1 Gemeente Omgezaagde boom treft fietsende vrouw bond met ontwikkelaar 1?8 VERBOOM 8?8 LR/AGE %p Hinder ’de Passage’ kat op het spek’ VOor KARPETTEN 1.70x2.40 van der linde ALLES VOOR UW OPEL... MEUBELEN Mark GRAAG TOT KIJKEN? ZIENS! Ook voor al uw boeketten Zoek je een beroepsopleiding? I Bibliotheek stelt nieuwe boeken snel beschikbaar ‘Btocmen Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer b> BURGER?: Eerste paal nieuwbouw KLPD-pand Vrachtauto’s opengebroken Uitzending echtpaar naar Afghanistan Computer supplies Bewoners Souburgh maken boottocht Vrijdag Zaterdag 27 maart 39S HONDA Zo gestart. Zo gemaaid. Donderdag Runderriblappen Culi d'or W X INTERIEURVERZORGING Test uw ■ftiaaier Vo^r hij m t^-s~ ’vanaf^ 695,- C'/ feg-.’ï kilo 2 pakken a 250 gram Zie elders in de krant KOPEN/VERKOPEN? Plusmarkt. Opgeteld de beste! E-mail: info@onderlinge.nl Internet: www.onderlinge.nl ZONDAG ZIJN WIJ GEOPEND VAN 12.00 TOT 17.00 UUR! Onderlinge Zwammerdam Verzekeringen Telefoon: (0172) 47 71 77 26 maart oplage 14.500 exemplaren Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. r=> e. ’Want wat voor de een goed is, schaadt de ander’ 25 maart - /Auto\ snelservice J Coenecoop 397, Waddinxveen. Tel. (0182)61 47 14 (nieuw!) Hv Auto wM snelservice het snelle en persoonlijke adres voor: 6 witte bolletjes 4 krentenbollen samen Software Printers Accessoires ‘Cartridges voor alle merken printers keuze uit meer dan 150 stuks wol, synthetisch, sisal en kokos Tip: karpetten met èen band, af werken of feston eren. ZX Maat naar eigen keuze. Aftijd veifingvers L 3 V we heeft het ongeval in nader den nam aan het onderzoek CARWASH 9 In onze showrooms moderne-, design- en koloniale meubelen. Bij ons slaagt u vast en zeker! APK-KEURINGEN Plusmarkt Diwa, Winkelcentrum Zuidplas met snoeien en kappen van bomen. Voor deze werkzaamheden was de westelijke rijbaan van de Juliana van Stolberglaan, in de richting van de Kanaal straat, gedeeltelijk afgezet met borden, pionnen en een hak- selaar. Tijdens zaagwerkzaamheden aan een ruim I6 meter hoge boom dreigde deze boom de verkeerde kant uit te vallen, waarbij gevaar of hinder voor weggebruikers kon ontstaan. De boom diende op het moment van omval len te worden ondersteund, om niet verkeersgevaarlijk te vallen. Toen de valrichting goed bepaald leek, wilden twee medewerkers juist het ver keer op de Juliana van Stol berglaan tegen houden toen de boom toch plotseling over het fietspad en de rij baan van de Juliana van Stol berglaan viel. Op dat moment reed, aan de juiste zijde van de afzetting en komend vanuit de richting van het Koningin Wilhelminaplein het slachtoffer op de fiets. De Waddinxveense reed in de richting van de Kanaal straat. Zij werd door de neer stortende boom en takken hiervan aan het hoofd geraakt. Politie en ambulance waren snel ter plaatse. Ook een me disch traumateam per helicop ter verleende eerste hulp aan noodzakelijk, omdat wij vanuit de bibliotheek extra inspannin gen moeten doen1, legt Heijer- man uit. ‘Gezien de grote vraag naar actuele titels denk ik niet dat die extra vergoeding een probleem zal zijn.' ONDERHOUD g ALLE MERKEN g DESKUNDIG ADVIES VAN BERKESTEUN WOONCULTUUR Kanaaldijk 44 - Waddinxveen Zuid Telefoon: 0182 - 614 633 makelaardij b.v. Julianastraat 6 Waddinxveen tel. (0182) 61 23 09 WADDINXVEEN - Voor de nieuwbouw van het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD), divisie Mobiliteit afdeling Rand stad, wordt donderdag middag 25 maart om 14.00 uur op het bedrij venterrein Doelwijk aan de Bredeweg in Waddinx veen de officiële eerste paal geslagen. Deze han deling wordt verricht door de burgemeester van Waddinxveen de heer F. Jonkman. Tevoren komt men bijeen in res taurant Bibelot (Lima- weg). Aan de bouw van dit re gionale KLPD-kantoor, waarvoor het Waddinx veense WD-gemeente- raadslid en KLPD-mede- werker Rob Snelleman als ’bouwheer’ functioneert, is een lange voorberei dingstijd aan vooraf ge gaan. Na aanvankelijke problemen met het verle nen van een vergunning gaat op 25 maart de bouw officieel van start. WADDINXVEEN - Op een be drijfsterrein aan de Noordkade werden uit vijf geparkeerde vrachtauto’s goederen wegge nomen. De diefstallen hebben in het weekeinde plaats gevon den. De daders maakten enkele mobiele telefoons buit. H()()(,EXB()EZEMT| Des lekker meubelen. Wilhelminakade 48-52 - Waddinxveen Zuid Telefoon: 0182 - 615 066 diep treurig. Veel beter ware het geweest tijdig te concluderen dat ’de Passage’ zich niet leent voor een wat groter centrum en dat het roer moest worden omge gooid. Slechte besluiten zijn geen schande, mits men ervoor uit komt. De Ondernemersvereni ging Waddinxveen (OVW) geeft nog immer de voorkeur aan de Be Fairlocatie’. De vraag is natuurlijk hoe de hui dige en toekomstige winkeliers in het nieuwe winkelhart het best geholpen kunnen worden. Lees verder op pagina 3 onder de kop ’Doodsteek’. WADDINXVEEN - De biblio theek (Van Mecklenburg Sch- werinlaan) breidt de dienstver lening opnieuw uit met een ’Sprinter’ snelservice van nieu we boeken. ‘Nieuwe boeken van geliefde schrijvers zijn zeer in trek', aldus het hoofd van de bibliotheek, Gerrie Heijerman. ‘Science fiction, series, span nende boeken vliegen weg en het is heel moeilijk aan ieders vraag te voldoen.' Hierin wordt verandering ge bracht. Wie een boek zo snel mogelijk na de verschijning wil lezen moet lid zijn van de bibli otheek en betaalt naast het kwartje leengeld een rijksdaal- der per week extra voor een ’sprinter’. ‘Die vergoeding is WADDIXVEEN - De jaarlijkse boottocht van de bewoners van Zorgcentrum Souburgh (Prins Bernhardlaan) en bezoekers van de Dagverzorging wordt dit jaar gehouden op woensdag 31 maart. Het motorschip De Ken- nemerland vertrekt om negen uur vanaf de loswal aan de Noordkade. Rond vijf uur legt de boot weer aan. Als afsluiting van de dag op het water wordt in Souburgh een pannenkoeken maaltijd gehouden. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32. Telefax 0182- 63 26 33. Weekblad voor Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle AXfeekbla WADDINXVEEN - Het gemeentebestuur van Waddinx veen is in gespannen afwachting van de eindconclusies van de raadscommissie voor de bezwaar- en beroepschriften over de ongekende perikelen rond de werkelijke omvang van het nieuw te bouwen winkelcentrum ’de Passage’. De gemeentelijke plannen voor ’de Passage’ blijken namelijk aanmerkelijk groter uit te pakken dan waarvoor de omwo nenden via de ’Werkgroep Passage Rondom’ al waar schuwden. Volgens de laatste meetresultaten van Rijksge- bouwendienst (RGD) gaat het in totaal om 18.040 vierkan te meter. Dat is heel wat meer dan de in 1994 door de gemeenteraad beoogde I 1.000 vierkante meter, toen werd beslist voor de Passagelocatie als ’boodschappencentrum’. WADDINXVEEN - Vorige week woensdagmiddag 17 maart omstreeks half twee vond op de Juliana van Stol berglaan een vervelend ver keersongeval plaats waarbij een 41-jarige Waddinxveense fietster werd getroffen door een omgezaagde boom. In de berm van de Juliana van Stolberglaan, bij parfumerie ’Mieke’ en tegenover zorgcen trum ‘Souburgh’, waren drie medewerkers van de gemeen telijke plantsoenendienst bezig het slachtoffer, dat aanvanke lijk zeer ernstig gewond leek. Zij werd vervolgens per am bulance vervoerd naar het Academisch Ziekenhuis in Utrecht. Later bleken haar verwondingen relatief minder ernstig en werd medegedeeld dat er geen levensgevaar be stond. De Arbeidsinspectie werd in kennis gesteld van het gebeur de. Ook de verkeersdienst van de politie Hollands Mid- lemaal de klos, maar nog het meest de winkeliers die hopen straks goede zaken te doen in het nieuwe winkelcentrum. Vooral de onzekerheid over de situatie is heel vervelend en belemmert de Passagewinkeliers iets in hun pand te investeren. Dat heeft ook de advocaat van de winke liersvereniging ’de Passage’ nog eens benadrukt. Anderzijds zijn de winkeliers het onderling nooit eens en sprak de advocaat ook Hoewel de 41 -jarige Waddinxveense fietsster aan de juiste zijde van de afzetting passeerde kreeg ze toch een 16 meter lange afgezaagde boom op haar hoofd. Haar verwondingen bleken later relatief minder ernstig. (Foto: Sjaak Noteboom). slagroom- of moorkopsoesjes echter gestrand toen we onver minderd nieuwe en ongeldige omschrijvingen kregen opge diend van de oppervlakte van het nieuwe koopcentrum’. Het is aan de Waddinxveense gemeente raad om nu te zorgen dat de de mocratie weer op niveau wordt gebracht. Maar wie is financieel de dupe? Ir. leidingen daarna is bestuurd is Allaart: ’Ook financieel zijn wij al- /AiitoX snelservice j Coenecoop 397, Waddinxveen. Tel. (0182) 61 4714 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag fot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) ■IIIUII- weer niet na mens allen. En natuurlijk du peert de pro jectontwikke laar zichzelf, maar men kan zich voorstellen dat wij daar geen moeite mee hebben. Net zo min als met de ondernemer Joop Baas en zijn vrienden, die natuurlijk graag een flinke klus klaren. Dat is hun be roep. Alleen had ik van onderne mers van dat kaliber verwacht Terwijl door al het gemeentelijk reilen en zeilen de impasse blijft voortduren, meent ir. E.H. Al laart van de 'Werkgroep Passage Rondom’ dat het niet alleen de winkeliers zijn die de dupe zijn geworden van alle vertragingen, onzekerheden en gemaakte fou ten. Ir. Allaart: ’De hele gang van zaken rond het winkelcentrum is een dieptreurige aantasting van onze plaatselijke democratie. Dat is de kern en dat gaat ons alle maal aan. Daar van zijn wij alle maal de dupe’. ’De burger heeft niet meer het gevoel dat de overheid er voor hem en haar is, maar dat het plaatselijke be stuur andere belangen dient dan die van de burger. Op ons initia tief hebben we via burgemeester Fedde Jonkman een poging ge daan daar verbetering in te bren gen. Dat waren de zogenaamde rondetafelgesprekken. Die zijn dat zij zich met hun protesten in de kranten aan het juiste loket zouden vervoegen: dat van het gemeentebestuur. Daar zitten degenen die in I994 besloten niet op de Be Fairlocatie te bou wen omdat 13.000 vierkante me ter te kolossaal zou zijn en ver in het Gouwedorp volgens groter wilden bouwen. De wijze waarop met allerlei mis- ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) WOONSELEKTIE Kanaaldijk 30 - Waddinxveen Zuid Telefoon: 0182 - 632 441 Zie test in advertentie verderop in deze krant -^^.? Voets Tract.Werktuigen B.V. Engelandlaan 8 i.t.c., Hazerswoude Als altijd stelden wij het assortiment zorgvuldig voor u samen. De ontwerpen zijn stuk voor stuk van de betere merken, de artikelen elk van hoogwaardige kwaliteit. En zo volmaakt op elkaar afgestemd, dat u ze onderling kunt combineren. De voorjaarscollectie van Lasage Mode is uit. En met het nieuwe seizoen introduceren wij het nieuwe beeld in damesmode. De jasjes korter, de jurken enkellang. Wijdere broeken naast stretchpantalons. Veel tops deze lente, in diverse pasteltinten. De marinelook, vlot en klassiek, en vrouwelijk getailleerde lijnen. Het accent lichtjes op de natuur... Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp 53e jaargang nr. 2638 Wij laten u graag onze modieuze combinaties zien. Daarom nodigen wij u uit voor ons OPEN HUIS OP DONDERDAG 1 EN VRIJDAG 2 APRIL A.S. Dorpstraat 39 - Waddinxveen Telefoon (0182) 61 22 98 Dorpstraat 38, Waddinxveen, tel. (0182) 61 23 73 Zijde 3, Boskoop, tel. (0172) 21 25 44 Iedere zaterdag Standplaats winkelcentrum Groensvoorde WADDINXVEEN - Voor de eerste keer in de historie van de Centraal Hervormde Gemeen te van Waddinxveen wordt door deze kerk een zendings- echtpaar uitgezonden. Het gaat om Anna en Maarten van den Dool. De uitzending naar Afghanistan gebeurt in een speciale kerkdienst op zondag middag 2 mei om vijf uur in de Brugkerk (Kerkweg-Oost). Deze dienst zal worden geleid door ds. M. van Campen, voor zitter van de zendingscommissie van de Centraal Hervormde Gemeente van Waddinxveen en oud-predikant van wijk Zuid van deze kerk. Woensdagavond I4 april wordt er in het Hervormd Wijkge- bouw De Hoeksteen (Esdoorn- laan) een zendingsavond gehou den waar Anna en Maarten van den Dool in woord en beeld zullen vertellen over hun op dracht en werk in Afghanistan. Ook een medisch traumateam per helicopter verleen de eerste hulp aan het slachtoffer. (Foto: Sjaak Noteboom). Waddinx n en Moerkapelle Woensdag 24 maart 1999 vindt u klassieke Prins Hendrikstraat 18, Bodegraven (0172) 65 02 99 Vrij parkeren. Anneke Jansen medewerkers I*. M

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1999 | | pagina 1