Edo Bonsai Pianist Yoram Ish-Hurwitz geeft kamermuziekconcert Vraag naar Thuisdiners stijgt; rondbrengers worden schaars Show, uniek in de wereld Inbraak in Open Dag Provinciehuis DoaiPfl Ü3ÖQ2Q0D woningen Lions Rottemerenloop lopen voor goede doel Heropening CAVO LATUCO/Welkoop door Henk Angenent W00i? DöBapaaD B©D@ö(2 LizVenema exposeert in Agnietenkapel Prijswinnaars sjoelen Omgaan met psychiatrische patiënten WADDINXVEEN Europese steun voor ouderen unie 55 plus in Zuid-Holland WADDINXVEEN - Euro-par- lementariër mr. J.L. Janssen van Raaij steunt mevrouw E. Bal- Anthonissen in haar verkie zingsstrijd voor de aanstaande Provinciale Staten verkiezingen. Mevrouw E. Bal-Anthonissen is door een selectiecommissie als top-kandidate naar voren ge schoven. Zij staat als nummer I op de lijst I2/Ouderen-Unie 55+. Hypotheekrente vanaf 3,85%! 9 WOENSDAG 24 FEBRUARI 1999 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 19 Geen WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN ontvangen? Bel 0182 - 63 03 32 F’ a ft* Voor meer informatie over de WD: Eric Pels tel. (0172) 23 14 14 Boskoop Ivo ten Hagen is kandidaat statenlid en heeft oog voor de belangen van onze regio Op 21 februari is ingebro ken in twee woningen aan de Sterrenlaan. In beide ge vallen zijn de inbrekers ver moedelijk via een raam in de woning geklommen. Eenmaal door het keuken raam te forceren en het in de het andere geval via een raam op de eerste verdie ping. Uit de ene woning worden een stereotoren en twee tassen vermist. Uit de andere woning worden onder andere een compu ter en een televisie vermist. WADDINXVEEN - Het aan tal gebruikers van de in de keuken van Zorgcentrum Souburgh bereide Thuisdiners stijgt gestaag. In de grote, mo derne keuken worden dage lijks rond de tweehonderd maaltijden bereid, waarvan er ongeveer tachtig bij zelfstan dig wonende, oudere Wad- dinxveners worden bezorgd. De andere zijn voor de eigen bewoners en de bezoekers van de Dagverzorging. WADDINXVEEN - Morgen avond geeft de begaafde pia nist Yoram Ish-Hurwitz een kamermuziekconcert in de Remonstrantse kerk aan de Zuidkade. waar hij twee jaar studeerde bij de Hongaarse pianist György Saandor. Vervolgens werd hij twee jaar opgeno men in de solistenklas van de pianopedagoog Karl-Heinz Kammerling in Hannover. Ish-Hurwitz heeft verschillen de cd’s op zijn naam staan. Onlangs nam hij het morgen uit te voeren 'Schilderijen van een tentoonstelling’ op. Deze cd wordt dit voorjaar uitge bracht. De jonge pianist heeft ver schillende buitenlandse op tredens op zijn naam staan. Dit jaar zal hij in Italië en Noorwegen spelen. Yoram De kritieken over zijn optre dens zijn unaniem lovend. De commissie Kamermuziek- concderten van Kreater is derhalve zeer verheugd dat Yoram Ish-Hurwitz bereid bleek in Waddinxveen op te treden. Het volgens, tevens laatste concert van dit seizoen, wordt gegeven op donderdag 25 maart. Dan speelt het Blasskwintet Da Capo '88 Ish-Hurwitz was eind vorige maand op de televisie te be luisteren met nocturnes van Chopin. ZEVENHUIZEN - Op vrijdag 26 februari heropent CAVO LATUCO/Welkoop haar win kel op een nieuwe locatie. Te vens wordt de naam van de zaak omgedoopt in Agrifirm/Welkoop. De feeste lijke opening wordt om 17.00 uur verricht door Henk Ange- nent, de bekende marathon schaatser. vonden aan de Noord Dwars weg 96. De winkel wordt vijf keer zo groot en is overzichte lijk ingedeeld. Niet alleen komt het assortiment hier beter tot zijn recht. Ook de bereikbaar heid is sterk verbeterd en er is ruime gelegenheid om te par keren. ‘Henk Angenent is benaderd de winkel te openen. Angenent is niet alleen een sporter met uit straling, maar hij is ook nog af komstig uit de tuinbouw. Op zijn bedrijf verbouwt hij spruit jes1, verklaart Olieman de keu ze voor de feestelijke opening door de schaatser. ‘Dat de vraag naar Thuisdi ners steeds groter wordt is op zichzelf een goede zaak, want maaltijdvoorzieningen dragen ertoe bij dat ouderen langer zelfstandig kunnen wo nen1, zegt lokatie manager Si mon de Jong. ‘De Thuisdiners worden al jaren door vrijwilli gers in hun eigen auto’s be zorgd. Gezien de ontwikkelin gen komt voor deze groep de druk steeds zwaarder op de ketel te staan. De tijd nadert, dat te vaak een beroep op een kleine groep mensen moet worden gedaan. Nieu we rondbrengers zijn der halve zeer welkom1. De ba- lie-medewerksters van Sou burgh, die steeds één dag tevoren de bestellingen voor de Thuisdiners telefo nisch opnemen, maken elke week een rooster voor de week daarna en vullen dat na telefoontjes met de vrij willige rijders in. De mees ten kiezen voor vaste dagen; één of twee keer per week, eens per veertien dagen of minder. Anderen rijden vijf dagen achter elkaar en dan drie weken niet. Sommigen hebben een voorkeur voor het weekend. In die keuze is men geheel vrij en voor het inroosteren levert dit geen enkel probleem op. Een twee de groep vrijwilligers is op roepbaar in vakantietijd of bij ziekte van de vaste rijders. ’Gaatjesvullers’, en voor een goede gang van zaken even eens onmisbaar. Eén van de bijna altijd beschikbare ’gaat jesvullers’ is Ruub van der Klip, die kort na zijn pensioen in 1991 zijn diensten aan bood. ‘Niet in een vast roos ter, want ik heb mijn leven lang met roosters gewerkt1, zegt hij en laadt kort na het middaguur snel de koffers met de maaltijden in zijn auto. Van der Klip kent door zijn veelvuldige invallen en lange staat van dienst alle routes in Waddinxveen op zijn duimpje. De altijd meegegeven adres- De jonge, talentvolle pianist Yoram Ish-Hurwitz treedt morgenavond op in de Remonstrantse Kerk in Waddinxveen. (foto Arthur Martin) senlijst heeft hij amper nodig. In de Dorpstraat levert hij de eerste twee koffertjes af bij een echtpaar. In de Kas- tanjelaan loopt hij achterom. ‘Deze meneer en mevrouw zijn in de negentig', meldt Van der Klip. Hij houdt het tempo erin. ‘Tijd voor een groet is er uiteraard wel, maar voor een praatje niet. Iedereen wil immers lekker warm eten op zijn bord hebben1. Chef-kok Hans van Mourik van de Sou- burghkeuken rijdt deze keer ook mee en is onder de in druk van de efficiënte wijze, waarop Van der Klip te werk gaat. Van Mourik weet uit ja renlange ervaring dat de re denen gebruik te maken van de maaltijdbezorging thuis verschillend zijn. ‘De één vindt het vervelend zelf te ko ken. Bij een ander spelen leef tijd of gezondheidsredenen1, zegt hij. ‘Iedere vijftig plusser kan meedoen.1 De routes van de rijders zijn verdeeld over vier wijken. Daarnaast gaan dagelijks ge middeld dertig maaltijden WADDINXVEEN - De Wad- dinxveense schilderes Liz Ve- nema organiseert weer een ex positie met diverse kunste naars op donderdag 25, vrijdag 26 en zaterdag 27 februari in de Agnietenkapel in Gouda. De deelnemers zijn Gerda Euwals uit Moordrecht met keramiek, Wim Zwijsen uit Hoorn met schilderijen, Ruth van Weerden uit Midwoud met schilderijen, Antoinette de Vroomen uit Til burg met keramiek, Greta Bee- WADDINXVEEN - In de nacht van 19 op 20 februari is een inbraak gepleegd in een flatwoning aan de Win gerd te Waddinxveen. Een raam bij de achterdeur werd geforceerd en de wo ning geheel doorzocht. De buit bestond uit een video recorder, televisie, cd’s en een computer. Op het programma staan drie nocturnes van F. Chopin, tien stukken uit Romeo en Julia, opus 75, van S. Prokifjev, en van M. Moesorgsky ’Schilde rijen van een tentoonstelling.' Yoram Ish-Hurwitz is een jonge Nederlandse pianist van Israëlische afkomst. Hij stu deerde aan het Sweelinck Conservatorium in Amster dam. In 1991 werd hij als eer ste pianist toegelaten tot de Juillard School in New York, Het concert in de Remonst rantse Kerk begint om 20.00 uur. Kaarten van vijftien gul den per stuk zijn te bestellen bij Kreater in de Kerktraat, telefoon 614422 en eventueel een half uur voor het begin van het concert in de kerk. Houders van passen CJP, ’65 en Kreater krijgen een rijks- daalder korting. WADDINXVEEN - De prijzen bij de Waddinxveense sjoelers zijn gegaan naar: H. Brosius, Pascal van Gils, Cees Kuipers, T. van Leeuwen, Cor van Herk, Mien van Renesse, Frans Bot- ger, Adrie Faas, Jan van Beek, Jan Olie, Jaap Ridder, Ceron van Beek, M.C. Taktor, J. War- melink, Fokke Feenstra, Yvon ne Sinnema. Er zijn zoals altijd weer mooie prijzen en om deze te winnen behoeft men geen eerste te worden, omdat er een roule rend systeem wordt toegepast. Voor informatie kan men te recht bij Jan Kersbergen, Elzen horst 9, tel. 0182-615421 of Henk van Beek, Burgemeester Trooststraat 60, tel. 0182- 616349. DEN HAAG/WADDINXVEEN - Op zaterdag 20 februari houdt de provincie Zuid-Hol- land een open dag van 10.00 uur tot 16.00 uur. Met de ver kiezingen voor Provinciale Sta ten op 3 maart in het vooruit zicht zullen de Zuid-Hollandse afdelingen van de politieke par tijen zich op de open dag pre senteren. Verder zijn er debat ten over actuele onderwerpen en laat de provincie zien wat voor taken en projecten ze uit voert. De open dag in het pro vinciehuis aan het Haagse Ma lieveld is vrij toegankelijk. ‘Het werd tijd dat we gingen verhuizen1, aldus Matthijs Olie man, bedrijfsleider van de vesti ging. ‘Het assortiment is in de loop van de tijd ontzettend ge groeid. Wilden we alles nog op een goede manier presenteren moesten we echt naar een nieuwe locatie1. Daarvoor werd een pand ge- Woens dagavond 3 maart is er een Open Cirkelavond met als the ma: ‘Omgaan met psychiatri sche patiënten1. Als spreekster is hiervoor uitgenodigd me vrouw van Dijk. Ze kent de problematiek vanuit de dage lijkse praktijk, en zo wil zij dan met belangstellenden nadenken over het omgaan met psychia trische patiënten en de invloed daarvan op de leefomgeving. Vanaf 20.00 uur kan men bin nenlopen. Het programma be gint om 20.15 uur in de Schaapskooi (Achter de brug- kerk). jarige als Rob de Haan op de vierde plaats1. Verder bestaat de top tien uit ervaren mensen die in de oude renpartij en/of bestuurlijk hun sporen ruim verdiend hebben. Stellig zult u enkelen van hen herkennen als u de namen van lijst 12 doorleest. De Unie 55+ bezet momenteel één zetel in de Provinciale Staten van Zuid- Holland. De betreffende afge vaardigde de heer J. Moeren hout heeft bijzonder goed werk verricht en veel sympathie voor ouderenbelangen weten te verkrijgen. De Unie 55+ hoopt, en rekent dan ook ze ker op twee zetels. Douchefaciliteiten en kantine zijn aanwezig en de EHBO’ers fietsen mee. De inschrijving vindt plaats van 10.15 tot uiter lijk I 1.30 uur in het Dorpshuis Swanla aan de Burgemeester Klinkhamerweg te Zevenhui zen. Kosten voor deelneming bedragen voor de 5 kilometer ƒ7,50, voor de 10 kilometer ƒ10,- en voor de 21,1 kilome ter ƒ12,50. Op alle afstanden en in alle categorieën zijn ook dit jaar weer prijzen te winnen. De halve marathon kent de ca tegorieën senioren (tot 40 jaar), veteranen I (40-49 jaar) en veteranen 2 (50 jaar en ou der). Voor de dames die het se niorenstadium ontgroeid zijn is de categorie veteranen I open gesteld. Naast de prijzen kan iedere deelnemer het rugnum mer behouden als herinnering. Tweede ronde: Bas Brouwer, Guus van Renesse, Simon den Oude, Ronald Meijer, Cees van Wijk, Floor van Abshoven, Teus Visser, Sjaan Faay. De eerst komende sjoelavond is op woensdag 24 februari van af 18.30 uur kan iedereen weer komen sjoelen in het gebouw van de schuttersvereniging aan de Alberdingk Thijmlaan. ‘Bij ons telt alleen kwaliteit1, zegt campagneleider Simon Dingemans. ‘Als een vrouw de beste is, komt zij op de eerste plaats. Zo ben ik ook blij met een 26- lenkamp uit Alkmaar met schil derijen, Marian M. Verrijp uit Barendrecht met keramiek, Sieta Stoffer uit Den Haag met schilderijen, Jannie Slingerland uit Gouda met beelden. De Agnietenkapel is gevestigd aan de Nieuwe Markt 100 te Gouda. De openingstijden van de expositie zijn donderdag van 12.00-18.00 uur, vrijdag van 10.00-18.00 uur en zaterdag van 10.00-17.00 uur. De toe gang is gratis. In de keuken van Souburgh wordt druk gewerkt aan de maaltijden die door heel Waddinxveen worden bezorgd. (Foto: Sjaak Noteboom). gebied bij Edo Koi, van vijver tot voeding. Van maandag I tot en met 5 maart is er elke dag wel iets speciaals te doen; dit kunnen demonstraties zijn, speciale kortingsdagen, thema dagen, enz. De Edo Bonsai Show in twintig jaar uitgegroeid tot een ten toonstelling, waarop andere in ternationaal bekende Bonsai specialisten elke dag wel zijn te vinden. Op zaterdag 6 en zon dag 7 maart zal het slot van de ze show een spectaculaire actie krijgen die eerst dan bekend wordt gemaakt. Voor nadere informatie kunt u bellen: 0172- 215800 of via e-mail: edo- plant@wxs.nl ,W.: naar het woongebouw Anne Frank. Eén rijder op een .ge wone’ route neemt gemiddeld zestien koffers mee. ‘Onze vaste vrijwilligers nemen ui teraard vakantie, zijn wel eens ziek of hebben eigen besog nes1, somt Van Mourik op. ‘Het is dan heel prettig dat wij op de invallers kunnen te rugvallen. Juist daarom zou het fijn zijn als er meer rijders bij kwamen. Dan hoef je niet steeds op dezelfde mannen of vrouwen een beroep te doen1. Nog twee stops in de Bomen- buurt en de laatste twee koffertjes gaan naar adressen in de flats rond de Passage. ‘Een fluitje van een cent1, vindt Van der Klip. ‘Binnen een uur ben je klaar. Maar je moet met je dagplanning na tuurlijk wel rekening houden met dat uur1. De maaltijdrijders zijn verze kerd in de tijd waarin zij voor Souburgh onderweg zijn. Zij krijgen als vergoeding negen tig cent per afgeleverde koffer en een kerstpakket. Boven dien staat bij terugkomst in Souburgh altijd een kop soep klaar. De afnemers zijn over het al gemeen zeer tevreden, zo blijkt uit de jaarlijkse enquête. Drs. J.G. Bonte in de Vijver- laan laat tweemaal per week een maaltijd komen, op woensdag en donderdag. ‘De vrijwilligers verdienen een groot compliment. Zij zijn altjd op tijd1, prijst hij. Bonte kwam zeven jaar gele den alleen te staan en sinds dien maakt hij gebruik van de thuisbezorgde maaltijden. ‘Eerst kwamen die uit de keu ken van het Anne Frankcen- trum, nu dus alweer vijf en een half jaar uit Souburgh1, geeft hij aan. ‘Ik vind het eten perfect. De kwaliteit is goed en de hoeveelheid ook*. Zelf vindt hij koken niet leuk. ‘Op de andere dagen red ik me hoor, ik kan wel iets klaarmaken. Maar het eten uit Souburgh smaakt me veel be ter. Ik kan me voorstellen dat de maaltijdbezorging voor mensen die heel oud of ziek zijn, een geweldige uitkomst is*. Bijna dagelijks is het in het nieuws. De hy potheekrente bevindt zich momenteel op een historisch dieptepunt. Ook voor u kan dit een reden zijn uw hypotheek eens tegen het licht te houden. Immers, betaalt u niet teveel? Natuurlijk is het oversluiten van uw hypotheek niet in alle gevallen gunstig. Een goed advies van een onafhankelijk intermediair die sa menwerkt met alle gerenommeerde ban ken en verzekeraars is hierom echt geen luxe. Een ding is welhaast zeker, de rente is op dit moment dermate laag dat ook u mo gelijk een voordeel kunt behalen! Mo menteel varieert ons rente-aanbod tus sen de 3,85% voor een korte rentevaste periode en 5,3% voor een rentevaste per- diode van 20 jaar! Van der Loo Verzeke ringen maakt vrijblijvend een berekening waaruit uw voordeel blijkt. Waarom belt u gewoon niet even (0172) 21 37 15. Wel licht kan ook uw maandlast met enkele honderden guldens omlaag! H. van der Loo Van der Loo Verzekeringen Tijdens de open dag geven poli tieke partijen informatie over hun verkiezingsprogramma en kunnen bezoekers kennisma ken met de kandidaten. In en rond de grote hal van het pro vinciehuis krijgen bezoekers in formatie over de taken van de provincie, bijvoorbeeld bodem- RIJNWOUDE/BOSKOOP - Nergens op de wereld, zelfs niet in Japan - de bakermat van de Bonsai - wordt een Bonsaishow, zowel commercieel als informatief, gehou den. In het eeuwenoude sierteeltcentrum Boskoop be leeft deze unieke tentoonstelling zijn twintigste editie. Van I tot en met 7 maart dage lijks van I0 tot 5 uur, toont de ze gratis te bezoeken expositie een keur aan miniatuurbomen aan bezoekers. In de overdekte kasruimtes aan de Belgiëlaan I op het International Trade Centre Boskoop-Hazerswoude wordt in een oosterse ambian ce genoten van Bonsai voor zo wel binnen als buiten. Vakmen sen staan klaar om vragen van een ieder te beantwoorden. De liefhebber kan gratis adviezen krijgen over de eigen Bonsai, die zelfs ter controle mogen worden meegenomen. Te zien zijn enkele duizenden bomen afkomstig uit onder an dere Japan, Korea, China, Thai land, Taiwan, Indonesië, de Fi lippijnen, maar ook uit Europa. Vele andere oosterse attribu ten, bronzen en houten bud- dahs, yogi’s, parasols, tekenin gen, lampen en zelfs vogelkooi en zorgen voor een aparte sfeer. Bij de entree is een Ja panse tuin aangelegd met vele oosterse tuinornamenten en stenen lantaarns. Gevormde bomen- geimporteerd vanuit Japan - met soms een hoogte van enkele meters, staan naast boompioenen uit Nagano, en daartussen teak-meubelen uit Jepara en bamboe meubelen uit Lawang. Bamboe schuttingen - de dikste in de wereld - laten een andere manier van tuinaf scheiding zien en brengen u op nieuwe ideeëen. Op de binnententoonstelling is een aparte plek ingeruimd voor de Suiseki. De eveneens uit Ja pan afkomstige cultuurvorm van exclusieve stenen die in één oogopslag een bergmassief kunen tonen, een hut of een dier. Een waterval van kunst steen, niet van echt te onder scheiden, komt uit in een vijver met zeldzame Koi, de Japanse karpers. U kunt deze vissen zelfs aaien of uit uw hand laten eten. En tegelijker tijd kunt u alles vinden op dit sanering, gladheidsbestrijding en het vangen van muskusrat ten. Ook actuele projecten van de provincie, zoals de aanpak van de Hollandsche IJssel, de Groenblauwe Slinger, Het Groene Hart en de A4-corrid- or komen aan bod. Er zijn op tredens van een Creools koor, een Hindoestaans koor en het Residentie Salon Orkest. Ook is er een theatervoorstelling en voorafgaand en na afloop van het jongerendebat treedt de hip-hop groep ’Headliners’ op in het restaurant. Agrifirm/Welkoop is toeleve rancier van kwalitatief hoog waardige tuinartikelen en tuin- bouwbenodigdheden. Daar naast kunnen de klanten er terecht voor diervoeders, doe- het-zelf-artikelen, kleding en al les voor de tuin. De verhuizing gaat gepaard met een naamsverandering. Dit komt volgens Olieman omdat het moederbedrijf onlangs ge fuseerd is met twee andere tuinbouwtoeleveranciers te weten Kringkoop uit Bleiswijk en CTAV uit Aalsmeer. Alle plantaardige en winkelactivitei- ten zijn toen ondergebracht onder de naam Agrifirm. Het Zuid-Hollandse provincie huis ligt aan het Malieveld in Den Haag, Zuid-Hollandplein I, op loopafstand van Den Haag CS. Het nieuwe gebouw is te bereiken met de tram (I of 9) en de bus (I8, 67, 88 en 90). Zuid-Holland is ook digitaal be reikbaar via www.pzh.nl Het startschot zal om 12.00 uur door de heer Schoots, bur gemeester van Zevenhuizen- Moerkapelle worden gelost voor het gemeentehuis, waarna de verschillende afstanden langs de Rottemeren gelopen zullen worden. Zoals ieder jaar zal de opbrengst van de loop ten goede komen aan een goed doel. Dit jaar heeft de Lions Club Zevenhuizen-Moerkapelle gekozen voor de Stichting Soho (Stichting voor opleiding Socia le Honden voor gehandicapten in Nederland). Aan dit welk doel is reeds een bedrag toege zegd van ƒ5.000,-, welk bedrag uit de activiteiten van de Lions- club Zevenhuizen-Moerkapelle gefinancieerd zal moeten wor den. Een deel van dit bedrag zal moeten worden bijeengebracht door de Rottemerenloop, deels door sponsoring door het Zevenhuizense en Moerka- pelse bedrijfsleven, dat al spon taan gereageerd heeft op het verzoek tot sponsoring van de Rottemerenloop en deels door de bijdrage van de zo’n 400 lo pers die op 27 februari weer langs de molens zullen lopen over het onovertroffen Rotter- meren parcours. Voor meer informatie: Lions Rottermerenloop-commissie, te bereiken onder nummer 0180-63831 I, 632279, 638147. ZEVENHUIZEN - De laatste zaterdag van februari is weer in aantocht en dat betekent al ja ren lang de vaste dag van de Lions Rottemerenloop. Op za terdag 27 februari organiseert de Lionsclub Zevenhuizen- Moerkapelle dan ook voor de tiende keer deze populaire loop, waaraan op nagenoeg au tovrije wegen weer kan wor den deelgenomen en waarbij men de keuze heeft uit drie af standen: 5, 10 en 21,1 kilome ter (halve marathon). leefbaarheid van de kleine kernen randwegen om de bebouwing heen ’VZ ■Ml

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1999 | | pagina 19