B&W: Deze Week na zomerreces De markt is weer thuis I II I I AS Be: 10.00 Over 12 besluitvorming over Passage 10 jaar Winkelcentrum Zuidplas 10.00 Sellers dagen... Ijl ALLES VOOR UW OPEL... V'. I Subsidie St.Victor blijft 100.000 gulden Meer raadpleeg-cd-rom’s in de bibliotheek Stralende sportdag Koningin Julianaschool Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer Het is vandaag: JUBILEUMAANBIEDINGEN Verse worst Opening skatebaan Verona v/d Leur wint vijf medailles „.regelen de verenigingen en stichtingen hier hun bankzaken: Prijs uitreiking Wereldwinkel Bedrijvencentrum Rabobank Waddinxveen Onderzoek afgerond Ten prooi aan de galg Opbrengst ANGO- collecte Goudse Uniekaas 23 juni 1999 Koppel- klaverjassen in de Boog Meer mensen Geen Juni is daarom actiemaand Rabobank Plusmarkt. Opgeteld de beste! WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Zaterdag 26 juni Groot Clowns Springkussen van 9.00 tot 17.00 uur Kerkweg Oost 159 - tel. (0182) 62 53 75 ontvangen? Bel 0182 - 63 03 32 Deze week nergens goedkoper! '«Bs p» 23e jaargang nr. 2651 Woensdag 23 juni 1999 Rund of varken 2 kilogram Jong of Jong-belegen kilogram A 4 De Waddinxveense turn ster Verona v/d Leur won tijdens de NK vijf medail les. Een artikel over haar prestaties en een verhaal met de achtergronden staan op pagina 31 Ten tweede vindt het college dat iedereen over dezelfde in formatie moet beschikken. Bij voorbeeld op het gebied van parkeerplaatsen, de parkeer- norm en de juridische aspecten over de te volgen ruimtelijke ordeningprocedure. In de zo mermaanden kunnen de gege vens op een doorzichtige ma nier worden gerangschikt, ge ordend en onderbouwd. Niet alleen de ambulante ver kopers waren blij met de te rugkeer van de markt op de vertrouwde plek. Ook veel be zoekers vonden het fijn om 'hun’ bakker en groenteman weer op hun vertrouwde stek kie terug te kunnen vinden. Een betere dag voor de ge plande feestelijkheden hadden de marktlieden niet kunnen kiezen, het weer was buitenge woon mooi. Het plan om de terugkeer tot een groot mid deleeuws festijn te maken, kon vanwege een onzekere tijds planning niet doorgaan. In de plaats kwam het Oud Hollands feest wat een stuk flexibeler te organiseren was. De gezelligheid was er niet minder om. Iedere volwassen marktbezoeken kreeg een roos, aangeboden door een Een schatting van het bezoe kersaantal van de feestmarkt was moeilijk te maken. Zeker is dat veel meer mensen de markt bezochten dan de afge- deren naar huis om uit te rus ten, omdat een groot aantal kinderen ’s avonds weer mee moest wandelen met de avond vierdaagse. De marktbezoekers zullen nog wel enige weken last ondervin den van de werkzaamheden, maar alle marktlieden zijn van af nu weer terug te vinden op hun ’oude’ plekje. De politie heeft een on derzoek naar de hang jeugd in Zevenhuizen af gerond. Een groep jonge ren zorgde geruime tijd voor onrust in de ge meente. Meer op pagina 7 Vrijdag 18 juni was een dag waar door vele marktkooplie den naar uitgekeken werd. Want dat was de dag dat de Waddinxveense markt terug zou keren op zijn oorspronke lijke standplaats op de Willem de Zwijgerlaan. dame in een fraaie jurk. Voor de kinderen liep er een jonge dame in een grabbeljurk rond. Iedere jeugdige marktbezoeker mocht iets uit een van haar ve le zakken halen. Verder was er ook nog een rad van fortuin waar mensen gratis aan mee konden doen en aantrekkelijke prijzen konden winnen. Professioneel raddraaier en oud-marktkoopman Jan Schrier praatte de hele dag alle rondes aan elkaar. „Ik doe dit puur voor de lol. En ik doe dit ook alleen maar als ik het een leuke markt vind, en toevallig is dit een gezellige markt.’ Voor de gokkers en de ken ners was er een prijsvraag: wat weegt deze hoeveelheid kaas? Honderden mensen waagden een gok en één van hen zal binnenkort gelukkig gemaakt worden met een fraaie fiets. lopen drie weken het geval was. Volgens Jan Meijer, sinds jaar en dag marktmeester, zijn de gevolgen van de werkzaam heden aan het Koningin Wil- helminaplein behoorlijk nadelig geweest voor de marktlieden. „Veel mensen op de markt konden duidelijk merken dat zij niet op hun vaste plek ston den. De vaste klanten konden hen minder goed vinden en de ge hele markt was gewoon slecht te bereiken’, zegt hij. Een man met een levensmiddelenkraam denkt zelfs dat hij zo’n 25 pro cent minder omzet draaide door de reconstructiewerk- zaamheden: „Dat is toch een boel geld, vind ik.’ Maar de verplaatsing van de markt heeft ook wat positiefs te weeg gebracht. Meijer: „De bewoners van de Maurit- slaan, waar wij tijdelijk stonden, waren zo enthou siast over de markt, van hen hoefden wij niet meer terug. Ik vind dat geweldig, want ze moeten wel elke vrijdagochtend hun auto weghalen en ergens anders Voortaan zij wij op zaterdag geopend van 8.00 - 18.00 uur Aanbiedingen geldig van donderdag 24 t/m zaterdag 26 juni. Plusmarkt Diwa, Winkelcentrum Zuidplas Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. WADDINXVEEN - Speel tuinvereniging De Over kant heeft sinds vorige week donderdag een ei gen skatebaan. Wethou der Van Holsteijn verrich te de openingshandeling. Zie pagina 3 Het historisch genoot schap zal in samenwerking met het Weekblad een nieuwe rubriek verzorgen (zie elders in deze krant). Kees Verlooij, de man die de tekst van het genoot schap voor het weekblad verzorgt vertelt op pagina I I parkeren. Ze kunnen minder makkelijk bij hun huizen ko men en toch willen ze dat we blijven vanwege de gezellig heid. Fantastisch! Via deze weg wil ik trouwens de bewoners van de Mauritslaan maar ook van de Willem de Zwijgerlaan bedanken voor het wegzetten van hun auto’s, elke vrijdag weer en sommigen al jaren lang, dat waarderen wij buiten gewoon.’ en korfballen. Ter afsluiting van de sportdag was er voor alle kinderen een heerlijk ijsje wat het feest compleet maakte. Na de sportdag gingen de kin- WADDINXVEEN - Graag wil ik alle mensen uit Wad dinxveen, die een bijdrage hebben geleverd aan de na tionale ANGO-collecte har telijk bedanken. De collecte heeft in uw gemeente 9356,05 opgebracht. Mijn bijzondere dank gaat uit naar de collectanten en de organisatoren van deze collecte. Mensen die bereid zijn een deel van hun vrije tijd te geven voor een goed doel. De huidige tijd kenmerkt zich door drukte; iedereen heeft het druk en niemand heeft tijd. Maar gelukkig zijn er uitzonderingen die de re gel bevestigen: de vrijwilli gers. Ze kunnen niet genoeg in het zonnetje worden ge zet en ze verdienen ons aller respect. Dankzij hen kan een organisatie als ANGO mensen met een handicap helpen. Hulp die zij mogelijk hebben gemaak! gebruikt. De gemeente wenst het ferme taalgebruik van de ondernemers af te doen als ’een onderdeel van het spel’. Op grond van de gesprekken en reacties constateerde het college dat er behoefte bestaat om de discussie te verbreden en ook de ruimtelijke mogelijk heden van het gebied tussen de Passage en de Gouwe erbij te betrekken. Daarvoor zijn de zomermaanden te gebruiken. WADDINXVEEN - In de bibliotheek aan de Van Mecklenburg Schwerinlaan zijn onlangs weer nieuwe cd-rom’s geïnstalleerd. Deze uit breiding omvat 'Campings in Europa’, de ’Scriptietipper’ en een ’Verwijsdiskette van gespecialiseerde instanties’. Zeker nu de vakantie voor de deur staat is ’Campings in Europa’ van de ANWB heel han dig. Op cd-rom worden 8200 campings aange boden. In de bieb kan meteen een print wor den gemaakt van de campings die de interesse van de bezoeker hebben. De ’Scriptietipper’ bevat onderwerpen voor werkstukken en spreekbeurten voor leerlin gen van groep acht van het basisonderwijs tot en met de laatste klassen van vwo/mbo. Op niveau zijn de thema’s ingedeeld. Het systeem is eenvoudig van opzet en gemakkelijk te raadplegen. Via de ’Verwijsdiskette’ is het mogelijk adres sen op te vragen van gespecialiseerde instan ties in Noord- en Zuid-Holland. Deze disket te bevat een lijst met meer dan honderd ond- werpen op de meest uiteenlopende terreinen. I WADDINXVEEN - Het college van Burgemeester en Wethouders stelt voor om de besluitvorming over de bouw van de Nieuwe Passage uit te stellen tot na het zo merreces. In de tussenliggende maanden zou het college dan samen met de ondernemers moeten kijken naar de mogelijkheden van de Nieuwe Passage. De fractievoor zitters namen het voorstel aan met de grootst mogelijke meerderheid. wordt gevonden voor het gat van een halve ton, of door het beschikbaar stellen van het geld. Een uitnodiging voor een gesprek kreeg ik echter niet’, aldus Van der Tas, die er aan toevoegde dat het gesprek had moeten plaatsvinden voordat de gemeenteraad dinsdag weer bijeen kwam. Een verdere vers obering van het bouwplan was voor Van der Tas geen optie meer. „Dan moeten we de sa nitaire voorzieningen schrap pen, dus de kinderen letterlijk het bos in sturen, of een ge bouw zonder dak neerzetten want we zitten nu echt op het minimum aan ruimte.’ WADDINXVEEN - De sport dag op de Koningin Juliana school was weer een geweldig succes. Op het Antilope-veld van de atletiekvereniging in Waddinxveen werd de sport dag georganiseerd. De dag be gon goed doordat de zon zich van de goede kant liet zien. Voor alle kinderen van groep I t/m 8 verzorgde Diana Zwa nenburg, van Diana’s Free Aerobic, een warming up van I0 minuten. Zowel de kinderen als de hulpmoeders gingen lek ker uit hun bol. Nadat iedereen warm gedanst was gingen de kinderen van groep I naar het Gouwe Bos, waar zei allerlei spelletjes zoals zaklopen, blik- gooien, fietsbanden-race, ver- kleedwedstrijd en allerlei ande re activiteiten hebben gedaan. Ook was er voor de kleintjes een pauze met wat drinken en lekkers en konden ze zich laten schmincken. De kinderen van groep 2 t/m 8 bleven op het Antilope-veld, zij vermaakten zich kostelijk met activiteiten als doelschieten, kruiwagen race en hardlopen, verspringen Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp WADDINXVEEN - Het college van B. W. blijft bij het voor nemen om de scoutingsvereni- ging St. Victor 100.000 gulden subsidie te geven. Daarmee geeft het college geen gehoor aan de oproep van sommige ge- meenteraadsfracties om nog 50.000 extra beschikbaar te stellen. Volgens wethouder Van Hol steijn moeten de plannen nog maar wat eenvoudiger. De wethouder vindt dat de St. Vic tor genoeg geld krijgt, temeer omdat handbalvereniging RO- WAH bijvoorbeeld helemaal geen accommodatie heeft en ook niet de hele subsidieaan vraag ingewilligd ziet. Op basis van gelijkheid moet St. Victor het openstaande bedrag in de financiering zelf rond zien te krijgen. St. Victor voorzitter Van der bedraagt Tas was donderdag wat ver baasd over de hele gang van za ken. „De gemeenteraad had de wethouder opdracht gegeven een oplossing WADDINXVEEN - Op woensdag 16 juni werden in de Wereldwinkel de prijzen uitgereikt aan kinderen die meededen aan het maken van een stripverhaal. De winnaars hadden voor de mooie en originele stripte- kening die zij gemaakt had den een cadeautje voor va der verdient. Martynke Segers kreeg de hoofdprijs en Marjolijn de Waal een eervolle vermel ding. In hun juryrapport staan lovende woorden: Martynke heeft haar strip een bijzondere vormgeving gegeven en een herkenbaar verhaal geschreven. Marjo lijn heeft kunstzinnig gete kend en grappig verteld. Wat zullen hun vaders blij zijn dat er zo hard voor hen gewerkt is. Naast het samen overleggen willen B&W alle betrokkenen de beschikbare informatie zo duidelijk en volledig mogelijk aangebieden. Het college ba seert zich bij dit voorstel tot uitstel van de besluitvorming op twee belangrijke overwegin gen. Ten eerste zijn er gesprek ken gaande tussen de Onder- nemingsvereniging Waddinx veen (OVW) en het college over de Nieuwe Passage. De aanleiding van de gesprekken is de reactie van het OVW op de bestaande plannen. De vereni ging uitte bij monde van voor zitter Van Ringelenstein felle kritiek op de plannen voor de Nieuwe Passage en spaarde daarbij ook de te ontwikkelen centrumvisie niet. Toch verlopen de gesprekken volgens het college in een ’con- tructieve sfeer’ ondanks de fel le bewoordingen die de OVW WADDINXVEEN - Tijdens de zomermaanden is er wekelijks koppelklaverjassen in buurt centrum ’de Boog’ (C. Huy- genslaan 2). De aanvang is 20.30 uur. De zaal gaat open om 19.30 uur. Het inschrijfgeld 10,- per koppel. Het eerste kopje koffie is gra tis. Vanaf vrijdag 25 juni a.s. is iedereen wekelijks van harte de zaak op te lossen. Met welkom. gesprek waarbij een Met opa over de markt, lekker eten van een vers bolletje, moeders op zoek naar mooie koopjes of gewoon een leu ke lap stof kopen, de markt is weer terug op de vertrouwde plek (Foto: Sjaak Noteboom). Weekblad voor Waddinxvee Weekblad voor Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle oplage 14.500 exemplaren 10 - k Na de keuze van een onderwerp volgt een verwijzing naar lokale en regionale adressen, waar over dit speciale onderwerp meer infor matie verkrijgbaar is. Behalve de genoemde cd-rom’s zijn de nieuw ste ’Encarta’, ’Spoorboekje’ en ’Cd-foongids’ in de bibliotheek beschikbaar. Met de ’Route 66’, de autoplanner van Europa, kan een ieder de beste weg naar een reisbestemming een voudig uitstippelen. De ’Natuur’ is een goed naslagwerk, vooral voor werkstukken en spreekbeurten voor de jeugd. In de ’Songtitelcatalogus’ kunnen geïnteres seerden opzoeken in welke bundel bladmu ziek een bepaald lied te vinden is. De inhoud van ruim driehonderd bundels is in de bieb te vinden. Bovendien is er nog de ’Index van Ne derlandse liedjes op cd’. Wie alleen de tekst van een Nederlands liedje kent, vindt in een handomdraai wie dit liedje heeft geschreven en op welke cd het is uitgegeven. Het pro gramma bevat ruim veertigduizend Neder landstalige liedjes. Alle informatie kan worden geprint en mee naar huis worden genomen. Hf.A I’ ai bi i i :i W'

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1999 | | pagina 1