PreNed breidt beveiliging Coenecoop uit over grote delen Waddinxveen 2.50 1.29 10.00 Deze week vmooto 0 Sellers KREATER ALLES VOOR s UW OPEL... Spelplezier gaat boven winnen bij Waddinxveense Nintendo-kampioenschappen Vaartocht Windakkers Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer Nachtvisserij en illegaal kamperen verboden Krentenbollen Brie van de Mat Biefstuk Rijden onder invloed Geen Legionella in Gouwebad De Sniep Kunstestafette Zuid-Holland GOUDA/WADDINXVEEN - Ruim 300 kunstwerken van 67 kunstenaars zijn in de maand juni gelijktijdig te bewonderen in de Goudse binnenstad. De tentoonstelling heet Salon van Gouda en is onderdeel van de Kunstestafette die in de zomer maanden door Zuid-Holland trekt. De werken zijn verspreid over vier sfeervolle locaties: Museum het Catharina Gast huis, de Catharinatuin, de Stadsgalerie en de Kunstuit- leen/Galerie KUG. Introductie cursussen in bibliotheek Geen CARWASH •3* 0182-613500 Plusmarkt. Opgeteld de beste! WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast, enz.. 24 uur service 3 maanden garantie _/Auto\ snelservice ontvangen? Bel Ol 82 - 63 03 32 ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) Luilakfeest leek wel houseparty Jeugdig Waddinxveen kon het Luilak de hele nacht door vieren tijdens het feest in sporthal de Dreef. Lande lijk bekende dj’s en een band vermaakten het publiek van 22.00 tot 06.00 uur. Hoe het feest was, is te lezen op pagi na I9. KOPEN/VERKOPEN? Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. Deze week nergens goedkoper! Zie de advertenties en redactionele artikelen van Lezers schrijven over de Passage Het onderwerp Passage leeft enorm onder de lezers van het Weekblad. Twee le zers van het Weekblad die de hele kwestie intensief volgen namen de moeite om hun mening op papier te zet ten. Het Weekblad plaatste die op pagina 11 Woonwagen bewoners eisen duidelijkheid Voorleesontbijt in bibliotheek Niels Pereboom kampioen met schutterskorps De Waddinxveense schut ter Niels Pereboom is kam pioen geworden met het Nederlands Korps. De jeug dige inwoner van deze ge meente leeft voor zijn sport en zag dit seizoen vooral als leerjaar. Een verhaal over deze sporter staat op pagina 31. voor Weekblad voor Waddinxveen, Zevenhuizen en Woensdag 26 mei 1999 (Foto: archieffoto.) Deelname kan uitsluitend na UW TELEVISIEDOKTER 10 stuks 100 gram 500 gram Aanbiedingen geldig van donderdag 27 t/m zaterdag 29 mei. dat al een geaccepteerd ver schijnsel, maar Nederland is er in verscheidene kringen nog niet aan toe, hoewel het de toekomst is’, meent de com- mercieel-directeur. naar terrein is een stap verder dan PPP maar slechts een voor wel verblijven onder een para plu, al of niet voorzien van han- Een paraplu die geheel omge ven is door zeil en die geheel kan worden afgesloten wordt Tijdens de tocht wordt verteld over de historie van dit eeu wenoude cultuurlandschap en over de natuurwaarden die dit ook nu nog heeft. Vanaf de boot krijgt men altijd een totaal andere kijk op de oevers: veel planten laten zich van een heel andere kant zien. De vaartocht (met originele schouw) is ook geschikt voor mensen die slecht ter been zijn. Wel stelt de organisatie het prijs dit even te laten weten bij opgave. De finale werd vanaf 19.00 uur in een andere zaal in de 'Zuidhonk’ gehou den. De bezoekers konden de verrich tingen van de finalespelers op een groot beeldscherm volgen. Plusmarkt Diwa, Winkelcentrum Zuidplas door Mieke Westerman WADDINXVEEN - Op zaterdag 22 mei werd het negende Nintendo-kam- pioenschap gehouden in de 'Zuidhonk’ aan de Zuidplaslaan. Er waren 50 deel nemers die het spel ’Mario Kart 64’ speelden. Iedere deelnemer moest de zestien circuits van dit spel doorlopen. Degenen die het meest behendig hier in waren, bereikten de finale. Coenecoop 397, Waddinxveen, Tel. (0182) 61 47 14 (nieuw!) zen kijkende Stijn, „ik ben nu dertien, dus moet ik tegen de oudere deelne mers spelen die er hartstikke goed in zijn!’ Loek Beukers uit Waddinxveen werd Nederlands Nintendo-kampioen in I995. Hij is mede-organisator van dit tusenkampioenschap. „Vóór ik grote wedstrijden ging spelen deed ik altijd in de ’Zuidhonk’ mee. Door dit kam pioenschap mede te organiseren wil ik de mensen interesseren voor Ninten- dospellen. Vroeger deden de organisa toren dit voor mij; nu doe ik dit voor anderen’, zegt hij enthousiast. makelaardij b.v. Julianastraat 6 Waddinxveen tel. (0182) 61 23 09 Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182-63 26 33. BOSKOOP/WADDINXVEEN - Al meer dan 12 jaar komt de ze vaartocht in ons excursiep- rogramma voor. Ook dit jaar, en wel op I2 juni, organiseert het IVN Alphen a/d Rijn deze excursie langs de windakkers van Boskoop. Kerkstraat 13, 2742 BG Waddinxveen, ^Telefoon: (0182) 61 44 22J Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 k Hazerswoude-Dorp opgave vooraf en liefst voor I I juni. Aanvang 10.00 uur. Start wordt bij opgave bekend gemaakt. Deelname is gratis. Informatie en opgave bij Kees van der Kooij, tel. 0172-218598 Bij geen gehoor Jeannette Teunis- se tel. 0172-437018. WADDINXVEEN - Alle voor zorgsmaatregelen die in het Gouwebad De Sniep zijn ge troffen tegen de legionellabac- terie zijn succesvol. De monsternames op diverse punten in het gebouw (onder andere whirlpool en douches) waren allen negatief. Dit bete kent dat de legionellabacterie niet is aangetroffen. Door de boilertemperatuur op te voe ren tot 80° en met deze tem peratuur 3x per week de dou- cheleidingen door te spoelen, heeft de bacterie geen overle vingskans. Dankzij het handha ven van de wettelijk vereiste hoeveelheid vrij chloor in het zwemwater en het met grote snelheid rondpompen van dit water, krijgt de bacterie ook geen kans in het zwemwater. Alle bovengenoemde maatrege len blijven uiteraard van kracht in het Gouwebad De Sniep en het laboratorium Omegam te Amsterdam zal regelmatig mon sters blijven nemen. Het plan om een ruimere route te rijden in plaats van een zo Plaatselijk bestaat de mogelijk heid voor het verkrijgen van ontheffing voor een korte pe riode. Zo kan het voorkomen dat verenigingsbesturen voor het houden van bijvoorbeeld ke verdieping er licht hoort te branden’, vertelt Franken. De gemeente Waddinxveen werd uitgekozen omdat de om standigheden volgens de com- mercieel-directeur ideaal wa ren. ‘Alle betrokkenen, van ge meente tot de politie en de stichting Coenraad zijn enthou siast door de PPP-resultaten. De bedrijven steunen ons, de resultaten zijn goed en het In dustrieel Contact Waddinx veen ziet iets in ons plan omdat we het kunnen doortrekken naar bijvoorbeeld de plaatselij ke bakker en loodgieter’, zegt Franken. 53e jaargang nr. 2647 De woonwagenbewoners aan de Meteorenweg zijn het zat om door de gemeen te aan het lijntje te worden gehouden. Een spontane ac tie door een auto met aan hangwagen de weg te laten blokkeren was het gevolg. Een artikel staat op pagina 3. Het beveiligingsbedrijf werkt al intensief samen met de politie en dat zal alleen nog maar meer worden. ‘De medewerkers melden zich al aan en af, bren- In de leeftijdscategorie tot en met 12 jaar is Jeffrey Uitman eerste gewor den. De tweede prijs ging Joey Leb- bing. De derde prijs ging naar Maurice Angenent. In de leeftijdscategorie van af 13 jaar ging de eerste prijs naar Ste ven Zwartjes, tweede werd Patrick Wessels en de derde prijs werd door Michael Liem gewonnen. De wisselbe- ker ging naar de deelnemer die de meeste punten behaalde. Dit was de eerste prijswinnaar van de leeftijdsca tegorie 13 jaar en ouder: Steven Zwartjes. Vast onderdeel van de Kun stestafette is de Kunstprijs van de stad Gouda geworden. Alle deelnemers aan de Salon van Gouda dingen dit jaar automa tisch mee. De winnaar krijgt een geldprijs van 5.000 gulden plus een solotentoonstelling in Museum het Catharina Gast huis. Daarnaast zijn er twee eervolle vermeldingen. De winnaar van Kunstprijs 1998-1999 wordt bekend gemaakt tijdens de offi ciële opening van de Kunstesta fette 1999. Deze vindt plaats op zaterdag 5 juni om 15.00 uur in de Catharinatuin (Achter de Kerk 10); bij slecht weer in de nabijgelegen Stadsgalerie. en doen er al aan debrieffing. De politie krijgt met surveillan ce door commerciële bevei- lingsbedrijven meer tijd voor andere bezigheden en het maakt de inwoner niet uit hoe zijn veiligheid het best wordt gegarandeerd’, aldus Franken. WADDINXVEEN - Zaterdag 22 mei werd tegen twee be stuurders proces-verbaal opge maakt in verband met rijden onder invloed, ’s Morgens om 06.00uur werd een 32-jarige in woner van Waddinxveen aan gehouden. Om 18.15 uur be trof het een 50-jarige inwoner uit die woonplaats. De laatste verdachte vertoonde meerde re keren gevaarlijk weggedrag. Ook deze verdachte kreeg een proces verbaal. Bovendien moest de man zijn rijbewijs in leveren. Weekblad addinxveen oplage 14.500 exemplaren WADDINXVEEN - In de bibli otheek (Van Mecklenburg Sch- werinlaan) liggen bij de balie voor leden inschrijvingformulie- ren voor drie introductiecur sussen: Introductie Internet, In troductie geautomatiseerde pu bliekscatalogus en Introductie naslag-pc. Belangstellenden kunnen zich inschrijven voor één van de cursussen per keer. Wie interesse heeft voor meer onderdelen kan dat aangeven. De cursussen worden gegeven op de maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrij dagochtend. Dit zijn de dagde len waarop de bibliotheek ge sloten is. Eventueel kan worden uitgeweken naar een avond, na 20.30 uur. Vorige week woensdag was het de landelijke voorlees dag. Ook in Waddinxveen konden peuters luisteren naar een vrolijk verhaaltje voorgelezen door een be kende Waddinxvener. Dit jaar viel de eer te beurt aan oud-judoka en sportschool- eigenaar Bert den Edel. Een impressie staat op pagina 7. door Dave Heemskerk WADDINXVEEN - Beveiligingsbedrijf PreNed is bezig de beveiliging van bedrijventerrein Coenecoop uit te brei den naar andere industriële delen van Waddinxveen. Omdat daardoor de surveillancewagens toch door de Waddinxveense straten rijden, heeft het bedrijf een even eenvoudig als een, voor Nederland, uniek plan bedacht: In plaats van een zo kort mogelijke route te rijden van terrein naar terrein, wil PreNed een extra straatje om door de gemeente. „Het is dit keer een tussenkampioen- schap’, vertelt Cees Meiderwijk, voor zitter van de Stichting Wijkwerk De Zuidplas en organisator van dit kam pioenschap. „En het is voor het eerst dat we met één spel spelen. We heb ben voor Mario Kart gekozen omdat dit is een actueel tijdsspel is dat popu lair is bij jong en oud. We zullen nooit een vechtspel gebruiken voor een kampioenschap. Deze spellen zul je dan ook nooit in onze spellenkast kun nen vinden’, zegt de enthousiaste Mei derwijk die zelf ook een 'Nintendogek' is. „We gaan in de eerste week van het jaar 2000, het tiende Nintendo-kam- pioenschap organiseren’, vertelt Mei derwijk verder. „Dit wordt heel groot opgezet; het moet een enorm leuk evenement worden. Het spelplezier gaat bij de kampioenschappen altijd boven het wedstrijdelement’, aldus de organisator. Seth Rietdijk uit Maassluis heeft een teleurstellend tussenresultaat. „Vorig jaar ben ik hier eerste geworden. Ik weet nu al dat het me vandaag niet lukt om de finale te bereiken. Maar de volgende keer wordt het een geweldig festijn. Ik ben dan zeker weer aanwe zig om te proberen de wisselbeker in de wacht te slepen.’ Ellen, de dochter van Yolanda en Cees Meiderwijk heeft voor Mario Kart niet veel geoefend. „Ik doe mee voor de lol en ook omdat mijn vriendinnen meedoen’, zegt ze. De Waddinxvener Wieger Prins doet mee voor de gezelligheid. „Ik weet wel leukere spellen dan Mario Kart. Ik doe mee omdat ik de sfeer hier pret tig vind. Videospellen spelen is echt een tijdverdrijf van mij. Het spel Gol den Eye is een van mijn favoriete spe len.’ Stijn Donders uit Waddinxveen vindt het hartstikke leuk om mee te doen. „Ik zie vandaag weer al mijn vrienden die ik tijdens de vorige kampioen schappen heb leren kennen. Deze vrienden wonen ver weg. Maar eens in de vier weken zie ik ze ook als ik naar ze toe ga om videospellen te spelen.’ Stijn vertelt verder dat hij het jammer vindt dat er maar twee leeftijdscatego rieën zijn ingedeeld voor dit kam pioenschap. „Één voor jonger dan der tien jaar en één voor dertien jaar en ouder. En weet je’, vervolgt de pienter door z’n brillengla- Spelplezier ging boven het wedstrijd-element tijdens de spelletjes Super Mario Kart. art. 15 van de Wet op de Openluchtrecreatie. De boete voor het overtreden van deze de Goudse regel bedraagt 180,-. Ten overvloede wordt erop gewezen dat de nachtperiode de Visserijwet is toegestaan in het kader van genoemde wet afwijkt van die welke de visse rijwet noemt. De laatste staat toe te vissen tot twee uur na zonsondergang en vanaf één uur voor zonsopgang. WADDINXVEEN - In overleg Sportvissers mogen 's nachts met de Regio Rotterdam Rijn mond, afdeling bijzondere wet ten regio Hollands Midden, het gend zeil. Het verblijf in bivy’s bestuur van de Federatie De wordt beschouwd als ware het Randstad en Groenservice verblijf in een tent en daarom Midden Holland zijn de volgen- niet toegestaan. de richtlijnen tot stand geko men: De wet op de Openlucht recreatie verbiedt het over nachten in de open lucht, tenzij ook gezien als een tent, daarvoor ontheffing is ver leend. Deze ontheffing wordt doorgaans verstrekt aan hou ders van campings. Deze regel houdt o.a. in dat sportvissers niet in een tent mogen verblijven. Dit steunt op 24-uurs-karperwedstrijden van de gemeente ter plaatse voor deze periode ontheffing kun nen krijgen van het verbod om nachts in een tent te verblij ven. Nachtvisserij op grond van van I juni t/m 31 augustus. Aan het ministerie van Landbouw Na tuurbeheer en Visserij kan toe stemming worden gevraagd voor een afwijkende periode van nachtvisserij. Het bedrijf meent dat het plan cies bij welk bedrijf wel eens de aanzet kan zijn tot minder wordt overgewerkt en op wel- criminaliteit binnen Waddinx veen. Er is immers meer toe zicht omdat niet alleen de poli tie toezicht houdt op straat. ‘De gemeenschap kan rustiger slapen’, meent commercieel-di- recteur Richard Franken die benadrukt dat de surveillanten preventief blijven optreden en geen politietaken op zich zullen nemen. De medewerkers van PreNed rijden ook geen uren door de woonwijken van Wad dinxveen, het blijft een com mercieel bedrijf en de gemeen te geeft geen opdracht om het te doen. Het is een extra blok je om waarbij de ogen en oren extra open worden gehouden om zo nodig de politie op te Daadwerkelijk roepen’ surveilleren ‘Het idee is een logisch gevolg op het systeem en de succes sen die we daarmee hebben ge boekt in bijvoorbeeld de Coe- kort mogelijke weg van terrein necoop’. Franken doelt daar mee op het Public Private Partnership-project (PPP) dat loper op het eindpunt: daad- de opvolger is van het beveili- werkelijk surveilleren in woon- gen van één afzonderlijk bedrijf wijken. ‘In Engeland en de VS is en nu krap vier jaar loopt. ’Voor PPP reden er veel ver schillende auto’s over het ter rein, wat het overzicht niet ten goede kwam’, aldus Franken. Coenecoop was één van de eerste bedrijventerreinen waar dat systeem werd ingevoerd. In plaats van dat ieder bedrijf een eigen beveiligingsbedrijf inhuur de, ging men, verenigd in de Stichting Coenraad, collectief in zee met één beveiliger. Dat gen al rapport uit bij de politie drukt de kosten en werkt effi ciënter: hoewel het aantal be drijven op de Coenecoop nog altijd toeneemt, is de criminali teit volgens Franken met 80 procent gedaald. ‘De mede werkers kennen iedere hoek van het terrein, ze weten pre- -kaï

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1999 | | pagina 1