Middenstand: Deze discussie over Week I 11.98 1.49 6.98 2e PINKSTERDAG Passage-locatie Sef/ers Little Big Little Big ^lesvoor^ AANBIEDING LAMINAAT 15 DESSINS van der linde CASBA wonen Bouwvergunning voor Passage ingetrokken Spanning in finalegroep A\JLJJXIljAJXILx Topform JEANS AND MORE 1 Eindexamenkandidaten Coenecoop College gaan spannende weken tegemoet Woning kopen? Ga naar dé woonspecialist! Clubhuis Anti lope te duur Vluchtelingen werk werft vrijwilligers Luxe Pinksterstol UW OPEL... Van Elswijk b.v. Icalkhoven Spoorstraat 17-29 - 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 Einddrive bridgeclub de Hefbrug Varkens Filetrollade kilogram Hollandse ijsbergsla per stuk DE GROOTSTE US IN SS TOPKEUKENS VAN 2.500,- TOT 12.500,- l F CARWASH Geen 1 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN ontvangen? Bel 0182 - 63 03 32 Plusmarkt. Opgeteld de beste! u OPEN VAN MAANDAG T/M ZATERDAG DONDERDAG EN VRIJDAG KOOPAVOND Omdat u op de centen bent... STRAAT VAN GIBRALTAR 4, WOERDEN TELEFOON: 0348-419 444 INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen Waddinxveense kunstenaar is er varing rijker De Waddinxvener Harry Galjé heeft al jaren een re clamebureau. Hij is een en thousiast schilder van vooral landschappen. Tot I juni ex poseert hij in de bibliotheek aan de Van Mecklenburg Schwerinlaan. Een verhaal staat op pagina VEILIG V WONENJo WINKELCENTRUM ZUIDPLAS NAAST PLUSMARKT) Zü IDPL AS L A AN 19 8-WA D DINX VEE N Deze week nergens goedkoper! Ulue Jeans liliie Jeans Bij inlevering van deze advertentie 10% korting op Curtus STAATSLOTEN PRIMERA GROENENDIJK Koninginneweg 11D Boskoop s (0172) 23 0717 —fAutóX snelservice "70 jaar Boot Piano's-Orgels" Dat vieren wij met VOLOP AANBIEDINGEN NU EXTRA VOORDELIG UIT BIJ ffiJROOT KERKSTRAAT 2, BODEGRAVEN „TELEFOON 0172-612541 Inbraak bij sportvereniging computersupplies (Geldig tot 31 mei 1999) b BURGERT Dorpstraat 39 - Waddinxveen Telefoon (g182) 61 22 98 /JVutnX snelservice Stichting Interhelp opent eerste school Taberwaarde 11000 Melamine toplaag, HDF kern //Npfmaal 49,95 p. m2 Nu 39,95 p.rti\\ -K - INTERIEURVERZORGING •JEANS: voor jong oud, in de nieuwste kleuren b’ MAKELAARSKANTOOR? WAutoWl snelservice het snelle en persoonlijke adres voor: meubelen stand over laten bestaan4. een geldbedrag meegenomen. EUKEN Aanbiedingen geldig van donderdag 20 t/m zaterdag 22 mei. Ook gevestigd in: ►Leidschendam ►Leiderdorp ►Voorschoten RIJNLAND MAKELAARS. DE R E G IO K E N N E R S C 3 P verzuimde, was het snel afgelo pen. Marcel de Haan kreeg goed spel tegen Maarten Vroeginde- weij, maar raakte tijdens grote complicaties het spoor bijster en verloor. Dick Bac wist in de tijdnoodfa- se het eindspel te winnen tegen Wouter Vroegindeweij, die ge denk ik... Vaak is de eerste in geving de beste en ik had geen enkele vraag waarbij ik niets invulde.' Wel klaagden enkele leerlin gen over de hoeveelheid tekst. „Het was erg veel, ik ben ook moe door alle con centratie', vertelt een eind examenkandidaat. Toch was Nederlands niet het slechtste vak om mee te beginnen. De kandidaten hoefden niets te leren vantevoren en dat geldt als een mooie opening. „Straks heb ik nog Wiskunde A op het programma staan. Daar hoef ik ook niet veel voor te leren dus mijn eerste dag is wel gemakkelijk. Mor gen heb ik niets, woensdag economie en donderdag AK (aardrijkskunde). Verder APK-KEURINGEN DESKUNDIG I ADVIES F ONDERHOUD ALLE MERKEN Plusmarkt Diwa, Winkelcentrum Zuidplas - ‘Nu blijkt dat 'de Pasage’ dus groter is dan in het bestem mingsplan is aangegeven, heb ben wij het gemeentebestuur direct gemeld dat er met ons over vermindering van het aan tal vierkante meters niet is te praten. Iedere vorm van een compromis die verkleining van het centrum tot gevolg zal heb ben is voor ons onbespreek baar. Wij zullen ons daar met hand en tand tegen verzetten. moet ik nog even kijken', zegt de havo’er. Natuurlijk zijn de 343 kandi daten blij als het hele circus weer voorbij is. Het is veel werk in deze twee spannende weken en de zin om te leren is soms ver te zoeken. Een lange vakantie en het diploma maakt echter veel goed. De uitslag van het examen I e tijdvak is op 15 juni om 16.30 uur. De leerlingen hebben dan tot uiterlijk vrijdag 18 ju ni 14.00 uur de tijd om op grond van de uitslag een her kansing aan te vragen die plaats vindt op dinsdag 22 ju ni. De uitslag daarvan is op woensdag 30 juni om 15.00 te krijgen. Alle data en tijd stippen zijn onder uitdrukke lijk voorbehoud. Hoge Rijndijk 315 Zoeterwoude tel. 071 - 589.93.46 Het gebouw ziet er zelfs op de bouwtekening erg mooi uit. De leden van Antilope willen het dan ook graag la ten bouwen. Maar het is on geveer 25 procent te duur. Het bestuur zoekt naar een oplossing. Op pagina een artikel over de gang van za ken rond het clubgebouw. WADDINXVEEN - Op maandag 17 mei zijn voor de 86 mavo-, 125 havo- en 85 vwo-leerlingen twee spannen de weken aangebroken. De eindexamens voor deze groe pen zijn weer begonnen. De 47 vbo’ers begonnen een week eerder met de laatste stap richting het felbegeerde diploma. De vwo’ers begonnen met Nederlands Samenvatting ter wijl de havo-leerlingen de spits afbeten met Nederlands Tekst. Wat voor sommige leerlingen als 'ondoenlijk' wordt betiteld, is voor ande ren weer een 'makkie'. Zo vertelt een havo-leerling: „Ik vond het erg makkelijk. Vol gens mij heb ik het goed ge maakt. Ik wist het allemaal; POLITIE KEURMERK De stichting van Vluchtelin genwerk die in Waddinx- veen, Boskoop en Zevenhui- zen-Moerkapelle actief is, heeft ondanks een trouwe groep vrijwilligers te weinig mensen. De stichting heeft vergeleken met andere afde lingen een zeer ruim taken pakket. Een artikel staat op pagina Door Bert J. Woudenberg WADDINXVEEN - Voor de Ondernemers Vereniging Waddinxveen (OVW) is het geen enkel probleem dat de huidige locatie ’de Passage’ voor de bouw van een nieuw winkelhart opnieuw ter discussie wordt gesteld. De geza menlijke winkeliers houden er zelfs ernstig rekening dat dat ook gaat gebeuren, waarbij zij aangeven eigenlijk al tijd al een ’absolute voorkeur’ te hebben gehad voor de Be Fair-locatie. met banketbakkerspijs 750 gram 53e jaargang nr. 2646 deel Opel service-dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp J 4-zits in stof.vanaf K Bij ons te koop t/m zaterdag 22 mei 18.00 uur voor ae trekking van dinsdag 25 mei. Afslag A4 Zoeterwoude Rijndijk Coenecoop 397, WaMinneen. Tel. (0182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag Vm vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) erkend sloten expert stichting slotencertificaat een nieuwe procedure voor het toch op dezelfde plaats kunnen realiseren van een gro ter winkelplan. Het betreffende raadsvoorstel beschrijft de voortgang van het ontwerp-bestemmingsplan 'Centrum '99' en de afhande ling van de verleende bouwver gunning. Het raadsvoorstel kan van het advies vann de raadscom- Een bezoek meer dan waard" WADDINXVEEN - Op maan dag 17 mei is ingebroken bij een sportvereniging aan de Sn- iepweg. Een ruit is ingegooid worden, in ieder geval zo groot met stenen. Uit het gebouw is mogelijk en benut iedere vier kante meter verkoop-vloerop- WADDINXVEEN - Dinsdag I I mei heeft bridgeclub de Hef brug haar seizoen afgesloten met een feestelijke einddrive. Er werd door alle paren gestre den om diverse prijzen. Hotel- Restaurant de Unie kon, door de door haar beschikbaar ge stelde bitterballen, de feest vreugde nog extra vergroten. Ook volgend seizoen speelt Bridgeclub de Hefbrug eens in de 14 dagen haar wedstrijden op de dinsdagmiddag in Hotel- Restaurant de Unie. Het nieu we seizoen start op 21 septem ber. Naast de competitie zal er een kerstdrive, een oliebollen drive en een einddrive worden gehouden. In oktober is er de jaarlijkse bridgedag. Nieuwe paren kunnen zich nog inschrij ven voor de nieuwe competi tie. Wilt u lid worden of wilt u meer informatie over Bridge club de Hefbrug dan kunt u zich wenden tot mevrouw Hart, tel.615083. Ook mensen zon der vaste partner kunnen zich melden. Voor hen zal een part ner worden gezocht. Uitslag einddrive: 1Dms. van Leeuwen-Verbakel 60.83 2. Dms. van Vliet-Stolwijk 57.92 3. Mv. Tonkens-Hr. Brinkhuis 56.25 WADDINXVEEN - Het college van Burgemeester en Wethou ders heeft besloten de bezwa ren van de omwonenden van het winkelcentrum ’de Passage’ gegrond te verklaren. Dat betekent dat de verleende bouwvergunning voor een nieuw winkelplan is ingetrok ken, omdat het groter zou worden dan was afgesproken, desgewenst later op basis B. en W. volgen met dit besluit het eindadvies van de unanieme missie nog worden bijgesteld, vaste commissie voor de be zwaar- en beroepschriften. Het college heeft dinsdagavond I8 mei met de raadscommissie voor de ruimtelijke ontwikke ling en economische zaken een nieuw raadsvoorstel bespro ken, dat vooralsnog voorziet in Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. voorzitter G. van Ringelenstein van de Ondernemers Vereni ging Waddinxveen (OVW), de plaatselijke middenstandsorga nisatie, maandagavond op de OVW-jaarvergadering in res taurant Bibelot (Limaweg) over de huidige situatie rond ’de Passage’. Hij voorspelde dat als gevolg het winkelhart op die plaats van de handelwijze van het ge meentebestuur, de actie van omwonenden, de uitspraak van de Haagse rechtbank en de be vindingen van de raadscommis sie voor de bezwaar- en be roepsschriften de winkelpan nen minstens anderhalf a twee jaar zijn vertraagd. Volgens hem hebben de pro blemen rond ’de Passage’ zich in de afgelopen jaren alleen maar opgestapeld en is de af loop nauwelijks te voorspellen. ‘Wat echter wel als een paal boven water staat, is dat er ook dit jaar geen paal de grond in gaat'. Gerrit van Ringelenstein kriti seerde in een scherp analytisch betoog de bestuurskracht van het Waddinxveense gemeente bestuur die ‘met betrekking tot liespunt worden gezien', de ontwikkeling van een hoofd winkelcentrum al vele, vele ja ren, aantoonbaar tekort is ge schoten'. Voor de OVW was het overigens helemaal geen nieuws dat metingen van de Rijksgebouwendienst aangaven dat het niet goed zat met het aantal vierkante meters van het nieuwe winkelcentrum. ‘Er is altijd onduidelijkheid ge weest over het aantal vierkante meters en de gehanteerde norm ’bruto vloeroppervlakte’ Laat ik daar geen enkel misver- of verkoopvloeroppervlakte’. Voor ons was dat niet belang rijk. Wij hadden het standpunt ingenomen: maak het centrum dat in onze visie toch al te klein is, maar wel gebouwd gaat ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) Coenecoop 397. Waddinxveen Tel. (0182) 61 47 14 (nieuw!) In heldere bewoordingen sprak pervlakte', aldus de OVW- voorzitter. Gerrit van Ringelenstein herin nerde er nog maar eens aan dat de oorspronkelijke keuze van de middenstandsorganisatie voor de Be Fair-locatie vooral was ingegeven en was geba seerd op de ruime en pro bleemloze toegankelijkheid van en de zo uiterst belangrijke par- keerfaciliteiten. ‘Voor het verkeerscirculatie plan zullen wij, zeker nu ons ter ore is gekomen dat er ook nog financiële problemen zijn, op nieuw extra aandacht vragen en onze zorg, die de laatste jaren alleen maar is toegenomen, nog eens extra onderstrepen', stel de Gerrit van Ringelenstein. Hierbij gaf hij nog twee andere punten aan: - ‘Wat in 1993 bij de besluit vorming nog ter discussie stond weten we nu ook zeker. Nu en in de toekomst is er op de Passage geen plaats voor de weekmarkt. Ook deze onmo gelijkheid moeten we zeker niet bagatelliseren en kan voor het centrum als een groot ver- De stichting Interhelp sloot onlangs een eerste hulppro ject in Pakistan af. Met hulp van de organisatie werd daar een school- en kerkgebouw neergezet. Een relaas van de belevenissen in Pakistan staat op pagina (Per pak van 2 m2) Zelf plaatsen Dorpstraat 38, Waddinxveen, tel. (0182) 61 23 73 Zijde 3, Boskoop, tel. (0172)21 25 44 MOERKAPELLE - De vierde ronde van het clubkampione- schap van schaakvereniging Moerkapelle gaf opmerkelijke partijen te zien. Koploper Gerard van Omme ren speelde iets te slap tegen Ben van Geffen, die een kans rijk paardoffer bracht. Toen Gerard de beste verdediging •FASHION: voor girls and boys, men and women •JUNIOR: ’’little sizes, little prices” v.a. 92 t/m 164 Afgelopen maandag begonnen de eindexamens voor het vwo, de mavo en havo. Het vbo begon een week eerder. Het Waddinxveense Coenecoopcollege heeft dit jaar 343 leerlingen die blokken voor het diploma. (Foto: Sjoak Noteboom.) makkelijk remise had kunnen maken. De tussenstand: I en 2: Dick Bac en Maarten Vroegindeweij 3 uit 4; 3 en 4: Gerad van Om meren en Ben van Geffen 2 uit 3; 4 en 5: Wouter Vroeginde weij en Marcel de Haan 0 uit 3. Er is in de finalegroep nog geen enkele remise gespeeld! Waddinxveen: Kanaalstraat 12, tel: (0182) 612 028 Weekblad voor Waddmjveen. Zevenhuizen en Moerkapelle Woensdag 19 mei 1999

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1999 | | pagina 1