Absoluut onheus Expositie ’Rondom Beatrix’ in raadzaal bars van toon en te veel Erbi Het is weer Paasshow Krat Heineken a 24 flesjes, voor 14?8 Seifers van der linde Mandemakers Keukens^ gedetailleerd’ rT BLAD? Mediabus ProBiblio komt naar Waddinxveen F ALLES VOOlO UW OPEL... KNIKARMSCHERMEN Dertig ballonnen op Koninginnedag Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer *41 Fietstocht voor ouderen CDA: ’Weinig werk uit handen B. en W.’ Lintje voor W. Waterreus Kritiek CDA op rol van Hans Barth i INTERIEURVERZORGING ■■I Plusmarkt. Opgeteld de beste! E-mail: info@onderlinge.nl Internet: www.onderlinge.nl Autówi Isnelservice^ het snelle Geen WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN ontvangen? Bel 0182 - 63 03 32 s Q. I VAN EEN MASSIEF GRENEN VLOER TOT EEN SCHUIF- plaat*w degrkast Onderlinge Zwammerdam Verzekeringen Telefoon: (0172) 47 71 77 I -fAirta\ snelservtce Deze week nergens goedkoper! /Atïk\ snelservlce Voorkom lange levertijd. Bestel nu! zo rotUJ ke n /markiezen - sereens Wij bieden a een uitgebreide collectie. fiARKTi Z/x door BERT J. WOUDENBERG p CARWASH Bij aankoop van 50,- boodschappen: T OF 8.1 Noordeinde 76a Waddinxveen Tel. 0182-612596 GEOPEND VAN MA. T/M ZA. DONDERDAG EN VRIJDAG KOOPAVOND i en persoonlijke adres voor: ma. t/m vr. open van 09.00-17.00 uur Elke 2e zaterdag van de maand geopend ONDERHOUD ALLE MERKEN Bibliotheekbezoekers zijn maandagmiddag 26 april van harte welkom. De voor het publiek gratis toegankelijke tentoonstelling ’Rondom Beatrix’, waar van het initiatief kritische discussies ople verde binnen het college van Burgemees ter en Wethouders en de gemeenteraad omdat de raadzaal niet meer voor expo sities beschikbaar zou zijn, is op werkda gen te bezichtigen tussen 9.00 en 17.00 uur en op dinsdag- en donderdagavond tussen zeven uur en half negen. Woensdag 2I april is het gemeentehuis na 12.00 uur gesloten. Op vrijdag 30 april (Koninginnedag) is de expositie geopend van 13.00 tot 16.00 uur. Plusmarkt Diwa, Winkelcentrum Zuidplas wordt een pauze ingelast. De kosten voor deelname bedra gen 4,50 per persoon (inclu sief drie consumpties). Alle en thousiaste fietsers vanaf 55 jaar en ouder zijn van harte welkom mee te doen. Het is niet nodig om zich van te voren op te ge ven. Men kan zich op de dag zelf inschrijven. De volgende fietstochten staan voorlopig ge pland voor I I mei, I5 juni, I3 juli, I0 augustus, 14 september en I2 oktober. Chr. Huijgensweg 2 Industrieterrein Molen Wetering Alphen aan den Rijn Tel: 0172 -46 01 30 eens voor Zuid-Holland en de bibliotheek in Waddinx veen maakt daar graag ge bruik van. Deze maand is de bus inge richt met het thema tuinie ren. Er staan computers met Internet en CD-roms, diaseries, boeken en dis- playmateriaal in de bus. Koningin Beatrix, tweemaal geschil derd door Suzan Offereins. (Foto’s: Jon Pieter Visser). WADDINXVEEN - Maan dag 26 april van twee tot vijf uur staat de Mediabus van ProBiblio bij de biblio theek in de Van Mecklen burg Schwerinlaan. Vanaf I996 rijdt deze bus met onder meer wisselcol- lecties en projecten langs de bibliotheken in Noord- Holland. Ook worden demonstraties gegeven van nieuwe media. Dit jaar is de bus er even- fp 5 o' tr> o De nieuwste trends in keuken- en wastafelbladen vindt u bij Erbi. Kom zaterdag 10 april a.s. kijken in showroom de Connection en vraag hier deskundig Bladadvies. ^wmandernakers.nl loods voor de helft verhuurd werd aan de Stichting Muzikan tencollectief Waddinxveen en niet gebruikt zou gaan worden als kringloopwinkel’. te kunnen maken. ’Of anders gezegd: het lijkt er op dat er met twee verschillen de definities over vierkante meters winkeloppervlakte ge meten is (de ene keer met lui- WADDINXVEEN - Bij het Se- niorenwerk van de Stichting Waddinxveens Welzijnswerk begint dinsdag I3 april weer het fietsseizoen. Voor deze dag staat bij goed weer een tocht van 40 kilometer gepland rich ting Nieuwerkerk aan de IJssel. Men vertrekt om I0.00 uur vanaf het Anne Frank-centrum. Zowel voor het vertrek als na afloop van de tocht is er gele genheid een kopje koffie of thee te drinken. Onderweg Woensdag 7 april 1999 voor al en plaat materiaal materiaal 1 KASTEN& BADKAMERS eÓHKECfKJN Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32. Telefax 0182- 63 26 33. WADDINXVEEN - Dankzij belangrijke financiële medewerking van de Rabobank Waddinxveen (Kerkweg-Oost), de On dernemers Vereniging Waddinxveen (OVW) en de Stichting Nationale Feest dagen Waddinxveen wordt in de raadzaal van het gemeentehuis (Raadhuisplein) de expositie van olieverfschilderijen ’Rond om Beatrix' van de portretschilderes Su zan Offereins gehouden. De tentoonstelling, die tot en met Ko ninginnedag (vrijdag 30 april) is te bezoe ken, wordt volgende week dinsdagmid dag 13 april om half vijf officieel geopend door Waddinxveens burgemeester Fed- de Jonkman. Koningin Beatrix, die op Koninginnedag bezoeken brengt aan de Oranjefestivitei- ten in Houten en Utrecht, is op de Wad- dinxveense expositie één van de vorstin nen die op het linnen doek te zien is. Er zijn ook twee en een halve week lang schitterende olieverfschilderijen te zien van de Nederlandse koninginnen Emma (regentes), Wilhelmina en Juliana door de jaren heen. De tentoonstelling 'Rondom Beatrix’ is tot stand gekomen ter gelegenheid van het 100-jarig kroningsjubileum van konin gin Wilhelmina en de 60ste verjaardag van koningin Beatrix. In de Waddinxveense raadzaal van het gemeentehuis zijn zo’n dertig olieverf schilderijen van de portretschilderes Su zan Offereins, te beginnen met een vier luik van vier vorstinnen, te zien. KAATSHEUVEL Rechtvaart 8, telefoon 0416-279269. WOERDEN Finse Golf 2, (langs de A12) telefoon 0348-480460. Weekblad voor - WaddinKM^e oplage 14.500 exemplaren CoeMCoop 397. Waóóinmen Tel. (0182)61 47 14 IPENINGSTUDEN: maandag Vm vrijdag: 00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) Twee heteluchtballonnen in de upside-down-combi- natie. De speciale tweeling- ballon zal ook op Koningin nedag I999 in Waddinx veen weer te zien zijn. (Foto: Ruud Visser). ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA'S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) Coenecoop 397, WxMinrmo Tel. (0182) 61 47 14 (rt—w!) WADDINXVEEN - Waddinx- vener Willem Waterreus (Peu- leyen) is ter gelegenheid van zijn afscheid als lid van de Pro vinciale Staten van Zuid-Hol land benoemd tot lid van de Orde van Oranje-Nassau. De bij deze benoeming beho rende koninklijke onderschei ding werd hem door commis saris der Koningin, ir. J.M. Leemhuis-Stout, in het Haagse Provinciehuis op de revers ge speld. Willem Waterreus heeft sinds I988 voor het CDA deel uitgemaakt van het Zuid-Hol- landse provinciebestuur. Hij had zich niet meer voor een nieuwe zittingsperiode van vier jaar kandidaat gesteld. In Wad dinxveen was de gedreven pro vinciebestuurder uit KVP-kring in I98I medeoprichter van het CDA. Tot I988 diende hij de plaatselijke partijafdeling als vi- ce-voorzitter. Willem Water reus is uitvoerend secretaris van de ondernemerskring ’In dustrieel Contact Waddinx veen’ (ICW), voorzitter van de Stichting Woonpartners Mid- den-Holland en betrokken bij allerlei promotieactiviteiten van de rooms-katholieke St. Victorkerk (Zuidkade). WADDINXVEEN - CDA-fractievoorzitster in de Wad dinxveense gemeenteraad Dorenda Gerts heeft forse kri tiek geuit op voorzitter ing. Hans Barth van de onafhan kelijke raadscommissie voor de bezwaar- en be roepschriften bij de behandeling van de winkelhart- plannen voor ’de Passage’. Dorpstraat 38. Waddinxveen, tel. (0182) 61 23 73 Zijde 3, Boskoop, tel. (0172) 21 25 44 Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp 53e jaargang nr. 2640 rEI l ’De rol die de voorzitter van de commissie voor beroeps- en bezwaarschriften - H. Barth (oud-gemeenteraadslid voor D66) - heeft gespeeld is voor mij niet helder. Ik vond zijn ma nier van vragen stellen tijdens de hoorzitting absoluut on heus, bars van toon en te gede tailleerd’, schrijft Dorenda Gerts in het laatstverschenen CDA-Bulletin. De christen-demo- craten zeggen zich eigenlijk grote zorgen te ma ken over de komst van het nieuwe win kelcentrum. ’Het is bijna niet meer te volgen wat er allemaal aan de hand is’, conclu deert Dorenda Gerts, die daar liet dagelijkse bij wijst op weer nieuwe meet resultaten met een veel grote re omvang van het winkelhart en de onduidelijkheid over het aantal parkeerplaatsen. 'De grote vraag blijft of dat wat gemeten is door de Rijksgebou- wendienst te vergelijken is met het aantal afgesproken vierkan te meters’, meent Dorenda Gerts die de CDA-leden en - kiezers trouw belooft zich alle moeite te blijven getroosten het nieuwe winkelcentrum me de te realiseren. Een nadere specificatie van het gemetene door de Rijksgebou- wendienst is volgens haar dan wel nodig om een juiste verge- missies om tot een kringloop- lijking tussen de meetresultaten winkel te komen. Dorenda Gerts: ’Deze commis sies waren al heel ver met de ontwikkeling en wilden graag een leegstaande loods aan de Tweede Bloksweg. De betrok ken wethouder Joop Neele was fels, overkapping, los- en laad- hiervan op de hoogte. Wie ruimte erbij - de andere keer schetst onze verbazing dat deze niet)’. In hetzelfde CDA-Bulletin vraagt CDA-voorzitter Hugo van Berkesteijn zich af of er naar landelijke voorbeeld door de politiek geen enquêtecom missie ingesteld zou moeten worden naar de jarenlang du rende gang van zaken rond het winkelcentrum ’de Passage’. ’Onbegrip en onduidelijkheid, wantrouwen en achterdocht lijken de enige elementen te meter in plaats zijn waarop dit drama zich laat voortslepen. Ik kan me niet WADDINXVEEN - Op de na middag en avond van Koningin nedag 1999 (vrijdag 30 april) wordt voor het vijfde achter eenvolgende jaar een festijn van heteluchtballonnen gehouden op het WSE-complex aan de Willem de Rijkelaan in Wad- dinxveen-Noord. Het telkens zeer druk bezoch te ballonfestijn is het jaarlijkse evenement van de Stichting Nationale Feestdagen Wad dinxveen en vond in 1995 - toen in het Gouwedorp 50 jaar bevrijding werd gevierd - voor de eerste maal plaats. Kozen op 5 mei 1995 15 heteluchtbal lonnen met in totaal 50 passa giers aan boord het luchtruim, op Koninginnedag 1999 zullen dat er zo’n 30 zijn. Hieronder bevinden zich dit maal ook special-shapes in de vorm van een smurf, een clown en een kikker. Voor het lus- trum-ballonfestijn heeft de Stichting Nationale Feestdagen Waddinxveen, die wordt voor gezeten door Gerrit van Ringe- lenstein, weer contacten gelegd met het bedrijfsleven in en bui ten Waddinxveen. Ook voor particulieren zijn er weer mogelijkheden in een mandje van een heteluchtballon te stappen. voorstellen dat er nog iemand is die het overzicht heeft en met vaste hand dit project naar een goed einde weet te bren gen’, schrijft de CDA-voorman, daarmee ook de kwaliteiten in dit opzicht van B. en W. beoor delend. ’Zelfs stoppen en opnieuw be ginnen is een proces dat een uitzichtloos aantal voetangels en klemmen kent. Frustre rend is daarbij dat politieke keuzes nog maar mond jesmaat ge maakt hoeven te worden om dat het vooral een juridisch touwtrekkerij aan het worden is’. ’Het is jammer dat het zover gekomen is. Uiteindelijk levert het alleen maar verliezers op, met het algemeen belang van Waddinxveen als grootste. Misschien helpt het iets, als de partijen zich hier wat meer be wust van worden’, besluit CDA-voorzitter Hugo van Ber kesteijn, wiens partij oud-wet- houder Jan Hielema vorig jaar belette met 'de Passage’ door te gaan. Inmiddels is de onafhankelijke raadscommissie voor de be zwaar- en beroepschriften druk bezig een schriftelijk oordeel te vellen over de door de ge meente verleende bouwver gunning voor het nieuwe win kelcentrum, welke handeling een jaar geleden op initiatief van de ’Werkgroep Passage Rondom’ door de Haagse rech ter onmiddellijk werd afgebro ken. Uit een kortgeleden mondeling namens commissievoorzitter ing. Hans Barth verstrekte toe lichting blijkt dat de verleende bouwvergunning volledig moet worden ingetrokken, omdat die volgens een unanieme com missie (waarin alle raadsfracties vertegenwoordigd zijn) niet staande is te houden gelet op de resultaten van de derde me ting van de Rijksgebouwen- dienst (ruim 18.000 vierkante van de afge sproken ruim 14.000 vierkante meter). De raadscommissie acht het eveneens onmogelijk het huidi ge bouwplan aan te passen en te werken aan de hand van een versnelde bouwprocedure. Zodra eind deze maand het oordeel van de commissie op papier staat zullen het college van Burgemeester en Wethou ders en de gemeenteraad een eindoordeel over deze kwestie moeten vellen. WADDINXVEEN - ’Waar is het college van Burgemeester en Wethouders nu mee bezig. Het lijkt er op dat er niet veel werk uit haar handen komt!’ Dat harde oordeel velt CDA-fractievoorzitster Do renda Gerts in het laatste num mer van het plaatselijke CDA- bulletin over werk van burgemeester Fedde Jonkman (CDA) en de wethou ders Joop Neele (PCW), Maria Wientjens-van der Velden (WD) en drs. Aad van Holste- ijn (PvdA). Het college van B. en W. is nu een jaar zonder het CDA ’samen aan de slag’. Vol gens Dorenda Gerts zijn ge meenteraadsvergaderingen te genwoordig vlug afgelopen en komen er veel belangrijke on derwerpen niet aan de orde. Verbaasd zijn de christen-de- mocraten bijvoorbeeld over de gemakzucht waarmee B. en W. is omgegaan met het initiatief van de kerkelijke bazaarcom- Aanbieding geldig van do. 8 april t/m za. 10 april

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1999 | | pagina 1