1.19 Vijf ondernemers in actie voor snelle bouw van ’de Passage’ 2.99 7.98 2.39 9.90 1.99 1.99 0.79 2.19 Prima samenwerking tussen gemeente en de ondernemers Flamingo plant Anthurium. Moet veel licht hebben, maar direct zonlicht vermijden. Matig water geven. In diverse kleuren. 8 Tweede Paasdag 7e wielerronde 1 7 Burgemeester start schoolwaterproject Boete voor aannemer 9 10 Muziektheorie voor volwassenen Gemeente op werkbezoek RTW herhaalt interview met ger Martini Zuid-Holland aan zet, vindt Jan Heijkoop G^oenTik 5 6 4 3 •gasggg HET RIJKE GroenRijk De Bosrand Prinsen Schouw 1, ALPHEN A/D RIJN Tel. (0172) 47 52 99, Fax (0172) 49 52 51 U vindt ons achter het BP station Kerk en Zanen. Hero rode vruchten frisdranken, cassis, bosvruchten of cerise, fles 1.5 liter 2,79 Bonus voordeel 0.60 f Alleen bij Albert Heijn ‘FgB Waddinxveen kunt u zelf scannen. De slimme, snelle en handige manier van boodschappen doen. Vraag inlichtingen bij de klantenservice Kijk in onze winkel voor nog 400 Bonus aanbiedingen. Broccoli, 500 gram q nr Cfi Clementina Fortuna mandarijnen, net 750 gram OH Rundergehakt, kilo 13.98 Bonus voordeel 6.00 CH Magere spekreepjes, verpakt 100 gram 1.69 Bohms voordeel 0.50 ChYorkham of Yorkham fumé, 100 gram 3.39 Bont/s voordeel 1.00 Ctl Goudse belegen kaas 48+, kilo CH Bolletjes, wit of bruin of witte puntjes, zak 10 stuks 2.89 Bonus voordeel 0.90 Nutricia chocomel, vol of halfvol, pak 1 liter Uit de diepvries: CH Boerenkool, doos 450 gram 1.29 Bonus voordeel 0.50 J en WOENSDAG 24 FEBRUARI 1999 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 15 door BERT J. WOUDENBERG avond TUINLEVEN CDA-lijstaanvoerder gedeputeerde Jan Heijkoop (45) uit Oud-Alblas. (Foto: CDA). die overkapping er niet, dan telt die oppervlakte niet mee*. Ook de galerijen van de flats en de trappen bij de nooduit gangen worden door de be zwaarmakers meegerekend. ‘Al met al een onzinnige dis cussie, gevoerd door een paar Waddinxveners die met hun acties niet alleen veel winke liers maar geheel Waddinx- veen in grote mate duperen'. De vijf verontruste Waddinx- veense ondernemers hopen dat met hun initiatief de brede steun die naar hun mening in de Waddinxveense gemeen schap leeft voor uitbreiding van 'de Passage’ tot uiting komt. Voor iedere groep leerlingen zijn er telkens andere activitei ten opgezet. Er zal door de meisjes en jongens zelf nog een bezoek worden gebracht aan het strand en een garnalenvis ser. Ook wordt nog gekeken of een muskusratvanger voor de klas over zijn ervaringen wil ko men vertellen. aan de lippen'. 'Degenen die willen investeren in hun win kel, krijgen door de onzeker heid geen financiering van hun bank. Het zal niet lang meer duren of winkels vertrekken naar andere gemeenten, of nog erger: ze gaan failliet'. De vijf Waddinxveense on dernemers vinden dat een op waardering van het winkel centrum 'de Passage’ dringend noodzakelijk is, omdat de aan trekkingskracht van de huidige winkelvoorzieningen te gering is. Steeds minder Waddinxve ners doen hun boodschappen nog in de eigen gemeente. Ze gaan naar Zoetermeer, Al- phen aan den Rijn, Gouda en Rotterdam-Oosterhof, welke plaatsen wél investeerden in hun winkelcentra. Intussen ta kelt ’de Passage’ snel af omdat er in afwachting van de ver bouwing geen onderhoud meer wordt gepleegd. Met de voorziene uitbreiding krijgt Waddinxveen naar wordt verwacht weer een volwaardig winkelcentrum. Er is volop animo van bedrijven die zich in het nieuwe koop- hart willen vestigen. Zo is er belangstelling van Hema, C1000 en andere trekkers. Ze zullen volgens de vijf ver ontruste Waddinxveense ondernemers afhaken als niet snel begonnen wordt met de bouw. ‘De kwestie speelt nu al vele jaren', weet Joop Baas. Na dat de Waddinxveense ge meenteraad instemde met het plan voor de facelift en uitbreiding van 'de Passage', dienden omwonenden be zwaren in. ‘Door aanpassingen van het ontwerp zijn die allemaal weg. Alleen een paar te genstanders, die weigeren zich neer te leggen bij het democratisch genomen be sluit, houden de bouw nu tegen'. Op dit moment spitst de discussie zich nog altijd toe op de werkelijke bruto- vloeroppervlakte van het nieuwe winkelcentrum. Dit omdat de president van de Haagse arrondissements rechtbank in mei vorig jaar op verzoek van de Werk groep Passage Rondom be sloot de bouwvergunning te schorsen omdat grote onduidelijkheid bleef be staan over wat onder bru- to-vloeroppervlak moet worden verstaan. Volgens de tegenstanders valt de nieuwe ’de Passage’ tweeduizend vierkante me ter hoger uit dan waarvoor de gemeente een bouwver gunning heeft verleend. De discussie over de vierkante meters vinden de vijf Wad dinxveense ondernemers overigens onzinnig. Frans Rahms: ‘De tegen standers rekenen ook de losstrook mee. En ook de ruimte onder de overkap ping, waardoor iedereen bij regen droog loopt, wordt door hen meegerekend. Is ‘Je hoort en leest steeds de verhalen van de tegenstan ders. Het wordt tijd dat de voorstanders zich eens laten horen’, besluiten Joop Baas en Frans Rahms, die zeggen te hopen dat vooral de betrok ken winkeliers en de Wad dinxveense bevolking hun krachten bundelen en zich duidelijk zullen uitspreken voor het nieuwe ’de Passage’. ii OnzeTop 10 twijfeld een levendige in spraakavond over deze gang van zaken, waarbij ook recen te ontwikkelingen en de op nieuw gerezen meningsver schillen daarover zeker aan bod zullen komen. De vijf actievoerende Wad dinxveense ondernemers zeg gen zich in ieder geval mate loos te ergeren aan het feit dat ’een paar dwarsliggers’ de al gedurende zeer veel jaren geplande vernieuwing en uit breiding van ’de Passage’ te genhouden en vertragen. ‘Het is toch van de gekke dat een kleine groep mensen een dorp van 28.000 inwoners hun wil kan opleggen', re ageert een verbaasde Frans Rahms, die daarin wordt bij gevallen dan zijn vier andere zakenbroeders. Het vijftal zegt nu in het ge weer te zijn gekomen omdat de ’hele vertoning’ nadelig is voor de Waddinxveense sa menleving. En niet alleen doordat de vertraging een hoop geld kost, maar ook om dat het geld door de gemeen schap betaald moet worden. ‘Wat nu gebeurt is slecht voor de detailhandel in Wad dinxveen en dus slecht voor heel Waddinxveen', stellen Joop Baas en Frans Rahms. ‘De omzet van de huidige Pas- sage-winkeliers daalt. De fi nanciële nood stijgt hen tot De bijzondere oproep is af komstig van Joop Baas (Baas Bedrijven), Frans Rahms (Rahms en Partners), Bert van Noort (Van Noort Transpor ten en Verhuizingen), Jos de Vrind (Euromail) en Henk Bakker (Van Uden Transport). De actie van de ondernemers komt op een cruciaal mo ment. Er wordt nu voor de derde keer in ’de Passage’ een meting uitgevoerd door de Rijksgebouwendienst, die dit maal niet opnieuw door de omwonenden maar door de betrokken projectontwikke laars wordt bekritiseerd. De opdracht voor deze derde meting van ’de Passage’, die volgens een raadsbesluit uit 1996 niet groter dan 14.045 meter mag worden, is uitein delijk gegeven door de ’onaf hankelijke’ raadscommissie voor de bezwaar- en be roepschriften. Dat zou zijn gebeurd na 'voorbereidende gesprekken’, die echter bij zowel de pro jectontwikkelaars (die een kri tische brief hebben gestuurd) als bij het gemeentebestuur niet tot een eensluidende conclusie over de formulering van de meetopdracht zou hebben geleid. Donderdagavond 25 februari houdt de raadscommissie on der leiding van oud-D66- raadslid ing. Hans Barth onge- ZEVENHUIZEN - In het voor jaar start bij de Zeven Muzen in Zevenhuizen, als er voldoende aanmeldingen zijn, de cursus in leiding in de muziektheorie en noten lezen. Deze cursus be- stat uit 5 groepslessen, die op maandagavond in dorpshuis Swanla worden gegeven. Behal ve het leren noten lezen en eni ge muziektheorie bestaat de cursus onder andere ook uit herkennen van het geluid van instrumenten, luistervoorbeel- den en toonladders. Informe ren en aanmelden bij Thea Wil lems, tel. 0180-633509. lespakket duidelijk maken hoe belangrijk water voor de mens en de natuur is. Er is hiervoor door de docenten en de mee werkende ouders drie weken uitgetrokken. Op bezoek in de school komt ook de milieuorganisatie Gr eenpeace, waarvan medewer kers leerlingen door microsco pen zullen laten kijken om te la ten zien wat er allemaal in slootwater leeft. Verder komt er iemand langs van het zee hondencentrum in het Friese Pieterburen. WADDINXVEEN - De ’Stich ting ^Wielerronde Waddinx veen’ is hard bezig met de orga nisatie van de zevende wieler ronde van Waddinxveen op Tweede Paasdag (maandag 5 april). Het parcours wordt cie fors meebetalen aan de westelijke rondweg. Overigens zijn ook de ontsluiting van de bedrijventerreinen, zoals straks het Gouwe Park in Waddinx- veen-Zuid, en de aantakkingen op de Al2 en de A20 perma nente punten van overleg met provincie en rijk'. Het ’Industrieel Contact Wad dinxveen’ heeft via de ’Stichting Coenraad’ een zeer actieve rol gespeeld bij het tot stand bren gen van de collectieve beveili ging op het bedrijvenpark Coe- necoop. Uitvoerend secretaris Willem Waterreus: ‘We constateren hier een spectaculaire daling van het aantal inbraken. Echter, de lage inbraakcijfers op Coe- necoop staan in schril contrast met die van de rest van Wad dinxveen'. ‘Dat is onlangs aanleiding voor ons geweest om ondernemers op andere bedrijventerreinen, maar ook ondernemers uit de detailhandel en de agrarische sector de mogelijkjheid te bie den zich aan te sluiten. Hoe meer zielen, hoe meer geld, hoe meer mogelijkheden, hoe meer vreugd'. Vier van de vijf verontruste Waddinxveense ondernemers die zich ergeren aan de ’dwarsliggers’ die de uitbrei ding en de vernieuwing van ’de Passage’ tegenhouden. Van links naar rechts Frans Rahms (Rahms en Partners), Joop Baas (Baas Bedrijven), Jos de Vrind (Euromail) en Bert van Noort (Van Noort Transporten en Verhuizin gen). WADDINXVEEN - Vijf verontruste Waddinxveense on dernemers roepen deze week in een unieke actie alle betrokkenen bij het nieuwe winkelhart ’de Passage’ op alles in het werk te stellen dat de nieuwbouw en uitbrei ding van dit langverwachte koophart zo snel mogelijk doorgang kunnen vinden. evenals vorig jaar uitgezet op de Dorpstraat (start en finish), Kerkweg-West, Chopinlaan en Beethovenlaan. Het stichtingsbestuur is van plan de komende wielerronde, met Baas Autobedrijven als hoofdsponsor, groter en pro fessioneler op te zetten dan ooit te voren. Verwacht wordt dat er ditmaal 200 deelnemers aan de start zullen verschijnen. De zevende wiellerronde van Waddinxveen omvat de cate gorieën junioren (60 km vanaf 11.30 uur), cyclo-sportieven (50 km vanaf 13.00 uur), dames (40 km vanaf 14.30 uur) en eli- te-neo amateurs (80 km vanaf 16.00 uur). Naast de koersen in de ver schillende categorieën zullen er rond het parcours de gehele dag ook leuke activiteiten zijn voor jong en oud. Zo is er een feestelijke braderie, zijn er op tredende bandjes en artiesten en is er een autoshow in een tent. In het bestuur van de actieve ’Stichting Wielerronde Wad dinxveen’ hebben zitting Piet Versluis, Hans Moons, Leon de Kok, Jaco van Eijk, Wim Rip en Han Anders. DEN HAAG/WADDINXVEEN - De economische politierech ter in Den Haag heeft het Wad dinxveense aannemersbedrijf Rehorst Bouw BV (Dorpstraat) veroordeeld tot een boete van 3.000 gulden, waarvan een der de voorwaardelijk. Het bedrijf had de eigen bouw vakkers in 1997 op een ’zeer onveilige en krakkemikkige bouwplaats’ in Almere laten werken. In dat jaar had een bouwvakker lichte verwondin gen opgelopen bij een val. Hier bij speelde mee dat Rehorst Bouw BV twee keer eerder is bestraft voor dezelfde overtre dingen. ZEVENHUIZEN/MOERKA- PELLE - Het gemeentebestuur van Zevenhuizen-Moerkapelle gaat telkens ’s avonds om half acht informatieve bezoeken af leggen in Moerkapelle (2 maart), in Oud 'Verlaat (24 maart) en in Zevenhuizen (12 april). Volgende weeke dins dagavond 2 maart is Moerka pelle als eerste aan de beurt. In dorpshuis ’Op Moer’ zal het dan gaan over de ruimtelijke ontwikkeling in deze kern, het meer leefbaar maken (revilati- sering) van de woonkern, wo ningbouw, uitbreiding van ’Op Moer’ en speel- en jeugdvoor zieningen. van lArWvoor 9.95 WADDINXVEEN - Pastor Ger Martini wordt opnieuw geïn terviewd in het wekelijkse kerkprogramma van de locale RTW-radio, dat komende zon dagmorgen van negen tot twaalf uur wordt verzorgd door de Gereformeerde Ker ken. Om negen uur wordt er begon nen met het vertellen van een kinderverhaal, omlijst met lied jes voor de kleine luisteraars. Om half tien kan men luisteren naar de kerkdienst in de Ont- moetingskerk (Groensvoorde), waarin ds. mevrouw H.W. den Draak-Kuyvenhoven uit Wad dinxveen zal voorgaan. Op veler verzoek zal na de kerkdienst een eerder uitge zonden vraaggesprek met de nieuwe pastor Ger Martini worden herhaald. In dit inter view vertellen Ger Martini en zijn vrouw Marijke over zich zelf, hun achtergronden en wat zij van hun periode in Wad dinxveen verwachten. Tijdens korte onderbrekingen worden ’gedachten’ uit Ger Martini’s derde gedichtenbun del ’Het maïs voorbij’ voorge dragen. WADDINXVEEN - De samen werking tussen het gemeente bestuur van Waddinxveen, het midden- en kleinbedrijf en het bedrijfsleven is prima. Die op vatting staat te lezen in het fe bruarinummer van de ’Kamer- krant Rotterdam/Gouda’ van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. In deze editie komen aan het woord VVD-wethouder Maria Wientjens-van der Velden, voorzitter Gerrit van Ringelen- stein van de Ondernemers Vereniging Waddinxveen (OVW) en uitvoerend secreta ris Willem Waterreus van de ondernemerskring ’Industrieel Contact Waddinxveen’ (ICW). Gedrieën, maken ze - onder het motto ’soms zit het mee, soms zit het tegen’ - duidelijk dat er nogal wat zaken in het Gouwe- dorp zijn die de gemoederen bezighouden: ontwikkeling en uitbreiding van bedrijfsterrei nen, het nieuwe winkelhart 'de Passage’, aanleg van de westelij ke rondweg en de collectieve bedrijfsbeveiliging. Heet hangijzer wordt ook hier het nieuwe winkelhart ’de Pas sage’ genoemd. ‘Jarenlang heb ben we ons druk gemaakt over de ontwikkeling en de locatie van een winkelcentrum dat aan de eisen van de tijd voldoet', reageert OVW-voorzitter Gerrit van Ringelenstein. ‘Dit om de broodnodige koop kracht te behouden Uiteinde lijk is gekozen voor uitbreiding en aanpassing van het huidige winkelcentrum 'de Passage’. Sa men met belegger en ontwik kelaar hebben we een branche- selectiecommissie in het leven geroepen, om een evenwichti ge en aantrekkelijke branchesa- menstelling tot stand te bren gen1. ‘Alles staat prima op de rit. Maar nu puntje bij paaltje komt wordt de zaak op verzoek van omwonenden door de rechter geschorst. Waarom? Omdat er niet voldoende duidelijkheid bestaat over het precieze aan tal vierkante meters. Commer cieel is het een rampenplan en bestuurlijk gezien verdient het geen shconheidsprijs'. VVD-wethouder Maria Wien tjens-van der Velden, die vorig voorjaar de portefeuille over nam van CDA-wethouder Jan Hielema, is het met de voor man van het midden- en klein bedrijf eens dat het allemaal veel te lang gaat duren. ‘Van meet af aan had het hele traject beter met de omwo nenden gecommuniceerd kun nen worden. Bovendien zijn be paalde definities in het verleden niet zo helder geformuleerd. Nu zijn wij aan het.kijken of we de rechter alsnog een goed ant woord kunnen geven op de on duidelijkheden'. Hoog genoteerd op het ver langlijstje van zowel het ge meentebestuur als het bedrijfs leven staat verder de aanleg van de westelijke rondweg. Marie Wientjens-van der Vel den: ‘Wij zien wel degelijk een relatie met de ontwikkeling an het Bentwoud. Immers, het Bentwoud zal straks vele be zoekers trekken en het aantal verkeersbewegingen zal dus drastisch toenemen'. ‘Wij willen meewerken aan het Bentwoud onder de harde voorwaarde dat rijk en provin- Deze Bonus aanbiedingen gelden t/m 28 februari as. in AH-supermarkten met een cijfercode (D®®© of (5), tenzij anders aangegeven. 2.49 voordeel 1.24 X.Z-0 3.99 gontts voordeel 1.00 15.50 Bonus voordeel 5.60 2.44 Bonus voordeel 0.45 WADDINXVEEN - ’Zuid-Hol land aan zet!’ Dat is de titel van het CDA-programma voor de volgende week woensdag 3 maart te houden verkiezingen van de provinciale staten in de ze provincie. CDA-lijsttrekker is de 45-jarige gedeputeerde Jan Heijkoop. Hij trekt dezer dagen volop door Zuid-Holland om de speerpun ten van de christen-democra- ten uit te leggen. Vier jaar geleden leek het erop dat de provincie Zuid-Holland bijna van de kaart zou verdwij nen. Rond Den Haag en Roter- dam zouden stadsprovincies komen en het overblijfsel zou .een soort restant-provincie worden. Het is echter heel an ders gelopen en de provincie lijkt aan een come-back bezig. Jan Heijkoop vindt het jammer dat de provinciale verkiezingen minder aan dacht krijgen dan de landelijke en de gemeentelij ke. Volgens hem verricht de provincie belangrijke taken op het gebied van de ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, volkshuisvesting en zorg. ‘Dat zijn zaken die de mensen recht streeks raken'. Jan Heijkoop woont met zijn vrouw en vier kinderen in Oud-Alblas. Hij heeft een agra rische achtergrond en is sinds 1995 lid van het college van ge deputeerde Staten van Zuid- Holland met de portefeuilles groen, water en zorg. Samen werking, leefbaarheid en veilig heid zijn voor hem de drie be langrijkste punten uit het CDA- verkiezingsprogramma. Bij samenwerking gaaf het om de grote steden en omliggende gemeenten, maar ook over de samenhang tussen de gemeen ten in het stedelijk en het lan delijk gebied. Ook samenwerking in de zorg is belangrijk. De christen-de- mocraten vinden dat zorgin stellingen, verzekeraars en mensen die om de zorg vragen samen moeten overleggen hoe de zorg het beste kan worden ingericht. Het CDA besteedt ook veel aandacht aan de leef baarheid in steden en dorpen. De gemeenten in het landelijk gebied moeten op een beheer ste wijze kunnen groeien. Het moet mogelijk zijn dat ook de kinderen van inwoners van een gemeente daar kunnen blijven wonen. Ook de veiligheid van de inwoners van deze provincie is voor het CDA van groot be lang. Het terugdringen van de onveiligheid en criminaliteit is vooral een taak van de landelij ke overheid, maar de bescher ming van de Zuid-Hollanders tegen mogelijke overstromin gen is een zaak voor de provin cie en de waterschappen. In de afgelopen jaren heeft Jan Heijkoop als gedeputeerde daar een bijdrage aan mogen le veren. Hij wil daaraan ook in de komende periode van vier jaar graag blijven werken. O 4* cm Proef de dag WADDINXVEEN - Volgende week maandagmorgen I maart om tien over half negen ver richt Waddinxveens burge meester Fedde Jonkman op de rooms-katholieke Kardinaal Alfrinkschool (Zuidplashof) de officiële opening van het pro ject 'Water om ons heen’. De bijzondere start van het project gaat gepaard met de aankomst van de zeegod ’Nep- tunus’ (hij komt aanvaren in de sloot bij de school) en de wa terrijke inzet van de vrijwillige brandweer uit Waddinxveen. Op de Kardinaal Alfrinkschool is vervolgens drie weken lang sprake van een gevarieerd les programma voor kinderen waarin water centraal staat. Vrijdagmiddag 19 maart tussen kwart over drie en vier uur is de prijsuitreiking. Het project ’Water om ons heen’ wil de Waddinxveense scholieren aan de hand van een i» it februari ieen koop-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1999 | | pagina 15