Gunstige Kwiek viert vijftigjarig bestaan economische barometer in Zuid-Holland AANBIEDING ‘Kpfcfekr Nu 39,95 p.m2\ van der linde MEUBELEN GRAAG TOT I I I KIJKEN? Shoarmavlees LEANOS Rozijnenbrood gesneden 750 gram ALLES VOOR 5 UW OPEL... I 20 lange Walvisprijs beloont historisch onderzoek naar Gouda en regio Kaartverkoop Matthaus Passion van start Politie rolt hennep kwekerij op WADDINXVEEN - De po litie heeft maandagochtend rond zeven uur een hen nepkwekerij opgerold aan de Henegouwerweg in Waddinxveen. De politie kon daar een schuur bin nenvallen na een tip van een Waddinxvener. Ter plaatse werden bijna 1500 planten aangetroffen die ter vernie tiging zijn afgevoerd. De to tale waarde van de planten wordt geschat op I tot 1,5 ton. LAMINAAT 15 DESSINS ROZEN 7.50 xvz, Bloemen provincie heeft top bereikt Groei in bBURGERïïnto - INTERIEURVERZORGING Van Elswijk b.v. ■ET 0182-613500 Enquête gegevens Koplopers CARWASH E-mail: info@onderlinge.nl Internet: www.onderlinge.nl Opgeteld de beste! ZONDAG ZIJN WIJ GEOPEND VAN 12.00 TOT 17.00 UUR! 24 uur service 3 maanden garantie Onderlinge Zwammerdam Verzekeringen Telefoon: (0172) 47 71 77 Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast, enz.. RODE WINKELCENTRUM ZUIDPLAS kilo ©oè la aiawa few aft a Haw jpad] 9 /Auto\ snelservice J Altijd vedingvers 5^.) /AutoS snelservice Weekblad voor W; Woensdag 24 februari 1999 UW TELEVISIEDOKTER Door Hans Démoed 6 1 4 r In onze showrooms vindt u klassieke moderne-, design- en koloniale meubelen. Bij ons slaagt u vast en zeker! 7,98 JXÏTJTï Aanbiedingen zijn geldig van do. 25 feb. t/m za. 27 feb. 1999 worden doorgezet. In alle Zuid-Hollandse regio’s daalde de werkloosheid. werkt 72 procent in dezelfde regio waar men woont. van een groep Tsjechische ta feltennissers van de club Spartak Pelhrimov, de zuster- gemeente van Waddinxveen. Zij waren, op uitnodiging van de jubilerende vereniging, naar Waddinxveen gekomen om het jubileumfeest mee te maken maar uiteraard ook om te tafeltennissen. Voorzitter Dick lekx haalde in zijn toespraak enkele her inneringen op uit de afgelo pen vijftig jaar en stelde vast dat ttv Kwiek het beste af is met investeren in de breedte en zich niet te richten op een status van topclub. Hij sprak zijn waardering uit over het initiatief van de jubileumcom missie (de Kwiek-leden Kees Vos, Wim van Wageningen, Rob Boom en Hans van der Drift) om contact te zoeken met de tafeltennisvereniging Spartak Pelhrimov en verwel komde de gasten. Voor de Tsjechische gasten, die ondergebracht waren in gastgezinnen, was een uitge breid programma opgezet. Donderdag werd een bezoek gebracht aan Gouda, het stadhuis en diverse musea werden bekeken. Vrijdag ging men richting Den Haag en Scheveningen en zaterdag werd Rotterdam bezocht. Op donderdagavond werd er ge- trained met Kwiek-leden om vooral de krachtsverschillen te peilen en vrijdagavond werd een tournooi georgani seerd. Dat tournooi werd een prachtige tafeltennishappe- ning. Al tijdens de trainigsses- sie op donderdag bleek dat het niveau van de Tsjechen gemiddeld behoorlijk hoger ligt dan van de Kwiekspelers. Dat mocht de pret niet druk ken om er een leuke spor- tontmoeting van te maken. In vier zogenaamde zeven kampen werd een selectie gemaakt voor de eindronde. Van Kwiek zag alleen club kampioen Martin Loef kans om tot de eindronde door te dringen. In de halve finale ontmoette hij Alexander Gyurcsovics waarin hij met 13-2l/l5-21 zijn meerdere moest erkennen. De andere halve finale was een Tsjechi sche aangelegenheid tussen Libor Smetak en Michal Pa vlik, een prachtie partij die in 21 -19/21 -19 voor Michal Pavlik eindigde. De wed strijd om de 3e/4e plaats tussen Martin loef en Libor Shetak eindigde in een 7- 2l/l 5-21 overwinning voor de Spartak-speler. De finale tussen club- en teamgeno ten Alexander Gyurcsovics en Michal Pavlik werd een waar spektakel. De zeer aanvallend ingestelde spe lers gaven een mooie show weg met offensief spel dat zeer de moeite waard was om naar te kijken. Het was uiteindelijk Alexander die met 2x 21 -17 zijn clubge noot de baas bleef en win naar werd van deze bijzon dere ontmoeting. Kwiek sloot de jubileum- week af met een groot feest voor de leden waarbij af scheid werd genomen van de gasten uit Pehlrimov met de toezegging dat de ontstane vriendschap in stand wordt gehouden en een tegenbe zoek aan de Tsjechische plaats Pelhrimov zeker zal plaatsvinden. KAutow snelservice het snelle en persoonlijke adres voor: ONDERHOUD ALLE MERKEN VAN BERKESTEUN W00NCUL1WR Kanaaldijk 44 - Waddinxveen Zuid Telefoon: 0182 - 614 633 Op de zolder van de schuur werd ook professionele ap paratuur aangetroffen zoals assimilatielampen en water pompen. Ook deze appara tuur zal worden vernietigd. Er zijn nog geen aanhoudin gen verricht. Het is de poli tie nog niet duidelijk of de eigenaar van de schuur op de hoogte was van het be staan van de hennepkweke rij- WADDINXVEEN - De Stich ting Vrienden van Archief en Li brije wil het onderzoek naar de geschiedenis van Gouda en om- WADDINXVEEN - Bij Tafel tennisvereniging Kwiek is de afgelopen week een aantal ac tiviteiten georganiseerd in het kader van het vijftigjarig be staan. Op 17 februari 1949 vond in ’De Unie’de oprichtingsverga dering plaats van de Wad- dinxveense tafeltennisvereni ging. Onder leiding van de he ren C. Boonstoppel, J.A. Kwaak en J. Zwartendijk be gon men aan een avontuur dat nu dus vijftig jaar duurt. Twintig leden gingen van start met een vereniging die nu on geveer honderd leden telt. Op zaterdag 13 februari be gon de feestweek met een uitstapje voor de jeugd. Vrij wel alle 28 jeugdleden hadden zich aangemeld om een dagje Tikibad bij het pretpark Duinrell (Wassenaar) mee te maken. Het werd een bijzon der geslaagd evenement - an ders dan tafeltennissen - waarbij men zich naar harte lust uitleefde op de diverse glijbanen. Woensdag 17 februari - de officiële oprichtingsdatum - werd een 'Happy hour' geor ganiseerd. Onder grote be langstelling van leden, oud-le- den en andere genodigden werd een inloop gehouden waarbij men in de gelegen heid was om bij te praten, na te praten en vooruit te pra ten. Veel vertegenwoordigers van tafeltennisverenigingen, afdelingsbestuur, hoofdbe stuur en andere relaties ga ven acte de precense. Bijzonder was de aankomst HOOGENBOEZÉM^ Ua'.s lekker meubelen. Wilhelminakade 48-52 - Waddinxveen Zuid Telefoon: 0182 - 615 066 van Zuid- Holland en in de regio Haaglan den. De geregistreerde werk loosheid in Zuid-Holland nam in 1997 al af met 1,1 procent punt naar 6,1 procent. In 1998 2? 93^7° set in hoogte en breedte verstelbare armleggers REGIO - Jaarlijks laat de Provincie Zuid-Holland door een onderzoeksbureau nagaan hoe de economische ontwik keling in de provincie is geweest. Onlangs zijn de resulta ten gepresenteerd door Bureau KPMG over het jaar 1998 in de Economische Barometer Zuid-Holland. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182-63 03 32. Telefax 0182- 63 26 33. .4 Ir LEANOS 101 permanenfng- contact zit- en^njghoogfe- rugleuning met lendensteun O De ontwikkeling van de totale arbeidsproductiviteit in Zuid- Holland is ook opmerkelijk hoog. Zuid-Holland is op dit punt zeker één van de koplo pers in Nederland, want ook de andere randstadprovincies Noord-Holland en Utrecht kunnen niet aansluiten bij de groei van de arbeidsproductivi teit in Zuid-Holland. Deze gun stige positie is met name toe te schrijven aan de glastuinbouw en de petrochemie in onze provincie. Hiermede wordt nogmaals bevestigd dat de agra rische sector van vitaal belang is voor Zuid-Holland. Een an dere opmerkelijke ontwikke ling is het feit dat het aantal pendelaars toeneemt. Het aan tal personen dat niet in dezelf- bij: de regio werkt als waar hij of zij woont neemt dus toe. Het aan- Librije, Geraldien de Koe- tal pendelaars stijgt vooral in de categorie 'hoger opgeleiden’. Van de personen die alleen het basisonderwijs heeft genoten ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA'S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) Coenecoop 397. Waddinxveen. Tel. (0182)61 47 14 (nieuw!) GOUDA - Deze week is de kaartverkoop gestart voor de Matthaus Passion. Toonkunst Gouda zal op donderdag 25 maart de Matthaus Passion van J.S. Bach ten gehore brengen in de St. Janskerk te Gouda. Het 120 leden tellende koor wordt daarbij begeleid door het Rand stedelijk Begeleidingsorkest en het Maasstedelijk jongenskoor uit Rotterdam. De solisten zijn: Ludwig van Gijsegom - evangelist, Maarten Koningsberger - christus, Ellen Schuring - sopraan, Margareth Beunders - alt, Marten Smeding - tenor, Werner van Mechelen - bas, Tijn van Eyk - orgel, Freek Borstlap - viola da gam ba. De dirigent is Leo Rijkaart. Aanvang: I9.30 uur. De kerk is open vanaf 18.30 uur, toegangs prijs 35,—, pas 65+ en jeugd tot en met 18 jaar 30,—. Een kopje koffie is hierbij inbegre pen. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de St. Janskerk, bij de VW en bij de leden van Toonkunst Gouda. Tijdens het concert zullen een aantal ramen van de kerk ver licht worden. Voorafgaand aan de uitvoering zal van 19.00 uur tot I9.30 uur de stadsbeiaar dier Henry Groen op het caril lon van de St. Janskerk delen uit de Matthaus Passion spelen. Iedere zaterdag - Standplaats winkelcentrum Groensvoorde In de afgelopen jaren is geble ken dat Zuid-Holland in econo misch perspectief zeker in de lift zat. Na een uiterst moeilijke periode is er sinds enige tijd weer sprake van een banen groei. Toch blijft de groei nog altijd wat achter bij de groei el ders in den lande. In I998 liep het Zuid-Hollandse bedrijfsleven voor wat betreft werkgelegenheidsontwikkeling in de pas met Nederland in z’n totaliteit. Vanaf 1997 is er ook Dorpstraat 39 - Waddinxveen Telefoon (0182) 61 22 98 Coenecsop 397, WatWinneen. Tel. (0182) 61 47 14 (werkplaats lot 12.00 uur) 1 Taberwaarde 11000 Melamine toplaag, HDF kern Normaal 49,95 p. m2 (Per Pak van m’) Zelf plaatsen Dorpstraat 38, Waddinxveen, tel. (0182) 61 23 73 Zijde 3, Boskoop, tel. (0172) 21 25 44 De openingswedstrijd van het jubileumtournooi tussen jiri Vranek (voorzitter ttv Spartak) en Dick Lekx (voor zitter ttv Kwiek) werd geleid door secretaris Dick Sol en gevolgd door de leden van de jubileumcommissie (Kees Vos, Wim van Wageningen, Rob Boom, Wim de Wit) en de gastspelers uit Pelhrimov. (Foto. Sjaak Noteboom). Voor de Ignatius Walvis prijs komen in aanmerking oor spronkelijke, nog niet gepubli ceerde artikelen over de ge schiedenis van Gouda en de re gio Boskoop, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Reeuwijk, Waddinxveen en Ze- venhuizen-Moerkapelle. Iedereen, die zich al dan niet in het kader van zijn werk, studie of liefhebberij bezighoudt met historisch onderzoek kan mee doen. Is uw belangstelling ge wekt? Vraag informatie aan Stichting Vrienden van Archief en ijer, 0182 - 521821De inzend termijn sluit op 3I december I999. Waddinxy hftxyeen. Zevenhuizen en Moerkapelle - °P^a8e ^^-500 exemplaren 2,99 een versnelde daling van de werkloosheid waarneembaar en dat is op merkelijk voor een provincie met zoveel randstedelijke problemen. De geving stimuleren. Met dit doel groei werd met name gereali- heeft de Stichting de Ignatius seerd in in het Walvisprijs ingesteld, die elke zuidoostelijk deel twee jaar wordt uitgeloofd voor een historische studie of artikel over Gouda of de regio. De Ignatius Walvisprijs bestaat uit een bedrag van 1.000,-. Pastoor Ignatius Walvis (1653- kon deze gunstige ontwikkeling 1714) is de eerste geschied- worden doorgezet. In schrijver van Gouda. Hij heeft de Beschryving der Stadt Gouda geschreven, waarin hij ons een schat aan heeft nagelaten uit de historie van Gouda. Zijn werk is een rij ke bron waaruit historici nog dagelijks putten. Wiens naam zou beter in aanmerking kun nen komen voor een bekroning van een Goudse of regionale historische studie? J officieel Opel service-dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 V Hazerswoude-Dorp 4 53e jaargang nr. 2634 WOONSELEKTIE Kanaaldijk 30 - Waddinxveen Zuid Telefoon: 0182 - 632 441 Het Zuid-Hollandse bedrijfsle ven blijft het ook in 1998 goed doen. Echter de uitkomsten van een gehouden enquête to nen aan dat de groei ook in Zuid-Holland haar top heeft bereikt. De regio Midden-Hol- land kendde een toename van de werkgelegenheidsgroei in 1998 van circa I procent ex tra. Voor de Rijnstreek is de werkgelegen heidsgroei in 1998 op het zelfde niveau gebleven als in 1997, te weten een groei van 3 procent. Evenals het jaar ervoor neemt de Provincie Zuid-Holland in het jaar 1997 de tweede in ten aanzien van de nieuwe vestigin gen van buitenlandse bedrijven. Een belangrijke bijdrage hieraan werd geleverd door het distri- butieproject in Rotterdam met de vestiging van een nieuw Eu ropees distributiecentrum van het Amerikaanse bedrijf Reebok in Rotterdam. Voorts blijkt dat Zuid-Holland een aantrekkelijke provincie is voor Europese hoofdkantoren. In de jaren 1995-1997 is geble ken dat één op de vijf buiten landse bedrijven Zuid-Holland boven andere Nederlandse provincies voor de vestiging van een Europees hoofdkan toor. Buitenlandse bedrijven kiezen voor Zuid-Holland vanwege de Rot terdamse haven, de centrale ligging in Europa en de aanwezi ge distributie-infrastructuur. Toch wordt er geconstateerd dat er bedreigingen zijn die het vestigingsklimaat voor grote buitenlandse ondernemingen negatief beïnvloeden. Als oor zaken worden vooral genoemd: de lange files in de Nederlandse randstad, de hoge arbeidskos ten, de hoogte van de heffingen en de hoge kosten van trans port, huisvesting en communicatie. De meeste buitenlandse bedrij ven die zich in Zuid-Holland vestigen zijn afkomstig uit de Verenigde Staten, op afstand gevolgd door Duitsland, Enge land en Japan. Vervolg elders in dit blad.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1999 | | pagina 1