WADDINXVE 11 Vrije tijd en geldtekort betekent vakantiewerk OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN WEEK N° Trekkervrienden Moerkapelle geeft oude trekkers tweede leven r; Start aanleg kabels Distripark Doelwijk Oogstfeest in Zevenhuizen u j R U E B E E E T R K M N G E t RUIMTELIJKE ORDENING GEMEENTELIJKE VERORDENINGEN ■E--' 11 i 31 VERKEERSZAKEN BEZWAAR BOUWZAKEN MILIEUZAKEN STANDPLAATSENVERGUNNING GROEN 1 G» f PAGINA 3 WOENSDAG 11 AUGUSTUS 1999 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN het vergroten ib SÉ S A fl 624680 Overlast voor het verkeer kan niet worden voorkomen, maar wordt zoveel mogelijk beperkt. 624622 624767 624500 612570 Ook Mirjam (IS) en Nelleke (I3) hebben via het uitzendbureau een va- kantiebaantje gevonden. De dames doen hun eerste vakantiewerkerva- ring op bij een verhuurcentrale, waar zij de teruggebrachte spullen moeten schoonmaken. „Ik had wel eens eer der in de winkel van mijn vader ge werkt’, zegt Mirjam, „maar dit is toch heel anders. Dit is echt werken. Het is best wel leuk om te doen, maar sommige dingen zijn zo ontzettend rijen gewerkt en teakmeubelen ver kocht’ 08.30-14.00 uur 08.30-12.30 uur 19.00-20.30 uur De Centrale balie Publieksvoorlichting is dagelijks geopend van 08.30 -14.00 uur (vrijdag 12.30 uur). Daarna kunt u voor informatie terecht bij de receptie. De receptie is dagelijks geopend van 08.30 -17.00 uur (op vrijdag tot 16.30 uur). een aantal weken iets te doen waar ze ook nog geld mee verdient. Da’s toch mooi meegenomen.’ Helen 16) heeft zelf een vakantie- baan gevonden bij een supermarkt. „Ik was een beetje uitgekeken op mijn eerdere baantjes, kwekerijwerk en kranten bezorgen. Ik wilde wel een keer iets leukers gaan doen. Toen ik een folder zag hangen waarin vakantiekrachten gevraagd werden, reageerde ik meteen en vulde ik een sollicitatieformulier in. Daarna moest ik op gesprek komen en kon ik di rect beginnen. Nu zit ik achter de kassa. Het is heel erg leuk werk, ik denk dat ik hier na de vakantie ook nog wel wil blijven werken!’ Gemeentehuis postadres telefax kunnen kopen. Bart (20) is vele ma len vakantiekracht geweest bij een uitzendbureau in Waddinxveen. „Ik studeer in Utrecht maar ik kom in vakanties vaak terug naar Waddinx veen om te werken. Ik werk nu al een paar jaar bij hetzelfde bureau en dat bevalt me prima! Ik kan altijd aankloppen als de bodem van mijn portemonnee bereikt is, ze vinden al tijd wel iets voor mij. Ik pak alles aan, dus het is niet zo moeilijk om werk te vinden. Maar dan kom je wel op de gekste plekken terecht. Zo heb ik kipfilet moeten inpakken, op kweke- VERZOEK OM VRIJSTELLING Ex artikel 19 WRO Een aanvraag om afgifte van een bouwvergunning is ingediend voor Herbarenerf 8: het veranderen en het vergroten van een woonhuis. vies als ze worden teruggebracht, dan is het werk iets minder prettig. Maar het is wel gezellig om te doen.’ Ook haar jongere nichtje heeft het wel naar haar zin bij haar eerste va- kantiebaantje. „Ik wilde graag geld verdienen’, zegt zij, „en dit jaar mocht ik voor het eerst werken dus schreef ik me in en kreeg ik dit baan tje.’ Nellekes moeder vindt het pri ma dat haar dochter werkt in de va kantie. „Ze heeft bijna twee maanden vakantie, dan gaat ze zich op een ge geven moment vervelen. Maar nu vond ze zelf leuk werk en heeft ze OPENINGSTIJDEN AFDELING PUBLIEKSZAKEN Balie voor Burgerlijke Stand, Burgerzaken, Reis- en Rijdocumenten: maandag tot en met donderdag vrijdag dinsdag- en donderdagavond SPREEKUREN Burgemeester en wethouders alleen na afspraak via de secretaresses. Sociaal raadsvrouw -uitsluitend op afspraak- maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.30 uur. ASFALTERINGSWERKZAAMHEDEN Ook vanaf maandag 16 augustus tot vrijdag 3 september vinden er op 24 locaties binnen en buiten de bebouwde kom, asfalte- ringswerkzaamheden plaats. Afhankelijk van het te bewerken weggedeelte worden de wegen geheel of gedeeltelijk afgezet. Direct na de asfalteringswerkzaamheden worden de wegbelij- ningen en markeringen weer aangebracht. VERLEENDE SLOOPVERGUNNINGEN - Piasweg 7, het slopen van een garage en het verwijderen van asbestgolfplaten dakbedekking - Brugweg 9, het slopen van een houten berging. onderdeel was van het ontzet van Leiden. Het tafereel zal zich afspelen in de Dorp straat en op het Dorpsplein. De Watergeuzen rammen de poort van Huis ter Duyn en nemen Zevenhuizen in bezit. Ook is er aandacht voor het oude dorps- en boerenleven. De organisatie rekent op een goede opkomst; vorig jaar trok het evenement onge veer 35.000 mensen. Het programma begint om I0.00 uur en duurt tot 17.00 uur. VIERDE WIJZIGING VAN DE HUISVESTINGSVEROR DENING Op 1 maart jongstleden is de Woonwagenwet ingetrokken. De bedoeling hiervan is om de bijzondere juridische positie van woonwagens en standplaatsen binnen de volkshuisvesting ver der af te bouwen. Dit betekent dat het wonen in een woonwa gen binnen de volkshuisvesting niet meer als een bijzondere woonvorm wordt gezien. Het wonen in een woonwagen is dan ook niet meer uitsluitend voorbehouden aan oorspronkelijke woonwagenbewoners, maar voor iedereen toegestaan. handelen.’ Maar het hoeft niet altijd veel geld te kosten. Ver- mulm heeft een tractor uit I947 die van zijn vader is ge weest. Om die in zijn bezit te krijgen moest hij vele jaren geduld hebben. „Ik wilde de machine graag kopen maar de handelaar zei dat ik het geld niet had. Di verse malen vroeg ik het hem met steeds hetzelfde ant woord. Totdat hij ineens vroeg - - van de dakkapel op het achter- VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN/INGESTEMDE MELDINGEN - Zesde Tochtweg naast nr. 1, het oprichten van een transforma- torstation - Noordeinde 59, het gedeeltelijk veranderen en van een woning - Brugweg 9, het gedeeltelijk veranderen en een berging - Jan Dorrekenskade-Oost 53, het opheffen van funderingsge- breken In het tracé worden drie ge bundelde Twenkaplus Power Opto middenspanningskabels gelegd. De massieve aluminium geleiders hiervan zijn zo dik als een vuist. Ook brengt de aan nemer een drie centimeter dik ke kunststof buis aan. De glas vezel telecommunicatiekabel (24 vezels) wordt later met perslucht in deze buis geblazen. De werkzaamheden nemen on geveer elf weken in beslag. De aannemer neemt maatregelen om de overlast voor het ver keer tot een minimum te be perken. het vergroten van van de iepen- OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS Alle afdelingen elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur. In de middag kunt u alleen terecht op afspraak. OPENINGSTIJDEN AFVALSTATION, Zuidelijke Rondweg 250 Voor afgifte (grof)vuil en K.C.A. elke werkdag van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. Ex artikel 18a WRO De volgende melding is ontvangen: Onderweg 83: het oprich ten van een berging in de achtertuin. De bouw zal niet geheel in overeenstemming zijn met het ter plaatse geldende bestemmingsplan: "Dorpstraat", doch de afwijkingen zijn van beperkte betekenis: zogenoemde "kruimel- gevallen" als bedoeld in art. 18a van de WRO en beschreven in het Besluit meldingsplichtige bouwwerken. In dergelijke geval len zijn B W bevoegd om vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan zonder voorafgaande planologische proce dure. B W zijn voornemens ten behoeve van genoemde mel ding deze vrijstelling te verlenen. Spanjolen en Watergeuzen vechten om Zevenhuizen. ZEVENHUIZEN - Opnieuw zal Zevenhuizen het toneel zijn van schermutselingen tussen de Watergeuzen en de Spanjaarden. Op zaterdag 4 september zal tijdens het Oogstfeest in Zevenhuizen de I Aprilvereniging Brielle de strijd tussen de twee par tijen in beeld brengen. Harnassen, haakbussen, kleu rige kledij eh tromgeroffel zullen niet ontbreken tijdens de nabootsing van de heroï sche strijd in 1574-1575 die door Dave Heemskerk MOERKAPELLE - De Trekker vrienden Moerkapelle krijgen geen subsidie, hebben geen be stuur en werkt met minimale middelen. Toch is de club in ruim vijftien jaar gegroeid van een kleine zeven mensen naar ruim honderd personen, alle maal met één of meerdere trekkers. De formule is een voudig; de oudste is de baas en iedereen verandert zijn eigen lelijke eend in een perfecte, goed werkende machine. „Schitterend is het toch voor die gasten dat ze hun eigen trekker op kunnen knappen’, begint Bert Vermulm zijn re laas. „Op een trekker kunnen ze rijden als ze zestien zijn. Dat is een beetje het geheim van hun plezier maar ze leren ook enorm veel. Het is dankbaar werk omdat ze van een oude en verroeste machine iets heel moois kunnen maken. Het is op een leerzame manier van de straat zijn.’ De machines kopen de jongeren zelf, tevens schar relen ze de onderdelen zelf bij elkaar en het sleutelen doen ze ook zelfstandig. Natuurlijk krij- Dan is het een kwestie van snel gen ze advies van de ouderen. „Het laatste wat we willen is dat ze een tractor aange smeerd krijgen waar ze tien maal meer voor betalen dan dat de machine waard is. Wij helpen ze met de aanschaf en met het sleutelen. Op zater dagmiddag kunnen ze bij mij al tijd langskomen’, aldus Ver mulm. Het opknappen is soms een klus van jaren. Geld moet wor- door Martine de Bas WADDINXVEEN - Vakantiewerk is een populaire bezigheid in de zomer vakantie. Jongeren zitten dikwijls met een overschot aan vrije tijd en een chronisch geldtekort. Dan is een va- kantiebaan de ideale gelegenheid om wat geld bij elkaar te sparen. Nu, bij na aan het einde van de vakantie, keek het Weekblad wat de diverse jongeren zoal deden de afgelopen weken. Velen gaan na weken van noeste ar beid al het verdiende geld uitgeven in een gebied met witte stranden en blauwe zeeën. Anderen gaan hele maal niet op vakantie maar werken om na de vakantie leuke dingen te van de gevel Raadhuisplein 1 (0182) 624624 Postbus 400, 2740 AK Een oude gerestaureerde tractor in actie tijdens een Opendag van de Trekkervrienden Moerkapelle (Foto: archief Trekkervrienden Moerkapelle). Het verzoek om vrijstelling met de daarbij behorende stukken, waaronder bouw- en situatietekeningen, ligt m.i.v.12 augustus 1999 twee weken ter inzage bij de afdeling VROM, op werkda gen van 08.30 uur tot 12.30 uur. Gedurende deze termijn kunt u tegen het voornemen schriftelijk bedenkingen indienen. De winkels (en het parkeerterrein) blijven bereikbaar via de Koningin Wilhelminasingel. De parallelweg van de Juliana van Stolberglaan blijft open voor bestemmingsverkeer. 'JtM V m Vanaf 12 augustus 1999 liggen de besluiten zes weken (tot 23 september) en de melding vier weken (tot 9 september) ter inzage bij de afdeling VROM, op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en op verzoek op de maandagavonden gedurende drie aan eengesloten uren (tel. 62 48 38). nen voorzien. Het vijf kilome ter lange tracé wordt deels ma chinaal gegraven en deels door middel van gestuurde onder grondse boringen aangelegd. De route van de kabels loopt vanaf de Schielandweg naar de Kanaaldijk. Vervolgens over het bedrijventerrein Coenecoop naar de oostzijde van de spoor baan Gouda-Alphen a/d Rijn. Vandaar langs het rijwielpad naast de Al2 (Utrecht-Den Haag) naar het bedrijventerrein aan de Bredeweg, ter hoogte van transportbedrijf Boers Hol land BV. Het verzoek kan pas worden ingewilligd na het verlenen van vrij stelling (art. 19 WRO) omdat de bouw niet in overeenstemming is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Wijk Zuid- plas 1980, 11 e Uitwerking", en na ontvangst van verklaringen van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten (art. 19 WROjo art. 50, lid 5 Woningwet). B W hebben het voornemen de gevraagde vrijstelling te verlenen, bij G.S. de vooraf benodigde verklaringen van geen bezwaar aan te vragen en na ontvangst daarvan de gevraagde bouwvergunning te verlenen. machines op een rijtje te glim men, kunnen de kleinere kinde ren ponyrijden, treden bij mooi weer de North Hill Country Dancers op en heeft de stich ting Oud Zevenhuizen-Moer- kapelle een stand met een ten toonstelling over het droogleg gen van de polder van 1834 tot 1839. Dit jaar is het namelijk precies 160 jaar geleden dat de Zuidplaspolder werd droogge legd. Mensen die mee willen doen aan het evenement kun nen zich opgeven tot zaterdag 14 augustus bij P. Vermulm (079 - 593 27 80) of B. Ver mulm (0180 - 633 213). De Opendag van de Trekkervrien den Moerkapelle is op 28 au gustus van 10.00 uur tot 17.00 uur aan de Bredeweg 9. De toelating en de volgordebepaling bij toewijzing van stand plaatsen en huurwoonwagens zijn in de Huisvestingsverorde ning van de gemeente Waddinxveen geregeld. De bestaande regeling is gebaseerd op het feit dat uitsluitend woonwagenbe woners voor een standplaats en/of huurwoonwagen in aanmer king kunnen komen. Omdat deze beperking niet meer is toege staan, wordt deze regeling nu aangepast. Op grond van de bepalingen in de Huisvestingswet krijgen woonwagenbewoners echter wel voorrang bij de toewijzing van huurwoonwagens en standplaatsen. ook vlaggen aan sponsors die dan tijdens de Opendag een vlag in top hebben hangen en we verkopen eten en drinken tijdens het evenement.’ Die dag is eenmaal op het ter rein van Van der Torren aan de Bredeweg 9. Volgens Vermulm speelt de akkerbouwer een grote rol bij de Trekkervrien den Moerkapelle. „De jongens mogen altijd een beroep op hem doen. Ze kunnen er rijden, de behendigheidsoefeningen spelen, we mogen er onze Opendag houden... We zijn echt erg blij met die familie.’ Ook dit jaar worden er tijdens de Opendag weer volop activi teiten georganiseerd. Naast de behendigheidsspelen is er een dorsdemonstratie, staan de RECONSTRUCTIE KW-PLEIN, 2E FASE Voor de werkzaamheden in het kader van de reconstructie van het KW-plein is het noodzakelijk het kruispunt voor de tweede maal gedeeltelijk af te sluiten. Vanaf maandag 16 augustus a.s. worden de Willem de Zwijger- laan (bij Albert Heijn) tussen kruising en rotonde en de Juliana van Stolberglaan tussen kruising en de Van Mecklenburg Schwerinlaan voor het doorgaande verkeer afgesloten. De werk zaamheden duren tot 24 september. Het verkeer wordt d.m.v. borden omgeleid. De verkeerslichten zijn buiten werking. Wanneer u vindt dat u rechtstreeks in uw belang bent getroffen door de verlening van een - hiervoor genoemde - verleende beschikking, kunt u binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending/uitreiking van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B W (tenzij in de publicatie een andere procedure is vermeld). Informatie over de beschikkingen kunt u krijgen bij de genoemde afdelingen. Publieksvoorlichting Inst. Sociaal Raadslieden - Meldpunt discriminatie Afval; ophalen grofvuil, informatie en klachten Gouwebad "De Sniep" Sniepweg 13d Andere belangrijke telefoonnummers in de gemeentegids Wijziging eerder verleende vergunning - Bredeweg 4, het wijzigen van de gevelindeling van kantoor- en kantineruimten. BINNENGEKOMEN BOUWAANVRAGEN/MELDINGEN De volgende bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen: - Jacob Catslaan 20, het gedeeltelijk veranderen en het vergro ten van een berging - Dorpstraat 68, het oprichten van een tuinberging - Molenring 195, het oprichten van een tuinberging - Jupiterlaan 21 en 23, het gedeeltelijk veranderen en het ver groten van twee bergingen - Mozartlaan 81, het vergroten geveldakvlak De aanvragen zijn opgenomen in het Openbaar Register, dat op werkdagen tussen 08.30 uur en 12.30 uur ter inzage ligt bij de afdeling VROM. Opname in deze publicatie houdt uitdrukkelijk geen uitspraak in over de definitieve besluitvorming. In dit sta dium kunt u geen bezwaarschrift indienen tegen een voorgeno men bouwplan. WADDINXVEEN - Maandag I6 augustus start BV Twentse Kabel Fabriek (TFK) uit Haaks bergen, in opdracht van Ener giebedrijf Midden-Holland NV, met het leggen van drie 10.000 Volt kabels en één telecommu nicatiekabel in Waddinxveen. De kabelverbinding loopt van het in uitbreiding zijnde 10.000 Volt schakelstation Schieland weg naar een verdeelstation op het Distripark Doelwijk aan de Bredeweg. De kabelverbindin- gen zijn nodig om in de stijgen de vraag naar electriciteit voor de bedrijven op dit park te kun- den gespaard, onderdelen ge zocht en de trekkers moeten steeds verder worden gezocht. Mensen van onze club kijken niet zo naar het merk. Ze heb ben van alles. Renaults, John Deer, Ford, Ferguson. De leef tijden verschillen ook enorm, van voor de Tweede Wereld oorlog totaan de jaren ’70. Wel zijn er Trekkervrienden die er wel dertig hebben en dan voor al van hetzelfde merk. Het verloop is niet zo groot bij de vrienden. Soms is er een trouwerij en wordt de tractor verkocht maar dan komt er toch weer een ander op te knappen landbouwwerktuig. „De meesten kunnen het niet laten. Dat hoeft ook niet want de machines worden nooit minder waard, alleen maar meer.’, legt Vermulm uit. „Er zijn genoeg oude tractoren over. Vaak staan ze ergens in een oude schuur onder een zeil. Soms wordt de schuur zelf niet eens meer gebruikt. Bij een overlijden wordt de schuur geïnspecteerd en komt het ou de beestje weer boven water. Besluiten Op 3 augustus 1999 zijn Wet milieubeheervergunning(en) ver leend aan: - de heer W. Groeneveld, oprichten en in werking hebben van een inrichting voor opslag en verkoop van vuurwerk op het perceel Kon. Wilhelminaplein 50; - Gemeente Waddinxveen, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een baggerdepot (doorgangsde- pot)/opslag wegenbouwmaterialen op een perceel, gelegen aan de Middelburgseweg, kad. bekend gemeente Waddinx veen, sectie G6, nr. 2468. Tegen de besluiten kunt u tot 23 september 1999 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Grave'nhage (in tweevoud). Tegelijkertijd kunt u een verzoek tot voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van deze Afdeling op hetzelfde adres. Voor beide gevallen is griffierecht verschuldigd. Beroep kan worden ingesteld door degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van een besluit; de betrokken adviseurs; degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen die bij het nemen van een besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkin gen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van een besluit. B W maken bekend dat zij vergunning hebben verleend aan mevr. S. van der Heijden om tot 1 februari 2000 op vrijdagen en zaterdagen een standplaats in te nemen op het winkelcentrum Groensvoorde voor de verkoop van bloemen en planten. VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN Berkengaarde 9, 1 grote berk in de voortuin Diverse locaties in Waddinxveen ter bestrijding ziekte: - Wilgenhorst, 2 iepen - Sniepweg, 1 iep - IJsermanweg, 2 iepen Het rooien van bovengenoemde bomen en houtopstanden heeft geen gevolgen voor aantasting van natuurlandschap-, of dorpschoon, als bedoeld in artikel 5.4.2 van de APV. Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling Voorbereiding werken en Verkeer. x- T - Melding De volgende melding o.g.v. een Algemene maatregel van bestuur (art. 8.40 Wet milieubeheer) is ontvangen: Besluit horeca-,sport- en recreatie-inrichtingen - Stichting Voetbalclubhuis Warnaarplantsoen op het perceel Dreef 1 wanneer ik dat apparaat nou eens kwam halen’, zegt een glimlachende Vermulm. Zo heeft iedere tractor wel een verhaal. De machines wor den eenmaal in oude luister hersteld, intensief gebruikt. De Trekkervrienden rijden naar bruiloften, verzorgen demon straties met een dorskast uit I929 en een bossenbinder. „Daar verdienen we wat geld mee. Omdat iedereen zijn ei gen materiaal heeft, zijn de ei genaren van die machines niet verplicht om het geld af te dra gen. We zijn immers gewoon een club en niets meer. Toch storten ze het bedrag in een pot en daar neem ik mijn petje voor af. Het geeft een beetje fi nanciële ruimte. We ’verkopen’ Het concept-voorstel van de gewijzigde regeling ligt vanaf van daag twee weken ter inzage bij de afdeling VROM. In deze periode kunt u schriftelijk u zienswijze kenbaar maken. Uw reac tie zal dan betrokken worden bij het definitieve voorstel tot wij ziging van de Huisvestingsverordening. i i i J

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1999 | | pagina 3