De laagste nominale premie van Nederland? markt morgana slaapkamers Kij\lx\dk Stakingsbereidheid in Waddinxveens onderwijs groot Gezellige carnavalsmiddag voor ouderen in AF-centrum Woning kopen? Ga naar dé woonspecialist! Krentenslof Uniekaas $Lorg en Zekerheid r ALLES VOOR UW OPEL... I I I l MEUBELEN GRAAG TOT KIJKEN? ZIENS! Van Elswijk b.v. i officieel Opel service-dealer Dat wil toch iedereen 1 50% korting... Opnieuw kamermuziek concert in Remonstrantse kerk Computer supplies Aan onze adverteerders koopje Kroes wellicht dijkgraaf WADDINXVEEN Alles voor uw GSM-telefoon HEEMSKERK Cammeraat weg bij Huurman b BURGER Inloopochtend slechthorenden Tweede cursus Sociale Hygiëne Verdachten van vernielingen oudejaarsnacht aangehouden UW TELEVISIEDOKTER 0182-613500 Geen CARWASH k Belangrijke mededeling voor ziekenfondsverzekerden WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Opgeteld de beste! E-mail: info@onderlinge.nl Internet: www.onderlinge.nl ZONDAG ZIJN WIJ GEOPEND VAN 12.00 TOT 17.00 UUR! Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast, enz.. 24 uur service 3 maanden garantie ontvangen? Bel 0182 - 63 03 32 Libertel •KPN •Telfort •telefoonkaarten abonnementen pre-paid Onderlinge Zwammerdam Verzekeringen Telefoon: (0172) 47 71 77 met spijs 450 gram Goudse jong belegen kilogram HOOGENBOEZEMU WINKELCENTRUM ZUIDPLAS ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA'S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) I snelsenrice snabervlce j csssasuirsz) j Software Printers Muizen Joysticks ’Cartridges voor alle merken printers V laagste \laatste VAN DER LINDE MAKELAARSKANTOOR? ■v Autowll snelservice het snelle en persoonlijke adres voor: MMMM addin faxveen. Zevenhuizen en Moerkapelle Weekblad voor Woensdag 27 januari 1999 oplage 14.500 exemplaren Meer dan honderd ouderen vierden alvast carnaval in het Af-centrum. (Foto: Sjaak Noteboom). I Ook gevestigd in: ►Leidschendam ►Leiderdorp ►Voorschoten 5 7,98 1,99 In onze showrooms moderne-, design- en koloniale meubelen. Bij ons slaagt u vast en zeker! APK-KEURINGEN RIJNLAND MAKELAARS. DE R E G IO K E N N E R S ...op veel showroommodellen, boxsprings, matrassen, lattenbodems, dekbedden, kussens, etc, etc... WADDINXVEEN - Als voorproefje op het car navalsfeest werd afgelopen zaterdagmiddag voor Waddinxveense ouderen een carnavalsmiddag gehouden in het Anne Frank centrum. Meer dan honderd feestgangers kwamen op de middag af. De Waddinxveense carnavalsvereni ging De Gouwe Slobbers waren samen met de Katholieke Ouderen Bond verantwoordelijk voor komen doen. De totale schade van de vernielingen ligt tussen de dertig- en vijfendertigduizend gulden. Geprobeerd wordt de schade te verhalen op de jeugdi ge verdachten tegen wie proces verbaal is opgemaakt wegens openlijke geweldpleging. Mo menteel wordt gekeken in hoe verre snelrechtprocedures toe gepast kunnen worden zodat men zo snel mogelijk de zaken kan afhandelen. In de meeste gevallen doet de rechter een uitspraak over de mate van straf, slechts in een enkel geval bestaat wellicht een mogelijk heid om de straf via bureau HALT te laten verlopen. Politievoorlichter Eva Meijerink spreekt zich positief uit over de actie van de politie. „Meestal staan vernielingen niet zo hoog op de opsporingslijst. In dit ge val was echter sprake van een fors aantal vernielingen met een hoog schadebedrag. De inwo ners van Waddinxveen waren redelijk geschokt door het hele de organisatie. Tijdens de middag waren er play- back-optredens van Sugar Lee Hooper en van Jantje Smit. Verder werden natuurlijk carnavals krakers gespeeld door organist Adri van Vliet, maar ook de foxtrot en meezingers verhoogden de feestvreugde. Een optreden van een volks dansgroep maakte het geheel tot een geslaagde carnavalsmiddag. gebeuren. De politie heeft flink geïnvesteerd in de opsporing van deze groep jongeren en met het gewenste resultaat. De jon geren zijn aangehouden en wor den voorgeleid. Vervolgens zal in overleg met de ouders, de jongeren zelf, de gemeente. Jus titie, de Raad voor de Kinderbe- I scherming en de politie van Waddinxveen (met name ook de wijkagenten), gekeken wor den hoe we dergelijke escalaties in de toekomst kunnen voorko men. Volgend jaar hebben we natuurlijk de overgang naar het jaar 2000 en we gaan met alle partijen overleg voeren om te kijken wat de mogelijkheden zijn om dat zo veilig mogelijk te la ten verlopen”, aldus Eva Me ijerink. Voor het overleg dat plaatsvindt zal men het voorval tijdens Oud en Nieuw als voor beeld nemen maar het is de be doeling om allerlei gelegenhe den waarbij vandalisme de kop dreigt op te steken onder de loep te nemen. Aanbiedingen zijn geldig van do. 28 jan t/m za. 30 jan. 1999 ONDERHOUD ALLE MERKEN DESKUNDIG ADVIES WADDINXVEEN - In de Remonstrantse Kerk aan de Zuidkade wordt volgende maand opnieuw een Kamer muziekconcert gegeven, ge organiseerd door de specia le werkgroep van ckv Kre- ater.Donderdag 25 februari om 20.00 uur treedt het aanstormende talent Yoram Ish-Hurwitz op. Deze be gaafde Nederlandse pianist van Israëlische afkomst is zeer veelzijdig, maar vooral een alom geprezen Chopin- vertolker. Hij werd in 1991 als eerste Nederlandse pia nist toegelaten tot de Julliard School in New York. In dit kamermziekconcert speelt hij drie nocturnes van F. Chopin, tien stukken uit ’Romeo en Julia’, opus 75, van S. Prokovjev en ’Schilde rijen van een tentoonstelling’ van M. Moessorgsky. Kaarten kosten vijftien gul den. Houders van een Kre- aterpas, CJP of Pas65 beta len een rijksdaalder minder. Kaarten zijn te bestellen bij het secretariaat van Kreater (0182-)614422 en indien nog voorradig bij de kerk vanaf een half uur voor de aanvang van het concert. VAN BERKESTEUN ■■■■■i WOONCULTUUR Kanaaldijk 44 - Waddinxveen Zuid Telefoon: 0182 - 614 633 Dorpstraat 33 - Waddinxveen Telefoon (0182) 63 08 99 Da s lekker meubelen. Wilhelminakade 48-52 - Waddinxveen Zuid Telefoon: 0182 - 615 066 Het alge meen bestuur van het Water schap Wilck en Wiericke in Wad dinxveen heeft in haar laatste ver gadering besloten meneer ing. C.M. Kroes voor te dragen bij de Provincie Zuuid-Holland voor be noeming als dijkgraaf van het wa terschap. Daarnaast werd besloten dat meneer K. Heinen secrataris-di- recteur wordt van het water schap. Waterschap Wilck en Wiericke is ontstaan uit een fusie tussen de waterschappen Meer en Woude in Zoetermeer (waarvan Kroes dijkgraaf was) en de Gouwelan- den in Alphen aan de Rijn (waar van Heinen secretaris was). De twee hebben meer dan dertig jaar samengewerkt in compag- nonverband. Sinds 1989 was Cammeraat adviseur van het be drijf, Huurman had -en heeft- sa men met zijn zoon de dagelijkse leiding. Dankzij een financiële bijdrage van de gemeente bedraagt het cursusgeld voor vrijwilligers van buurtcentra, speeltuin- en sport verenigingen 80,- (inclusief les materiaal). De kosten voor het examen bedragen 125,-. WADDINXVEEN - Meneer P. Cammeraat en meneer D. Huur man, beiden voor 50 procent ei genaar van handelsconcern Huur man BV., gevestigd aan het Noor- deinde 76 in Waddinxveen, hebben te kennen gegeven dat meneer Cammeraat zich terug trekt uit het bedrijf en dat hij zijn aandelen zal overdragen aan zijn zakenpartner. /AirtnX Coenecoop 387, IKManMO Tel. (0182)6147 14 (nieuw!) Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182-6303 32, Telefax 0182-63 26 33. buurtcentra en verenigingen een aantal vrijwilligers hebben die een dergelijke verklaring bezitten. Na de eerste succesvolle cursus in 1998 biedt de S.W.W. vrijwilli gers opnieuw de mogelijkheid om het diploma te behalen. De cursus wordt gehouden in het Opleidings- centrum Waddinx veen (Zuidplaslaan 19) op dinsdag 23 feb, 2, 9, 16, 23 en 30 maart aanstaande van 19.30 - 22.00 uur. Op dinsdag 6 april en donderdag 17 juni aanstaande wordt het lan delijk examen afgenomen. fAirtnX- Cmmcsm 397, WattramM. 1 Tel. (0182) 61 47 14 Dorpstraat 39 - Waddinxveen Telefoon (0182) 61 22 98 leden een brief gestuurd met daarin de redenen waarom we wilden staken’ vertelt directeur M. Mertens. ‘Die is goed ontvan gen. De leraren van de Papegaai staakten ook. toch is op die school een leraar aanwezig ge weest om buitenlandse kinderen die toch naar school kwamen - kinderen van wie de ouders het niet hadden begrepen- op te van gen. We hebben gestaakt omdat we graag ’normaal’ beloond willen worden; we zijn het zat om altijd maar het laatste wiel aan de wa gen te zijn’. Ook op het Coenecoopcollege werd gestaakt. Ongeveer twee derde van de docenten verscheen niet op school. Evenals voor de rest van Neder land, is het voor de Waddinx veense leraren afwachten wat er uit de CAO-onderhandelingen komt die minister Hermans van Onderwijs afgelopen weekeinde heeft toegezegd. Vooralsnog heb ben de bonden de landelijke sta king, die op 9 februari is gepland, nog niet afgelast. Iv WADDINXVEEN - De jaarwis- seling 1998-1999 staat veel in- I woners van Waddinxveen in het geheugen gegrift. De veront- waardiging was groot toen bleek dat een groep jongeren een spoor van vernielingen had achtergelaten. Vooral bushokjes maar eveneens telefooncellen en een schoolgebouw moesten het ontgelden. De grootschalig heid van de vernielingen was aanleiding tot een diepgaand on derzoek door de politie. In to taal werden achttien jongeren, variërend in leeftijd van 13 tot 18 jaar, als verdachten gehoord over hun betrokkenheid bij de vernielingen. Van hen werden veertien jongeren aangehouden waarvan er inmiddels dertien een bekentenis hebben afgelegd. Tegen de enige ontkennende verdachte zijn door de overige betrokkenen belastende verkla ringen afgelegd. Op dit moment is het onderzoek nog niet hele maal afgesloten en de politie I sluit niet uit dat nog meer aan- WOONSELEKTIE Kanaaldijk 30 - Waddinxveen Zuid Telefoon: 0182 - 632 441 WADDINXVEEN - Op woens dag 3 februari aanstaande houdt de Nederlandse Vereniging voor S\echthorenden, Afdeling Midden- Holland, haar maandelijkse in loopochtend in het Bleuland Zie kenhuis, lokatie St. Jozef (ingang Jan van Beaumonstraat) van 10.00 uur tot 12.00 uur. De NWS behartigt belangen van auditief gehandicapten in Neder land; slechthorenden, doofgewor- denen, Tinnitus-, Méniëre-, en cochleare-implant patiënten. De afdeling Midden-Holland is één van de circa 50 regionale afdelin gen van de NWS. De vertegenwoordigers van de NWS weten - uit eigen ervaring en opleiding - wat het betekent een chronische ziekte of aandoe ning te hebben. Een patiëntenor ganisatie voorziet in de behoefte aan steun, begrip, opvang en een andere kijk op (de omgang met) de aandoening. Óp de inloopoch tend zijn bestuursleden van de NWS aanwezig om u te woord te staan. Er zijn ook gratis brochures beschikbaar over vele aspecten van slechthorendheid en hulpmid delen. De inloopochtenden van de NWS vinden plaats op elke eer ste woensdag van de maand. De eerstvolgende data zijn 3 maart en 7 april. Voor inlichtingen over deze inloopochtenden kunt u te recht bij de Nederlandse Vereni ging voor Slechthorenden, afde ling Midden-Holland, 0182 - 539603 of 0182 - 393721. WADDINXVEEN - In verband met onderhoud aan de drukpers, sluit de advertentieafdeling op dinsdagmorgen om 9.00 uur in week 5. Daarom verzoeken wij u advertentiemateriaal vóór deze tijd in te leveren. Het nominale deel van de ziekenfondspremie is verhoogd. Dat is bekend. Maar de nominale premie van Zorg en Zekerheid blijft de laagste van Nederland. Ook profiteren? Stap nog vóór 1 maart aanstaande over. Meer informatie? Bel: (071) 5 357 575 (tijdens kantooruren). Dat wil toch iedereen >X V (r) Dorpstraat 38, Waddinxveen, 0182 - 61 80 90 's maandags gesloten - donderdag koopavond Zijde 3, Boskoop, 0172 - 21 29 65 ’s maandags gesloten - vrijdag koopavond Internet: www.morgana.com De minister van onderwijs, Her mans, bood de leraren een sala risverhoging van iets meer dan I procent, de bonden vragen 3,5 procent, evenveel als in de mees te bedrijven het geval is. Daar naast wilde de minister de einde jaarsuitkering halveren en een eind maken aan de vergoeding die tot dusver werd gegeven voor ziektékosten. In heel Nederland hebben 78.000 leraren gestaakt omdat dit bod veel te laag was naar hun gevoel. De stakingen hebben tot gevolg gehad dat minister Hermans erin heeft toegestemd weer om de ta fel te gaan zitten met de onder wijsbonden. Op het moment dat deze krant ter perse ging, was nog niet bekend wanneer de ge sprekken gaan plaatsvinden. De stakers uit Waddinxveen moesten zich afgelopen woensdag officieel als staker laten registre ren in Gouda bij de vakbond Ab vaKabo. Een deel van hen ging vervolgens naar een protestmanifestatie in het Feyenoordstadion in Rotter dam, een deel bleef thuis. De leerlingen van de Eben Haë- zerschool, de Reobothschool, de Bethelschool en de Leilinde kre gen afgelopen woensdag gewoon les. Een personeelslid van de Eben Haëzerschhol gaf aan: ‘Wij heb ben een Nederlands Hervormd Christelijk achtergrond. Daarom vinden wij staken geen goed mid del. Kinderen worden er de dupe van en het getuigt volgens ons van ontrouw aan de werkgever. Ook komt door staken de eerbied voor je meerdere in het gedrang. Dat wil niet zeggen dat wij het hier niet eens zijn met de redenen waarom gestaakt wordt. Ook wij vinden de werkdruk te hoog en een betere salariëring nodig’. P.A. van Zomeren, adjunct-direc- teur van de openbare basisschool: Dick Bruna: ‘Twee van de drie lo caties van ons zijn dicht geweest; de locatie aan de Sperwerhoek en aan de Zuidplashof. Ik snap heel goed dat bij een deel van mijn col lega’s heeft gestaakt Als je het mij persoonlijk vraagt is de actie iets te vroeg gekomen. Kijk naar de politie CAO die op het nippertje nog tot stand heeft kunnen ko men vorige week. Dat had in het onderwijs ook gekund misschien. Dat betekent overigens niet dat ik het oneens ben met het staken. Het is een vervelend maar krach tig middel om duidelijk te maken wat de eisen zijn. Het mag mijns inziens alleen worden gebruikt als er niets anders overblijft Bij mij is dat gevoel nog niet overheersend, maar het zou heel goed kunnen zijn dat ik bij volgende acties mee staak. Ik denk niet dat de kinde ren de dupe zijn geworden van de stakingen van afgelopen woens dag. We hebben geluk gehad dat ze in onze provincie op een woensdag waren gepland, de dag dat de kinderen ’s middags vrij zijn. De stof die de kinderen die ochtend hebben gemist is mijns inziens in de rest van het jaar ze ker nog in te halen’. Het personeel van beide locaties van de Theo Thijssenschool, aan de Kerkweg-Oost en de Papegaai in het Asielzoekerscentrum, heeft ook gestaakt ‘We hebben de ou ders van de leerlingen een tijd ge- Waddinxveen: Kanaalstraat 12, tel: (0182) 612 028 WADDINXVEEN - In verband met de gewijzigde Drank- en Ho- recawet organiseert de Stichting Waddinxveens Welzijnswerk bin nenkort weer een cursus ’Sociale Hygiëne’ voor vrijwilligers van buurtcentra, speeltuin- en sport verenigingen. In het verleden was het voldoende als de beheerder van de bar of kantine in het bezit was van het diploma ’cafébedrijf. Volgens de nieuwe wet dient er gedurende de gehele openingstijd van het clubgebouw, ongeacht de aard van de activiteit tenminste één verantwoordelijke persoon daadwerkelijk aanwezig te zijn, die in bezit is van de ’Verklaring Sociale Hygiëne’. Indien er niet wordt voldaan aan deze eis, kan de gemeente besluiten een cen trum of kantine te sluiten. Daarom is het van belang dat alle houdingen volgen. Naast de ver dachten van de vernielingen bij het station, konden eveneens de verdachten van de vernielde bushokjes op het Stationsplein, de Beatrixlaan en de Juliana van Stolberglaan worden achter haald, alsmede de verdachten van de vernielingen van de tele fooncellen aan de Groensvoor- de en bij Station Noord. Tevens is nu bekend wie de vernielin gen bij twee scholen aan de Ser- werhoek hebben aangericht. Bij één van de scholen had men via een kapotte ruit een zogenaam de lawinepijl naar binnen ge schoten die na ontploffing een ravage in het klaslokaal aanricht te. Een van de verdachten be kende tevens de diefstal van een bromfiets in november 1998 en vertelde ook dat hij tijdens de jaarwisseling over een perso nenauto is gelopen. Van dit laat ste feit is bij de politie nog geen aangifte gedaan. De politie roept de benadeelde eigenaar van dit voertuig op om dat alsnog te Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp j 53e jaargang nr. 2630 Door Maaike Thüss WADDINXVEEN - De stakingsbereidheid in het onderwijs in Waddinxveen was afgelopen woensdag behoorlijk groot. Van de 12 basisscholen, waren er acht gesloten, vier bleven er open. Er werd woensdag in heel Zuid-Holland door leraren gestaakt. Meer salaris en vermindering van de werkdruk in het onderwijs waren de inzet. vindt u klassieke

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1999 | | pagina 1