h 1.00 Onderwijsdebat in Coenecoop College CASBA wonen Laatste opgave seniorenreis 59 mille voor rommelmarkt Sellers ALLES VOOR UW OPEL... Liesbeth van der Vis wint fotoprijs Lente-expositie in Remonstrantse Kerk Nic Geers drievoudig Duits kampioen Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer Winkels dicht op 30 april Wiptoestel vernield Certificaat voor Schuttelaar (fe zijn er aleer! Zaterdag 1 mei Geraniummarkt Biefstuk NEELEMAN DE GROOTSTE Oifc.KEUS IN CARWASH Ijsbergsla •s 0182-613500 Bij de kruiskerk op de passage. Groot assortiment perkplanten en kuipplanten 'MARKT! Plusmarkt. Opgeteld de beste! TOPKEUKENS VAN 2.500,- TOT 12.500,- krop E-mail: info@onderlinge.nl nternet: www.onderlinge.n Politieke bemoeienissen Omdat u op de centen bent... STRAAT VAN GIBRALTAR 4, WOERDEN _/Autox_ snelservice OPEN VAN MAANDAG T/M ZATERDAG DONDERDAG EN VRIJDAG KOOPAVOND Onderlinge Zwammerdam Verzekeringen Telefoon: (0172) 47 71 77 Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast, enz.. 24 uur service 3 maanden garantie ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) Meisje met geweld van fiets beroofd STAATSLOTEN PRIMERA GROENENDIJK Koninginneweg 11D Boskoop (0172)23 07 17 dutchtonF ALLIN PAKKET MET SAGEM 735 NU 199,- Deze week nergens goedkoper! Roodlicht- en snelheidscontrole 500 gram 1O.OOI g» Mijn Merk Cornets pak a 8 stuks 3.00 i A mxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 53e jaargang nr. 2643 Woensdag 28 april 1999 het (EUKEN UW TELEVISIEDOKTER 4 t 2.995,- Door Frank Kremer Het prima weer was daar zeker debet aan. De organisatoren minaplein) heeft maandag I9 april in Zeist met een portret van een papagaai de eerste Hoge Rijndijk 315 Zoeterwoude tel. 071 - 589.93.46 Coenecoop 397, Waddinxveen, Tel. (0182)61 47 14 (nieuw!) WADDINXVEEN - De win kels in Waddinxveen zullen op Koninginnedag (vrijdag) 30 april) grotendeels geslo ten zijn. Dat blijkt uit een mededeling van de Ondernemers Ver eniging Waddinxveen (OVW). Het besluit is geno men in goed overleg met de voorzitters van de winkel centra. Volgens de plaatselijke mid denstandsorganisatie heeft de winkelsluiting op Koning innedag te maken met de ve le Oranje-activiteiten die in de woonwijken worden ge houden en enkele grote acti viteiten, zoals de kinder- markt op het parkeerterrein Beukenhof en het ballonfes- tijn op het WSE-voetbal- complex. WADDINXVEEN - De Wad- dinxveense fotografe Liesbeth van der Vis (Koningin Wilhel- WADDINXVEEN - Op donderdag 22 april om I4.30 uur, werd bij de poli tie te Waddinxveen gemeld, dat vernieling van een speel toestel aan de Wadde te Waddinxveen was gepleegd. Hierbij bleek een wip te zijn bewerkt. Men heeft met een zaag de houten balk doorgezaagd en vervolgens het stuk hout, met daarop een stoeltje, weggenomen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Afslag A4 B Zoeterwoude Rijndijk ALLEEN BIJ Kerkweg oost 185 2741 HD Waddinxveen Telefoon (0182) 64 00 72 Fax: 64 00 73 Open: ma./za. 9/18 uur. woensdagmiddag gesloten x zaterdag tot 16 uur. 2- en 3-zits in stof vanaf ekblad vo prijs gewonnen van de natio nale portrettenwedstrijd om de ’Kodak Professional Port rait Award’ die is bedoeld om de portret- en bruidsre- portagefotografie in ons land te stimuleren. De nationale jury reikte Liesbeth van der Vis de prijs uit vanwege de kwaliteit en de originaliteit van de be kroonde foto. ’Dit is een heel speciale, op vallend sterke foto. Ver nieuwend, een eye-catcher’, aldus de vakjury in een na dere toelichting lop het werk van de eigenaresse van Artistic Art Fotografie. Liesbeth van der Vis deed met 900 andere inzendigen van ruim 200 Nederlandse vakfotografen mee. Onder hen ook haar Waddinx- veense collega Ton Benne- meer van de Dorpstraat. Bij de keuze van de jury ga ven aspecten als vakman schap, creativiteit, emotie en innovatie de doorslag. WADDINXVEEN - Op zondag 25 april rond I6.45 uur is een I I-jarig meisje uit Waddinx veen met geweld van haar fiets gegooid. Het meisje reed bij de Petteplas, toen zij van haar fiets werd geduwd en nog een stuk je werd meegesleurd door een man van ongeveer I.70 meter. De droeg een zwarte trui en blauwe spijkerbroek. De politie is op zoek naar getuigen. Zij kunnen bellen met de politie van Waddinxveen, tel. 0182- 642666. Bij ons te koop t/m donderdag 29 april 21.00 uur voor de trekking van vrijdag 30 april. phen aan den Rijn voor het di ner in ’Avifauna’. Om ongeveer kwart voor negen zijn de deel nemers aan de seniorenreis weer terug in Waddinxveen. Voor het bezoek aan de lucht haven Schiphol moet iedere deelnemer in het bezit zijn van een legitimatiebewijs. Dat kan een geldig paspoort zijn, een geldig rijbewijs, een identiteits bewijs of een Pas 65+-kaart met foto en handtekening. In het Comité Seniorenreis Waddinxveen hebben zitting Betty Jonkman-Kootje, Diny Loose-Frijters, Joop van Ber- kensteijn, Rob Gaykema, Cees van der Klauw (secretaris), Ka rei Kool, Cees van der Linde (penningmeester) en Teun Ver vers (voorzitter). Mevrouw Haver-Droeze gaf toe dat ze als ouder eigenlijk al behoorlijk tevreden was als haar kind met een goed rap port thuiskwam. Een belangrijk discussiepunt was niettemin de vraag of het accent binnen het onderwijs niet teveel ligt op normen - lees: normerin gen, cijfers - en te weinig op waarden. De heer Van Wan rooi], verbonden aan het Goudse Crabeth College, had hier een uitgesproken mening over. ’Onder de leerlingen die naar het middelbaar beroeps onderwijs stromen zie je hoe sommigen door deze benade ring zijn beschadigd’, consta teerde hij. ’Wij proberen zo veel mogelijk om ze toch weer te motiveren, te appelleren aan wat ze juist wél kunnen. Wat kun jij bijdragen aan de samenleving? Hoe kunnen we daar het beste aan werken? Er vindt weliswaar een langzame kentering plaats, maar het is nog steeds zo dat in het on derwijs het vak centraal staat in plaats van de leerling. Om die laatste zou het moeten gaan, om de werknemer van morgen.’ raar die iedereen voor zijn vak weet te winnen. De enige do cent bij wie ik mij vroeger niet verveelde was mijn wiskunde leraar, en dat alleen omdat hij zo leuk kon vertellen over zijn tijd in het KNIL.’ Een coachen de rol zou de docent alleen maar beter passen. expositie waren aquarel len, olieverfwerken, etsen, keramiek, beeldhouwwerk en textielwerkvorming te zien. (Foto: Sjaak Noteboom). Het winnende dierenportret van de Waddinxveense fotografe Liesbeth van der Vis. (Foto: Liesbeth van der Vis). GEEN ABONNEMENTSKOSTEN GEEN AANSLUITKOSTEN 20 MIN. PER MAAND GRATIS BELLEN NU MET GRATIS STARTERSET T.W.V. 69,- WADDINXVEEN - De zater dag aan de Dreef gehouden 25e rommelmarkt van de Centraal Hervormde Gemeente van Waddinxveen heeft het prach tige bedrag van ƒ59.120,- opge bracht. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32. Telefax 0182- 63 26 33. Weekblad voor Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp WADDINXVEEN - Tussen dinsdag 6 en donderdag 15 april is een roodlicht- en snelheids controle gehouden op de He- negouwerweg (N207). Er re den 68 passanten te hard en de hoogst gemeten snelheid was 82 km per uur. 36 voertuigen gingen door rood licht, waar van er een ook te hard reed. kracht. De rugslag ging in een tijd welke hij 15 jaar geleden ook al op de klokken bracht en op de loodzware 400m wissel verbeterde bij het nationale re cord van zijn clubgenoot Hans den Boer met ruim een minuut. Deze bracht acht jaar geleden het record op 60-jarige leeftijd op 7.27.20 en was daarvan zo hondsmoe dat hij besloot dat nummer nooit meer te zwem men. Geers zwom 1500m vrij in 21.52.52, 200m rug in 2.53.77 (NR), 200m vlinder in 3.13.95 (NR), 400m vrij in 5.22.02 en 400 m wissel in 6.20.31 (NR). Over het onderwijs aan het Coenecoop College waren de aanwezige ouders vrij goed te spreken. De school scoort heel redelijk in overzichten, de sfeer wordt veelal als goed er varen, en de samenwerkings- gedachte spreekt mensen dui delijk aan. Mevrouw Slatius, één van de ouders in het panel: ’Juist om die reden hebben wij niet voor een heel specifiek christelijke school gekozen. Een zo breed mogelijke vor ming en begrip voor andere standpunten zijn voor ons heel belangrijk. In de praktijk wordt daar ook zeker iets mee ge daan, is er veel aandacht voor waarden.’ Uiteindelijk past dit volgens Sikkes in het algemene beeld: ’Je ziet toch dat scholen met een eigen ideaal - Jena planscholen, Montessori scholen en dergelijke - het wat beter doen dan andere, ook wat de resultaten van de leer lingen betreft. Zo’n ideaal werkt blijkbaar positief op de kwaliteit van het onderwijs.’ kunnen terugzien op een sfeer volle dag. Met de opbrengst zullen weer verschillende jeugd- en evangelisatieprojec- ten in binnen- en buitenland ondersteund worden. Om deze jaarlijkse traditie in stand te houden zijn uw spullen vanaf oktober weer hartelijk wel kom. WADDINXVEEN - De directie van Suikerwerkfabriek Schutte laar aan de Kanaaldijk in Wad dinxveen heeft afgelopen maan dag een HACCP-certificaat ontvangen. Het certificaat wordt uitegreikt aan bedrijven in de voedingsmiddelenindus trie die voldoen aan een aantal voorwaarden op het gebied van verwerken, behandelen, ver pakken, vervoeren, distribu eren en verhandelen van die voedingsmiddellen. Schuttelaar voldoet aan al deze eisen, dat betekent dat alle pro ducten uit de fabriek veilig zijn. addinxveen Directeur Pennink van Coenecoop College bevestig de dat het onderwijs niet erg open staat voor vernieuwing. ’Door alle politieke bemoeien issen is een defensieve houding ontstaan, een zekere metaal moeheid. We hebben het in derdaad veel te vaak over wat we niet kunnen in plaats van wel. Het zou goed zijn als scholen meer hun eigen plan trokken en zich wat minder gelegen lieten liggen aan Zoe- termeer. Als je ziet met hoe veel bezieling en inzet de men sen hier werken en wat er alle maal bereikt wordt... Natuurlijk, er is nog het nodi ge te verbeteren, maar docen ten zouden veel trotser mogen zijn op hun werk en dat ook uitdragen. De ramen naar bui ten toe moeten sowieso wat meer open, het contact met de samenleving houdt niet over. Zo is het toch merk waardig dat leerlingen van on ze school een brug bouwen in Friesland, terwijl we zelf mid denin zo’n waterrijk gebied zitten.’ WADDINXVEEN - In de aula van het Coenecoop Col lege vond op 20 april een goedbezochte paneldiscussie plaats over de kwaliteit van het onderwijs. Onder lei ding van de heer Henk Schaaf, hoofdredacteur van het blad Uitleg van het Ministerie van Onderwijs, boog een aantal ouders, mensen uit het onderwijs en een onder- wijspublicist zich over de vraag wat kwaliteit van on derwijs eigenlijk inhoudt en welke eisen men aan de school mag stellen. De avond was georganiseerd door de Vereniging voor Voortgezet Onderwijs in Samen werkingsverband in Waddinxveen en omstreken, die met activiteiten als deze de dialoog tussen school en ouders wil stimuleren. WADDINXVEEN - Voor de jaarlijkse seniorenreis van het Comité Seniorenreis Waddinx veen wordt vrijdagmorgen 7 mei van 9.00 tot I 1.00 uur in het Annne Frank-centrum (jan van Bijnenpad) een extra in schrijving gehouden. De gebruikelijke inschrijvings- dagen voor deelnemers aan de 67e seniorenreis zijn gehouden op dinsdagmorgen 20 april, donderdagmorgen 22 april en woensdagmorgen 28 april in zowel het Anne Frank-centum als in zorgcentrum Souburgh (Prins Bernhardlaan). De reiskosten voor het op woensdag 2 juni doorzo’n 300 senioren te houden uitstapje bedragen f 55,- per persoon. Wie niet in staat is naar de vierde inschrijvingsdag te ko men kan ook telefonisch con tact opnemen met comitévoor- zitter T. Ververs sr., tel. 0182- 614216 (na 18.00 uur). De seniorenreis gaat ditmaal naar Loosdrecht (koffiepauze), Soestdijk, Eemnes (lunchpauze) en Amsterdam-Schiphol (thee pauze). Op de luchthaven Schiphol wordt met de touring cars een rondtoer gemaakt. Vervolgens gaat de reis naar Al- WADDINXVEEN - Wet houder Aad van Holsteijn opende afgelopen vrijdag avond de lente-expositie van de Waddinxveense kunstkring in de Remonst rantse Kerk aan de Zuidka- de. Op de drukbezochte WADDINXVEEN - Bij de open driedaagse Duitse zwemkam- pioenschappen voor masters in Wuppertal heeft Nic Geers van de Waddinxveense zwemclub Gouwestaete opnieuw van zich doen spreken door drie titels te halen en tevens drie nationa le records te verbeteren in de leeftijdsklasse van 60-64 jaar. Het ging om afstanden van 200m en langer in een 25m baan. De Boskoper won de 200m rugslag, de 400m vrijeslag en de 400m wisselslag. Met name op de 200m rug en de 400m wissel bewees hij zijn conditie en Dat kennis alleen niet zaligma kend is, kwam tijdens het de bat herhaaldelijk naar voren. Vrijwel alle panelleden wezen op het belang van zaken als persoonlijke vorming en de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden. Op vallend was dat de aanvankelij ke scepsis over de jongste ver nieuwingen in het voortgezet onderwijs daarbij gaandeweg plaats maakte voor optimisme. ’Is het wel zo goed dat leerlin gen steeds meer zelf moeten uitzoeken?’, vroeg iemand uit de zaal zich af. ’Kan de leerstof niet beter worden overgedra gen en verlevendigd door een enthousiaste leraar in plaats van dat ze het uit computers en boeken halen?’ Al discussië rend kwamen de panelleden tot een vrij positieve conclu sie. Het accent op het zelf vin den en verwerken van infor matie, op het ’leren leren’, be vordert de zelfstandigheid en onderlinge samenwerking van de leerlingen en maakt de do cent ook niet overbodig. Inte gendeel, aldus onderwijspubli- cist Robert Sikkes: ’Deze krijgt dan juist de handen vrij om zich wat meer op de didactiek te concentreren in plaats van op de vakinhoud. Óp zich is dat een wenselijke omslag, al stuit het bij docenten wel op verzet. Ik geloof niet zo in de mythe van de meeslepende le- s <u -p Z n N 6 Op Koninginnedag zijn wij de gehele dag GESLOTEN Plusmarkt Diwa, Winkelcentrum Zuidplas

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1999 | | pagina 1