Jaarvergadering TOOS-Gymnastiek Geen hondenpoep Pension Stal de Gouwe heeft eigen clubblad Mannenkoor De Gouwestem naar Praag Waddinxveense zoekt deelnemers voor ’grootste koor van Nederland’ Bouw- en woningtoezicht Waddinxveen komt als beste uit de bus Inbraak in auto Activiteiten in het Zuidhonk Creatieve voorjaarsmarkt Zeven Muzen La Mer ondanks stilstand van Koppel- klaverjassen in de Boog WADDINXVEEN - Op vrijdag 26 februari is er weer koppel- klaverjassen in buurtcentrum ’de Boog’ (C. Huygenslaan 2). De aanvang is 20.30 uur. De zaal gaat open om 19.30 uur. Het inschrijfgeld is 10,- per koppel. Het eerste kopje koffie is gratis. Iedereen is van harte welkom. Net 5 op kabel Politie Waddinxveen pakt overlast jeugd aan Geen MaaaaggaaaaaaaHaaaMgaaaaaaAaagaaaaaMMaMMMMMMMMM Jaarlijkse algemene ledenvergadering Concordia Hulp bij invullen belastingformulier Gevonden Vermist WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN HARDE VLOEREN ZIJN OP Z’N ZACHTST GEZEGD MODE BIJ VIVANTE ontvangen? Bel 0182 - 63 03 32 LEZERS SCHRIJVEN 'wa/ite 'iva/itv HARWA ^^fAva/tte GROENLINKS MAAK OOK DE PROVINCIALE STATEN GROEN EN LINKS STEM OP 3 MAART LIJST 10 passage opgeknapt PAGINA 11 TERUG NAAR DE NATUUR MET MASSIEF HOUTEN VLOEREN kingsmateriaal van etenswa ren en ze veroorzaken ge luidsoverlast. Meerdere ke ren zijn jongeren die daar in wisselende samenstelling aan wezig zijn door de politie weggestuurd. De laaste we ken zijn verzoorzakers van overlast bekeurd op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Waddinxveen. De sanctie op dit soort overtre dingen bedraagt ƒ85,-. De politie hoopt dat door het uitdelen van bekeuringen de overlast snel tot het verleden zal behoren. Een paar dagen geleden speelde mijn broertje in de zandbak (bij het veld). En wat blijkt: er lag BIJ VIVANTE HARWA HEBBEN ZE GENOEG RUIMTE VOOR DE SFEER VAN UW LEVEN Het paard staat ’op stal’ in Pension Stal de Gouwe aan de Henegouwerweg in Wad dinxveen. Linda is gemiddeld drie uur per dag bezig met haar paard. Trainen, verzor gen, wedstrijden, een stukje rijden...daar gaat aardig wat tijd inzitten. Toch had de Waddinxveense nog tijd voor een nieuw pro ject. Afgelopen week kwam voor het eerst ’De Fabeltjes krant’ uit, het door haar ge schreven clubblad voor leden van Pension Stal de Gouwe. en de hoogte ervan zullen op de jaarvergadering door de le den moeten worden goedge keurd. Een belangrijk gegeven daarbij is de eigen accommodatie. Ook zullen op deze avond de Bonte- balbeker en de Rupkebeker worden uitgereikt aan respec tievelijk de turner/turnster met de beste klassering op Landelijk niveau en de groep met de bes te klassering op Landelijke ni veau. Bij de bestuursverkiezingen zul- Linda: ‘Ik was al een tijdje be zig met het idee. Ik ben infor matie gaan verzamelen en toen ik vond dat ik genoeg had, heb ik het blad gemaakt1. Het eerste expemplaar heeft ze uitgereikt aan de eigenaars van de stal, meneer en me vrouw Staveren. ‘Ze vonden het een heel leuk idee', ver telt Linda. De naam De Fabeltjeskrant is niet zomaar verzonnen. ‘Bij ons ’op stal’ -waar alles heel kleinschalig is- worden nogal eens fabeltjes vertelt. Daarbij komt nog dat er in het liedje van de fabeltjeskrant het zin netje ’want dieren zijn pre cies als mensen’ voorkomt. Het leek me wel leuk‘, In het blad staan naast activi teiten als dressuurwedstrij- den en een dagje Efteling, ar tikelen over paarden, een moppentrommel én een moppentrommel, recepten en uiteraard een rubriek 'wist je dat’. ‘Het is de bedoeling dat er meer mensen komen die mee willen werken met het blad', aldus Linda. ‘Ik wil er geen maandblad van maken, maar een kwartaalblad. Van die dunne krantjes vind ik maar niets, vandaar'. Pension Stal de Gouwe is te vinden aan de Henegouwer weg. Agrariër Niek Straver en zijn vrouw Riet zijn de ei genaren. Er staan twintig paarden op stal, waarvan twee van het echtpaar. ‘Het is een kleine stal', vertelt Lin da. ‘Maar wel een hele goede. De boxen voor de paarden zijn groot. Er is een bak, waar we in kunnen trainen. Toen die werd verbouwd heb ik een tijdje mijn paard ergens anders gestald, maar ik ben blij dat ik weer terug ben. Er is een longeerbak -een ruimte waarin paarden aan een lijn kunnen lopen- en een wei land. Er komt ook nog een stuk waar de paarden los kunnen lopen, je moet hier wel zelf de stallen uitmesten en zo, maar ik zou voor geen goud ergens anders naar toe willen. Doordat de stal klein is, ken je iedereen. Het is er gewoon heel gezellig'. Linda geeft paardrijles, in de zomer heeft ze twee dres- suurwedstrijden per maand en eens per jaar gaat ze als begeleider mee op een pony kamp naar een manege in Loon op Zand. Ze is eigenlijk altijd bezig met haar grootste hobby. ‘Het is ook verschrik kelijk leuk om te doen. Je moet er heel veel tijd inste ken, maar het gevoel dat je krijgt als je paardrijdt maakt alles weer goed'. Rijnlandstraat 4,2741 HZ Waddinxveen Tel. (018-2) 61 61 19 Fax. (0182) 61 66 38 WADDINXVEEN - Een dezer dagen valt de blauwe envelop weer bij velen in de bus. Als u hulp nodig heeft bij het invullen van het belastingformulier voor teruggave van de inkomstenbe lasting, bijvoorbeeld omdat u er ineens alleen voor staat, dan kan de Stichting Waddinxveens Welzijnswerk, afdeling senio- renwerk u de helpende hand bieden. Op donderdagmorgen 25 februari en 4 maart van is er van een deskundige aanwezig in het Anne Frank-centrum (jan van Bijnenpad), die u graag wil helpen met het invullen van het formulier. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. U kunt hiervoor op werkdagen tussen 09.30 - 11.30 en 13.30 - 15.30 uur contact opnemen met de S.W.W., telefoon 615555. WADDINXVEEN - De 21-ja rige Linda de Groot uit Wad dinxveen is ’gek’ van paarden. Al heel lang. Sinds haar tiende heeft ze een eigen dier; eerst een pony, daarna kocht ze een arabier. Als veulen. Nu is het inmiddels een volwassens hengst die luistert naar de naam Nokolai. Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het weekblad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden ge weigerd. Anonieme brieven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel ge plaatst. mits de redactie de schrijver van naam kent. meente Waddinxveen een eer is als beste te zijn uitgeroepen. ‘Er zullen uiteraard Waddinx- veners zijn die het er niet mee eens zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om de Passage of mensen van wie een bouwaanvraag is WADDINXVEEN - Vanaf maandag I maart is de nieuwe zender NET 5 op de kabel in Waddinxveen. Kanaal 65 is er voor vrijgemaakt. (823,25 MH). Een en ander gebeurt zonder een verhoging van de abonne mentskosten. poep in de zandbak! Dat was wel een beetje te erg. Dus ik zou aan iedereen willen vragen: Laat uw/jullie hond nou eens niet op de speelveldjes poepen! Ik denk trouwens niet dat ik de enige ben, die er zo over denkt. DAVID VAN DER PLICHT (I I jaar) Eksterdreef 6 Ruime keus in laminaat en parket I (gratis gemeten) I Ik speel vaak met mijn broertje Job buiten op het veld voor ons huis. En jammer genoeg komt het tegenwoordig vaak voor dat er gewoon hondendrollen op het veld liggen, terwijl dat eigenlijk niet mag. van het onderzoek is naar aan leiding van het gehele beleid van de gemeente op dit gebied. En dat beleid blijkt dus een voorbeeld te zijn voor andere gemeenten'. Op zaterdagavond 24 april a.s. organiseert ’De Gouwestem’ een mannenkoorconcert in de Grote of St. Janskerk te Gouda, aan dit concert wordt meege werkt door het bekende Chris telijk Mannenkoor ’Holland- scheveld’ o.l.v. Johan Roden huis en de bariton Karei Bogerd. Op donderdag 29 april gaan de mannen van ’De Gou westem’ naar de Bovenkerk in Kampen voor een opname van Dat was destijds ook de reden voor Groeneveld om de kle dingzaak over te nemen. La Mer heeft en plaats aangewe zen gekregen in de nieuwe Pas sage tegenover de HEMA. ‘En ik zit er liever vandaag dan morgen'. De kledingzaak heeft een nieu we vloer, de muren zijn geschil derd, een nieuwe toonbank is aanwezig en in het midden staat een andere kledingtafel. ‘We willen de winkel toch een ge zellige uitstraling geven; ik denk dat dat wel is gelukt', vindt Jaco Groenveld. krijgt die cd gratis', belooft Ri- neke. ‘Er is die drie dagen nog veel meer te doen. We hebben optredens van het Wereldmu- ziekkoor Wereldmuziekband ES 5 en een zang/muziekgroep uit het buitenland'; Tot de groep muzikanten die hun medewerking hebben toe gezegd behoren Monique Lans dorp, Fred Abbing, Marten Scheffer en Arjen Heijboer. Vermoedelijk doen Roelof Ro- sendal en Behsat Uevez even eens mee. len twee leden moeten worden gekozen, kandidaten kunnen zich tot aan de vergadering melden bij het secretariaat. De overige 5 bestuursleden zullen hun functies blijven uitoefenen. Aansluitend aan deze vergade ring zal de jaarvergadering plaatsvinden van de Multi Sport Vereniging TOOS. Wanneer u de stukken van de ze vergadering in uw bezit wilt hebben, kunt u dit kenbaar ma ken bij de secretaris Willem Jan Kerkhoven (0182-613839). WADDINXVEEN - Vermist: Dinsdag 16 februari: Poes, kleur wit met een bruine staart en rug en tussen de oren (tijgerachtige streep), 1,5 jaar oud, roepnaam Kruimel (omgeving de Sniep in Waddinxveen). Woens dag 17 februari: Kater, kleur rood met witte buik (omge ving Gouda). Een dier ge vonden of een dier kwijt, bel tel. 0182-630481. Van alle gemeenten in de on derzoeksgroep vulde 41 pro cent de enquete in. In de cate gorie 'tussen de 15.000 en 25.000 inwoners’ wordt de ge meente Cranendonk als voor beeld voor andere gemeenten beschouwd door de VNG. Voor de categorie 'tussen de 35.000 en 50.000 inwoners’ is dat Waalwijk geworden. Dinette Wijnen, voorlichtster van de gemeente Waddinxveen geeft aan dat het voor de ge in het onderzoek is gebruik ge maakt van bench-marketing, een methode om werkwijzen te optimaliserendoor organisa ties met elkaar te vergelijken ZEVENHUIZEN-Op 16febru ari is tussen 20.00 uur en 23.00 uur ingebroken in een auto die geparkeerd stond aan de Strandweg. Het slot van het lin kerportier is geforceerd. Uit de auto wordt een autoradio-cd- speler vermist. WOENSDAG 24 FEBRUARI 1999 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN HARWA WADDINXVEEN - De poli tie heeft de laatste maanden veel klachten binnen gekre gen van Waddinxveners die last hadden van zich hinder lijk ophoudende jongeren. Het gaat met name om jon geren die zich ophouden in portieken en entrees in flats aan de Havikhoek, de Bui- zerdhoek en de Zuidplaslaan bij het winkelcentrum. Klach ten zijn uiteenlopend volgens de politie: jongeren zijn hin derlijk aanwezig zonder dat dit nodig is, portieken en de omgeving worden bevuild met lege blikjes en verpak- WADDINXVEEN - Dirigente en muziekdocente Rineke Marwitz uit Waddinxveen zoekt zangers die op vrijdag I I, zaterdag 12 en zondag 13 juni op de Paasheuvel in Vierhouten willen meezingen in het grootste wereldmu- zikkoor van Nederland. Rineke Marwitz mikt met dit koor op een vermelding in het Guinness Book of Records. De medewerkers van bouw- en woningtoezicht v.l.n.r: Soerin Sewpal, Kasper Leen, Koos Kraveland, Allard Wiggers, Jetze Meijer. (Foto. Sjaak Noteboom). l> e ffeer vah je leven Rijnlandstraat 4,2741 HZ Waddinxveen Tel. (0182) 61 61 19 Fax. (0182) 61 66 38 renskerk te Rotterdam, m.m.v. Chr. Drechtstedenkoor ’Praise Him’ en Chr. Sliedrechts Man nenkoor 'Ichthus’o.l.v. Martin Zonnenberg. In de 'Ontmoe- tingskerk’ te Waddinxveen m.m.v. Anke Anderson, harp en Gertru Pasveer, harp, Lidy de Heij, sopraan en tot slot is er nog een kerstconcert in Nieuwerkerk a/d IJssel waaraan wordt meegewerkt door Arjan Breukhoven, orgel en Marjolein de Wit, fluit. Het Waddinxveense Mannen koor telt inmiddels ruim 130 leden en repeteert op maan dagavond in de Bethelkerk, Bil- derdijklaan te Waddinxveen. Nieuwe leden, mannen die van zingen houden en graag willen meewerken aan al die prachtige concerten, zijn van harte wel kom op de repetities. ruime parkeergelegenheid 300 m2 woonsfeer goed bereikbaar ‘Ik heb het toch maar gedaan', legt Groeneveld uit. ‘We we ten nog steeds niet wanneer De passage wordt verbouwd, we weten niet eens óf er wel een nieuw winkelcentrum komt. Het verpaupert hier. Ik wil mijn winkel graag ’up-to-da te’ houden, het moet wel, an ders verdwijnen alle klanten. Ik snap anderen ook wel hoor, maar toen ik 2,5 jaar geleden deze zaak overnam, werd ook al gezegd dat De Passage er snel zou komen'. WADDINXVEEN - Het-Chris telijk Waddinxveens Mannen koor ’De Gouwestem’ heeft voor 1999 weer een schitte rend concertprogramma. Al di rect in de eerste maanden van dit nieuwe jaar is door de man nen medewerking verleend aan een radioprogramma en aan een televisieprogramma. Het radioprogramma is al uitgezon den, het eerste deel van het TV-programma wordt door de EO uitgezonden op zondag morgen 28 februari om 10 uur op Nederland 2. De opname werd gemaakt in de St. Joris- kerk in Amersfoort. Op vrijdag 12 maart wordt meegewerkt aan de grote koor- en samen zangavond ’Zuid-Holland Zingt’ in de Grote of St. Laurentius- kerk in Bergambacht. Op zater dagochtend 13 maart zingen de mannen op de ’Muzikale Fruit- manddag’ in de Veluwehal te Barneveld, een programma van de EO dat live zal worden uit gezonden. Zaterdagavond 3 april, de stille zaterdag voor Pa sen, wordt door het mannen koor meegewerkt aan een groot Passie- en Paasconcert in het Concertgebouw ’De Doe len’ te Rotterdam. Aan dit in middels traditionele concert wordt verder meegewerkt door het Christelijk Gemengd Drechtstedenkoor ’Praise Him’ o.l.v. Martin Zonnenberg en tal van solisten. en op basis daarvan verbete ringsmogelijkheden te identifi ceren. Gegevens met betrek king tot gemiddelde aantallen bestede uren per activiteit en gemiddelde kosten van uitvoe ring zijn geanalyseerd. De re sultaten van de gmeentenlijke afgewezen. Maar de uitkomst ’huishoudboekjes’ bevatten voor andere gemeenten be langrijke leereffectenvoor het efficiënter inrichten van werk processen. WADDINXVEEN - Volgende week donderdag 4 maart houdt de Waddinxveense multisport- vereniging TOOS, afdeling Gymnastiek haar jaarlijkse alge hele ledenvergadering in de Gymnastiekzaal aan de Staring- laan 18. De aanvang van deze vergadering is 20.15 uur. Op deze vergadering zal het beleid van het afgelopen jaar en voor de komende jaren cen traal staan. Een belangrijk on derwerp zal zijn de eigen ac commodatie voor TOOS. De commissie Werkgroep Ac commodatie TOOS zal de laat ste stand van zaken aan de le den toelichten en tevens zal ook het stichtingsbestuur ‘eXacto' worden voorgedra gen. Ook de contributie voor de komende jaren zal moeten worden vastgesteld, de vorm ZEVENHUIZEN - Zaterdag 13 maart organiseert de Zeven Muzen in dorpshuis Swanla te Zevenhuizen een voorjaars markt. Naast het organiseren van muzieklessen op onder an dere piano, gitaar, dwarsfluit, blokfluit, viool, keyboard en zanglessen en ballet kunnen bij de Zeven Muzen ook korte cursussen op creatief gebied worden gevolgd. Tijdens de voorjaarsmarkt zijn docenten van de creatieve cur sussen aanwezig om te laten zien wat in hun cursus/works- hop aan bod komt. Niet alleen de docenten van het huidige seizoen zijn er, maar ook de docenten die in het komende seizoen workshops gaan ver zorgen. Dit zijn onder andere workshops in: beeldhouwen, quilten, tekenen voor kinderen, bloemschikken, patchwork, kleur kiezen, literatuur, iconen, decoratie stempelen, decoupa ge, kaarten maken. De voor jaarsmarkt wordt opgeluisterd met muziek van cursisten van de Zeven Muzen en in de loop van de middag is er een groot se modeshow. De voorjaars markt begint om 10.00 uur en duurt tot 15.00 uur. het programma 'Nederland Zingt’ van de EO. Dit veel be keken televisieprogramma staat dan geheel in het teken van Nederland en Oranje, er wordt dan ook veel vaderland se muziek opgenomen. Na alle concertdruk in het eerste half jaar hoopt het mannenkoor in oktober naar Praag te gaan, de historische hoofdstad van Tsje chië. Praag is één van de mooi ste steden ter wereld. In deze keizerlijke en koninklijk stad aan de Moldau gaan de mannen niet alleen zingen maar wordt ook kennis gemaakt met de veelbewogen geschiedenis van de stad, zijn pleinen, kunst schatten en zal worden geno ten van de voortreffelijke Bo heemse keuken. Ook is gepland om een dag naar Pelhrimov te gaan, de zustergemeente van Waddinxveen en natuurlijk zal ook daar worden gezongen on der leiding van Martin Mans, de dirigent van het mannenkoor. Verder zal meegaan de panflui tiste Liselotte Fennema, zij is getrouwd met een Tsjech, spreekt vloeiend Tsjechisch en kent de stad Praag op haar duimpje. Iedereen die het man nenkoor een warm hart toe draagt mag mee naar Praag. Deze zesdaagse reis met vijf hotelovernachtingen duurt van maandag 25 oktober tot en met zaterdag 30 oktober 1999. Deze concertreis wordt geor ganiseerd in samenwerking met het reisbureau ’Amicitia’. In lichtingen: de heer M.P. de Bie, Houtstraat 45, 2861 TT Ber gambacht (tel. 0182-352674). Na deze concertreis staan voor het mannenkoor weer gauw de kerstconcerten voor de deur, dit jaar zal worden gezongen in de Ned. Hervormde kerk van Moerkapelle, m.m.v. het ‘Duo Gavotte’, Noortje van Middel koop, panfluit en Martin Mans, orgel. In de Grote of St. Lau- WADDINXVEEN - Van de gm- eenten met 25.000 tot 35.000 inwoners heeft Waddinxveen het beste Bouw- en Woning toezicht. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft dit onderzocht. Hierdoor zal Waddinxveen in de toekomst fungeren als voor beeld gemeente voor plaatsen met een vergelijkbaar aantal in woners op het gebied van Bouw- en Woningtoezicht. Het onderzoek van de VNG strekte zich uit naar organisa tie, personeel, producten en processen. Bij de gemeenten werd gezocht naar een efficiën te en kwalitatief hoogwaardige bedrijfsvoering waar het gaat om klantgerichtheid, coördina tie en mandatering. WADDINXVEEN - Door de Stichting Wijkwerk De Zuid- plas wordt op vrijdagavond 26 februari een jeugdbingo geor ganiseerd. Deze activiteit is be doeld voor de jeugd van 10 tot en met 15 jaar. Er worden 5 rondes gespeeld van I,- per kaartje. Verder is er een Super- ronde waarvoor het kaartje f. 2,- per stuk kost. Er zijn veel leuke prijzen te winnen. De avond begint om 19.30 en duurt tot 21.30 uur, maar de zaal is al om 19.00 uur open. Op zaterdagavond 27 februari is er een reguliere bingo-avond. De prijzenpot bestaat weer uit mooie prijzen. Er wordt naast de 8 ’gewone’ rondes ook een Superronde gespeeld. Voor el ke ronde is een bingobriefje nodig: totaalprijs 12,50. Aan het eind van de avond wordt er ook nog een leuke loterij ge speeld met leuke prijzen en een hoofdprijs ter waarde van 50,-. De lootjes kosten I,- per stuk (I I voor 10,-).De bingo begint om 20.00 uur; de zaal is open om half acht. Op zondag 28 februari wordt in het wijkgebouw een soos ge houden voor verstandelijk ge handicapten. Op deze middag worden er spelletjes gespeeld, muziek gedraaid en andere ac tiviteiten gehouden om met el kaar een gezellige middag te hebben. De middag duurt van 14.00 tot 16.00 uur. ‘Ik heb 1670 zangers en zange ressen nodig', zegt zij. ‘Ieder een die een partijtje kan mee zingen is welkom. We zingen muziek van de hele wereld, van Zuid-Amerika tot Siberië, van Afrika tot aan Japan. Het doel is vooral de belangstelling voor andere culturen en vooral voor Wereldmuziek te vergroten'. Iedereen die zich bij Rineke Marwitz of en mede-organisa- tor Conny Timmermans op geeft (Zuidkade 190, 2741 JS Waddinxveen, tel/fax 0182- 631240, mobiel 06-51098727), krijgt de bladmuziek en een oe fentape ruim tevoren thuisge stuurd. De kosten, inclusief kamperen, exclusief maaltijden, bedragen 155 gulden. Wie niet wil kamperen kan tegen een meerprijs overnachten in groepshotel De Paasheuvel of in een trekkershut, caravan of Friese blokhut op het terrein van de Paasheuvel. ‘Van de einduitvoering op zon- dag middag wordt een cd-regis- tratie gemaakt. Elke deelnemer -HARWA fre f/eer vam je leven Rijnlandstraat 4.2741 HZ Waddinxveen Tel. (0182) 61 61 19 Fax. (0182) 61 66 38 Voor verkiezingsprogramma en informatie: Boskoop: Wim van Breemen, (0172) 21 34 95 Waddinxveen: Celal Antuntas, (0182) 63 22 39 Linda de Groot overhandigt het eerste exemplaar van de Fabeltjeskrant aan Niek Straver. (Foto: Sjaak Noteboom). Kunt u zelf niet stemmen? Bel voor machtiging: Boskoop (0172) 23 14 14. Waddinxveen (0182) 61 78 67 of (06) 533 593 34 Zevenhuizen Moerkapelle (0180) 63 29 34 WADDINXVEEN - Op dinsdag 2 maart houdt Muziekvereni ging Concordia Waddinxveen hun jaarlijkse algemene leden vergadering in hun clubgebouw De Hoge Noot aan de J.W. Fri- soweg nr. Iaanvang 20.00 uur. Deze vergadering zal naast het bespreken van de vaste punten voornamelijk in het teken staan van het aanstellen van een nieu we dirigent. Het bestuur heeft na een selec tie uit de diverse sollicitatie brieven met 3 dirigenten een gesprek gehad en tevens heb ben deze 3 dirigenten een proefdirektie gegeven. Deze proefdirekties hebben in middels op donderdag 4, I I en I8 februari plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan zal er tijdens de ledenvergadering be sproken worden welke dirigent aangesteld zal worden. WADDINXVEEN - Eigenaar Jaco Groeneveld van kleding zaak La Mer heeft zijn winkel in de Passage opgeknapt. Eigenlijk zag hij er, net als een groot deel van de Passagewinkeliers, geen brood in om nog geld in een winkel te steken die opnieuw wordt geopend in het nieuw te bouwen winkelcentrum de Pas sage. in wisselende breedtes en lengtes ruime keus in houtsoorten diverse mogelijkheden in de afwerking van de bovenlaag

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1999 | | pagina 11