VOO/- Enquête over speeltuin aan Alpherbrink V onen Wij zijn geopend! Deze week 8.98 1.99 Erbi jTHTSeJJers i fwg 1 I w Ribkarbonade ALLES VOOR UW OPEL... 7 juli 1999 m Jeugd clubkampioenschappen De Gouwe Smash 1999 GESLAAGD! Alison volkoren BLAD? Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer WO w® Het is vandaag: Wouterse tweede loco-secretaris Natuurweekend Loetbos Wethouder bezoekt Kwiebus WADDINXVEEN Rabobank Van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur - 17.00 uur Bedrijvencentrum Rabobank Waddinxveen Kerkweg Oost 159 - tel. (0182) 62 53 75 Voor al uw kouten plaatmateriaal.,, Waddinxveen en Zevenhuizen de wereld rond! WADDINXVEEN - Iedere toe rist maakt tijdens zijn vakantie de nodige kiekjes voor thuis. Papa op het strand aan het Comomeer, mama op de To- wer-bridge in Londen, het hele gezin op een IJslandse bergtop, allemaal leuke afbeeldingen voor in het vakantie-album thuis... Genot laser zzot heel Plusmarkt. Opgeteld de beste! Doe Effe Normaal! succesvol Uitbreiding Plusmarkt Ellen van der Weijden l.v.m. vakantie zijn we één week gesloten van 17 juli t/m 23 juli. Zaterdag 24 juli staan we weer voor u klaar. Zie advertentie elders in dit Weekblad. mi vm I» Deze week nergens goedkoper! .üR Nu vele toonzaalmodellen - lad jjixycen, Zevenhuizen en Moerkapelle Weekblad voor W; |U1 1 Een prettige vakantie toegewenst! Hoge Rijndijk 315, Zoeterwoude tel. 071 - 589.93.46 De Plusmarkt in de Zuidplas wil gaan uitbreiden. Om de omwonenden goed te infor meren over de plannen was er een voorlichtingsavond in het gemeentehuis. Daar was te horen welke gevol gen de verbouwing voor hun leefomgeving zal heb ben. Zie pagina 5. Op het politiebureau aan de Limaweg werd het project Doe Effe Normaal! afgeslo ten. Wat is ’normaal ge drag’? Wat gebeurt bij het overtreden van normen en waarden? Wat doet de poli tie? Dat legden politiemen sen uit aan de basisschool leerlingen die een certificaat ontvingen. Zie pagina 11. Ellen van der Weijden ver telt in de laatste aflevering over Waddinxveense wa- terpolosters over onder meer de sportieve keuzes die ze heeft gemaakt en haar grote mate van zelfkri tiek. Zie pagina 2I. BRECHJE - CHANTAL CHARLOTTE - CYNTHIA DORIEN - ESMERALDA JUDITH - KAROLIEN LIESBETH - LOTTE MATHEA - NOORTJE - RENATE ALBERT - BRAM - BRAM IVOR - JEROEN - KOEN - LARS MEES - MATHIAS - MONTE NICO - NIELS - ONNO - OSCAR PETER - RICK - STEPHAN De speeltuin aan de Al- phenbrink is achttien jaar oud en is in slechte staat (Foto: Dave Heemskerk). Alle excursies starten vanaf de Hendrikhoeve, gelegen bij het parkeerterrein in het Loetbos. De jeugd-tennissers van De Gouwe Smash. den eerste. Bij het gemengd dubbel A was de eerste plaats voor het duo Janine en Matthijs Compeer, als twee de eindigden Kathinka Berre- voets en Jim Smeelen. eeuw afgesloten met een ge zellige barbecue waarbij dui delijk te merken was dat de jeugd genoten heeft van dit prettige en spannende toer nooi. Compeer eerste, gevolgd door Kim van Stel op de tweede plaats. Na een span nende ruim twee uur duren de partij eindigde Jim Smee len op een tweede plaats, de eerste plaats was dit jaar voor Matthijs Compeer. De wisselbeker kan bij de meisjes dit jaar in de prijzen- kast van Janine Compeer, bij de jongens kan Matthijs Compeer de wisselbeker mee naar huis nemen. Na de prijsuitreiking werden de laatste jeugd clubkam- Aanbiedingen geldig van donderdag 8 t/m zaterdag 10 juli. Plusmarkt Diwa, Winkelcentrum Zuidplas Voortaan zij wij op zaterdag geopend van 8.00 - 18.00 uur ma. t/m vr. open van 09.00-17.00 uur Elke 2e zaterdag van de maand geopend van 09.30-15.30 uur Chr. Huijgensweg 2 Industrieterrein Molen Wetering Alphen aan den Rijn Tel: 0172-46 01 30 WADDINXVEEN - Geluk kig zijn de eindexamens weer achter de rug. Ook in Waddinxveen moesten vele leerlingen nog blokken om het felbegeerde diploma te behalen. Het Weekblad sprak met enkele kandida ten. Zie pagina 3. Huiswerkcursus TON KEGGE Nieuwstraat 61 2771 XH Boskoop Tel: (0172) 21 39 87 WADDINXVEEN - In de week van 2I juni t/m 27 juni hebben de jaarlijkse jeugd clubkampioenschappen van tennisvereniging De Gouwe Smash plaatsgevonden. Dank zij het prachtige weer kon er de hele week getennist wor den. Helaas begon de zondag met regen en moesten de ba nen eerst worden gedweild voordat de wedstrijden kon den beginnen. Maar de stem ming was goed, de kinderen vermaakten zich prima en op het terras was het gezellig druk. behang- en schildersbedrijf speciaalzaak verf - behang - glas het adres voor autolakken Dorpstraat 80 - 2742 AK Waddinxveen - Tel. 0182- 617596 HARTELIJK GEFELICITEERD MET JULLIE DIPLOMA! kilogram - 53e jaargang nr. 2653 De nieuwste trends in keuken- en wastafelbladen vindt u bij Erbi. Kom zaterdag 10 juli a.s. kijken in showroom de Connection en vraag hier deskundig BladAdvies. plaats voor Stefan Vreeburg en Esmee Twigt, Rick de Lan ge en Dimphna Twigt eindig den als eerste. In de B-poüle eindigde het duo Bas de Boer en Lisanne Rozema op een tweede plaats, Siebe de Bruin en Peggy Tijsma wer- waren bij de jongens dubbel C goed voor de eerste plaats, de tweede plaats was voor Edwin Hofman en Daan Ver- meij. Bij de meisjes dubbel B eindigden Brechtje Keulen en Daphne Plomp op de eerste plaats, Dieuwertje Rip en Peggy Tijsma werden tweede. In de poule jongens B waren Siebe de Bruin en Stefan Gut- ker goed in vorm en wonnen de partij van Marco v.d. Hut en Pim Veldman. Dit jaar was er een aparte poule: dubbel A waarin zowel jongens als meisjes zaten. Het duo Kathinka Berrevoets en Janine Compeer kregen de zilveren plak, het goud ging naar Matthijs Compeer en Maarten Overdijk. Bij het gemengd dubbelspel in vice Zuid-Holland, die voor de ze gelegenheid is omgetoverd tot informatiecentrum en ver trekpunt voor de excursies. Deelname is gratis, en u maakt zelf uit of u met één of meer excursies meedoet. Wilt u blij ven overnachten, dan kunt u zich telefonisch aanmelden bij Chulan Wang (0182-571895) of Laurens Sparrius (0182- 53261 I). Bij voldoende aanmel dingen wordt ook voor een maaltijd gezorgd, tegen een kleine vergoeding. Bij bovenge noemde personen kunt u ook terecht voor alle overige infor matie over dit weekend. Op grond van de Gemeente wet en het reglement van orde voor de raadsvergaderingen dient er een eerste en tweede loco-secretaris van de gemeen te te zijn aangewezen. Kom naar ónze g showroom voor een’* compleet overzicht. Noordeinde 76a Waddinxveen Tel. 0182-6125961 Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp door Dave Heemskerk WADDINXVEEN - De bewonerscommissie Oostpolder- wijk heeft een enquête gehouden over de speeltuin aan de Alpherbrink. Volgens de commissie is de speeltuin sterk voor verbetering vatbaar. De commissie noemt de huidige speelinstrumenten absoluut niet veilig, al lang af geschreven en te weinig in aantal. Bij het dubbelspel mini’s ein digden Michelle Smid en Ma rissa ten Berge op de eerste plaats, Lars Verboom en Rudi Kroes gingen naar huis met een zilveren plak. Bij de meis- de C-poule was de tweede jes dubbel C wonnen Lisane Rozema en Marije van Tilburg het duel van Eveline Rozema en Maaike de Boer. Het duo Menno de Bruin en Carl Gast Voor de toeschouwers was de spannende finale bij de mi ni’s enkelspel een genot om naar te kijken: Lars Verboom verweerde zich kranig maar moest in Marissa ten Berge zijn meerdere erkennen. Bij het enkelspel meisjes C werd Lisanne Rozema tweede, Peg- pioenschappen van deze gy Tijsma eerste. Bij de jon gens C eindigde Rick de Lan ge op de tweede en Menno de Bruin op de eerste plaats. In de poule meisjes enkelspel B waren de meisjes Daphne Plomp en Brechtje Keulen een beetje zenuwachtig, Daphne werd tweede en Brechtje ging met het goud naar huis. Siebe de Bruin won de partij van Marco v.d. Hut bij de jongens enkel B. In de A poule werd Janine Wethou der Holsteijn legde 30 juni bij kinderdagverblijf Kwiebus aan de Mercuriusweg een werkbe zoek af. Vorig jaar verstrekte de gemeente een flinke subsidie aan deze instelling. De hiermee doorgevoerde kwaliteitsverbe teringen en de net vernieuwde tuin vormden genoeg redenen voor een bezoek van de heer Holsteijn samen met project leidster kinderopvang Wad dinxveen, mevrouw Boegheim. Beiden hadden vooral interesse in de dagelijkse gang van zaken bij Kwiebus. Daarom was er geen speciaal programma opge steld. De kinderen speelden, terwijl de bezoekers een rond leiding kregen. Vooral de kind gerichte tuin kreeg aandacht. Deze is net opgeknapt en kreeg veel spannende paadjes waarop de kinderen naar kunnen racen op hun driewielers en andere vervoersmiddelen. De moes tuintjes worden op termijn sa men met de kinderen beplant. Samen met de konijnen vormt de tuin een bron van kindervra gen, die niet uitgeput raakt. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182-63 0?32. Telefax 0182-63 26 33. ook voor de prikkelbosjes. Ook hebben we graag een uit breiding van de speeltuin met een schommel of een wip.’ De bewonerscommissie kreeg van de gemeente te horen dat daar geen geld voor is en vindt dat een treurige situatie. „Zo’n wip kost 1200,- en kent een afschrijvingstermijn van acht jaar. En dan heeft de gemeente geen middelen’, aldus Van Bar neveld. Een optie zou volgens de commissie kunnen zijn, dat er speeltuigen worden ver plaatst van een andere speel tuin naar de Alpherbrink. „Er zijn speeltuinen waar de kinde ren de speelattributen ont groeit zijn. Onze wijk heeft veel kleine kinderen die wel veel plezier kunnen beleven aan de toestellen’, meent Van Barne veld. Sinds de brug over de Zuidkadering is het ook druk ker geworden in de speeltuin. „De kinderen van over de brug zijn natuurlijk ook welkom, de andere speeltuin is te ver en aan de overkant van de Oost- polderweg.’ De bewonerscommissie is eventueel ook bereid om de handen uit de mouwen te ste ken om de speeltuin een frisser en beter aangezicht te geven. Maar dan moet de gemeente er wel iets voor terug geven, vindt Van Barneveld. Om te kijken in hoeverre de bewoners van de wijk het eens zijn met dit standpunt en welke verbeteringen zij eventueel wil len, verspreidde de bewoners commissie ruim honderd vra genformulieren die vorige week weer werden opgehaald. De respons was zeventig pro cent. De komende maanden gaat de bewonerscommissie de reacties inventariseren waarna de uitkomst zal worden over handigd aan de gemeente om het probleem op de agenda te krijgen. „De enquête is een ja/nee-ver- haal voor de beeldvorming. Er was ruimte om aanvullingen op te schrijven maar daar is weinig gebruik van gemaakt. Ik denk daarom dat alles al op het for mulier stond. In september wil len we alles hebben geïnventa riseerd’, aldus Kitty van Barne veld. De achttien jaar oude speeltuin bestaat nu uit een gekleurde houten locomotief waar de spaanders vanaf zijn gesloopt, graffiti en brandplekken de bin nenkant ontsieren, uit een hou ten klimrek dat ook redelijk vermolmd is en geen veilig speelgenot biedt voor kleine kinderen. Een stenen bult, waar de bedoeling niet geheel duide lijk van is, ligt op de grens gras tegels. „Die bult is gevaarlijk. Speelwaarde heeft het niet, maar de kinderen fietsen er te gen op en niet zelden vallen ze. Wij willen ook dat de klimpalen worden vervangen door veili ger instrumenten en dat geldt WADDINXVEEN/GOUDA - Afdeling Gouda van de KNNV organiseert op zaterdag 10 en zondag I I juli een natuurweek end in het Loetbos, in samen werking met Groenservice Zuid-Holland. ’s Ochtends en ’s middags wordt een excursie gehouden die enkele uren duurt. Op zaterdagavond kunnen deelnemers zelfs tot midder nacht meehelpen om nachtvlin ders te zoeken. Alle excursies staan onder deskundige leiding. Natuurlijk leent het recreatie gebied er zich uitstekend voor om op eigen gelegenheid een wandeling of fietstocht te ma ken. Wandel en fietsroutes lig gen klaar bij de Hendrikshoeve, de werkschuur van Groenser- addinx^ei WADDINXVEEN - De heer ir. P. Wouterse, directeur van de sector BOR, is benoemd als tweede loco-secretaris van de gemeente Waddinxveen met ingang van 15 juni 1999. gaat natuurlijk^ $SALEj Het Weekblad is op zoek naar de gezinnen die hun vakantie- vreugde willen delen met de hele gemeente! Neem een Weekblad voor Waddinxveen mee op vakantie en maak een creatieve foto en verzin een leuk fotobijschrift. Voorwaarde is dat van de foto valt af te lei den dat het Weekblad ook op vakantie is. Uit de inzendingen zal het Weekblad iedere week een fo to selecteren en een afbeelding plaatsen. De maker van de ge plaatste foto ontvangt een leu ke attentie. Vergeet daarom niet de naam en het adres te vermelden. Stuur uw vakantiefoto met Weekblad naar: redactie Weekblad voor Waddinxveen, postbus 372, 2740 AJ Waddinxveen. i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1999 | | pagina 1