c Uitslaande Rc brand bij Houtex Sneeuwvalk Sellers van der linde KlJNLANDi Rundergehakt ALLES VOOR UW OPEL... KNIKARMSCHERMEN zonneschermen - rolluiken Zma^lezen - sereens centrum MEUBELEN GRAAG TOT KIJKEN? Bingoavond voor 55-plussers in Anne Frank De kilogram b BURGER S. U verkoopt uw huis bij dé woonspecialist! Loterij voor de St-Victorkerk Van Elswijk b.v. Weinig begrip voor formeel reparatiebesluit B W Auto uit loods Twee fotoprijzen en nominatie voor Ton Bennemeer IW We zijn er Meer! Zaterdag 2b april Geraniummarkt INTERIEURVERZORGING L l 1 Plusmarkt. Opgeteld de beste! E-mail: info@onderlinge.nl Internet: www.onderlinge.nl ZONDAG ZIJN WIJ GEOPEND VAN 12.00 TOT 17.00 UUR! Bij de kruiskerk op de passage Groot assortiment perkplanten STUART HARRISON INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen Deze week nergens goedkoper! HOOGENBOEZÉW oplage 14.500 exemplai Voorkom lange levertijd. Bestel nu! ixyeen, Zevenhuizen en Moerkapelle Onderlinge Zwammerdam Verzekeringen Telefoon: (0172) 47 71 77 /AutoX snelservlce j officieel Opel service-dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp J - 53e jaargang nr. 2642 r Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32. Telefax 0182- 63 26 33. Weekblad voor Wt Woensdag 21 april 1999 Wij bieden u een uitgebreide collectie. MAKELAARSKANTOOR? Waddinxveen: Kanaalstraat 12, tel: (0182) 612 028 Efn "roman over moed, liefde en bevrijding ”Als u genoten hebt van De Paardenfluisteraar dan zal De Sneeuwvalk zeker een schot in de roos zijn”. Bk I Weekblad voor grafie. Derde prijs CARWASH Ook gevestigd in: ►Leidschendam ►Leiderdorp ►Voorschoten In onze showrooms vindt u klassieke moderne-, design- en koloniale meubelen. Bij ons slaagt u vast en zeker! (Foto: A. Fioole) APK-KEURINGEN RIJNLAND MAKELAARS. DE R E G I O K E N N E R S veen werd een rode Opel ONDERHOUD ALLE MERKEN Plusmarkt Diwa, Winkelcentrum Zuidplas Corsa ontvreemd. Men kwam de loods binnen na het forceren van het slot op de garagedeur. dan 900 inzendingen van ruim 200 Ne derlandse vakfotografen. De wedstrijd stond in het teken van waarden als eenvoud, schoonheid en puurheid. ‘Basiswaarden die aan de voor avond van het jaar 2000 in de vakfotogra- fie een hoofdrol spelen. In eenvoud kun je heel goed innoverend bezig zijn1, copn- stateerde de jury van de 'Kodak Profes sional Portrait Award’. De jury heeft bij haar keuze vooral gelet op aspecten als vakmanschap, creativiteit, emotie en innovatie. Prijswinnaar Ton Bennemeer heeft aan de Dorpstraat in Waddinxveen een goed geoutilleerde fo tostudio voor het maken van professio nele portretten. twee personen; een week end arrangement in een ge- renomeerd 5-sterren hotel in Lattrop voor twee perso nen; een ballonvaart voor twee personen op 30 april; een dames- of herenfiets; boodschappen ter waarde van 500,-; een 52 centime ter TV met afstandsbedie ning; een stereo radio/cas- sette recorder met CD spe ler; verder nog tal van andere prijzen. Als sponsors voor de loterij zijn opgetreden Meubelfa briek Mulleman BV, Albert Heijn, Bodegraven en Wad dinxveen, Janmaat Klokken, snackbar Picobello, bloe men- en plantencentrum Verkley, F.Versluis Rijwiel handel, Heemskerk BV, bras serie De Boeg, cafétaria *’t Kleyntje', bloemsierkunst Mia en Wim Rip, Speelgoed De Bas, Wijnhandel en Slij terij Johan Schalk, verder nog een aantal dat anoniem wenst te blijven. VAN BERKESTEUN ■■■■M WOONCULTUUR Kanaaldijk 44 - Waddinxveen Zuid Telefoon: 0182 - 614 633 Eerste zwart-wit POLITIE KEURMERK VEILIG WONEN Das lekker meubelen. Wilhelminokade 48-52 - Waddinxveen Zuid Telefoon: 0182 - 615 066 4.98 WADDINXVEEN - De Waddinxveense vakfotograaf Ton Bennemeer (Dorp straat) heeft maandag 19 april in Zeist met zijn foto’s twee prijzen (een eerste en een derde) en een eervolle vermel ding in de wacht gesleept. Dat gebeurde tijdens de nieuwe nationale portretwedstrijd om de 'Kodak Profes sional Portrait Award’, een nieuwe foto wedstrijd om de portret- en bruidsre- portagefotografie in ons land te stimule ren. Ton Bennemeer mag met recht trots zijn op de drie veroverde onder scheidingen. De bekroonde foto’s beho ren tot de categorie huwelijksfotografie en dierenportret. De nationale jury ken de de Waddinxveense fotograaf, die eer- VAulÓW snelservlce het snelle en persoonlijke adres voor: Dorpstraat 38, Waddinxveen, tel. (0182) 61 23 73 Zijde 3, Boskoop, tel. (0172) 21 25 44 WADDINXVEEN - De Stich ting Waddinxveens Welzijns werk, afdeling Seniorenwerk, organiseert op dinsdag 27 april a.s. weer een bingoavond in het Anne Frank-centrum. De zaal gaat open om 19.00 uur, de bingo begint om 20.00 uur. De kosten zijn ƒ4,00 voor één plankje of 5,00 voor twee plankjes voor 7 ronden, inclu sief een kopje koffie. Er zijn mooie prijzen te winnen. Bovendien is er deze avond een verloting. Alle 55-plussers zijn van harte welkom in het activiteiten- cen trum aan het Jan van Bijnenpad I in Waddinxveen. Waddinx fAuto snelservlce Cwnewop 397, Waddinxveen Tel. (8182)61 4714 OPENINGSTIJDEN: maandag Um vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) Dorpstraat 39 - Waddinxveen Telefoon (0182) 61 22 98 WADDINXVEEN - Het besluit van het college van B W om de spoedaanvraag voor de re paratie van de dakbedekking van de noodlokalen van de Kar dinaal Alfrinkschool niet in be handeling te nemen wordt be treurd maar levert geen pro blemen op. Dit zegt secretaris Kuster van het schoolbestuur. De secretaris is teleurgesteld door het besluit dat op formele gronden is genomen. „Het is jammer dat het college vanwe ge de regelgeving ons verzoek niet als spoedaanvraag maar als een normale aanvraag zal be handelen. Ik ben echter wel blij dat de gemeente erkent dat het om een spoedgeval gaat en de reparatie zal gaan betalen”, al dus Kusters. De school zal echter de reke ning van ongeveer 50.000 gul den moeten voorschieten tot na I januari volgend jaar nu de aanvraag wordt meegenomen in het huisvestingsprogramma 2000. De secretaris meent dat dat geen problemen zal opleve ren. Er is een onderhoudspost De brandweer kreeg om 21.55 uur van omwonenden een mel ding binnen van een brand in een van de twee Houtex-lood- sen aan het Stationsplein waar op drie bluseenheden en het voltallige 38 man sterke vrijwil lige brandweerkorps uitrukte. Om half drie in de ochtend kreeg het korps ondersteuning van collega’s uit Boskoop. Volgens ondercommandant van de vrijwillige brandweer Jan Mulder was er gelijk het ver moeden dat er asbest vrij kwam. „Het gebouw is van voor de tijd dat asbest werd verboden. Dan houden we er altijd rekening mee dat er as best kan vrijkomen. Daarom waren ook de regionaal officier gevaarlijke stoffen en de milieu dienst Midden Holland aanwe zig bij de brand”, vertelt Mul der. In verband met de rookontwik keling en het gevaar van asbest sloot de politie het clubhuis van een aangrenzende tennisver eniging en het nabijgelegen fietspad af. Volgens een woord voerder van de politie is er WADDINXVEEN - Een middelgrote brand bij het Wad dinxveense bedrijf Houtex heeft in de avond van woens dag I4 april een loods waarin gezaagde planken lagen op geslagen voor een gedeelte in de as gelegd. Ook een deel van het golfplaten dak ging in vlammen op waardoor een geringe hoeveelheid asbest vrijkwam. De politie en brandweer zijn een onderzoek gestart naar het ontstaan van het vuur. ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA'S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) Coenecooo 397 Waddmrveen Tel. (0182)61 47 1 4 (nieuw!) Een gedeelte van de loods ging in vlammen op. Uit het dak kwam as best vrij. DESKUNDIG s ADVIES geen gevaar van gevaarlijke stoffen geweest voor de om wonenden. Door een gunstige wind kwamen de asbestdeeltjes alleen terecht op het naast de loodsen gelegen sportterrein. Over de oorzaak van de brand is nog weinig bekend. Direct na de brand startte de technische recherche met de brandweer een onderzoek. Ondercom mandant Mulder houdt er re kening mee dat de brand ont stond door spelen me.t vuur of brandstichting. „Het bedrijf werkt niet met vuur en er komt wel eens jeugd op het terrein.” Ook de eigenaar van het terrein denkt aan een mo gelijke brandstichting. Hij heeft het de laatste tijd wel eens aan de stok gehad met rondhan gende jeugd. waaruit kan worden geput. De school gaat niet in beroep tegen het besluit. Volgens Kus ters heeft het bestuur geen zin om zich te verschuilen achter de fusie die zich op I januari dit jaar voltrok. „Onze verhouding met de gemeente is goed en we hebben geen zin om die te ver troebelen”, legt de secretaris uit. Volgens hem konden de be scheiden niet binnen de wette lijke termijn worden opge stuurd. De enige twee bedrij ven in Nederland die de specialistische reparaties kun nen uitvoeren, hadden het te druk om een offerte-aanvraag in behandeling te nemen. De noodlokalen zijn een aantal jaren geleden van de voormali ge Kohnstamm-mavo naar de Zuidplas verplaatst om de groei van het aantal leerlingen in de ze wijk te kunnen opvangen. Sindsdien gebruikt de Kardinaal Alferinkschool en de Prinses Beatrixschool de portocabines. Ze zijn echter oud en kampen met wateroverlast in de muren en vloeren. WOONSELEKTIE Kanaaldijk 30 - Waddinxveen Zuid Telefoon: 0182 - 632 441 WADDINXVEEN - Uit een garageloods aan de Oranjelaan in Waddinx- WADDINXVEEN - Voor het behoud en de instand houding van de Rooms-Ka- tholieke St. Victorkerk aan de Zuidkade, heeft de Victor Activiteiten Commissie (VAC) een loterij op touw gezet met het doel om door de verkoop van 5000 loten a 5,- een bedrag van 25.000,- bijeen te brengen. Dank zij de inzet van vele I parochianen en andere Waddinxveners is het eind- doel bereikt. Op 23 april zal ten overstaan van notaris Mr. J.A.M.Kock de officiële trekking plaats vinden, 's Avonds zullen tijdens een I feestelijke bijeenkomst van 20.00 tot 22.00 uur in het ‘Zuidhonk’ aan de Zuidpla- slaan de prijswinnaars be kend gemaakt worden. Ook j zal hierbij het rad van avon- tuur draaien met enkele aar- dige prijzen. De hoofdprijzen van de lote rij omvatten een vierdaagse busreis naar Berlijn voor erkend sloten expert stichting slotencertificaat kalkhoven Spoorstraat 17-29 - 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 Het sein brand meester werd om 23.45 uur gegeven. Tot donderdagochtend tien uur was de brandweer bezig met nablussen. Tien man van het Boskoopse korps assisteerde de Waddinxveense brandweer daarbij. der in Gouda actief was, de prijzen toe vanwege de kwaliteit en de originaliteit van zijn foto’s. ‘Vernieuwend1 noemde de jury het met de eerste prijs bekroonde beeld dat Ton Bennemeer maakte van een bruidspaar. ‘Dit is bruidsfotografie die helemaal van deze tijd is. Gewoon hele mooie, eigen tijdse bruidsfotografie waar vrolijkheid uitstraalt'. De jury vond ook de foto van de hond bijzonder. ‘Voor mij is dit 'm helemaal. Ik vind deze foto heel erg apart1, aldus één van de juryleden in een toelichting op de bekroonde dierenfoto. De kritische vakjury heeft voor het werk van Ton Bennemeer gekozen uit meer Eervolle vermelding bijzondere huwelijksfoto met baby aan de borst van de bruid. (Foto: Ton bennemeer). I I - «J CM CM s o» c f Voortaan zij wij op zaterdag geopend I van 8.00 tot 18.00 uur i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1999 | | pagina 1