Braderie UIDPIAS Bê 10.00 Erbi Over 26 Dorpstraat groot succes van vliet |:?Tt Sellers dagen,.. Opschoondag Zuid voldoet helemaal aan doel Winkelcentrum Zuidplas lOUKEN- BLAD? "ALLES VOOR UW OPEL... JS I Dat verdient Pa IpW dubbel en feOfe. dwars. JUBILEUMAANBIEDINGEN Bedrijvencentrum Rabobank Waddinxveen Van Elswijk b.v. officieel Opel service dealer Promotie van Jan de Bas Het is vandaag: Rabobank Hamburgers 9juni 1999 ah Juni is daarom actiemaand Muziekspektakel in de Zuidplas Insluipingen in woningen Negatieve reclame voor Waddinxveen Foto-impressie braderie Spanning bij circus Bavaria Tweemaal erepodium voor Melvin Kok Intrede van nieuwe predikant Noord zonder busverbinding Busbedrijf ConneXXion zag geen alternatieve route om door Waddinxveen-Noord te kunnen rijden na het open breken van het Koningin Wil- helminaplein. De tunnel was te laag en de Oranjelaan te druk. Daarom tijdelijk geen bussen door’ dat gedeelte van de gemeente. Een artikel staat op pagina ...regelen de verenigingen en stichtingen hier hun bankzaken: Gegrilde kippenpoot |W1|K - ^HOCW 1 Meer deelnemers CARWASH Plusmarkt. Opgeteld de beste! Zaterdag 12 juni voor alle kinderen een suikerspin Kerkweg Oost 159 - tel. (0182) 62 53 75 Het Heineken DuoBlik. Auto I snelservice ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA'S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) Deze week nergens goedkoper! •ti ‘1 6 r rj L .Wtfo IJ ^feekblad voo l 53e jaargang nr. 2649 Woensdag 9 juni 1999 BeoSound 9000 3 jaar garantie 5 stuks BANG 8.0LUFSEN 10 stuks Aanbiedingen geldig van donderdag 10 t/m zaterdag 12 juni. OOIT KIEST U VOOR MOOIST WADDINXVEEN - De crimi naliteit daalde afgelopen jaren stevig door de gerichtere aanpak op het gebied van be veiliging. De beveiliging wordt nu uitgebreid over andere be drijventerreinen. Het ICW steunt het plan en secretaris Waterreus legt uit waarom. Een artikel staat op van PCW-gemeenteraadslid Henk de Bas, werd op 13 januari 1964 in Waddinxveen geboren. Hij deed in 1981 eindexamen HAVO aan de reformatorische star’ te Gouda, alwaar hij in 1984 slaagde voor de Pedagogi sche Academie. door Frank Kremer WADDINXVEEN - Zich niets aantrekkend van de aanhou dende regen stroopten afge lopen zaterdag zo’n dertig be woners van Zuid de mouwen op om hun buurt van vuil en onkruid te ontdoen. Het re sultaat was er naar, want aan het eind van de Opschoondag lagen Apollo- en jupiterwijk opzichtig te blinken in het als nog opgedaagde zonnetje. Even voor negenen gaf burge meester Jonkman, voor de gelegenheid uitgerust met be zem en werkhandschoenen, het startsein voor de Op schoondag. Vrijwel iedereen die zich had aangemeld was ook opgekomen, en de wer klust van de deelnemers werd geenszins getemperd door de plenzen water die met enige regelmaat naar beneden kwa men. In vergelijking met vorig jaar bleef verdere aanloop uit de wijk daardoor overigens wel beperkt. Met geleend gereedschap van Tevredenheid was er ook over het feit dat dankzij het grotere aantal deelnemers dit Plusmarkt Diwa, Winkelcentrum Zuidplas EXCLUSIEF BIJ DE SLIJTER. ma. t/m vr. open van 09.00-17.00 uur Elke 2e zaterdag van de maand geopend Coenecoop 397, Waddinxveen, Tel. (0182) 61 47 14 (nieuw!) de gemeentelijke plantsoen dienst ontdeden de diverse groepjes ettelijke straten van zwerfvuil en onkruid. „Met name bij poorten, achterpa den en allerlei vergeethoeken groeien de brandnetels soms tot je middel’, aldus de orga nisatoren, „we hebben daar dan ook flink wat groen ver wijderd. Vergeleken met de eerste Opschoondag viel ver der echter op dat er duidelijk minder zwerfvuil hoefde te worden verwijderd. We heb ben deze keer twee maal zo weinig opgehaald, terwijl we juist meer straten op het pro gramma hadden staan. Waar schijnlijk zijn mensen er, me de door alle publiciteit, toch wat alerter en ruimen ze de omgeving van tevoren al een beetje op.’ jaar twee wijken - Apollowijk en Jupiterwijk - konden wor den aangepakt in plaats van één. „We hopen natuurlijk dat het gebied de volgende keer nog iets kan worden uit gebreid en dat het initiatief ook overslaat naar andere wijken. Zelf hebben we er weer een heel goed gevoel over, iedereen was ook erg enthousiast en gemotiveerd. Zoiets geeft toch een stukje extra saamhorigheid in de wijk.’ De organiserende instellin gen - de Bewonerscomissie Zuid en Speeltuinvereniging Zonnig Zuid, in samenwer king met gemeente en Woonpartners Midden-Hol- land - nemen met de op- schoonactie ook alvast een voorschot op het toekom stige wijk- en buurtbeheer. Gezamelijk werken aan een aantrekkelijke woonomge ving is in ieders belang, is de onderliggende gedachte. De betrokkenheid van de ge- De jaarlijkse tradtionele bra derie dreigde letterlijk in het water te vallen. Maar in de loop van de dag kreeg de zon toch nog een kans. Dat alles er dan heel anders uitziet, be wijzen de foto’s op pagina Het Vlaamse cirsus Bavaria deed Waddinxveen aan voor drie dagen. Geen wilde die ren, geen verbazingwekkende trapeze-acts maar wel clowns, honden en eenden. Wat zou dat worden? Het Weekblad bezocht een voor stelling. Een verhaal staat op pagina Waddinxvener Melvin Kok mocht tweemaal het erepodi um betreden tijdens het NK trampolinespringen in Op meer bij Alkmaar. Meer over zijn prestatie is te lezen op pagina Wilhelminastraat 46 Bodegraven. Tel. 0172 612 828 De nieuwste trends in keuken- en wastafelbladen vindt u bij Erbi. Kom zaterdag 12 juni a.s. kijken in showroom de Connection en vraag hier deskundig BladAdvies. Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 k Hazerswoude-Dorp Gelukkig werd het weer tegen het middaguur heel wat beter en besloot Waddinxveen mas saal een kijkje op de plaatselijke braderie te nemen. En dat was dan ook zeker de moeite waard. Voor jong en oud was er genoeg té beleven. Voor de allerjongsten had toneelvereni ging Maskarade een spannend verhaal in petto waar de kinde ren in mee konden spelen. De wat oudere jeugd kon naar har telust lootjes trekken, pony rij den, suikerspinnen eten, grab belen in een grabbelton en meedoen aan talloze raadspel- letjes bij diverse kramen. Ook voor volwassenen was er ge noeg te zien, te beleven en te kopen. Op de braderie waren, naast vele bedrijven, diverse verenigingen voor het goede doel aanwezig. Zo kon men lootjes kopen bij ’de Zonne bloem’ en bij de stand van de Dierenbescherming een hand tekening zetten tegen misbruik van dieren. Een wel heel bijzonder initiatief voor het goede doel kwam van Stefan van der Roest. Hij gaat binnenkort voor de tweede keer meehelpen aan de bouw van een school in een ontwik kelingsland. Maar voor een der- Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32. Telefax 0182- 63 26 33. genster. Ds. J. de Jong, die gaat wonen op het adres Wou- brechterf 78, is benoemd in de vacature die twee jaar geleden in wijk Zuid is ontstaan door het vertrek van de overigens in Waddinxveen blijven wonende ds. M. van Campen. Met de komst van de nieuwe dominee telt de Centraal Hervormde Gemeente van Wad dinxveen weer vier predikantsplaatsen met ds. H. Schipaanboord (wijk West), ds. A.W. van der Plas (wijk Oost) en ds. C.D. Zonnen- berg (wijk Noord). meente werd onderstreept met het plaatsen van een picknickbank en twee fleurige bloembakken in de wijk, als mede enkele borden tegen het uitlaten van honden op speelveldjes. Woonpartners op haar beurt tekende voor het slotonderdeel van het programma: de ballonnen wedstrijd die om 14.00 uur bij het wijkgebouw was georgani seerd. door Martine de Bas WADDINXVEEN - Op zaterdag 5 juni vond de jaarlijkse braderie op de Dorpstraat plaats. Zoals bijna elk jaar zorgden ook deze editie de weergoden weer voor een bij zondere braderie. De dag begon weinig hoopgevend met wel heel veel plaatselijke buitjes. Jassen en paraplus be paalden het braderiebeeld in de eerste paar uren. WADDINXVEEN - Ds.J. de Jong zal zich zondag 27 juni ver binden aan De Morgenster van de Centraal Hervormde Ge meente van Waddinxveen. De uit Noord-Brabant afkom stige nieuwe predikant is benoemd door de kerkenraad van wijkgemeente Zuid. De be- vestigingsdienst is ’s morgens om half tien in het kerkgebouw aan de Sterrenlaan. De mid- dagdienst begint om half drie en wordt ge houden in de Brugkerk aan de Kerkweg- Oost. Voor de gasten die van elders komen en beide diensten willen bijwonen is er gele genheid een broodmaaltijd te gebruiken in De Mor- gelijk initiatief is veel geld no dig, omdat hij reiskosten, ver blijfkosten en bouwkosten zelf moet betalen. Voor de brade rie had hij op een groot bord bouwmaterialen getekend en een ieder kon bij hem een bak steen, of iets anders, ’kopen’ en inkleuren. En op die manier bij dragen aan de reis van Stefan. Volgens organisator Cees van de Linde van de gelijknamige winkel in de Dorpstraat, kwam de braderie wat langzaam op gang maar toen de zon er een maal door kwam, werd het weer ouderwets gezellig. ,,’s Ochtends was ik even bang dat de hele braderie in het wa ter zou vallen, maar gelukkig werd het later op de dag beter weer. Dit jaar hadden wij 120 kramen staan, vorig jaar waren dat er ’maar’ 85. Dat is toch wel een succes, vind ik. Ook hebben mijn drie mede-organi- satoren en ik dit jaar aan aantal nieuwe attracties kunnen aan trekken, zoals bijvoorbeeld de helicoptervluchten. Verder had Kreater dit jaar voor het eerst twee podia op de braderie zo dat er, verdeeld over de straat, live muziek te horen was. Ja, ik ben wel tevreden over deze braderie!’ In 1987 behaalde hij het diplo ma MO-A geschiedenis aan de Evangelische Hogeschool te Amersfoort, in 1989 gevolgd door het diploma MO-B maat schappijleer en MO-B geschie denis aan de Hogeschool Mid- den-Nederland in Utrecht. In het seizoen 1987/1988 werkte Jan de Bas als groeps- leerkracht op de hervormde Bethelschool in Waddinzxveen. In 1990 studeerde hij af in de contempioraine geschiedenis en de cultuur educatie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Vanaf 1990 werkt hij als docent geschiedenis en culturele en maatschappelijke vorming aan de PABO van de Ichthus Hoge school te Rotterdam/Dor- drecht. Jan de Bas publiceerde drie dichtbundels voor volwas senen ’Hard wegwandelen’ (1990), ’Pakhuis van verlangen’ (1994) en ’Zachte feiten’ (1997), een dichtbundel voor kinderen ’Verboden voor ket tingzagen’ 1999) en twee bun dels beschouwend proza ’Sin terklaas bestaat als u dat wilt’ (1993) en ’Artikelen des ge- dichts. Over dichters, dichten en gedichten’ (1997). Chr. Huijgensweg 2 Industrieterrein Molen Wetering I Alphen aan den Rijn Tel: 0172 -46 01 30 door Bert J. Woudenberg WADDINXVEEN - Oud-Wad- dinxvener drs. Jan de Bas (Jan Dorrekenskade-Oost) promo veert donderdagmiddag 24 juni aan de Vrije Universiteit in Am sterdam tot doctor op het proefschrift ’De muis die even brulde’ over de Evangelische Volkspartij 1981-1991. Van het proefschrift is een kloeke handelseditie gemaakt die is uitgegeven bij Kok in Kampen. ’Voor moeder en va der’ heeft de 35-jarige histori cus, docent en dichter Jan de Bas, wiens huwelijk vorige week in Rotterdam is ingeze gend door oud-Waddinxvener ds. H.J. van der Steen, voorin zijn academisch proefschrift opgeschreven. WADDINXVEEN - Op don- Jan Cornelis de Bas, broer derdag 3 juni zijn in twee wo ningen aan de Brugweg inslui pingen geweest. In beide geval len kwamen de daders via de garage binnen. Bij de ene wo ning werd geen buit meegeno- scholengemeenschap ’De Drie- men, maar bij de andere wo ning is een portemonnee gesto len. WADDINXVEEN - Zoals ge bruikelijk organiseert stichting ’Wijkwerk de Zuidplas’ op za terdag 12 juni ook dit jaar een dag vol live muziek en dans. ’s Morgens beginnen de kinde ren met een kinderrommel- markt, omlijst door de kinder disco top 50, dit begint om 10.00 uur en duurt tot 14.00 uur waarna het live gebeuren begint met Richi Power, hierna gevolgd door het Ie blok van de kinderplaybackshow gepre senteerd door Rick. Hierna volgt het 2e blok van de playbackshow en de middag zal worden afgesloten door een demonstratie van Diana’s Free Aerobic. Het avondprogramma zal om 19.00 uur worden geo pend door Richi Power, waarna we om 19.30 uur de prijsuitrei king hebben van de kinderplay backshow. Om 20.15 zal Wen dy, een zangeres met veel allu re, haar kunsten op zanggebied vertonen. Hierna is een kwar tier ingedeeld voor de oude- renplayharksnw Om I 00 uur begint de hoofdact van de Waddinx Weekblad voor Waddijjyeen, Zevenhuizen en Moerkapelle oplage 14.500 exemplaren --

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1999 | | pagina 1