WADDINXVE Glastuinbouw moetkomende jaren inleveren Waddinxveense fysiotherapeute stopt na 23 jaar O (ÖËmWÉBÜÏI X z Provincie Zuid-Holland i Verzorgingscapaciteit Souburgh blijft gelijk door steun van OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN WEEK N° Bingo en ruilbeurs in De Paddestoel CAO-overleg kleinmetaal afgebroken u... <1 Waddinxvener aangehouden na mishandeling T G E N E R U E E B R M E K Geen ontvangen? Onontkoombaar Toerisme s WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN KIES VOOR DE TOEKOMST. STEM WO. Bel 0182 - 63 03 32 CENTRALE ANTENNE INRICHTING VERKIEZINGEN BOUWZAKEN COLLECTEROOSTER BEZWAAR F1 GEMEENTELIJKE BELASTINGEN •A GROEN MILIEUZAKEN WOENSDAG 24 FEBRUARI 1999 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 3 VERVOLG PAGINA I ft 624680 Rij- Gemeentehuis postadres telefax 624622 624767 624500 612570 geveldakvlak - Dorpstraat 152, het oprichten van een tuinberging - Coenecoop 141, het oprichten van een showroom met een opslag- en een afleverruimte - Zesde Tochtweg 1, het gedeeltelijk veranderen en het vergro ten van een warenhuis - Antares 6 t/m 12 (even), het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van vier woningen - Bredeweg 23, het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een kantoorgebouw - Bredeweg 23, het oprichten van een distributiecentrum De aanvragen zijn opgenomen in het Openbaar Register, dat op werkdagen tussen 08.30 uur en 12.30 uur ter inzage ligt bij de afdeling VROM. Opname in deze publicatie houdt uitdrukkelijk geen uitspraak in over de definitieve besluitvorming. In dit sta dium kunt u geen bezwaarschrift indienen tegen een voorgeno men bouwplan. Wijziging eerder verleende bouwvergunning - Nesse 4, het wijzigen van de indeling van een horecagebouw I 08.30-14.00 uur 08.30 -12.30 uur 19.00-20.30 uur sen is voor mij heel belangrijk. Ik vind dat je er voor moet zorgen dat je patiënten zich thuis- voelen in de praktijk, zodat ze niet met tegenzin komen1. De Waddinxveense heeft er alle vertrouwen in dat haar opvolgster de praktijk goed voortzet. ‘Ze heeft net als ik 23 jaar ervaring. Ze kan al lerlei mensen behandelen; sportblessures, pré- en postnatale problemen, kinderen en NDT- slachtoffers (Neuro Developpement Treatment, bijvoorbeeld na een hersenbloeding). Ze heeft al twee weken meegewerkt, maar officieel be gint ze op I maart1. De fysiotherapeutes houden voor al hun patiën ten en oud-patiënten een welkoms/afscheidsre- ceptie in hotel De Unie aan de Kerkweg-oost. Deze zal plaatsvinden op woensdag 3 maart van 18.00 tot 21.00 uur. De Centrale balie Publieksvoorlichting is dagelijks geopend van 08.30 -14.00 uur (vrijdag 12.30 uur). Daarna kunt u voor informatie terecht bij de receptie. De receptie is dagelijks geopend van 08.30 -17.00 uur (op vrijdag tot 16.30 uur). Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer B. Kramer van de afdeling Publiekszaken, telefoon 62 47 06. 11 12 13 stemlokaal Gemeentehuis Wijkgebouw Zonnig Zuid Het Nieuwe Trefpunt De Hoeksteen Immanuelkerk Bethelkerk De Regenboog (school) Anna Frankcentrum Ontmoetingskerk De Leilinde (school) Dick Brunaschool Wijkgebouw Zuidhonk De Morgenster SPREEKUREN Burgemeester en wethouders alleen na afspraak via de secretaresses. Sociaal raadsvrouw -uitsluitend op afspraak- maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.30 uur. ZEVENHUIZEN/ WADDINXVEEN - In de nacht van 2I februari is een 16-jarige inwoner van Capelle aan den IJssel mishandeld in een hore cagelegenheid aan de Zuidplas- weg te Zevenhuizen. Het slachtoffer is voor behan deling van een gescheurde lip overgebracht naar het IJssel- land-ziekenhuis. Een 19-jarige Waddinxvener is aangehouden op verdenking van de mishan deling. Hij werd op de Zuid- plasweg te Zevenhuizen aange houden in verband met de mis handeling. De politie maakt proces ver baal op. OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS Alle afdelingen elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur. In de middag kunt u alleen terecht op afspraak. OPENINGSTIJDEN AFVALSTATION, Zuidelijke Rondweg 250 Voor afgifte (grof)vuil en K.C.A. elke werkdag van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. OPENINGSTIJDEN AFDELING PUBLIEKSZAKEN Balie voor Burgerlijke Stand, Burgerzaken, Reis- en documenten: maandag tot en met donderdag vrijdag dinsdag- en donderdagavond Leger des Heils Nationaal Jeugd Fonds Nationaal Reuma Fonds SIMAVI. Per 1 maart a.s. wordt aan de Waddinxveense kabel 'Net 5' toe gevoegd. Het signaal wordt doorgegeven op kanaal 65, fre quentie 823,25. WADDINXVEEN - Het overleg over de CAO voor de metaal- en technische bedrijfstakken (kleinmetaal) waaronder onder meer de garagebedrijven Boonstop- pel, Van Leeuwen, Hooft- man en installatiebedrijven Baas, Nelleman, Heems kerk en de Wit en metaal- bewerkingsbedrijven Van der Loo en Broere vallen, is door de bonden afgebro ken. Eén van de redenen daar voor is het loon. Werkge vers bieden structureel niet meer dan 2,75 procent voor een tweejarige CAO. De wens is een loonsver hoging van 7 procent into- taal voor twee jaar. De standpunten over het werken op onregelmatige uren en de hoogte van de toeslagen liggen tevens ver uit elkaar. Omdat niet tot een overeenkomst geko men kon worden, hebben de bonden besloten het overleg af te breken. uur en de leeftijd is I2 jaar en ouder. Op zaterdag 27 februari is er een ruilbeurs in De Padde stoel. Deze ruilbeurs begint om 14.00 uur en eindigd om 16.00 uur. Voor inlichtingen kunt u bellen naar W. v.d. Schee, tel. Ol 82-616620. PROVINCIALE staten Alle oproepingskaarten voor deelname op 3 maart 1999 aan de verkiezingen van de leden van de Provinciale Staten zijn inmid dels bezorgd. Als u op de dag van de kandidaatstelling (19 janu ari 1999) in het kiezersregister van de gemeente Waddinxveen was opgenomen en nog geen oproepkaart heeft ontvangen, kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken. groot aantal struiken en zodoende de werkzaamheden uit te kunnen voeren. VERZOEK OM MEDEWERKING B W hebben het voornemen medewerking te verlenen tot het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een. woning annex kantoor met een berging op het perceel Rijnlandstraat 3. Het verzoek om medewerking te verlenen ligt m.i.v. 25 februari 1999 gedurende twee weken op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur ter inzage bij de afdeling VROM. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk uw bedenkingen naar voren brengen bij B W. Registratie als kiezer U kunt het college van B W vragen of u als kiezer bent geregir streerd. Als u vindt dat u niet of niet behoorlijk bent geregis treerd kunt u schriftelijk om verbetering van registratie vragen. Uw verzoek kunt u indienen bij de afdeling Publiekszaken. Overzicht locaties stembureaus stem district 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 WADDINXVEEN/REGIO - De verzorginscapaciteit van het Waddinxveense verzorgingshuis Huize Souburgh blijft gelijk. Er was sprake van dat elf verzorgingsplaatsen zouden verdwijnen wegens geldgebrek. In totaal is voor de regio Midden-Holland een bedrag van 1,8 miljoen be schikbaar gesteld om de knelpunten die bij de actualisatie van het plan verpleging en verzorging naar boven waren gekomen op te lossen. Het plan is erop gericht om de zorg te moderniseren. Voor Souburgh is ƒ188.200 be schikbaar. Daardoor kan de capaciteit van 79 verzor gingsplaatsen worden gehandhaafd. Onderstaande melding o.g.v. Algemene maatregel van bestuur krachtens art. 8.40 Wet milieubeheer is ontvangen: Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt - Marck Waddinxveen b.v. op het perceel Abr. Kroesweg 29. De melding ligt vanaf 25 februari tot 25 maart 1999 ter inzage bij de afdeling VROM. Zie ook boven. BINNENGEKOMEN BOUWAANVRAGEN MELDINGEN De volgende bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen: - Zuidplaslaan 100, het oprichten van een tuinberging - Poolster 17, het plaatsen van een dakkapel op het achtergevel- dakvlak - Prinses Beatrixlaan 50, het oprichten van een tuinberging - Bilderdijklaan 46, het plaatsen van een dakkapel op het achter- WADDINXVEEN - De 61-jarige Louise Francimont stopt na 23 jaar met haar werk als fysiothera peute. Ze heeft sinds zes jaar een praktijk aan de Kerkweg- Oost in Waddinx veen. Daarvoor werkte ze in een maatschap in afwis selend Boskoop en Waddinxveen. Haar praktijk wordt over genomen door A. Heeris uit Gouda. Franchimont heeft haar werk altijd met veel plezier gedaan. ‘Maar ik vind het zo langzamerhand wel welletjes. Het is niet zo dat er alleen maar de praktijk is, je moet veel bijscho- lingscursussen doen, daar heb ik niet zo veel behoefte meer aan. Daarbij komt dat ik het nu tijd vind om eens aan mezelf toe te komen. Mijn man is 70 jaar oud, hij werkt ook niet meer. Nu kunnen we samen allerlei dingen gaan doen. Ik heb bij wijze van spreken al in geen jaren meer een boek gelezen. Het lijkt me heerlijk als je daar weer eens aan toe komt1. Het eerste wat de fysiotherapeute gaat doen is op reis. ‘We hebben van de kinderen een reis aangeboden gekregen naar Thailand1, vertelt Louise Francimont. ‘Het is altijd al een grote wens van mij geweest om daar eens naar toe te gaan. Mijn vader ligt daar begraven en ik wilde het land altijd al eens zien1. De Waddinxveense is na het gymnasium (alpha) in Amsterdam met een studie fysiotechniek be gonnen. ‘Ik wilde eigenlijk kinderarts worden, maar dat kon mijn moeder niet betalen. Toen ben ik met een vriendin deze studie gaan vol gen. Ik heb er geen dag spijt van gehad. Het werk is heel boeiend. Het omgaan met mensen en de dankbaarheid die je krijgt van veel men- WADDINXVEEN - Op vrijdag 26 februari is er weer bingo bij wijk- en speeltuinvereniging De Paddestoel aan de Lijsterbes straat. Er zijn leuke prijzen te winnen. We spelen ook een geldronde. Entree is gratis, aanvang 20.00 U mag niet op uw gegeven volmacht terugkomen. Eens gege ven blijft gegeven. U mag niet meer zelf aan de stemming deel nemen. Degene, die voor u gaat stemmen mag niet meer dan twee volmachtstemmen uitbrengen. Totaal kan hij drie keer stemmen. Twee keer voor een ander en één keer voor zichzelf. Raadhuisplein 1 (0182) 624624 Postbus 400, 2740 AK adres Raadhuisplein 1 St. Victorstraat 4 Stationsstraat 18 Esdoornlaan 2 Pr. Bernhardlaan 2 Bilderdijklaan 2 Jacob Catslaan 3 Jan van Bijnenpad 1 Groensvoorde 3 Lindengaarde 17a, (ingang Wadde) Sperwerhoek 6. Zuidplaslaan 552 Sterrenlaan 1 Collecterooster maand maart: 01 t/m 06 maart 08 t/m 13 maart 15 t/m 20 maart 22 t/m 27 maart A stemmen in de provincie Zuid-Holland in een stembureau naar keuze Als u niet in uw eigen stembureau kunt of wilt stemmen, maar wel persoonlijk uw stem wilt uitbrengen dan kunt met een (gra tis) kiezerspas in de hele provincie Zuid-Holland in een willekeu rig stembureau gaan stemmen. Het zwaartepunt van de Ne derlandse glastuinbouw ligt van oudsher in de Provincie Zuid-Holland. Dit onderdeel van de agrarische sector is daarmee een belangrijke eco nomische trekker in dit deel van de randstad. Ook weg naar de 2le eeuw zal deze positie sterk blijven, maar er zijn wel duidelijke verschui vingen zichtbaar. Het totale glasareaal in Zuid-Holland daalt nog steeds en zal in de komende jaren alleen maar verder dalen. De verwachting is dat het glasareaal in 2010 in Zuid-Holland ongeveer 40 procent zal zijn, terwijl het het nu nog op ruim 58 pro cent ligt. De Provincie Zuid- Holland wil er door middel van ruimtelijke spreiding en herstructurering voor zorgen dat het percentage niet ver der daalt dan 50 procent. Dit zal betekenen dat het Westland flink aan opper vlakte zal moeten inleveren, terwijl er nieuwe mogelijk heden komen in de regio’s IJsselmonde en Hoeksche Waard. Een ander onderdeel van de agrarische sector, de bloem bollenteelt heeft in I998 ook een groei doorgemaakt naar 20.000 hectare op na tionaal niveau. Deze groei is niet bewerkstelligd in Zuid- Holland. Geschikte grond voor bloembollen wordt steeds meer buiten de tradi tionele provincie Noord- en Zuid-Holland gevonden. Kunt u zelf niet stemmen? Bel voor machtiging: Boskoop (0172) 23 14 14. Waddinxveen (0182) 61 78 67 of (06) 533 593 34 Zevenhuizen Moerkapelle (0180) 63 29 34 Het toerisme krijgt een steeds belangrijkere econo- een WOZ-belangheb- Dat het geld beschikbaar is ge steld komt door een stevige lobby van het regionaal Zorg- beraad Midden Holland. Zorg vragers, -aanbieders, gemeen ten én verzekeraars zijn in het Regionaal Zorgberaad verte genwoordigd. In Gouda wor den in verpleeghuis Gouwes- tein tijdelijk twintig plaatsen extra beschikbaar gesteld. ‘Door deze bijdrage is de drei ging van het verder teruglopen van verzorgingsplaatsen van de baan1, aldus de voorzitter van het Zorgberaad L.M. Schoots. mische functie. Op nationaal niveau zorgt de sector Toe risme en Recreatie voor 42 miljard gulden omzet. In Zuid- Holland is er ook sprake van een forse stijging van 23 procent naar 14 miljard gul den. De sterke toeristische functie van Zuid-Holland is niet verbazigwekkend gezien het feit dat deze provincie van oudsher het meest in trek is voor een dagje uit. Een topat tractie is absoluut de Rotter damse diergaarde Blijdorp, waar in 1998 een record van 1,3 miljoen bezoekers de poorten van de dierentuin passeerden. Voorts domi neert Zuid-Holland de Ne derlandse attractiemarkt, vooral wat betreft de musea, historische gebouwen en eve nementen. De historische steden Gouda en Leiden heb ben ook een belangrijk aan deel in dit succes. Per dezelfde datum heeft de volgende ambtelijke besluitvor ming plaatsgevonden: 6 mandaatbesluit van de heffingsambtenaar; 7 mandaatbesluit van de invorderingsambtenaar; 8 beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie; 9 beleidsregels voor het aanwijzen van bende in een keuzesituatie. Stemmen bij volmacht of in een stembureau naar keuze van de kiezer Bij de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van Zuid-Holland op 3 maart a.s. kunt u in een ander stembureau in I de provincie stemmen dan het stembureau waarvoor u een oproepkaart ontvangt. Ook kunt u een ander voor u laten stem men. VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN - Sweelinckhof 53, 3 populieren naast de woning - Dorpstraat 1,4 bomen/coniferen(achtigen) in de tuin - Dorpstraat 68, coniferenhaag in de achtertuin - Bilderdijklaan 48, 1 Prunus in de voortuin en 1 Magnolia in de zijtuin Wanneer u vindt dat u rechtstreeks in uw belang bent getroffen door de verlening van een - hiervoor genoemde - verleende beschikking, kunt u binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending/uitreiking van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B W (tenzij in de publicatie een andere procedure is vermeld). Informatie over de beschikkingen kunt u krijgen bij de genoemde afdelingen. J WW Uitoefening kiesrecht door personen die in dienstbetrekking zijn Iedere werkgever wordt er aan herinnerd dat hij, o.g.v. artikel J10 van de Kieswet, verplicht is te zorgen, dat iedere kiezer, die bij hem in dienstbetrekking is, de gelegenheid krijgt zijn stem uit te brengen, voor zover dit niet kan buiten de vastgestelde arbeidstijd en mits de kiezer daardoor niet meer dan twee uur verhinderd is zijn werkte verrichten. Overtreding van dit voorschrift wordt bestraft met hechtenis of een geldboete. B W hebben op 2 februari jl. de volgende besluiten vastge steld: 1 aanwijzingsbesluit heffingsambtenaren; 2 aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar; 3 mandaatbesluit college van burgemeester en wethouders; 4 aanstellingsbesluit onbezoldigde gemeenteambtenaren; 5 aanwijzingsbesluit voor de verzending van aanslagbiljetten. U moet dan u uiterlijk 26 februari 1999 persoonlijk uw oproe- pingskaart voor de-verkiezing van 3 maart 1999 bij de balie van de afdeling Publiekszaken overleggen. Uw oproepingskaart wordt meteen omgezet in een kiezerspas. U kunt uitsluitend met de aan u verstrekte kiezerspas aan de stemming deelnemen. Als u deze pas kwijtraakt kan geen nieuwe worden verstrekt. VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN INGESTEMDE MELDINGEN - Mozartlaan 46, het gedeeltelijk veranderen van een gebouw ten behoeve van maatschappelijke doeleinden in twee kantoor ruimten - Burgemeester Trooststraat 40, het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woning - Sportcomplex Oranjewijk, het oprichten van een scorebord - Brugweg 108, het gedeeltelijk veranderen van een woning - Kerkweg-West 70 t/m 270 (even), het gedeeltelijk veranderen van twee woongebouwen - Anna van Saksenstraat 7, het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak - Otto-erf 19, het plaatsen van een dakkapel op het achtergevel dakvlak - Burgemeester Trooststraat 39 t/m 53 (oneven), het opheffen van funderingsgebreken - Kerkstraat 27 en 29, het opheffen van funderingsgebreken - de Akker 64, het plaatsen van een dakkapel op het voorgevel- dakvlak - Burgemeester Trooststraat 79 t/m 95 (oneven), het opheffen van funderingsgebreken - Middelburgseweg 1, het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak De besluiten treden in werking op de achtste dag na de publi catiedatum van dit blad. Genoemde besluiten liggen ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis. U kunt tegen betaling van een bedrag aan leges een afschrift van de besluiten verkrijgen. Publieksvoorlichting Inst. Sociaal Raadslieden - Meldpunt discriminatie Afval; ophalen grofvuil, informatie en klachten Gouwebad "De Sniep" Sniepweg 13d Andere belangrijke telefoonnummers in de gemeentegids Schoots is ook verheugd dat de reeds uitgevoerde onontkoom bare grote investeringen bij de twee verzorgingshuizen in Ze venhuizen/ Moerkapelle -Beth San en de Zevenster- nu finan cieel zijn afgedekten dat dit niet zal leiden tot een verdere te ruggang in het aantal plaatsen van de verzorgingshuizen. De vloeren in de Zevenster zakten door, vandaar dat de uitgave van ƒ350.000 onontkoombaar was. Bij Beth San was er sprake van betonrot en aantasting van de leidingen van centrale ver warming. Een bedrag van ƒ384.000 was nodig om de problemen op te lossen. In verband met noodzakelijke werkzaamheden aan de riole ring langs de oprit van de Pr. Beatrixlaan tussen de weg en de spoorlijn aan de westzijde, moet zeer binnenkort een De stemlokalen zijn zodanig gelegen en ingericht dat minderva- liden zonder grote problemen deze stemlokalen kunnen bezoe ken. bomen worden gerooid om Fysiotherapeute Louise Franchimont stopt na 23 jaar met haar werk. (Foto: Sjaak Noteboom). Het rooien van bovengenoemde bomen en houtopstanden heeft geen gevolgen voor aantasting van natuur-, landschap-, of dorpschoon, als bedoeld in artikel 5.4.2 van de APV. Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling Voorbereiding werken en Verkeer. B stemmen bij volmacht Wilt of kunt u zelf niet uw stem uitbrengen dan kunt u dit nu alleen nog door een ander laten doen dooruw oproepingskaart over te dragen aan een andere kiezer. De kiezer moet in hetzelfde stemdistrict zijn geregistreerd als waar u bent geregistreerd. U en degene, die voor u gaat stem men moeten op de oproepingskaart in het daarvoor bestemde vak hun handtekening zetten. Geef uw kaart pas aan een ander mee, nadat uzelf heeft ingevuld welke kiezer voor u gaat stemmen. Deze kiezer kan uw volmachtstem uitsluitend gelijktijdig uit brengen met zijn eigen stem. Hij kan bijvoorbeeld niet eerst 's morgens zelf gaan stemmen en dan later bijvoorbeeld 's mid dags nog eens voor u gaan stemmen. Op 16 februari 1999 is een Wet milieubeheervergunning ver leend aan: - Energiebedrijf Midden-Holland, veranderen van de inrichting i.v.m. het plaatsen van een 10 kV schakelgebouw op het per ceel Schielandweg 4. Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf 25 februari tot 8 april 1999 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en op de maandagavonden gedurende drie aaneengesloten uren ter inzage bij de afdeling VROM (tel. 62 48 38, dhr. W. van Valen). Tegen de besluiten kunt u tot 8 april 1999 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage (in tweevoud). Tegelijkertijd kunt u een verzoek tot voorlopige voorziening indienen bij de voor zitter van deze Afdeling op hetzelfde adres. Voor beide gevallen is griffierecht verschuldigd. Beroep kan worden ingesteld door degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van een besluit; de betrokken adviseurs; degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen die bij het nemen van een besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkin gen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van een besluit. VERLEENDE SLOOPVERGUNNING - Kanaaldijk 7, het geheel slopen van een woonhuis, berging en een opslagloods

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1999 | | pagina 3