het Groene Hart Staatscircus van Moskou kampt met veel uitvallers Elke ochtend... Pech in Lech? Latrelatie op de piste? Zonnebanken/-hemels PvdA in Activiteiten van Krea Musica Klaverjassen bij W.S.E Nieuwe Evangelisch Bijbelgetrouwe school Vrouwendag in teken ’Arbeid en Zorg’ LEZERSSERVICE Medische diensten Kerkdiensten Rijn en Gouwe 16?5 150. I PAGINA 7 ZONDAG 28 FEBRUARI 1999 Wie nu kiest voor een kennismakings- Colofon Weekblad voor Waddinxveen ontvangen? Bel 0182 - 63 03 32 Geen WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Dat vraagt om de reisverzekering van Zorg en Zekerheid. Direct afsluiten? Bel: 071 - 5 791 217. fy'lorg en Zekerheid Dat vraagt om de reisverzekering van Zorg en Zekerheid. Direct afsluiten? Bel: 071 - 5 791 217. fïorg en Zekerheid - Bel nu 0800-0230353 Let op: 's avonds geopend I SUPÉB^r zonnehemel I met hoge kortingen op o.a. diverse Alisunmodellen abonnement, ontvangt Rijn en Gouwe vier weken vóór zeven uur in de bus. Voor deze vrijblijvende kennismaking betaalt u 14,75. 18.00 uur leesdienst Groens- Groens- op Rijn en Gouwe. Naam: Adres: Plaats: Dienstdoende verloskundigen: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 0182-616801J. Frinking-Scholten, Gentiaan 6, Boskoop, tel. 0172-213898 Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreek uur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. Voor de praktijk van de huisartsen Glaser, Van Heel, Siemons, Vos kamp en Wilms (groep II) heeft dienst: Arts: B. Glaser, Souburghlaan 13, tel. 618742 Bethelkerk, Bilderdijklaan 9.30 uur ds. C.D. Zonnenberg 17.00 uur ds. W. Zuiderduijn, Neerlangbroek Immanuëlkerkgemeente, Prin ses Beatrixlaan 10.00 uur ds. C. de Jong 17.00 uur ds. C. Jong (SoW- vesperdienst) Dienstdoende apotheek: Boskoopse Apotheek, Zijde 22, Boskoop, tel. 0172-217834 Sectie ’De Rank’, confessio- neel-hervormde gemeenschap 10.00 uur ds. M. de Boer (Coe- necoop College) Uitgave: Dagblad van Rijn en Gouwe BV Raoul van Wailenbergplein 9 Postbus I 2400 AA Alphen aan den Rijn Advertentieverkoop: Sylvia Steenwinkel Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag 8.30 - 17.00 uur. De allernieuwste modellen in onze showroom. Verkoop van: Alisun - Hapro - Cleosun - Palm Beach - Philips Regentesseplantsoen 52 (centrum hoek Kleiweg bij Kleiwegbrug) 2801 CM Gouda. Telefoon (0182) 52 99 04 I zaterdag van 10.00-17.30 GEOPEND ma. t/m vrij, van 10.00-21.00 uur uur school kan op allerlei manieren: - Een pakket je met informatie over de school is dus op te vragen bij de kerkenraad of de oudstenraad; alle basisscholen in de provincie Utrecht krij gen een informatiefolder (op te vragen bij de meester of juffrouw van groep acht, of bij de directeur van de school; op 6 maart is in het schoolgebouw aan het Zwarte Woud 2I I, Utrecht-Lunetten vanaf I0.00 uur een open dag; Voor telefonische vragen: 078 - 6159546 (de heer of mevrouw Bosman): Voor een infor matiepakket over de school met daarbij een inschrijfformulier voor klas I: 072 - 5722395 E-mailen kan ook: avermeul@multiweb.net. NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk, Kerkweg-Oost 9.30 uur ds. A.W. van der Plas 17.00 uur ds. C.D. Zonnenberg Redactie-adres: Kanaalstraat I0 postbus 372 2741 HH Waddinxveen Telefoon: 0182-630332 Fax: 0182- 632633 JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijkzaal, Burgemeester Trooststraat I0.00 uur Openbare toespraak I I.00 uur Wachttorenbespre king GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage 9.30 uur ds. E. Brink 16.30 uur ds. E. Brink RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Het Nieuwe Trefpunt, Stationsstraat 10.00 uur Marcel van Zanten BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS Gebouw Kreater, Kerkstraat I0.00 uur A.R. van Diggelen GEREFORMEERDE GEBEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg 9.30 uur leesdienst 18.00 uur leesdienst CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERK BOSKOOP Kerkgebouw Nieuwstraat 79 9.30 uur ds. K. Boersma, Oud- Beijerland 17.00 uur ds. K. Boersma, Oud-Beijerland WADDINXVEEN - Na de grote vakantie van vorig jaar is het Algemeen Ge mengd Koor Krea Musica begonnen met het instu deren van een nieuw pro gramma, waaronder een selectie uit de musical ‘South Pacific' en enkele stukken uit Porgy an Bess. Het koor probeert een programma op te bouwen dat aantrekkelijk is voor een breed publiek. Bij het koor kunnen geplaatst worden Tenoren en Bas sen. Zij die belangstelling hebben, kunnen een repe titie bijwonen; iedere maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in het Gebouw Kreater aan de Kerkstraat 13 te Wad dinxveen. Op 6 februari heeft Krea Musica een concert gege ven in het verzorgingshuis Schiebroekse Parkflat te Rotterdam/Schiebroek. Verder levert Krea Musica een muzicale bijdrage aan het Promenadeconcert dat op vrijdag 9 april aan staande zal plaatsvinden in de Ontmoetingskerk te Waddinxveen. Dit con cert wordt georganiseerd door het Centrum voor Kunstzinnige Kreater. Op de Open Dag van Kreater op 5 juni geeft het koor een korte demonstratie van zijn kunnen. Ook zal het koor akte de presence geven bij de herdenking op 4 mei. In het najaar en in de kersttijd overweegt Krea Musica inloopcon certen te geven in Kre ater. Na de algemen vergade ring van 8 februari is het bestuur van het koor als- volgt samengesteld; Voor zitter - Henk Nieswaag, vice-voorzitter Ton Aker, Secretaris - Conny Arken bout, Penningmeester Ria Koenen, Commissaris - Eibert Westerink. In het millenniumjaar 2000 is Krea Musica voorne mens een groot concert te geven in samenwerking met een harmonie- of fan fareorkest uit de regio. REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrij zinnige Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade I0.00 uur geen dienst OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg: 10.00 uur leesdienst CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 9.30 uur ds. J.G. van Tilburg 17.00 uur ds. J.G. van Tilburg WOENSDAG 24 FEBRUARI 19.45 uur ds. J.G. van Tilburg WOENSDAG 3 MAART 19.45 uur ds. J.G. van Tilburg BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfaterkapel, Havenstraat I0.00 uur ds. H.G. Koekkoek I8.30 uur ds. H.G. Koekkoek Dit wil toch iodtrotn Tel.: (voor controle op de bezorging) Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar: Rijn en Gouwe, Afdeling Abonnementen, Antwoordnummer 10008, 2400 VB Alphen aan den Rijn. De Hoeksteen, Esdoornlaan 9.30 uur ds. H. Schipaanboord 15.00 uur ds. H. Schipaan boord (aangepaste dienst) 18.30 uur kand. J. Alma, Wad dinxveen UVA snelbruinings- lampen van 18.95 voor NU 3 weken! verhuur zonnehemels slechts Mededeling: De regeling ‘medische weekeinddienst' is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvol gende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zondag van I0.00 - I I.00 uur en van 16.00 - 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Vraag nu onze leaseplan brochure gratis aan! Lid van Profzon en Sanezo (erkend door K W F. en Huidfonds). show weg die men thuis beter niet kan proberen na te doen. Zo liep Jusif over glas en wan delde hij met een 103 kilogram wegend aambeeld op zijn voor hoofd de piste rond. Tegenvaller voor het publiek was de afwezigheid van de Ne derlandse dompteur Job Lijfe- ring. Vanwege de slechte weer somstandigheden zat hij met zijn tijgers nog in Moskou. Zijn show werd vervangen door Onna en Ferry Torres die een show met slangen en krokodil len opvoerden. Het publiek kreeg koude rillingen toen Fer ry Torres zijn hoofd in de bek van een krokodil stopte. Ver volgens nam hij een kop van een slang in zijn eigen mond. Het matige applaus deed echter vermoeden dat het publiek lie ver tijgers in de piste had ge- raad en kent een boeiend pro gramma. Twee sprekers ’uit het veld’ zullen het onderwerp deskundig inleiden. Erica Scha per van de Commissie Dagin deling (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vertelt eerst over het rapport en in het teken van ’Arbeid en Zorg’, een thema waaraan de afgelopen maanden al een serie artikelen in het Weekblad voor Waddinxveen is gewijd. De middag wordt georganiseerd I van I Ik heb de afgelopen drie maanden geen proefabonnement gehad 1 I I I I I I I I I WADDINXVEEN - Per I augustus 1999 start er voor het eerst in ons land ook een nieuwe, geheel andere school. Een Evangelische Bijbel getrouwe school voor MAVO, HAVO en Atheneum met de naam ‘De Passie'. De school begint met alleen eerste klassen. Een school in opbouw, waar met elkaar een heel eigen cultuur en sfeer zal worden gemaakt op basis van bijbelgetrouwe principes. Eén van de doelstellingen is dat leerlingen la ter herkenbaar zullen zijn als beelddrager van Christus, herkenbaar doordat ze hun verant woordelijkheden in familie, gemeente en maatschappij goed gefundeerd oppakken. Meer informatie verkrijgen over de nieuwe Ontmoetingskerk, voorde Eucharistieviering op zaterdag om 19.00 uur en op zondag om 11.15 uur (dit kunnen ook woord- en communievieringen zijn) WADDINXVEEN - In het kader van de verkiezingen voor Provinciale Staten hebben bestuurders van de PvdA een bezoek gebracht aan de gemeenten Rijnwoude, Boskoop, Waddinxveen en Zevenhuizen-Moerkapelle. een goede samenwerking tus sen zorgvragers en zorgaanbie ders. Gemeenten kunnen daar in ook een belangrijk rol spe len. Zij zijn verantwoordelijk voor de inzet van gelden voor gehandicapten. Hij pleitte voor de ontwikkeling van een geza- vervangen. Deze woning maakt menlijke visie op het terrein van zorg. in Kreater van 13.00 tot 17.00 uur de Internationale Vrou- ging het gezelschap langs het wendag gevierd. AZC richting Zevenhuizen. Het De viering staat dit jaar geheel rijk heeft plannen het AZC te verbouwen. In de gebouwen komen keukentjes, waar de be woners zelf hun maaltijden kunnen bereiden. De bestaan de grote centrale keuken, die niet zo intensief wordt gebuikt door de plaatselijke Vrouwen als gedacht, verdwijnt. Hier over vindt binnenkort overleg tussen rijk en gemeente plaats. In Zevenhuizen nam het gezel schap deel aan een al lopend programma rond het thema ‘De locale overheid is de groot ste vijand voor de natuur in het Groene Hart' in het Dorpshuis ’Tijd voor Arbeid en Zorg’ Swanla. Onder voorzitterschap de aanbevelingen die daarin Krachtpatser Jusif Moustafaev gooit loodzware hamers moeiteloos de lucht in tijdens zijn optreden. (Foto: Sjoak Noteboom). I I I I I I I I Postcode: I I I I I I Door Raffi Trapman WADDINXVEEN - ’Goeden avond, hoog geëerd publiek!’ Met deze bekende woorden werden enkele honderden Waddinxveners en streekgeno ten verwelkomd in het be roemde Staatscircus van Mos kou. Onder de bezoekers wa ren uiteraard veel kinderen te vinden. Met een grote zak pop corn in de hand en een echt circusorkest kon het spektakel beginnen. De hoela hoep meisjes Nina en Lina verschenen het eerst in de piste. Zij brachten een show met hoepels. De hondjes van Irina Smetlana vervolgden de show met hun kunsten. Een van de hondjes presteerde het zelfs om gekleed in een jurk op twee pootjes te dansen. Krachtpat ser Jusif Moustafaev gaf een uur Algemene vergade- zien. De chimpansees van de Jarz Family deden het goed bij de kinderen. De chimpansees waren werkelijk tot alles in staat. Ze konden goochelen, dansen en gaven zelfs een gi taarsolo weg. Tot slot vormden ze samen een bandje waarbij werkelijk niets goed ging. De jongleur Smarlovski mocht met zijn Spaanse show een van de hoogtepunten worden ge noemd. Deze jonge Rus kon foutloos jongleren met ballen, kegels en'fakkels. Galjna Soula- guina deed halsbrekende, acro batische toeren aan een rond slingerend touw. Zo draaide ze op haar kop in het rond, wat een mooi gezicht was. De kat tenshow van Galina en Nikolai' Ivatchenko viel ook in de smaak. Negen katten vertoon den een voor een hun kunsten. De oudste kat, genaamd Boris Jeltsin, bleek nog erg lenig voor zijn leeftijd te zijn. Boris Jeltsin sprong door een hoepel en leek zich nog lekker jong te voelen. Gedurende de gehele avond werden natuurlijk ook de clowns niet vergeten. De Niko laevs verschenen met regel maat in de piste, waar ze zich naar hartelust konden uitleven. Ze communiceerden met het publiek door middel van fluit jes. Naarmate de avond vor derde werden hun grappen minder flauw en werd er uit bundig in de zaal gelachen. Zo sloegen ze elkaar bond en blauw met zogenaamde boks handschoenen en gingen met het publiek op de foto. Verder waren in de show nog het duo Gonzalez (acrobatiek) en de antipodiste Svetlana te bewon deren. De tijgers waren niet de enige afwezigen in de show. Het Trio Sotirov (evenwichtsnummer op vrijstaande ladder), Wanja Jarzov (trapeze) en de Zem- ganos (acrobatische kosmonau? ten) lieten het helaas ook afwe ten. De afwezigheid van al deze grote namen doet vermoeden dat het Staatscircus van Mos kou weleens betere tijden heeft gekend. heel staat onder leiding van een professionele dagvoorzitter, Mieke de Wit, en wordt muzi kaal omlijst door de muziek groep ’Arc-en-ciel’ uit Wad dinxveen. Iedereen die in dit actuele onderwerp geïnteres seerd is, wordt van harte uitge nodigd om de bijeenkomst bij te wonen. Voor meer informa tie kan men contact opnemen met de Waddinxveense Vrou wenraad, 0182- 614485/617676. W0ENSDAG24 FEBRUARI 1999 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN ZATERDAG 27 EN ZONDAG 28 FEBRUARI I999 Voor de praktijk van de huisartsen Alberts, Van den Brule, Van der Linde, Van Vliet en Vroom (groep I) heeft dienst: Arts: J.J. Alberts, Jacob Catslaan Itel. 6121 12 van de burgemeester, Schoots discussieerden Weekeinddienst dierenarts: J.C. Oldenbandringh en J.C.H. van Dorst, Kattensingel I7, Gouda, tel. 0182-510958; Woubrechterf 42, Waddinxveen, tel. 0I82- 6I3II2. Kleine huisdieren-spreekuur voor spoedgevallen ieder weekeinde volgens afspraak. J. Slager en J.C. Baas, Jan Dorrekenskade-Oost 36, Waddinxveen, tel. 0182-632051. Dierenkliniek ’Pieter Bas’, mevrouw W.W.M. Smits en J.B. Cramer, Prins Bernhardlaan 79, Waddinxveen. Voor spoedgevallen spreek uur elke zaterdag van 9.30-10.00 uur in Waddinxveen en van I 1.30- 12.00 uur op het adres Hoge Gouwe 2I te Gouda. Daarbuiten vol gens afspraak tel. 0182-516876. De lijsttrekker van de PvdA, de van de burgemeester, Leo huidige gedeputeerde Jaap Schoots discussieerden daar Wolf, was de leider van de de- wethouder Zijderhand van die gemeente met Irene van Koot- en, zittend lid van provinciale staten en wederom kandidaat en natuur- en milieuorganisa ties uit Zevenhuizen en Wad dinxveen. Na enkele korte inleidingen van Jaap Wolf, Jan Pronk en Aad van Holsteijn, wethouder uit Waddinxveen volgde een dis cussie met de zaal. Aan het begin van de avond gin gen de deelnemers terug naar Waddinxveen. In de Unie vond en geanimeerde discussies plaats rond de onderwerpen milieu, wonen en werken in het Groene Hart en de ouderen zorg. In korte inleidingen gaven Wil Erath en Jac Bost, ondernemer op het terrein van milieutech niek hun visie op belangrijke knelpunten in dit gebied. Jaap bus Wolf reageerde daarop. Wonen en werken werd inge leid door Rene Mascini, direc teur van Woonpartners, de woningbouwcorporatie voor Waddinxveen en Zevenhuizen. Elly v.d. Klauw, raadslid uit Vlist gaf daarop haar visie. Jaap Wolf lichtte de provinciale PvdA plannen op dit terrein toe. De het gebieden tussen Waddinxveen en Gouda komen in aanmer king voor bebouwing. Inbrei den binnen het bestaand stede lijk gebied krijgt echter voor rang. Rond de A I2 en A 20 zouden gemengde woon- en werkzones ontwikkeld kunnen worden. Wethouder Hakkesteegt uit Moordrecht en Gerard Toren beek van de ANBO Waddinx veen leidden het onderwerp ouderenzorg in. Hun pleidooi was gericht op een betere af stemming van voorzieningen. worden gedaan; en Marjon Tijl, medewerkster van de Vrou wen Alliantie voor economi sche zelfstandigheid en herver deling van arbeid, gaat in op de combinatie van zorgtaken en arbeid in verschillende levens fasen. Na de pauze zal een kringge sprek worden gehouden met onder meer de beide inleid- sters, wethouder Aad van Hol stein, en enkele, schrijvers van artikelen in deze krant. Het ge- WADDINXVEEN - Vrijdag avond 26 februari is er klaver jassen bij W.S.E. De aanvang is 20.00 uur. Er zijn leuke prijzen te verdienen. Iedereen is vanaf I9.30 uur van harte welkom aan het W.S.E. complex aan de Willem de Rij- kelaan te Waddinxveen. GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk, voorde 9.30 uur mevrouw H.W. den Draak-Kuyvenhoven, Wad dinxveen 17.00 uur SoW-vesperdienst in de Immanuëlkerk Klachten bezorging: Donderdag voor 17.00 uur Kanaalstraat I0 274IHH Waddinxveen Telefoon: 0182- 630332. onderdeel uit van een groot project, dat door gemeente en provincie gesubsidieerd wordt en dat moet voorkomen, dat de huizen gaan verzakken of scheuren gaan vertonen. Door veranderingen van het water peil zijn de heipalen aangetast en dreigden de huizen op den duur onbewoonbaar te wor den. De familie Dekker gaf aan zelf ook veel graafwerk gedaan te hebben. Het probleem van de waterstanden en de funde- ringsgebreken doet zich ook bij andere gemeenten voor. WADDINXVEEN - Op zater- Via de Zuidelijke Rondweg, de dag 6 maart aanstaande wordt grens tussen de te bouwen wijk Triangel en een groengebied EVANGELISCHE GEMEEN TE PAROUSIA GOUDA De Goudse Waarden Kanaalstraat I0.00 uur ds. A.W. Davidse DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Crabethstraat, Gouda 10.30 uur Evangelie studiewas sen II.20 ring ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk, Zuidkade Eucharistieviering op zondag om 9.30 uur (dit kan ook een woord- en communieviering zijn). Eucharistieviering op De Morgenster, Sterren laandinsdag 19.00 uur, 9.30 uur ds. J. Vis, Meerkerk 17.00 uur ds. A.W. van der Plas legatie. Minster Jan Pronk, ka merleden en leden van provin ciale staten vergezelden hem. De plaatselijke PvdA afdelingen van de gemeenten hadden de bijenkomst georganiseerd. Waddinxveen coördineerde het geheel. In Hazerswoude Dorp’ werd aandacht besteed aan de ver keersproblematiek in de kern. Het doorgaande verkeer tus sen Boskoop en Leiden gaat dwars door het centrum. De gemeente heeft enige tijd gele den voorgesteld de kruising te vervangen door een tunnel. Gelet op de plannen deze weg een belangrijkere rol in de ont sluiting van het gebied te geven heeft de gemeente de bewinds lieden informatie gegeven over de problemen en de mogelijk heden. Daarna ging het met een naar Boskoop. Bij het station werd informatie gegeven over de Rijn-Gouwe lijn. Onlangs heeft PvdA minister Netelen bos een studie gekregen waarin de mogelijkheden van een snel- tramlijn tussen Gouda en Lei den werd aangegeven. Met re latief geringe investeringen kunnen veel passagiers openbaar vervoer ingelokt worden. Jaap Wolf stelde zich vierkant achter de resultaten van het onderzoek en heeft zijn medewerking bij de realisering toegezegd. De Boskoopse wethouder van der Kolk wees bij de nieuw bouwwijk Waterrijk op de mo gelijkheden die gemeenten heb ben binnen hun bebouwde kom nieuwe woningen van hoog ni veau te bouwen. Hij pleitte er voor gemeentèn binnen het re strictieve Groene hart beleid meer mogelijkheden op dit Jaap Wolf legde de nadruk op punt te bieden, veen. In Waddinxveen werd de fami lie Dekker in de Jan Dorekens- kade bezocht. Het huis van de familie Dekker heeft een nieu we fundering gekregen en de koppen van de heipalen zijn

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1999 | | pagina 7