Gemeente KLPD start bouw zonder burgemeester Deze Waddinxveen Week Directeur neemt duik in schuimbad initieert plan: parkeerbelasting in alle wijken CAS3A wonen Janssen’s ambachtelijk schepijs (diverse smaken) DëDaqStuntWekeh ALLES VOOR UW OPEL... Inbraak en insluiping ^49 149 Van Elswijk b.v. Staatssecretaris Topform Witlof OSO I bezoekt hoog heemraadschap van Schieland Stokbrood Brugfunctie Zinloos geweld Vrijdag Zaterdag Stoom ZATERDAG GEOPEND van 8.00 tot 12.00 uur van maart t/m oktober SCHERP GEPRIJSD: o.a. hout, platen, isolatie, keukens, parket, compleet tuinhoutprogramma Aan onze lezers Donderdag Alle salades Slechts vierhonderd parkeer- ontheffingen verkrijgbaar DE GROOTSTE KEUS IN i 3 A CARWASH UW TELEVISIEDOKTER S 0182-613500 meubelen 2 stuks a 400 gram 3.995,- Plusmarkt. Opgeteld de beste! 500 gram E-mail: info@onderlinge.nl Internet: www.onderlinge.nl 100 gram Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast, enz.. 24 uur service 3 maanden garantie 1E PAASDAG GESLOTEN! 2 april 3 april bij Cafetaria Eethuis ’t Ouwe Dorp en Cafetaria Van Zanten Zuidplas LET OP! Het is er weer Onderlinge Zwammerdam Verzekeringen Telefoon: (0172)47 71 77 ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) /AiïtoX snelservice L Weekblad voOf 53e jaargang nr. 2639 TO" Éuidkade 62, Waddinxveen, 0182-614066 Eveneens Y De Gouwe werd verwisseld voor een frisse duik in het schuimbad. (Foto: Mahanka Peters.) Weekblad voor Waddinxveen. Zevenhuizen en Moerkapelle Woensdag 31 maart 1999 van de vleeswarenafdeling Begin dit jaar is een uniek samenwerkingsproject van het Groene Hartziekenhuis, Verpleeghuis Bloemendaal en Verpleeghuis De Riet- hoek gestart. Namelijk de zogenoemde brugfunctie in verpleeghuizen. De brug functie is de oplossing die deze zorginstellingen in de regio Midden-Holland heb ben gevonden voor de 'ver- keerde-bedproblematiek’, het probleem dat patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen, lang moeten wachten op een plaats in een verpleeghuis voor ver dere revalidatie en/of ver zorging. Lees het artikel, op pagina 13 Plusmarkt Diwa, Winkelcentrum Zuidplas door een aantal medewerkers zelf voor de gelegenheid ge maakt. Rietveld werd eerst met een heftruck op een grote con tainer geplaatst. Na het aftellen mocht hij van de container via de glijbaan naar beneden ko men, het schuimbad in. Enkele van de medewerkers werden De Waard telt 14 vestigingen in Nederland en heeft totaal on geveer 400 medewerkers. Mar tin Rietveld is sinds I januari 1998 ad interim vestigingsleider te Waddinxveen. Sinds I juli 1998 is hij tevens algemeen di recteur van De Waard Bouw materialen B.V. WADDINXVEEN - Op maan dag 29 maart bracht de Staats secretaris van Verkeer en Wa terstaat, mevrouw drs. J.M. de Vries een werkbezoek aan- het hoogheemraadschap van Schie land. Ruim zes jaar geleden werd de toen 17-jarige Michiel Beute na een avondje stap pen op de Goudse Markt in elkaar geslagen. Zomaar, zonder enige aanleiding had een groep jongeren het op hem voorzien. Het noodlot tige voorval gooide het le ven van de toenmalige Gou wenaar lange tijd overhoop. In de strijd om zijn voortdu rende angsten te overwin nen, zette Michiel Beute zijn ervaringen op papier. Daar uit groeide de roman ’Nachtvoorstelling’ die sinds enkele weken in de boek handel ligt. Zie artikel op pagina 25 gedaan door verschillende KLPD-medewerkers. Waddinxveen is overigens zeer verheugd met de komst van het regionale kantoor van de KLPD, dat nu nog in Gouda is gevestigd. Vandaar ook dat Waddinxveens eerste burger welwillend de uitnodi ging had aangenomen voor het slaan van de eerste officië le paal van het nieuwe ge bouw. ‘Door de aanvraag voor een voorlopige voorziening is de bouwvergunning nu 'onder de rechter’ en dient de gemeente zich terughoudend op te stel len bij officiële handelingen1, gaf hij als zijn mening. Alhoewel burgemeester Fed- de Jonkman met vertrouwen de uitspraak van de rechtbank tegemoet zegt te zien en de KLPD op dit moment legaal werkzaamheden verricht ten behoeve van de nieuwbouw, meende hij toch af te moeten zien van deelname aan de feestelijkheden. Tijdens een bijeenkomst inn ’Bibelot’ ter gelegenheid vand e bouwstart sprak KLPD-af- delingshoofd mevrouw J. van de Streek. Ze gaf aan dat haar dienst na zo’n drie jaar ’kamperen’ op het terrein van het Energiebedrijf Mid den-Holland in Gouda toe is aan een eigen gebouw in Waddinxveen. In het regionale KLPD-kan- toor komen maximaal 117 mensen te werken. In decem ber is het complex, een drie hoek met drie verdiepingen dat wordt voorzien van aller lei milieuvriendelijke maatre gelen, klaar. Dat is dan een jaar later dan de bedoeling was vanwege de strubbelingen met de ge meente Gouda die de KLPD binnen de eigen gemeente- Afslag A4 Zoeterwoude Rijndijk Hoge Rijndijk 315 Zoeterwoude tel. 071 - 589.93.46 In april gaat de heer Ver- looij, wonend in Waddinx veen, naar Engeland om het ’Kew Bridge’ in Londen te bezoeken. Dit voormalige waterleidingbedrijf is tegen woordig een stoommachi- nemuseum. ’Ik ga hier altijd naar toe omdat er veel inte ressante stoommachines staan opgesteld. Verder be zoek ik het ’Sciencemuse um’ en ga ik op zoek naar een tekening van een ’qua druple’ vier cilinder stoom- machine die ik wil gaan na bouwen.’ Lees verder, op pagina 15 WADDINXVEEN - Waddinx veens burgemeester Fedde Jonkman heeft vorige week donderdagmiddag afgezien van het slaan van de officiële paal voor het nieuwe regionale kantoor van het Korps Lande lijke Politiediensten (KLPD) aan de Bredeweg in Waddinx veen. Een varkensfokker uit de om geving heeft namelijk op maandag 22 maart jl. bij de Haagse rechtbank een voorlo pige voorziening aangevraagd tot schorsing van deze bouw werkzaamheden bij rijksweg Al2 (Den Haag-Utrecht). Het betreffende schorsingsverzoek wordt deze week behandeld. Uit respect voor de rechts gang vond burgemeester Fed de Jonkman het niet gepast om nu mee te werken aan de ze officiële handeling, vandaar dat alles zonder hem is door gegaan. Het karwei werd nu officieel Opel service-dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 X. Hazerswoude-Dorp J De discussie in de raadscom missie voor het parkeren van morgenavond en de reacties van de bevolking zijn medebe palend hoe het systeem pre cies vorm gaat krijgen en in hoeverre de 400 ontheffingen voor gratis parkeren genoeg zullen zijn om mensen die hun auto beslist niet kunnen missen het parkeren in de eigen buurt tot de mogelijkheden te laten behoren. HOUTHANDEL ALBLAS bv ALPHEN - In verband met goede vrijdag is het kantoor van Rijn en Gouwe en Weekblad voor Waddinx veen op vrijdag 2 april vanaf 16.00 uur gesloten. De me dewerkers wensen u pretti ge paasdagen en staan dins dag 6 april weer voor ad verteerders en lezers klaar. WADDINXVEEN - In het huis der gemeente in het Brug- centrum blijkt te worden gewerkt aan het vergevorderde plan in alle woonwijken van Waddinxveen parkeerbelas ting in te gaan voeren. Tijdens de bijeenkomst in restaurant ’Bibelot’ ter gelegenheid van de bouwstart van het regionale KLPD-kantoor aan de Bredeweg werd de maquette van het nieuwe complex getoond. (Foto. Sjoak Noteboom). 1 april van de vleeswarenafdeling De plannen worden komende donderdagavond toegelicht in de raadscommissie voor het parkeren, omdat ze rijp zijn aan de openbaarheid prijs te geven. De invoering van betaald par keren binnen de bebouwde kom van het Gouwedorp brengt de gemeente jaarlijks een miljoen gulden in het laat je. Dit geld zal worden besteed voor de aanleg en het onder houd van wegen. Het ligt in de bedoeling dat el ke inwoner van Waddinxveen, die dan wel als zodanig bij de Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ. Telefoon 0182- 63 03 32. Telefax 0182- 63 26 33. WADDINXVEEN - Op zon dag 28 maart bleek dat er was ingebroken in een wo ning aan het Nicolaaserf. Het keukenraam aan de voorkant van de woning werd geforceerd. De gehele woning werd doorzocht en de buit bestond uit sieraden en cd’s. De politie stelde een in. De on- Door Raffi Trapman WADDINXVEEN - Directeur Martin Rietveld van De Waard Bouwmaterialen B.V. is afgelo pen vrijdag op ludieke wijze te water gelaten. Voor het kan toor aan de Staringlaan was voor deze gelegenheid een op- blaasbad geplaatst. Initiatiefne mers waren de directieleden Sjaak van de Geer en Hans Ver schut. Aanleiding voor het tafe reel was de uitspraak: ‘Bij een omzet van 75 miljoen gulden, spring ik in de Gouwe.’ 2e PAASDAG GEOPEND VAN I „00 TOT 17.00^ te worden, zeker als straks in het nieuwe winkelcentrum ’de Passage’ zal zijn neergezet. Met de invoering van een loca le parkeerbelasting denken on ze volksvertegenwoordigers dat er voortaan minder op de openbare weg geparkeerd zal gaan worden en dat de par keeroverlast in de woonwijken behoorlijk zal afnemen. De kosten van een parkeerver- gunningg'aan omstreeks 10 gul den per dag bedragen. Een der gelijk bedrag is volgens de be stuurders maar een fractie van de kosten die men kwijt is bij het een hele dag parkeren in de omliggende steden. Ook in Gouda wordt inmid dels met par- keervergunnin- gen gewerkt en dat blijkt een groot succes te zijn. In die stad worden steeds minder auto’s gesignaleerd. Als alles meezit kan per I januari 2000 in Wad dinxveen de parkeerbelasting zijn ingevoerd. Coenecoop 397, Waddinxveen, Tel. (0182) 61 47 14 (nieuw!) Rietveld deed deze uitspraak afgelopen jaar tijdens een vesti- gingsvergadering en werd ver volgens na het behalen van de ze omzet aan zijn belofte ge houden. De Gouwe werd verwisseld voor een frisse duik in het schuimbad en het feest kon beginnen. In de kantine waren de meeste van de ruim I50 medewerkers van De Waard verzameld om de gebeurtenis op de voet te volgen. Verkoopleider Berry van de Ende overhandigde tij dens zijn speech een rood-wit gestreept zwempak, zwemvlie zen, zwembandjes, een duikbril en een snorkel aan Rietveld. ‘Heb je ook een eendje?1 riep een vrouwelijke medewerker. Tot grote vreugde van het per soneel kleedde hun directeur zich vervolgens midden in de kantine om. Buiten was het bad met een doorsnede van zes meter door de brandweer gevuld met wa ter en schuim. Een glijbaan was burgelijke stand moet staan inge schreven, in het bezit moet zijn van een persoon lijke parkeerver- gunning voor zijn personenauto. Deze vergunnin gen, die strikt op naam zullen worden verstrekt, moeten linksonder op de ach terruit van de wagen worden aangebracht. Besloten is dat alleen een aan tal inwoners van het Gouwe dorp die hun auto beslist nodig hebben voor hun werk of an dere persoonlijke omstandig heden gratis ontheffing voor het hebben van een parkeer- vergunning zullen kunnen krij gen. Hiervoor worden van gemeen tewege in totaal ongeveer 400 parkeerontheffingen beschik baar gesteld. Deze kunnen al leen vandaag of morgen schrif telijk en gemotiveerd worden aangevraagd door een briefje of een kaartje te sturen naar het speciale postbusnummer van de raadscommissie voor parkeren: postbus 372, 2740 AJ Waddinxveen. Aan de Waddinxveense par keerbelasting valt volgens de bestuurders niet meer te ont komen omdat er inmiddels te weinig parkeerplaatsen in het Gouwedorp zijn en de par keerdruk steeds groter begint Tijdens het informele bezoek werd ondermeer een rondrit gemaakt door een deel van het beheersgebied van Schieland. De tocht werd afgesloten met een bezoek aan het gemaal Abraham Kroes in Moord recht. daarbij nat. In het negentig cen timeter diepe water moest Rietveld vervolgens op zoek gaan naar een doosje met in houd. Het duurde slechts enke le minuten voordat het doosje werd gevonden en toen was het spektakel ook meteen voorbij. 2,5-zitsbank in Nubuds Ieder 1 buurtonderzoek technische recherche derzoekt de aangetroffen sporen. Waddinxveen oplage 14.500 exemplaren ««aS op zondag 28 maart is een diefstal ge pleegd in een woning aan de Mozartlaan te Waddinxveen terwijl de bewoonster thuis was. Zij bevond zich op de bovenverdieping terwijl de verdachten via de achter deur binnenkwamen en in de kamer alle kasten door zochten. De buit bestond uit geld. Een getuige heeft twee verdachten gezien.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1999 | | pagina 1