C Onvrede bestrijding I bij Platform Armoede VEggOClM makelaardij b.v. nnl Julianastraat 6 Waddinxveen S tel. (0182) 61 23 09 AANBIEDING Nu 39,95 p wX van der linde Nieuw bedrijfspand Van Leeuwen Autobedrijf BV Grote hagelwitte I I LET OP!!! bloemkool Jonge kaas kilo Valentino heeft natuurlijk niets met de traditie te maken zijn cel overleed en vervolgens werd begraven op 14 februari. ■r ALLES VOOR UW OPEL... Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer I Elf ongevallen door gladheid Bromfietser aangereden Paarden gered van brand Computer supplies Zondagmiddag voor gehandicapten b BURGER”... BOEKENWEEK °p woensdag 10 t/m zaterdag 21 maart Gouwestaete-masters zwemmen achtmaal goud WADDINXVEEN/ LAMINAAT 15 DESSINS t INTERIEURVERZORGING IEDERE ZATERDAG f FAMILIEALBUM Deze week: CARWASH i KOPEN/VERKOPEN? RTW-uitzending Kerken E-mail: info@onderlinge.nl Internet: www.onderlinge.nl p. st. Opgeteld de beste! ■vAutow snelservice het snelle en persoonlijke adres voor: Onderlinge Zwammerdam Verzekeringen Telefoon: (0172) 47 71 77 oplage 14.500 exemplaren NU 100,= RETOUR 4 WEKEN OP PROEF Software Printers Muizen Joysticks ‘Cartridges voor alle merken printers WINKELCENTRUM ZUIDPLAS 1 I snelservice Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. Taberwaarde 11000 Melamine toplaag, HDF kern Normaal 49,95 p. m2 iïftijd veiling vers 4 i Weekblad voor Woensdag 10 februari 1999 ■ii The World Book Encyclopedia Een bronzen voor de Koude- 1,99. 7,98. APK-KEURINGEN lukte net niet, maar het verschil was zo gering dat zij tevreden waren over hun vormbehoud. Nic Geers, leeftijdsgroep 60-64 jaar, legde de I00 meter vrij- eslag in 1.06.94 af, de loo rug in 1.25.57, de 200 meter wissel in 3.01.09 en de 400 meter vrij in 5 minuten en 20.45 seconden. Judith van Berkel, leeftijdsgroep 55-59 jaar, won de loo vrij in gevestigd. Op het bedrijvenpark Coene- coop heeft Van Leeuwen Autobedrijf BV alles onder één dak. De directie en medewerkers menen dat de klanten daar veel gemak van zullen on dervinden. das, werd. Onheil en liefde gaan im mers niet samen. DESKUNDIG ADVIES WADDINXVEEN - Op zon dag 14 februari zal van 09.00 uur tot 12.00 uur het RTW- programma verzorgd wor den door de Centraal Her vormde Gemeente te Wad- dinxveen. Om 09.00 uur wordt begonnen met het kinderprogramma. Om 09.30 uur wordt overgeschakeld naar gebouw De Hoeksteen voor de uitzending van de kerkdienst. Voorganger zal zijn ds. W. Verboom. Na de kerkdienst, ongeveer 10.50 uur, resteren nog twee pro gramma’s. In het eerste zul len een aantal opwekkingslie deren uitgezonden worden en als laatste onderdeel ver volgen we de reeks uitzen dingen rond het thema 'Men sen vertellen hun verhaal'. Ditmaal zal de heer Teun de Kruyf zijn verhaal vertellen. Om 12.00 uur eindigt dit kerkenprogramma. ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA'S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) 1.24.82, de 50 meter rug in 43.91, de 100 meter rug in 1.3117 en de 400 meter vrij in 6 minuten en 20.3 seconden. De KNZB maakte inmiddels bekend dat vier Gouwestaete masters in aanmerking zijn ge komen voor een prestatieme- daille 1998. dutchtone NIET GOED GELD TERUG STRAKS BELT IEDEREEN MET DUTCHTONE Dorpstraat 39 - Waddinxveen Telefoon (0182) 61 22 98 fAtitaX snelservice Coenecoop 397. Waddinmen. Tel. (0182) 61 4714 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) -nuiin meldt dezelfde mogelijke ont staansgeschiedenis: „Valentijns dag valt op de feestdag van twee verschillende christelijke martelaren die Valentijn heet ten. Maar de gebruiken in ver band met die dag zijn waar schijnlijk ontleend aan een oud Romeins feest dat Lupercalia heette en op I5 februari werd gevierd. Het feest was ter ere van Juno, de Romeinse godin van de vrouwen en het huwe lijk, en Pan, de god van de na tuur.” Over een van de twee christelijke martelaren is het volgende te vertellen: De Ro meinse keizer Claudius Gothi- cus II, die regeerde van 268 tot 270 na Christus, verbood jonge mannen om te trouwen. De keizer was van mening dat on gehuwde mannen betere solda ten zouden zijn. Een priester genaamd Valentijn negeerde dat keizerlijk bevel en trouwde in het geheim jonge paren. Vol gens de ene overlevering werd die Valentijn op I4 februari omstreeks het jaar 269 te rechtgesteld terwijl een andere legende vertelt dat dezelfde priester was gevangengezet, in WADDINXVEEN - Toyota-dealer Van Leeuwen Autobedrijf BV is verhuisd van de Piasweg in Waddinxveen naar een nieuw bedrijfspand op het bedrijvenpark Coenecoop bij de Zuidelijke Rondweg. Op de nieuwe locatie zijn de werkplaat- - ca. 10-15 min. in overleg- In de Bibliotheek en Kreater Opgave bij de Bibliotheek tel. (0182) 64 05 72 of Kreater tel. (0182) 61 44 22. Op zondagmiddag 14 februari aanstaande wordt in wijkge- bouw ‘Het Zuidhonk' een soos gehouden voor verstandelijk gehandicapten. Op deze mid dag worden er spelletjes ge speeld, muziek gedraaid en an- gaat aan de meeste inwoners van Duitsland 14 februari on opgemerkt voorbij. Bij onze oosterburen is de veertiende dag in februari een onheilsdag. Het is namelijk de dag dat Ju- dere activiteiten gehouden om de verrader, geboren met elkaar een gezellige middag te hebben. De middag duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32. Telefax 0182-63 26 33. WADDINXVEEN - Tijdens de laatste vergadering van het Platform Armoedebestrijding Waddinxveen bleek dat er grote onvrede bestaat over de traagheid en het ge brek aan daadkracht van de gemeente ten aanzien van de armoedebestrijding. ALPHEN - Nog een paar nacht jes slapen en het is Valentijns dag. De veertiende februari staat in het teken van roman tiek, liefde en wellicht ook mys tiek. Met name de laatste jaren wint Valentijnsdag ook in Ne derland terrein. Niet alleen door invloed van de commer cie maar ook vanwege het feit dat feestdagen, na enige tijd minder belangrijk te zijn ge weest, meer en meer worden oor sprong en de achtergrond van tussen het gemeentebe- Valentijnsdag is veel te vertel en het platform len. Er doen een aantal ver schillende verhalen de ronde. Zo wordt door sommige histo rici de oorsprong gezocht in het oude Rome waar 14 Febru ari de dag van de Godin Juno was. Zij was de koningin van al le góden en godinnen en de be schermheilige van vrouwen en het huwelijk. Op het festival, ten ondersteunen. dat een dag na haar feest be- Intussen heeft het platform een gon, werden Romeinse jongens en meisjes door middel van lo ting samengebracht. Dit festival kan dus de voorloper zijn van Aanbiedingen zijn geldig van do. 11 feb. t/m za. 13 feb. 1999 markt en grote vraagtekens bij het feit dat een kringloopwin kel, waarvoor de gemeente verantwoordelijkheid zou dra gen, niet van de grond is geko men. Deze punten zullen bin nenkort aan het college wor den voorgelegd door het platform. zoals Alphen aan den Rijn en het kleinere Reeuwijk. In laatst genoemde gemeente werd vo- gewaardeerd. Over de rig jaar al een convenant geslo ten stuur en het platform uitkeringsgerechtigden. Prof.den Draak heeft er daar om in een recente brief aan het college van B en W met klem op aangedrongen om de be sluitvorming over het platform en de cliëntenparticipatie te versnellen. Druk op de raads- in het kader van de concreet plan ontwikkeld om wer ven voor de sectie cliëntenpar ticipatie die - voorlopig binnen het latere Valentijnsfeest. het platform - de plaats van een cliëntenraad zal innemen. Het is de bedoeling dat alle uitke ringsgerechtigden een brief zul len krijgen met de vraag, of zij interesse hebben en in staat zijn zitting te nemen in dit or gaan. In verband met de be scherming van de privacy zal deze brief worden verzonden door de afdeling Sociale Zaken en Arbeid van de gemeente. Voorzitter Den Draak deelde mee dat er mogelijkheden zijn voor uitkeringsgerechtigden jes en hun sentimentele versjes geïntroduceerd om de oude mythen nog wat te verfraaien. Er is nog een uitleg voor het ontstaan van de traditie die nauw samenhangt met sensuali teit. In I38I werd reeds neer geschreven dat I4 februari de dag was waarop de vogels be gonnen met paren. Ook bij mensen zou de 'paringsdrang' op die dag de kop op steken. De heilige paus Gelasius I ver klaarde (in het jaar 496) I4 fe bruari tot Sint Valentijnsdag. Wellicht komen historici er ooit achter wat het ware ver haal 'achter Valentijnsdag is. Ie mand uit de legenden moet de echte Valentijn zijn geweest. Feit is in elk geval dat 14 febru ari een speciale dag is voor ge liefden. De aantrekkelijke ac teur Rudolph Valentino heeft natuurlijk helemaal niets met de traditie te maken, maar maakte slim gebruik van de overleveringen. Aan hem is de bijnaam ’Valentino’ ontleend, die wordt gebruikt voor knap pe, hartveroverende mannen. Terwijl in Nederland Valen tijnsdag populairder wordt, WADDINXVEEN - Op 8 februari in de ochtend zijn in totaal I I aanrijdingen gemeld bij de politie. Het gaat om aanrijdingen bij de Coenecoop (2x) en de Bredeweg in Waddinx veen, op de Bredeweg en de Moerkapelse Zijde in Moerkapelle, de Parallel weg Noord en de Hoofd weg Zuid in Nieuwekerk aan den IJssel, de Noorde lijke Dwarsweg (2x) en de Wollefoppenweg in Zeven huizen en de Schielandse Hoge Zeedijk in Moord recht. Bij de aanrijding aan de Noordelijke Dwarsweg in Zevenhuizen raakte een 35-jarige man gewond aan zijn hoofd toen hij door de weersomstandigheden te gen een boom belandde. De man is met een hoofd wond overgebracht naar het Groene Hart zieken huis in Gouda. Op 9 febru ari hebben tot nu toe 5 aanrijdingen plaatsgevon den. Deze waren op de 2e Tochtweg en het Madelief- veld in Nieuwekerk aan den IJssel, de Boskoopse- weg en de Alphenseweg in Boskoop en de Kerkweg- West in Waddinxveen. Bij de aanrijding op de Bo- skoopseweg is een ambu lance gevraagd. Activiteiten, b.v. hobbies, favoriete boeken, ervaringen, etc. Voor (groot)ouders, kinderen, kortom families. ZEVENHUIZEN - In een schuur aan de Zuidplasweg in Zevenhuizen brak begin vorige fracties zal een en ander moe- week een brand uit. Bij de schuur stond ook een paardenstal. De dertig paarden uit de stal zijn door de brand- uitkeringsgerechtigden te weer gered. In totaal zijn vijf brandweerwagens van Zeven- huizen-Moerkapelle en Nieu- werkerk aan den IJssel naar de brand gegaan en ook de politie is er met vier auto’s naar toe geweest. Dl WITGOED SPECIALIST Kedcweg Oost 185*2741 HD Woddinxveen Tel: (0182) 64 00 72 - 7 Coenecoop 397. Waddinxveen. Tel. (0182)61 47 14 (nieuw!) vergadering aan de orde kwa men waren: de wens om nieu we overheidsmaatregelen (bij voorbeeld op het terrein van de schuldsanering) snel toe te passen op het lokale niveau; van de gemeente kritiek op het verdwijnen van worden betrokken. Het plat- de tweede hands- goederen- I form ondervindt het vooral als storend dat het (soms vele) maanden duurt, voordat er een reactie komt op zijn voorstel len en adviezen; in veel gevallen houdt deze dan weinig meer in dan een toezegging dat er op termijn aandacht aan zal wor: den besteed. Illustratief is volgens het ar moede platform dat de voor stellen van het platform over de eigen status en de regeling van de cliëntenparticipatie in dat kader al in oktober werden ingediend, maar dat er nu een Verschillende leden van het een cursus te volgen, zodat zij platform vroegen zich af, of het beter in staat zijn dit werk te platform door het gemeente- doen. bestuur wel serieus wordt ge- Enkele andere punten die in de nomen, dit ondanks de herhaal de stellingname voor het zoge naamd ’interactief besturen’. Hiervoor is immers kenmer kend dat de burgers door sa menwerking en overleg bij het besturen van de gemeente sen en magazijnen van de vestigingen aan de Piasweg in Waddinxveen en aan de Blekerssingel in Gouda ondergebracht. De verkoopafdelingen in Waddinxveen en in Gouda en de schadewerkplaats blijven nog enkele weken op de huidige locaties kerkse Judith van Berkel voor het verbeteren van nationale records, een zilveren voor Bos koper Nic Geers in verband met Europese records en een bronzen voor de Boskopers Mare ter Braake en Jan Willem van den Hoek, respectievelijk voor een Nederlands record en een Open Water klasse ment. ONDERHOUD ALLE MERKEN I Een artistieke impressie van het nieuwe bedrijfspand van Van Leeuwen Autobedrijf BV op het bedrijvenpark Coe necoop. BOSKOOP - Tijdens de 9e ‘Old Dutch Swimmeet' in Bre da hebben zowel Judith van Berkel als Nic Geers van de Waddinxveense zwemclub 'Gouwestaete' ieder vier maal beslag gelegd op de eerste plaats bij onderdelen, waarop zij probeerden hun nationale records aan te scherpen. Dit Weer een andere legende over een christelijke priester met de naam Valentijn zegt dat deze man werd vervolgd, gevangen genomen en gemarteld vanwe ge zijn geloof. Ondanks deze martelingen genas hij de doch ter van een bewaker van haar blindheid. Op I4 februari werd hij onthoofd. Voordat hij naar het schavot werd gebracht stuurde hij het meisje nog een liefdesbriefje dat hij onderte kende met 'jouw Valentijn’. Gedurende de daaropvolgende eeuwen betekenden de woor den 'Van je Valentijn’ niets an ders dan vriendschap. Maar rond het jaar 1400 namen werd een nieuwe betekenis toege kend. Tijdens de middeleeuwen werd Valentijnsavond en de daaropvolgende dag, I4 febru ari, gevierd met bijna sensuele vrolijkheid. De vruchtbaar heidsgod Cupido, afgebeeld als een gevleugeld jongetje, voegde daar nog zijn activiteiten met pijl en boog aan toe. In de afge lopen eeuw werden Valentijn- wenskaarten met hun sierrand- ^eekblar Waddir Üj^cveen, Zevenhuizen en Moerkapelle (Per pak van 2 m2) Zelf plaatsen Dorpstraat 38. Waddinxveen, tel. (0182) 61 23 73 Zijde 3, Boskoop, tel. (0172) 21 25 44y w VX Standplaats winkelcentrum Groensvoorde ZEVENHUIZEN - Op 6 febru ari rond 16.00 uur heeft een aanrijding plaatsgevonden op de Dorpsstraat in Zevenhuizen, half jaar dreigt te verstrijken, Een 45-jarige man uit Zeven- voordat er iets concreets mee huizen reed over de Dorps- gebeurt. straat en sloeg linksaf. Hij liet Voorzitter Jan den Draak wees daarbij een tegemoetkomende er in de vergadering op dat 16-jarige bromfietser ui Zeven- Waddinxveen, wat betreft de huizen niet voorgaan. Een aan- cliëntenparticipatie, duidelijk rijding was het gevolg. De achterloopt bij buurgemeenten bromfietser is ter plekke door ambulance personeel behan deld in verband met verwon dingen aan zijn been. Hij is niet overgebracht naar een zieken huis. Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 X. Hazerswoude-Dorp J 53e jaargang nr. 2632

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1999 | | pagina 1