Deze Week I ZOMERKOOPJES OP DE RIJNEKE BOULEVARD VERZIJL sport Setters ffl organa ALLES VOOR UW OPEL... Bevers ontmoeten maan man netjes MAANDAG 2 AUGUSTUS ZIJN WIJ WEER OPEN! WD wil weten of ook Waddinxveen bankiert SHOWROOM MODELLEN NU MET 40% KORTING GROOTSTE WINKEL BIJ AANKOOP VAN: 3 ONS VERSE VLEESWAREN KANS OP 4 VRIJ KAARTJES VOOR DIERGAARDE BLIJDORP VOOR 19 AUGUSTUS Van Elswijk b.v. Nieuwe koploper bij Zomerschaak Introductie Internet gaat door in bieb rv Waddinxveen en Zevenhuizen de wereld rond! KAMPEER- EN BUITENSPORT Geen S’ 0182-613500 KOPEN/VERKOPEN? fr PROFITEER NU Plusmark^ Opgeteld de beste! WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast, enz.. 24 uur service 3 maanden garantie ontvangen? Bel 01 82 - 63 03 32 Zendmasten voor mobiel bellen IN DE REGIO Geen ’beloning’ voor burgermoeder De vrouw van de burge meester wordt dikwijls wel geacht aanwezig te zijn bij of ficiële gelegenheden. Daar staat echter geen vergoeding tegenover. Een ambtsdrager wilde daar verandering in brengen en werd prompt door de belastinginspecteur voor de rechter gedaagd. Het Hof in Arnhem ging met de inspecteur mee; immers, het is tussen echtgenoten bijvoorbeeld gebruikelijk dat de telefoon voor de ander wordt aangenomen. Zie pagi na 7. -slaapkamers - VAN DER LINDE Deze week nergens goedkoper! Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. Nu vele toonzaalmodellen met extra korting! Wel nota, niet het resultaat Vlakbij in Zoeterwoude Rijndijk (afslag A4, richting Alphen a/d Rijn) Faddinx tveen, Zevenhuizen en Moerkapeöe Weekblad voor UW TELEVISIEDOKTER Hoge Rijndijk 315, Zoeterwoude tel. 071 - 589.93.46 KEURSLAGER PETER COMPEER KEURSLAGER Tel. (0182) 61 29 37 Fax(0182) 61 29 37 Ze waren met een ufo naar de aarde gebracht, omdat ze nieuwsgierig waren naar het leven van de mensen hier. Nadat de bevers en maan- mannetjes kennis hadden ge maakt met elkaar, werden er gezamenlijk een aantal spelle tjes gedaan. Daarna gingen de bevers weer verder met hun speur tocht. Naast speuren en spe len, werd er ook veel geknut seld, zo maakten de kinderen o.a. mobiles met allerlei din gen uit het heelal eraan. Dinsdag was een sportieve dag. De bevers namen ’s mid dags deel aan de sportdag met onderdelen als maanlo- pen, krater springen en de sterrenrace. Hierbij kregen ze bezoek van de maanmannetjes. Ze vroe gen of de bevers ’s avonds wilden helpen met het zoe- Mobiele telefonie is momen teel niet meer weg te den ken in onze huidige maat schappij. Prettig is dat ieder een bereikbaar kan zijn, nadeel is dat, met name, jon geren de kosten uit het oog verliezen én volgens vele mensen, de plaatsing van zendmasten. Ze zouden het uitzicht vervuilen en mogelijk zelfs schadelijk zijn voor de gezondheid. Het plaatsings beleid is in handen bij de ge meente. Zie pagina 7. vestiging Nieuwehaven 197 Gouda Tel. (0182) 55 11 67 vlakbij parkeren! Potterspoort/Bolwerk) ken van de ufo, zodat ze weer terug konden naar de maan. Dit lieten de bevers zich na tuurlijk geen twee keer zeg gen! Aan het einde van de sportmiddag werd iedereen beloond met een certificaat en een mooie medaille. Na een kort middagdutje was ie dereen vervolgens weer fit genoeg om in een roeibootje naar een zwemplas te varen. Daar hebben de bevers een frisse duik genomen. Bij te rugkomst bij het clubhuis stond er een stapel heerlijke pannenkoeken klaar, zodat de hongerige bevers konden aan vallen. Toen het al donker be gon te worden, doken de maanmannetjes weer op en gingen ze met de bevers op zoek naar hun ufo, gelukkig werd deze vlakbij het clubhuis gevonden. Voordat de ufo naar de maan afreisde, kregen I makelaardij b.v. Julianastraat 6 Waddinxveen tel. (0182) 61 23 09 WADDINXVEEN - De be vers, de jongste speltak van scouting Sint Victor, zijn van maandag 5 tot en met woens dag 7 juli op zomerkamp ge weest in Den Haag ter afslui ting van het afgelopen sei zoen. Er werd in een clubhuis overnacht, gelegen in recre atiegebied Madestein. Zoals gebruikelijk tijdens een kamp was er ook dit keer een thema aan het kamp verbon den, namelijk ’maanmanne tjes'. Nadat de ouders die de be vers op de plaats van bestem ming hadden gebracht weer richting Waddinxveen ver trokken waren, gingen de be vers de omgeving verkennen d.m.v. een speurtocht. Tijdens deze tocht waarbij sterren, manen en ufo’s wer den gevolgd, ontmoetten de bevers twee maanmannetjes. alle bevers nog een mooie verrassing van de maanman netjes, namelijk een 'glow in the dark mobile’. Het kamp werd woensdag afgesloten met een dagje Drievliet in Rijswijk waar de bevers zich prima vermaakt hebben. Voor informatie over de be vers of over andere speltak- ken van scouting Sint Victor kunt u jolanda Schroten (6II853) of Valerie Helmond (615077) bellen. WADDINXVEEN - Iede re toerist maakt tijdens zijn vakantie de nodige kiekjes voor thuis. Papa op het strand aan het Comomeer, mama op de Tower-bridge in Lon den, het hele gezin op een IJslandse bergtop, allemaal leuke afbeeldingen voor in het vakantie-album thuis... Het Weekblad is op zoek naar de gezinnen die hun vakantie willen delen met de hele gemeente! Neem een Weekblad voor Waddinxveen mee op vakantie en maak een maffe foto en verzin een leuk fotobijschrift. Voorwaarde is dat van de foto valt af te leiden dat het Weekblad ook op va kantie is. Bij voldoende inzendingen zal het Weekblad weke lijks een foto selecteren en een afbeelding plaat sen. De maker van de ge plaatste foto ontvangt een leuke attentie. Vergeet daarom niet de naam en het adres te vermelden. Stuur uw vakantiefoto met Weekblad naar: redactie Weekblad voor Waddinxveen, postbus 372, 2740 AJ Waddinxveen. Dorpstraat 38, Waddinxveen, tel. (0182) 61 23 73 Zijde 3, Boskoop, tel. (0172) 2' 25 44 Voortaan zij wij op zaterdag geopend van 8.00 - 18.00 uur Aanbiedingen geldig van donderdag 29 t/m zaterdag 31 juli. Plusmarkt Diwa, Winkelcentrum Zuidplas eens aan de orde. Dat je als ge bruiker kritisch moet zijn ten aanzien van de gegevens die je krijgt voorgeschoteld, staat als een paal boven water. Er zitten nogal wat addertjes onder het gras. En het feit dat Internet vol zit met advertenties en allerlei reclames maakt ook niet ieder een blij: voordat je het in de ga ten hebt, heb je er op geklikt en en dus geld. De te- i die korte metten maakte met Ton Bronk. Alex de Jong kruipt la/tgzaam omhoog op de rang lijst. Dit mede door de knappe overwinning die hij behaalde op Frido Ritter. Henk van Erk speelde zijn tweede partij van het toernooi en heef dankzij de overwinning op H. de Bruin nog steeds een score van hon derd procent. Ronde dertien en veertien worden gespeeld op donderdag 29 juli in Het Zuidhonk. Door de afwezig heid van Gerard van Ommeren kan Clement van der Laar bij een honderd procent score de leidende positie weer overne men. Met nog vijf ronden te gaan, zijn dit de voornaamste kansheb bers op de Zomerschaaktitel. Theoretisch echter, zijn er nog veel mogelijkheden. ren heeft gewaagd. Dat bete kent overigens niet dat dit on derwerp nooit aan de orde is geweest. Al in de jaren zeventig, toen burgemeester mr. Bert Smal- lenbroek in Waddinxveen de scepter zwaaide, is daarover bijvoorbeeld in kringen van de gemeenteraad volop gediscus sieerd. Maar toen al bepaalden de leden van de raadscommis sie voor de financiën heel reso luut en voor geen tweeërlei uit leg vatbar dat het uitlenen en doorlenen van gemeenschaps geld geen zaak van de gemeen telijke overheid is en mag zijn. Woensdag.28 juli 1999 oplage 14.500 exemplaren Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182-63 03 32. Telefax 0182- 63 26 33. WADDINXVEEN/DEN HAAG - Het bankieren van het Zuid-Hollandse provinciebestuur, dat al de politieke kop heeft gekost van PvdA-gedeputeerde Arie de Jong, heeft ook de WD-fractie in de Waddinxveense gemeenteraad bijzonder nieuwsgierig gemaakt. heidsinformatie. In de biblio theek is alle informatie terug te vinden. Nu met Internet is de bibliotheek voor de overheid dé plaats waar de burger leert omgaan met digitale informatie, Internet en de PC. Het uitein delijk doel is, dat de burger zelfstandig informatie kan zoe ken die hij nodig heeft voor zijn maatschappelijk functioneren', legt Gerrie Heijerman uit. Hiermee krijgt de bibliotheek een ander gezicht binnen de Waddinxveense samenleving en er wordt een nieuwe dimen sie toegevoegd. Uiteindelijk be palen en beoordelen mensen zelf of Internet de aangewezen informatiebron is. Of men het interessant vindt en privé erin wil investeren, of dat ze bv. de faciliteiten van de bibliotheek blijven gebruiken als het om In ternet gaat.' 1SALE I officieel Opel service-dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp winnen van Willem Mulder in ronde elf en van Piet de Niet in ronde twaalf. Een optimale sco re van honderd procent was er deze avond ook voor Hans van Woudenberg tegen Biniam Da vid en Willem Mulder, Ton van Nieukerke tegen Herman Smitskamp en Leo van der Ha ven, Lilly Sumolainen tegen Erik Hennink en Tjeerd Wiersma en tenslotte voor Hans van Offe ren die het karwei bekwaam klaarde tegen Ed Singeling en Nico Dannis. Er was een leuke partij in de sub-top tussen Wim Hennink en z’n zoon Arjan. Vader kon het deze keer niet bolwerken en moest toezien hoe zijn zoon er met de punten vandoor ging. Onder op de ranglijst was er eindelijk weer eens een over winning voor Dirk van Offeren geval over een goede PC, modem om in te bellen, provider en bepaalde software - bv. Netscape te beschikken. Ook e-mail (elektronische en 'chatten', letterlijk vertaald babbelen via de com puter, kwamen aan de orde. ‘De overheid heeft de taken van de bibliotheek uitgebreid: doorgeefluik van alle over- 53e jaargang nr. 2656 De Zevenhuizense Hoog heemraad A. Biemond legt uit wat het Hoogheemraad schap zoal doet voor de mensen. Volgens hem is dat meer dan zij denken omdat het werk van die instantie pas opvalt als er iets fout gaat. Ook gaat hij in op de verkiezingen volgens het nieuwe systeem en vertelt hij wat zijn aandachtspunten zijn, bijvoorbeeld het ver standig omgaan met geld. Zie pagina 3. De liberalen hebben het college van Burgemeester en Wethou ders dan ook vorige week schriftelijke vragen gesteld over het eventueel door de lo cale overheid uitlenen van ge meenschapsgeld. Zo is fractie voorzitter Koos de Vogel en zijn partijgenoten benieuwd of ook het Waddinxveense colle ge eveneens vindt dat het lenen en doorlenen van geld op geen enkele manier tot de taken en bevoegdheden van de lagere overheid behoort. Een andere vraag van de WD luidt of B. en W. van oordeel zijn dat ook lagere overheden bij de uitzetting van overtollige kasgelden zich in haar 'treasu- ry-beleid’ moeten laten leiden door de beginselen van zorg vuldigheid en voorzichtigheid en dat commerciële risico’s op iedere wijze moet worden voorkomen. De liberalen zijn zeer benieuwd of bij de gemeente Waddinx veen dergelijke geldhandelingen hebben plaats gevonden en of het college bereid is maatrege len te treffen ter voorkoming van dergelijke praktijken. De WD neemt zelf ferm stel ling tegen de bankierspraktij- ken van de provincie Zuid-Hol- land. De partij is bezorgd over het feit dat het college van Ge deputeerde Staten meerdere malen leningen aan derden heeft uitgezet en mogelijk le ningen heeft opgenomen en weer doorgeschoven aan ande re partijen. De Waddinxveense raadsfrac tie vindt dat daardoor op onac ceptabele wijze risico’s zijn ge leden en dat de provincie in strijd handelde met de beginse len van zorgvuldigheid en voor zichtigheid. Overigens valt in het gemeen tehuis te beluisteren dat het ge meentebestuur van Waddinx veen zich nu en in het verleden niet aan het zelfstandig bankie- WADDINXVEEN - Op don derdag 22 juli was het in het Zuidhonk duidelijk merkbaar dat de vakanties waren begon nen. Met slechts 31 aanwezigen van de 67 inschrijvingen, kon worden gesproken van een mi nimale opkomst. De partijen waren er niet min der leuk om. De aanwezigheid van onder an dere Clemens van der Laar bood Gerard van Ommeren de gelegenheid om bij een 100 procent score deze avond de leiding over te nemen. Gerard maakte dan ook dankbaar ge bruik van de geboden gelegen heid en door winst op Laurens Ellers in ronde elf en op Arjan Hennink in ronde twaalf nam hij de koppositie over op de ranglijst. Wilbert Mourits ver stevigde zijn 3e positie door te WADDINXVEEN - Het hoofd van de bibliotheek aan de Van Mecklenburg Schwerinlaan, Gerrie Heijerman, is enige tijd geleden begonnen met intro ducties Internet. De eerste ze ven belangstellenden kregen enige schriftelijke basisinforma tie, een korte mondelinge uit leg over programma’s, opties en e-mail. Daarna ging men beurtelings met Internet aan de dit kost tijd slag. Vorige week werden nog lefoonlijn is immers niet gratis, twee gelijke introducties gege- Wie op Internet wil dient in elk ven. ‘Met alle deelnemers is af- geval over een goede PC, een gesproken dat zij na de vakan- modem om in te bellen, een tie met specifieke vragen m.b.t. PC’s en Internet kunnen terug komen', aldus Gerrie Heijer man. ‘Het is overigens mijn be- post) doeling om op deze manier die per in te kunnen gaan op vragen die leven bij de klant - maatwerk.' Degenen die met Internet aan de slag willen hoe ven niet over computerkennis te beschikken. Sommigen heb ben al met Windows en/of In ternet geëxperimenteerd, ter wijl anderen totaal blanco zijn als het om Internet gaat. Veel mensen stuiten vaak op ondui delijkheden in de voortgang. ‘Je staat er thuis alleen voor als je niet weet hoe je verder moet zoeken', merkte een deelne mer tijdens de eerste introduc tie op. Het werken op Internet is te vergelijken met het ge bruik van de telefoongids. Je moet aangeven wie of wat je zoekt - hetzij op adres, hetzij op onderwerp. Internet laat, veelal via allerlei dwarsverbin dingen, de computer zoeken naar aanleiding van het woord dat wordt ingevoerd. De vraag: Hoe betrouwbaar is de infor matie via Internet, kwam even- Het overkomt niet iedereen, verdwaalde maanmannetjes ontmoeten. De bevers van St. Victor hadden geluk (Foto; Scouting St. Victor). ERKEND

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1999 | | pagina 1