’Als het pand klaar is, komt de Yaris’ door Waddinxveen o ja? Burgemeester en Wethouders fietsen hypotheken...” Zeggen ze. Ballonvaart Plusmarkt Diwa Sellers 1 VOOZ- “...met verstand van 1 ALLES VOOR1 UW OPEL... Van Elswijk b.v. nieuwe-stijl Kunstmarkt aan de Zuidkade Win een bij Geslaagd wijkbezoek- Opening Toyota van Leeuwen valt samen met introductie Yaris Rabobank CARWASH Yaris V A KOPEN/VERKOPEN? Plusmarkt. Opgeteld de beste! U ontvangt een kanskaart bij elke ƒ25,- boodschappen E-mail: info@onderlinge.nl Internet: www.onderlinge.nl Onderlinge Zwammerdam Verzekeringen Telefoon: (0172)47 71 77 Auto\ snelservice ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) O a Deze week nergens goedkoper! Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. veloom makelaardij b.v. Nee, kom dan voor een deskundig advies eens praten met een hypotheekadviseur van de Rabobank. Eerlijk waar. Rabobank Waddinxveen Huis Hypotheekadvies Kerkweg Oost 161 - tel. (0182) 62 S3 38 "70 jaar Boot Piano's-Orgels" Dat vieren wij met VOLOP AANBIEDINGEN NU EXTRA VOORDELIG UIT BIJ HxJBDOT KERKSTRAAT 2, BODEGRAVEN „TELEFOON 0172 -612541 WH 5^eekt>l Weekblad voor W; T V imxveen. Zevenhuizen en Moerkapelk Plusmarkt Diwa, Winkelcentrum Zuidplas „Ik wil de Yaris als het nieuwe pand klaar is”, riep Rob den Boer meerdere malen tegen de Toyota-importeur. En het is hem nog gelukt ook. Daags voor de offi ciële opening werd de Toyota Yaris, als originele opvolger van de Starlet op de Nederlandse markt geïntroduceerd. De Yaris werd ontworpen door een Griek en past geheel binnen de Europese trend op autogebied. „Het model oogt jeugdig, heeft compacte buitenafmetingen en een ruim interieur”, vertelt Rob den Boer trots. „De eenliter- motor levert 68 pk. Dat is ruim voldoen de om van de Yaris een pittige stadsauto en een comfortabele snelwegauto te ma ken.” Tijdens de open dagen die aanslui tend op de opening bij Toyota-van Leeu wen werden gehouden, stond de Yaris, het nieuwste paradepaardje van Toyota, in diverse uitvoeringen centraal. Aanbieding geldig van do. 15 april t/m za. 25 april vertelde. Met een agrarische opleiding achter de rug was Wout den Boer werk zaam in het boerenbedrijf. Al snel vond hij Nederland te klein en vertrok naar Amerika. De wortels naar ons koude, natte landje bleven echter knagen en na een aantal jaren keerde hij terug in Ne derland, waar hij in de kolenhandel en la ter oliehandel terecht kwam. Toen ook daar de klad in kwam maakte hij begin ja ren zeventig de overstap naar het auto bedrijf. Coenecoop 397, Waddinxveen, Tel. (0182) 61 47 14 (nieuw!) 53e jaargang nr. 2641 Julianastraat 6 Waddinxveen tel. (0182) 61 23 09 WADDINXVEEN - Door de Waddinxveense werkgroep van Amnesty international wordt er vrijdag 16 en zater dag 17 april een kunstmarkt gehouden in de Remonstrant se Kerk aan de Zuidkade in Waddinxveen. De tentoonge stelde en te koop aangeboden werken van bekende en min der bekende kunstenaars kun nen op vrijdagmiddag vanaf 16.00 uur alvast bekeken worden. Vrijdagavond 16 april zal de kunstmarkt ten bate van Am nesty International officieel worden geopend door een prominente Waddinxvener. Om half acht wordt deze han deling verricht, waarna van 20.00 tot 22.00 uur de ver koop plaats kan vinden. Tij dens de opening zal er live muziek zijn, verzorgd door Michel Mos op de piano. Ook op zaterdag kunnen belang stellenden terecht in de Re monstrantse kerk van I0.00 tot 16.00 uur. De aangeboden kunst is zeer veelzijdig en varieerd. Er zijn tussen de 50 en 60 werken: etsen, ikonen, schilderijen met aquarel, olieverf of gou ache, pentekeningen en ook enkele foto’s. Enkele werken komen uit het buitenland. Er is zelfs een werk dat speciaal voor Amnesty International is gemaakt, aansluitend op het thema mensenrechten. Alle belangstellenden zijn van har te welkom. De Waddinxveense werk groep van Amnesty Interna tional heeft de kunstmarkt ge organiseerd naar aanleiding van haar 25-jarig bestaan in 1998. In dit jaar was het ook vijftig jaar geleden dat de Uni versele Verklaring voor de Rechten van de Mens zijn on dertekend. Amnesty Interna tional ontleent haar mandaat aan enkele artikelen uit deze verklaring. Tijdens de kunst markt zal er ook informatie over het werk van Amnesty International te krijgen zijn. Ondanks het feit dat er vijftig jaren verstreken zijn na het ondertekenen van de Univer sele Verklaring, welke de in tentie had te zorgen voor we reldwijde verbetering van de mensenrechten, geven recen te ontwikkelingen aan dat hiervoor blijvend aandacht ge vraagd moet worden. In de avondbijeenkomst bleken de meesten van de zestig aan wezigen zich zorgen te maken over de verkeersveiligheid. De veiligheid van speelplaatsen en de toegankelijkheid van bepaal de plaatsen voor rolstoelge bruikers kwamen eveneens aan de orde. Problemen van om wonenden kwamen eveneens naar voren in verband met een mogelijke uitbreiding van ckv Kreater in de Kerkstraat. Nu al hebben vooral bewoners van de krap met parkeerplaatsen bedeelde Heuvelhof's avond na zessen veel moeite een plek voor hun auto te vinden. Zes honderd bezoekers per avond aan Kreater per avond zijn geen uitzondering. Zwerfzuil, slootkanten, te oude en veel blad loslatende bomen en ro tondes kregen eveneens aan dacht. Al met al hielden zowel de gemeentebestuurders als de bezoekers aan de bijeenkomst hieraan een goed gevoel over. Jonkman beloofde geen gouden bergen, maar sprak van een aantal punten waar de gemeen te mee aan de slag kan. manuelkerk, waar over diverse aspecten van het gebouw en de omgeving werd gesproken. Het bestuur van de winkeliersver eniging in de Dorpsstraat kre gen de gelegenheid met de ge meentebestuurders in het ge bouw van Kreater in de Kerkstraat van gedachten te wisselen over de mogelijke be tere inrichting van deze plezie rige winkelomgeving. Daarna kwam Kreater zelf aan de beurt. Het jeugdorkest on der leiding van Rineke Marwitz kreeg gemeentelijke belangstel ling bij de repetitie voor het promconcert in het Anne Frankcentrum, afgelopen vrij dag. Nadat de groep een heel moeilijk stuk vrijwel vlekkeloos had gespeeld, volgden compli menten van de burgemeester. ‘Dit ging erg goed1 vond hij. En in het algemeen: ‘Ik weet nu weer beter waar we subsidie aan geven.' Jonkman herhaalde gedurende de informele avond maaltijd in Kreater hetgeen hij vaak eerder zei: ‘Wij moeten niet wachten tot de inwoners van Waddinxveen naar ons toe komen. Wij moeten naar ze toegaan. Niet binnen zitten en wachten op signalen van buiten, maar vanuit het raadhuis zelf duidelijk laten weten dat wij er voor iedereen zijn.' I in 1972 de eerste paal voor zijn nieuwe pand aan de Piasweg de grond in sloeg, kreeg hij het al gauw aan de stok met de gemeente Waddinxveen, omdat er geen bouwvergunning was afgegeven. Toch ging de bouw onverminderd door en ook de bouwvergunningen werden uiteinde lijk verleend. Met de bouw van het nieu we bedrijfspand aan de Coenecoop ging het al niet anders. De palen zaten al goed en wel in de grond, toen de bouwvergun ning nog moest worden afgegeven. Oud- directeur Wout den Boer glunderde tij dens de opening zichtbaar toen zoon Rob deze anekdote op smakelijke wijze WADDINXVEEN - Burgemeester Jonkman, de drie wet houders, gemeentesecretaris Loose en fractievoorzitters hebben zich vorige week dinsdag terdege verdiept in de praktische problemen die bij inwoners en directies van voorzieningen in de Oranjewijk, Groenswaard, de Bo- menwijk en de Dorpsstraat leven. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ. Telefoon 0182- 63 03 32. Telefax 0182- 63 26 33. vervangen dient te worden. Op de nieu we locatie beschikt van Leeuwen tevens over Wasbeer van Leeuwen, een moder ne wasstraat met alle faciliteiten. Het tankstation is door middel van een tank- pas 24 uur per dag beschikbaar. Toyota van Leeuwen houdt van traditie en dat beperkt zich niet alleen tot het fa miliaire. Ook met de bouw van het nieu we bedrijfspand is een traditie in ere ge houden. Toen oprichter Wout den Boer WADDINXVEEN - Het gemeentebestuur van Waddinxveen kan terug kijken op een geslaagd wijkbezoek-nieuwe-stijl. Er ontwikkelde zich over en weer een goed contact tussen de volksvertegen woordigers en de burgers. officieel Opel service-dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 L Hazerswoude-Dorp Met straffe hand én een dito blik op de klok begeleid door bestuursvoorlichter Dinette Wijnen, fietste het gezelschap door een druilerig Waddinx veen. Via de Julianastraat en de Oranjelaan (met een waarschu wing voor de gevaarlijke over steek van de Kerkweg-Oost), een wandeling door het parkje achter de Souburghlaan en daarna fietsend door enkele an dere straten, was de eerste stop in de bibliotheek in de Van Mecklenburg Schwerinlaan. Bestuursvoorzitter Jan Willem- stein moest het door familie omstandigheden laten afweten, maar regionaal directeur Wil lem Huberts van ProBiblio, die elf bibliotheken in Midden-Hol- land onder zijn hoede heeft en plaatselijk hoofd Gerrie Heijer- man gaven alle relevantie infor- Burgmeester Jonkman was in zijn slotwoord na dit in zijn ogen veel te korte bezoek, on der de indruk van de profesio- nele benadering van de mede werkers van de bibliotheek. ‘Voor ons is deze aanpak zeker aanleiding ons beleid nog eens nader te bekijken. Een basis voorziening als de bibliotheek gaat ons zeker aan het hart', al dus de burgemeester. Na wederom een fietstocht volgde een bezoek aan de Im- matie. Zo blijkt dat de provin cie Zuid-Holland de bibliothe ken in kleinere gemeenten fi nancieel mede ondersteunt om ’verzanding’ te voorkomen. De recente verschijning van com puters en Internet in de bieb kreeg alle aandacht. Deze infor matica apparatuur staat nu nog centraal in de bieb, maar bin nenkort zullen vier terminals met een printer op een rustige plek langs de wand achter de balie worden geplaatst. ‘De rijksoverheid wil in alle bi bliotheken het publiek toegang geven tot Internet en geeft daar in eerste aanleg tienduizend gulden voor', aldus Huberts. ‘Wij zijn van boekenuitleners op weg een allround informa tiecentrum te worden.' Er ont stond een interessante discus sie tussen wethouder Maria Wientjens van de WD (‘Wij subsidiëren basisvoorzieningen, niet allerlei grappen') en Hu berts over het niet kostendek kende gebruik van Internet. Huberts stelde dat juist die la gere prijs mensen over de streep trekt. Gerrie Heijerman betoogde la ter dat de bibliotheek de door de overheden gevreesde twee deling in de maatschappij kan voorkomen door zoveel moge lijk mensen, met name herin tredende vrouwen, allochtonen en senioren, bij de moderne mogelijkheden van informatie te betrekken. ‘Wij streven naar optimale dienstverlening*, hield zij haar bezoekers voor. He ijerman vroeg tevens aandacht voor de rolstoelonvriendelijke entree, de trottoirs en de ver keerssituatie rond de biblio theek. Door Marianka Peters Met het gezamenlijk ontkurken van een megafles champagne werd afgelopen week het nieuwe bedrijfspand van Toyo- ta-dealer van Leeuwen aan de Coene coop 250-260 op feestelijke wijze geo pend. Met de realisatie van de 'alles on der een dak’ formule heeft van Leeuwen haar filialen in Gouda en Waddinxveen geclusterd in een groot bedrijfspand. In zijn openingswoord sprak directeur Rob den Boer dan ook niet over een autobe drijf, maar een mobiliteitsbedrijf. Naast de ruime showroom waar de nieuwste modellen van Toyota overzichtelijk staan opgesteld, is ruim 1000 m2 beschikbaar voor het schadeherstelbedrijf, dat inmid dels een begrip is in Waddinxveen. „We beschikken nu over tweemaal zo veel ruimte als voorheen. Voldoende om onze nieuwe, zestien meter lange spuit cabine voor vrachtwagens een ruime plaats te geven. Ons schadebedrijf is uni verseel. Naast vrachtwagens herstellen wij ook personenauto's", aldus Ewout den Boer, directeur schadebedrijf. „Ook voldoet ons bedrijf aan alle wettelijke mi- lieu-eisen.” Behalve schadehersteller van personenauto’s en zwaar vervoer is Schadecenter van Leeuwen tevens een van de vijftig officieel erkende schadebe- drijven voor Profile Repair Caravanwand- herstel. Kleine deukjes of beschadigingen kunnen met de Profile Repair techniek gemakkelijk en onzichtbaar worden her steld, zonder dat direct het hele deel Woensdag 14 april 1999 Een bezoek meer dan waard" Burgemeester, wethouders en fractievoorzitters trok ken vorige week dinsdag eensgezind een middag en een avond op met de be woners van het centrum gebied. Er werd tussen de regen- buien door gefietst, er werden informatieve ge sprekken gevoerd en er was een door de bewoners goed bezochte avond in het centrum voor kunst zinnige vorming ’Kreater’. Tijdens de avond in Kre ater, maar ook eerder op de middag, bleek dat ver keersproblemen in belang rijke mate de aandacht van menigeen opeisen. Maar ook heel wat andere zaken passeerden de re- vue, zoals groenvoorzie ningen, speelplekken, leef baarheid en parkeerpro blemen. addinxvee K oplage 14.a00 exemplaren

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1999 | | pagina 1