEL: 010 - 4537 322 0,00% Bekendmaking vergunning Rijnlands Keur 1249.- Bekendmaking definitieve wijzigingsbeschikking Wet verontreiniging oppervlaktewateren Voorschoten Leidschendam Leiderdorp Waddinxveen Voorschoten Leidschendam Leiderdorp Waddinxveen VERSNELDE EENMALIGE VOORRAAD-SANERING TIJDENS DE DUMPVERKOOP VAN KLASSE BANKSTELLEN. WEGENS INSOLVENTIE DIT IS EEN NOG NOOIT EERDER VERTOONDE MASSALE DUMPVERKOOP EN ZAL DEZE EEUW OOK NIET MEER GEHOUDEN WORDEN LEIDSESTRAATWEG 68 WOERDEN TEL. (0348) 48 35 65 ENKELE AANBIEDINGEN WAARVAN U OP DEZE UNIEKE SHOW PROFITEERT! 3 2 ZITS BANKSTEL VAN ECHT AN ELI N ELED ER NORMALE WINKELPRIJS: 6.000,- NU VOOR 1.995,- 3 2 ZITS BANKSTEL VAN ECHT RUNDLEDER NORMALE WINKELPRIJS: ƒ3.500,- NU VOOR 1.195,- 3 2 ZITS BANKSTEL EIKEN MET KUIPKUSSENS NORMALE WINKELPRIJS: 2.495,- NU VOOR 895,- 3 2 ZITS BANKSTEL MET MODERNE STOF NORMALE WINKELPRIJS: 2.850,- NU VOOR 850,- 2 ZITS BANK LEATHERLOOK NORMALE WINKELPRIJS: 1.000,- NU VOOR 199,- LUXE HOEKBANK IN DIVERSE UITVOERINGEN NORMALE WINKELPRIJS: ƒ2.495,- NU VOOR 699,- VOLDOENDE PARKEERRUIMTE GRATIS KOFFIE MET GEBAK RIJNLAND MAKELAARS. DE REGIOKENNERS. RIJNLAND MAKELAARS. DE REGIOKENNERS. Uw stem over het water V1 draagt verder dan u denkt I 11 I Douche-scherm met douchebak kwartrond Rijnland Bekendmaking definitieve wijzigingsbeschikking Wet verontreiniging oppervlaktewateren I Badmeubel 'Dolfijn' showroommodel Vanaf Schoonhoven I.V.M. EEN AANTAL bedrijfskosten kunnen wij IE niet geheel gratis aan u OVERDOEN 1999 voorlichtingsavond aspirant-kandidaten verkiezingen kom üwgs en laat u OVERTUIGEN- NORMALE OPENINGSTIJDEN: 's maandags gesloten di.-wo. 9.30 - 18.00 uur do.-vr. 9.30 - 21.00 uur za. 9.00 - 17.00 uur formaal 3900.- U HEER AL EEN KEUKEN VOOR 3950.- 1 •i ÉS KEUKENS BADKAMERS «TEGELS ssel nemen! is W Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland, vrijdag koopavond 1000 m’ showroom Maasboulevard 123 Postbus 4059 3006 AB Rotterdam 1 k k r Leiden, 11 januari 1999. Jl Maasboulevard 123 Postbus 4059 3006 AB Rotterdam s Nu Waddinxveen: Kanaalstraat 12, tel: (0182) 612028 Waddinxveen: Kanaalstraat 12, tel: (0182) 612028 Heeft u ruimte voor een woonkeuken? Kom dan onze sfeervolle collectie Oostenrijkse zithoeken bezichtigen. Ook helemaal op maat naar uw wensen. creëren wij eert-?! aan kastruimteiiS Op 15 september 1998 is een aanvraag ingekomen van Hamstra BV, C.v. Dortkroonweg 12 te Waddinxveen voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor het lozen van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater. De vergunning en bijbehorende stukken liggen op de secre tarie van Schieland. Maasboulevard 123 te Rotterdam voor een ieder ter inzage en wel van 22 januari 1999 tot 5 maart 1999 elke werkdag yan 09.00 uur tot 16.00 uur, alsmede van 09.00 uur tot 12.00 uur op de gemeentesecre tarie, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen. Tevens maandag- en vrijdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur en tijdens de ove rige openingsuren in de openbare bibliotheek aan de V.M. Schwerinlaan 1 te Waddinxveen. Desgewenst kan op de secretarie van Schieland een monde linge toelichting op de stukken worden verkregen. Het gemotiveerde beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,2500 EA 's-Gravenhage. De vergunning wordt van kracht met ingang van de dag na het einde van de hiervoor genoemde beroepstermijn tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek is gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de afdeling Emissiebeheer van Schieland, de heer H. Uittenbogaart, telefoonnummer 010 - 4537 322. Bjj besluit van 6 januari 1999 hebben wü de gevraagde ver gunning verleend. Er zijn in de definitieve vergunning geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van de ontwerpver- gunning. Ingevolge artikel 20.1 van de Wet milieubeheer kan binnen zes weken na de dag waarop de vergunning ter inzage is gelegd beroep worden ingesteld bij dê Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State. Dit geldt voor: a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit; b. adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegen heid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit; c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht; d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit. Bedoeld besluit ligt met de daarbij behorende bijlagen vanaf 21 januari tot en met 4 maart 1999 van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur voor een ieder ter inzage bij de afdeling Vergunningen van het Hoog heemraadschap van Rijnland te Leiden, Breestraat 48. Gedurende genoemde termijn kan elke belanghebbende schriftelijk gemotiveerd bezwaar maken tegen dit besluit bij het colle ge van dijkgraaf en hoogheemraden van het Ter inzage De definitieve beschikking W.v.o., de aanvraag met bijlagen, en de overige van belang zijnde stukken liggen van 21 januari tot en met 4 maart 1999 gedürende 6 weken ter inzage. De stukken zijn in te zien bij: - de gemeente Rijnwoude, Frederik van Eedenplein 4 te Hazerswoude, op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur; inzage buiten de kantooruren is mogelijk na telefonische afspraak, tel. (071) 342 82 82; De definitieve beschikking W.v.o. wordt van kracht op 5 maart 1999. De reden voor wijziging van de vergunning voorschriften met betrekking tot het jaarlijks rapporteren van gegevens (artikel 4, leden 4 en 5) en om de drift van bestrijdingsmiddelen te beperken (artikel 3, leden 10 en 11is, dat deze voorschriften verduidelijking behoeven. Dit heeft tot gevolg dat de in artikel 3 en 4 opgenomen lozingsvoorschriften worden aangevuld c.q. gewijzigd. Het voorschrift in artikel 7 is verouderd en wordt geactuali seerd. De overige lozingsvoorschriften blijven onverminderd van kracht. Ter inzage De beschikking ligt van 21 januari tot en met 4 maart 1999 ter inzage bij: - de gemeente Waddinxveen, sector Ruimte en Bouwen, afdeling Milieuzaken, Raadhuis- Deze definitieve wijzigingsbeschikking is ten opzichte van de ontwerpwijzigingsbeschik- king niet gewijzigd. Voor het behandelen van een dergelijk ver zoek moet griffierecht worden betaald. Hoogheemraadschap van Rijnland. Het post adres is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Ook na het indienen van een bezwaarschrift blijft de inhoud van de beschikking van kracht. Beroepsmogelijkheid Gedurende voormelde termijn van 6 weken kan naar aanleiding van de definitieve beschikking daartegen beroep worden inge steld door: a. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de aanvraag en de ontwerpbeschikking; b. degenen die tegen de aanvraag en de ont werpbeschikking bedenkingen hebben inge diend; c. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de aanvraag en de ontwerpbeschikking. Het beroepschrift moet vóór 4 maart 1999 worden ingediend bij de afdeling Bestuurs rechtspraak van de Raad van State, Post bus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet binnen voormelde termijn worden ingediend bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroepsmogelijkheid Gedurende voormelde termijn van 6 weken kan naar aanleiding van de definitieve wijzi gingsbeschikking beroep worden ingesteld door: - de vergunninghouder; - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerpwijzi- gingsbeschikking. Schuifdeuren 5 mm. helder K r veiligheids ei j glas. j.. Douchebak incl. onderstel s en paneel. r Afm. 90 x 90 cm. Kleur wit. Nr. V.31666 Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoog heemraadschap van Rijnland maken hierbij bekend dat zij besloten hebben tot wijziging van de op 8 mei 1996, onder besluit nr. 9510813/V.31666, aan J.J. van Gils te Wad dinxveen, verleende vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewate ren voor het lozen onder voorwaarden van bedrijfsafvalwater, afkomstig van het boom- kwekerijbedrijf, gelegen aan de Henegouwer- weg 117 te Waddinxveen. Het afvalwater wordt geloosd in een watergang in de polder Bloemendaal. plein 1, op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur; voor inzage buiten deze uren kunt u zich wenden tot voornopmde afdeling, tel. (0182) 61 44 33; het Hoogheemraadschap van Rijnland, afd. Vergunningen, Breestraat 48 te Leiden, op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur; voor inzage buiten deze uren na telefonische afspraak met de af deling Vergunningen, tel. (071) 516 82 18 of 516 84 44. Rijniand s NVM Rijniand Wel is het mogelijk, naast het indienen van een bezwaarschrift, de president van de Rechtbank te verzoeken om ten aanzien van een besluit een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek moet worden ingediend bij de: President van de Arrondissementsrecht bank te Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage. Hoogheemraadschap van Waddinxveen - Justus van Effenlaan 30 Vraagprijs 194.500,k.k. Op de Te verdieping gelegen keurig onderhouden 4 kamer- appartement met balkon op het westen en een berging in de onderbouw. Op loopafstand van scholen, winkels en openbaar vervoer. Ind.: afsluitbare centrale hal, trappenhuis, woning entree, hal, toilet, woonkamer v.v. laminaatvloer, badkamer met douche en vaste wastafel, eenvoudige keuken, 3 slaap kamers, met vaste kasten. Bijdrage VvE 240,per maand, inclusief 80,voorschot stookkosten. Aanvaarding in overleg. ■yi cri Gelakte deuren, wastafelblad en luifel van massief merbau hout en een keramische .onderbouw ^Bsss$^Sii,<s:-waskom. Tli-eed 119 cm. «Kleur jasmijn. Waddinxveen - Onderweg 59 Vraagprijs 245.000,k.k. Voormalig dubbel woonhuis aan de rand van Waddinxveen gelegen met vrij uitzicht over landerijen. Op korte afstand van winkelstraat, scholen en openbaar vervoer. Ind.: entree/hal, toilet met fontein, zeer ruime woonkamer met open haard en open trap naar le verd., open keuken met terrasdeuren naar ruime achtertuin. Ie Verd.: ruime overloop met vaste kastenwand, bergruimte, 3 slaapkamers, badkamer met bad en vaste wastafel. Twee stenen bergingen in de achtertuin op het noorden. Woning is grotendeels v.v. hardhouten kozijnen. Verwarming d.m.v. C.V.-combiketel. Bouwjaar ca. 1928. Perceelsopp. 230 m2. Aanvaarding in overleg. Op donderdag 21 januari a.s., om 20.00 uur wordt voor belangstellenden een extra voorlichtingsbijeenkomst gehouden over de waterschapsverkiezingen. U bent van harte welkom om deze avond bij te wonen. Tijdens deze bijeen komst wordt alles over de verkiezingen en in het bijzonder de kandidaatstelling uitgelegd. Natuurlijk is er volop gelegenheid vragen te stellen. De bijeenkomst wordt gehouden in het kantoor van Schieland, Maasboulevard 123, hoek Willem Ruyslaan in Rotterdam, zaal open 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Wij stellen het op prijs als u telefonisch doorgeeft of u deze bijeenkomst wilt bijwonen: telefoon O1O - 4537 273 (mevrouw F. Martens). Via dit telefoonnummer kunt u ook meer informatie over de verkiezingen bij Schieland krijgen. Zij die beroep instellen, kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlo pige voorziening. Dit verzoek moet eveneens vóór het einde van voormelde termijn worden gericht aan: de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Nr. V.33720 Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoog heemraadschap van Rijnland maken hierbij bekend dat bij hen een aanvraag voor een ver gunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (W.v.o.) is binnengeko men van J.C. van Dorp, gevestigd te Hazers- woude-Dorp voor het lozen van bedrijfsafval water, afkomstig van het tuinbouwbedrijf van aanvrager (boomkwekerij met kassen en bui tenteelt), gelegen aan de Burg. Den Hollan- derweg 8 en 9 te Hazerswoude-Dorp, alsmede op een perceel naast Boezemlaan 9 en 13 te Boskoop. De lozingen vinden plaats respectie velijk in een watergang in de Geer- en Buurt- polder en in een watergang in de Voörofsche- polder. Dijkgraaf en hoogheemraden voornoemd hebben besloten de gevraagde lozingsvergun ning onder het stellen van voorschriften te verlenen. De definitieve beschikking W.v.o. is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd. Overeenkomstig de geldende procedure van hoofdstuk 3 (Afd. 3.5) van de Algemene wet bestuursrecht (A.w.b.) wordt thans de defini tieve beschikking W.v.o. bekendgemaakt en ter inzage gelegd. - de gemeente Boskoop, het Raadhuisplein 3, op werkdagen van 09.00 tot 12.15 uur; buiten deze uren is inzage mogelijk na telefonische afspraak met de afd. Bestuurszaken, tel. (0172) 21 95 16; - het Hoogheemraadschap van Rijnland, afd. Vergunningen,. Breestraat 48 te Leiden, op werkdagen tijdens de kantooruren van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur; bui ten voornoemde tijden is inzage mogelijk na telefonische afspraak met de afd. Vergunnin gen, tel. (071) 516 82 18 of 516 82 04; voor nadere informatie kunt u zich wenden tot voornoemde afdeling. M„R I Zij die beroep instellen, kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlo pige voorziening. Dit verzoek moet eveneens vóór laatstgenoemde datum worden gericht aan: de Voorzitter van de afdeling Bestuurs rechtspraak van de Raad van State, Post bus 20019, 2500 EA Den Haag. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Nr. V.33923 Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, maken bekend dat zij bij besluit d.d. 11 januari 1999 nr. 9819072/V.33923 aan Provincie Zuid- H oil a nd District Oost te Alphen aan den Rijn vergunning krachtens keur hebben verleend voor het gedurende het jaar 1999 maken en hebben van werken in boezemwater in het kader van de in het jaar 1999 uit te voeren onderhoudswerken in het district Oost. - nu Breng uw keukenmaten mee! Keukens in alle vormen, maten en stijlen. Zowel rechte als hoekopstellingen. Diverse keukens inclusief apparatuur. JO xi-line U vindt ons ook in de VMRMMu, V«n.f Schoonhov.n

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1999 | | pagina 22