in tfoaala/ /vu. 00& Mr. Hubert Poot begint eigen sociaal adviesbureau Contouren nieuwe kinderboerderij 95 Discussie over Passage nadert nu een climax Verrassend seizoen bij ’de Werkschuit’ aac WEEKBLAD-CARTOON VAN ELIAS I Uitstel Al 2 valt verkeerd G70en7ij<| Kamperfoelie GroenRijk De Bosrand 7 SIW r gegeven. Naast de Praxis Goudkade 4 (donderdag koopavond) GRATIS PARKEREN Van 8,95 voor 7 l ’aW WOENSDAG 11 AUGUSTUS 1999 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 17 MILLENNIUM AKTIVITEIT 2000 i. TUINLEVEN RIJKE HET I WOONMODE In het eigen orgaan van Trans port en Logistiek Nederland is uitgebreid bericht over het bij mr. Hubert Poot lonkende on- "rotEËN i BUS WADDINXVEEN - Wie wan delt in het Warnaarplantsoen krijgt al een goede indruk van de daar in aanbouw zijnde kin derboerderij. De wandelaars kunnen dan ge lijk zien hoe dit groene longetje WADDINXVEEN - Waddinxvener mr. Hubert Poot, in het Gouwedorp bekend als voorzitter van de christelijke voetbalvereniging ’Be Fair’ en fel tegenstander van een winkelcentrum bij het Warnaarplantsoen, gaat voor zich zelf beginnen. Volgende maand neemt hij in Slot Zeist of ficieel afscheid als adjunct-stafdirecteur van de werkge versorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) te Zoetermeer. in het centrum van Waddinx- veen, ooit een geschenk van het Waddinxveense bouwbe drijf Rehorst, in de afgelopen maanden is gerenoveerd. Het ligt in de bedoeling dat de kinderboerderij annex informa- pj <0 tiecentrum in oktober officieel zal worden geopend. Na de bouwvakvakantie wordt door gegaan met de aanleg van inter ne nutsvoorzieningen, de toi letten, het straatwerk en de plaatsing van een nieuwe brug. menco, en dans en conditie voor 40-plussers. Verder zijn er carrouselcursussen op het gebied van Oosterse kunsten, schilderen en ruimtelijk vormen. Dit zijn in blokken ver deelde combinatiecursussen met verschillende onderwerpen of technieken. De cursus schilderen en kunstbeschouwing is een combinatie van kunstgeschiedenis en zelf schilderen. Het grafisch atelier tenslotte laat de cursisten kennis maken met hoog-, laag- en vlakdruktechnieken met vele toepassingen: van prent tot eigen kunstboek. Mr. Hubert Poort, in zijn vrije deratie Wegvervoer werd mr. tijd een fanatiek collectioneur van vrachtauto- en truckmo- dellen, start in Waddinxveeen het Sociaal Adviesbureau Logis tiek, dat is gespecialiseerd in sociale aangelegenheden en in d istrib uti e-vraagstu kke n Tot de vaste opdrachtgevers deling op gelijke voet - in de ge- hoort zijn dan vorige werkge ver Transport en Logistiek Ne derland, dat de Waddinxvener als belangrijke taken de externe vertegenwoordiging in onder meer het bedrijfspensioen- en VUT-fonds, Transport en Logistiek en het Leerlingenstelsel plus het Een in ’de Werkschuit’ gemaakte foto van de ’dansjuf met enkele van haar leerlingen. (foto. 'De Werkschuit'). WADDINXVEEN/GOUDA - Het programmaboekje voor het nieuwe seizoen van het ook bij Waddinxveners goed bekende Goudse kunstencentrum ’de Werkschuit’ zit vol verrassingen. geboorteplaats een fourage- i handel. De jonge Huub was steevast rond de GMC’s te vin den, vaak ook als een soort bij rijder op de bok. Ook in de cabine van vrachtau to’s van zijn vader, die hout im- en exporteerde, was hij een veelgeziene gast. Zelfs tijdens zijn studie rechten aan de Vrije Universiteit van Amsterdam ging hij, om na tentamens tot rust te komen, dikwijls mee met de vrachtauto. De ondernemende Waddinx vener studeerde uiteindelijk af op jurisprudentieonderzoek met betrekking tot de Wet Au tovervoer Goederen, de inmid dels tot het verleden behoren de WAG. Het verloop van mr. Hubert Poot’s carrière is eigenlijk een fraaie weerspiegeling van de ge schiedenis van de sociaal-eco- nomische verhoudingen in de bedrijfstak. Zijn vuurdoop in de wereld die In de inmiddels verbouwde boerderij aan de Bloemendaalseweg 48 worden uiteraard allerlei cursussen verzorgd die als vanouds op het programma staan, zoals pottendraaien, schilderen, edel- een kunstje flikken, maar daar na nooit meer. Kaarten in je mouw? Vergeet het maar. Daarom moet het primaat voor de sociaal-economische infrastructuur van de bedrijf stak bij de sociale partners lig gen. Daar en niet elders’. ‘Waar het om draait is dat part ners in overleg best vier uur lang elkaar in de haren kunnen zitten, maar dat zij daarna wel samen door een deur naar het café kunnen om een biertje te drinken. Kijk, ook dat is nou transport’. De sociale infrastructuur in het wegtransport omvat onder meer vakopleiding en onder wijs, functiewaardering, ar beidstijden en bedrijfsgezond heidszorg, disciplines waar mr. Hubert Poot onveranderlijk mede aan de wieg heeft ge staan. ‘Uniek dat we transportoplei- ding in VBO en MBO, het regu liere onderwijs, voor elkaar hebben gekregen. Datzelfde geldt voor de fusie van de leer lingenstelsels van het wegver voer, de binnenvaart en de ha ven. De vraag naar ruimere ar beidstijden en de invoering van nachtarbeid? Dat was een hob by die drie jaar heeft geduurd’. Ingrijpend ook waren de be sprekingen om te komen tot een fusie tussen NOB Weg transport en Wegvervoer- CVO. Mr. Hubert Poot werd belast met de leiding van dat proces, zich daarbij gesteund wetend door de ondernemers. Na de succesvolle samensmel ting van beide wegvervoerorga- nisaties trad de Waddinxvener toe tot het directieteam van Transport en Logistiek Neder land, met als portefeuille de re gio’s, deelmarkten en persone le zaken. Mr. Hubert Poot kiest voor het zelfstandig ondernemerschap op een moment dat de sector transport en logistiek voor gro te uitdagingen staat. Dat geldt nu ook voor hem persoonlijk. ra AAC samen met tientallen au torijscholen verspreid over het gehele land. Het verkeersoefencentrum, dat is te vinden door een af slag van de Zuidelijke Rond- nen te hebben. Hij heeft altijd in paritair verband gefunctio neerd, heeft altijd in besturen van werkgevers en werkne mers gezeten, en heeft altijd te maken gehad met tegengestel- Vakopleiding de belangen. ‘De samenwerking met de vak- plus het beweging is altijd voortreffelijk CAO-overleg in handen heeft geweest. Wederzijds en onder ling vertrouwen is daarbij doorslaggevend. Als dat er niet is, dan lukt het niet een CAO af te sluiten’. ‘Je kunt je onderhandelings- dernemerschap na 12,5 jaar be- partners misschien een keer langenbehartiging namens de werkgevers in het goederen vervoer over de weg. ’Vereni- gingsdier Hubert Poot wil te genstellingen overbruggen’, kopt ’Transport en Logistiek’ van vorige maand. Het leven van de straks als zelf standig ondernemer opereren de Waddinxvener kent het transport, en vooral ook de so ciaal-economische verhoudin gen daarin, als een rode draad. Zijn vader had in zijn woon- en WADDINXVEEN/ARNHEM - De Kamers van Koophandel van Gelderland en van Utrecht willen van minister Tineke Ne telenbos van Verkeer en Wa terstaat opheldering over haar besluit de versnelde aanpak van rijksweg Al2 (Den Haag-Ober- hausen) uit te stellen. Beide koepelorganisaties van bedrij ven hebben hierover maandag een brief aan de bewindsvrouw gestuurd. Tineke Netelenbos maakte on langs bekend dat zij tot 2010 slechts 600 miljoen gulden wil uittrekken voor verbeteringen langs de drukbereden autosnel weg. Volgens de Kamers van Koop handel is dit bedrag zwaar on voldoende voor de aanleg van spitsstroken, toeritdoseringen en noodzakelijk onderhoud. De voorgenomen verbreding naar zes of acht rijstroken komt he lemaal stil te liggen. De Kamers van Koophandel noemen het onbegrijpelijk dat de minister zonder nieuwe ar gumenten terugkomt op het in 1996 genomen besluit om de Al2 versneld aan te pakken, terwijl de verkeersproblemen steeds groter worden. De automobiliteit in Midden- en Oost-Nederland groeit nog steeds veel sneller dat in de rest van het land. Files en op stoppingen zijn een dagelijks gegeven op grote delen van de route. Bovendien, zo stellen de Ka mers, is de vernieuwing van de infrastructuur in het gebied toch al sterk achtergebleven bij andere regio’s, waaronder de Randstad. De Kamers van Koophandel willen dat de minister van Ver keer en Waterstaat haar be sluit intrekt en alsnog geld vrij maakt voor versnelde aanpak van rijksweg Al 2. WADDINXVEEN - In het Waddinxveense gemeentehuis zal maandagavond 23 augustus op een bijeenkomst voor de gehele bevolking opening van zaken worden gegeven over de nieuwe plannen van het college van Burgemeester en Wethou ders om het levenloze gebied tussen 'de Passage’ en de Gou- weboulevard nieuw leven in te blazen. Een week later - dinsdagavond 31 augustus - buigt de raads commissie voor ruimtelijke or dening en economische zaken zich over de visie van het colle ge. De gemeenteraad oordeelt er over in zijn vergadering van donderdagavond 9 september. Vooruitlopend op deze verga deringen worden er deze zo mer besloten discussiebijeen komsten voor allerlei groepen Zeer geliefd vanwege de lange bloeitijd en geurende bloemen. Diverse soorten verkrijgbaar. Aanbieding deze week geldig of zolang de voorraad strekt. Prinsen Schouw 1, 2394 CX ALPHEN A/D RIJN Telefoon (0172) 47 52 99. Fax (0172) 49 52 51 U vindt ons achter het BP station Kerk en Zanen. De contouren van de nieuwe kinderboerderij in het Warnaarplantsoen laten niets meer behoefte ontstaan om voor dat te raden over. (Foto: Evert Hardendood). totale gebied een visie te ont wikkelen. Bovendien is bij de collegevor- ming na de gemeenteraadsver kiezingen van vorig jaar afge sproken dat er zo’n studie naar een kwalitatief goede ruimtelij ke inrichting van het centrum gebied zou komen, terwijl er in eerste instantie ook nog eens 4,5 miljoen gulden extra is uit getrokken voor verkeersmaat regelen in en om het centrum gebied. Hoewel volgens het college de nieuwe visie en de gesprekken daarover een direct vervolg zijn op een overleg met de On dernemers Vereniging Wad- dinxveen (OVW), wordt daar bij niet aangegeven dat de geza menlijke middenstand - op enkele winkeleigenaren in ’de Passage’ na - helemaal niets ziet in de ontwikkeling van het ge bied tussen ’de Passage’ en de Gouweboulevard als noodop lossing. Ondanks het fors tegensparte len van de OVW gaat het colle ge door op de ingeslagen weg om toch te proberen tot een breed gedragen visie voor de ontwikkeling van het centrum van Waddinxveen te komen. Daarbij gaat het om een leven dig en veelzijdig aantrekkelijk centrum, zo wordt door B. en W. gezegd. Hubert Poot, naast zijn functie als adjunct-directeur van NOB Wegtransport, secretaris van het CAO-overleg, en later hoofdonderhandelaar. De Waddinxvener zegt zelf pa riteit - het beginsel van behan- weg ter hoogte van de spoor wegovergang bij het bedrijven park Coenecoop te nemen, is voorzien van bochten, heu vels, kruispunten en verkeers lichten. (Foto: Sjaak Noteboom). wegtransport heet, onderging hij bij de Commissie Vervoer- vergunningen. Aanvankelijk zat smeden, fotografie, weven, boetseren en beeldhouwen, theater hij bij Juridische Zaken, later en dans en vele kindergroepen. Maar ook op het gebied van de werd hij plaatsvervangend vrijetijdscursussen ontwikkelen zich trends en vinden vernieuwin- hoofd van de afdeling Goede- gen plaats waarin door ’de Werkschuit’ volop wordt meegegaan, renvervoer over de weg, waar Op het gebied van dans zijn er clipdance, tapdans, internationale hij zich bezig hield met de uit- dans, opgebouwd uit Aziatische dans, Egyptische buikdans en fla- voering van de wet: vergun ningverlening. In I987 maakte mr. Hubert Poot de overstap naar het NOB. Het was de tijd van het vooruitgangsdenken: de Fede ratie Wegvervoer was net ge boren en de Waddinxvener werd aangesteld als executief secretaris Sociaal. En werd maar meteen in het diepe ge gooid. Hij kon als onderhande laar het CAO-overleg in en kreeg de stakingen voor zijn kiezen. ‘Ik zag me voor de vraag ge steld hoe met een weerbarstige materie om te gaan die in het kruisvuur ligt van tegengestelde belangen, zowel de belangen van de leden als van de vakbon den', zegt mr. Hubert Poot. De stakingen in I988 in het wegvervoer waren de aanlei ding tot het uiteenvallen van de Federatie Wegvervoer. Na twee weken onafgebroken sta kingen sloot zusterorganisatie KNVTO, het latere KNV, let terlijk een kwartier voor een nieuwe onderhandelingsronde buiten de andere Federatiele- den om een akkoord met de bonden. Argument: de KNV- TO-leden werden onevenredig zwaar door de stakingen ge troffen. Dat was de bom waar door de Federatie Wegvervoer explodeerde. ‘Het feit dat de KNVTO het ei gen belang stelde boven dat van de Federatie, heeft echt een lit teken op de ziel van de onder handelaars van NOC, PCB en KVO achtergelaten’, zegt mr. Hubert Poot met omfloerste stem. Na het uiteenvallen van de Fe- betrokkenen gehouden over de door B. en W. weer van stal gehaalde plannen voor een ’le vendige en aantrekkelijke’ ver binding tussen het omstreden Passage-gebied en het in zijn ontwikkeling blijven steken Brugcentrum. De voor dit gebied door het college hetontwikkelde visie is overigens een noodgreep ge bleken, omdat de Haagse be stuursrechter vorig voorjaar op voorstel van protesterende omwonenden een stokje heeft gestoken voor de te omvangrij ke gemeentelijke plannen voor het winkelcentrum ’de Passa ge’. Als gevolg van de ’voort schrijdende discussie rond de realisatie van het winkelcen trum 'de Passage’ in het cen trumgebied’ is volgens B. en W. Het verkeersoefencentrum van AAC Rijopleidingen bij Waddinxveen op grondgebied van Moordrecht. (Foto: Sjaak Noteboom) Verkeersoefencentrum AAC bij Waddinxveen in gebruik WADDINXVEEN/MOORD- RECHT - Vlakbij de Zuidelijke Rondweg in Waddinxveen, op Moordrechts grondgebied, heeft AAC Rijopleidingen ein delijk een nieuw verkeersoe fencentrum in gebruik geno men. De officiële opening, zo blijkt uit een bericht in het vakblad ’Rij-instructie’ van deze maand, was in handen van di recteur J.P. Vaessen van het Centraal Bureau Rijvaardig heidsbewijzen (CBR). Boven dien werden er duizend bal lonnen opgelaten met als hoofdprijs 10% korting op de totale rijopleiding. Het verkeersoefencentrum bij Waddinxveen is in de plaats gekomen van eenzelfde ter rein in Gorinchem, dat vanwe ge de aanleg van de Betuwelijn moest verdwijnen. Op het nieuwe terrein, te vin den door bij de spoorweg overgang ter hoogte van het bedrijvenpark Coenecoop de afslag onder het viaduct van rijksweg Al2 te nemen, wor den met VW Golfs aan begin nende leerlingen de basisvaar digheden geleerd. Het verkeersoefencentrum is voorzien van bochten, heu vels, kruispunten en verkeers lichten. Ook fileparkeren, bochten achteruit rijden en de hellingproef kunnen hier wor den beoefend. De intensieve rijvaardig- heidstraining bij Waddinx veen vindt gedurende een of twee dagen plaats, afhanke lijk van het niveau dat is inge schat tijdens de intest. In het najaar van I977 nam de British School of Moto ring (BSM) Stegemann’s Au torijscholen over. De be drijfsactiviteiten worden thans onder de naam AAC Rijopleidingen (Algemene Autorijscholen Combinatie) gevoerd. Jaarlijks worden rond 5.500 leerlingen opgeleid. Het hoofdkantoor, dat twintig medewerkers telt, is geves tigd in Aprldoorn. Naast de instructeurs die op het verkeersoefenterrein werkzaam zijn, heeft de on derneming recent twee in- testers in dienst genomen die in grote steden de intest verzorgen. Voor het geven van rijlessen op de openbare weg werkt F "KONINGINNEDAG.... EN„ ZOMERAVONSCON CBRTEH

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1999 | | pagina 17