Passage- winkeliers geven mening over Centrumvisie Dwarsfluitiste heeft geluk gehad Toos start seizoen met instuif WSE is klaar voor het nieuwe seizoen Klachteninstituut Verzekeringen UIT DE PRAKTIJK VAN DE SOCIAAL RAADSVROUW Oranje voor trainingsstage naar Australië Aanbieder valse cheques aangehouden BOSKOOP\WADDINXVEEN LEZERSSERVICE Medische diensten Kerkdiensten Niet missen I Klachteninstituut Hoe werkt het Colofon Weekblad voor Waddinxveen Geen plaats voor Theo Thijssenschool in plannen WOENSDAG 11 AUGUSTUS 1999 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 9 Dwarsfluitiste Heerte Wiersma I5 AUGUSTUS Prin- de door Drs. Corrie de Bakker A A ZATERDAG I4 EN ZONDAG 15 AUGUSTUS Dienstdoende verloskundigen: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 0182-616801, J. Frinking-Scholten, Gentiaan 6, Boskoop, tel. 0172-213898 ZONDAG I999 De Hoeksteen, Esdoornlaan 9.30 uur ds. J. Hoek, Veenendaal 18.30 uur ds. A. Bloemendal, Meeuwen Bethelkerk, Bilderdijklaan 9.30 uur ds. C.D. Zonnenberg 17.00 uur ds. K. ten Klooster, Slikkerveer Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts al leen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. Immanuëlkerkgemeente, ses Beatrixlaan 9.30 uur ds. C. de Jong 18.30 uur geen dienst CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN GEMEENTE Voor de praktijk van de huisartsen Glaser, Van Heel, Siemons, Vos kamp en Wilms (groep II) heeft dienst Arts: T.S. Wilms, Troelstrahoeve 66, tel. 618613 Dienstdoende apotheek: Van den Dries, Zuidplaslaan 434-438, tel. 633000 Voor de praktijk van de huisartsen Alberts, Van den Brule, Van der Linde, Van Vliet en Vroom (groep I) heeft dienst Arts: N.G. van Vliet, Sterrenlaan I8, tel. 630944 Uitgave: Dagblad van Rijn en Gouwe BV Raoul van Wallenbergplein 9 Postbus I 2400 AA Alphen aan den Rijn Advertentieverkoop: Sylvia Steenwinkel Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag 8.30- 17.00 uur. Ontmoetingskerk, Groensvoor- de Eucharistieviering op zaterdag om I9.00 uur en zondag I5 au gustus om II.30 uur (dit kun nen ook woord- en communie vieringen zijn) niet in staat is om op korte ter mijn de plannen uit te voeren, in de brief noemen de onder nemers een termijn van vijf tot tien jaar, willen de Passage-on- dernemers een uitbreiding van was het deze aanbieder de laat ste tijd vermoedelijk wel gelukt te beulen met valse cheques. Toen de aanbieder bij een ben zinepomp werd gesignaleerd door een oplettende pomp houder werd de politie inge schakeld die kort daarop de man na een korte achtervolging xon aanhouden. Hij is ingeslo ten. zijn we net mee klaar. Het is toch leuk als ze nog een 'fluit' nodig hebben en ze bij mij aan komen', vertelt de Huizense met een glimlach. Zo doet ze nog wel meer op tredens. Het is een element van het vak musicus dat ze niet wil missen. Ook voor volgend jaar suan er weer projecten gepland. „In 2000 speel ik met het Helios-ensamble een ora torium van Haydn en de Jo- met de gemeente. De belang rijkste verbetering is wel de broodnodige renovatie van het trainingen zijn alweer begon nen: WSE is klaar voor het sei zoen 1999-2000. In het nieuwe seizoen, wordt een nieuw lesrooster aange houden. Er worden lessen ge geven in de volgende gymnas tiekzalen; De Duikelaar in de Zuidplas, De Suringlaan in de Vondelwijk en de Johannes Postlaan in de Componisten- buurt. Wie vragen heeft over een van de lessen bij TOOS of een uit gebreid nieuw lesrooster wil hebben, kan bellen tel: 0182 - 613839 of 632931. Op woens dagmiddag I8 augustus wordt er door TOOS voor de Wad- dinxveense kinderen een instuif gehouden in de gymnastiekzaal aan de Suringlaan. De kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar kunnen tijdens de instuif klim men en klauteren op de klau- terbaan, er wordt een jazzdans aangeleerd, wordt er aan acro batiek gedaan en kunnen de kinderen worden geschminckt. Ook een leuk spel zal tijdens de instuif niet ontbreken. De kinderen van basisschool- groep I en 2 kunnen van 14.00 - I5.00 uur, de kinderen van groep 3, 4 en 5 van I5.I5 - 16.30 uur en de kinderen van groep 6, 7 en 8 van I6.45 - 18.00 uur. Opgeven van te vo ren is niet nodig en de toegang is gratis. Ook publiek is van harte welkom. vereniging samengaan. Ook deze keer zal het pro gramma van de WSE-pupillen- sportdagen zich in belangrijke mate elders afspelen. Dit jaar is als locatie gekozen voor de kampeerhoeve De Ark in Gilze, Noord-Brabant. Deze accom- een prachtige omgeving van bos en het prachtige recreatiegebied 't GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk, Groensvoor- de 9.30 uur ds. E. van Dalen, Den Haag 18.30 uur geen dienst NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk, Kerkweg-Oost 9.30 uur ds. A. Schaap, Moerka- pelle 17.00 uur ds. J. de Jong Redactie-adres: Kanaalstraat I0 postbus 372 2741 HH Waddinxveen Telefoon: 0182-630332 Fax:OI82- 632633 -GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg 9.30 uur leesdienst 18.00 uur ds. A.J. Gunst DONDERDAG 12 AUGUSTUS 19.30 uur ds. C. Sonnevelt JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijkzaal, Burgemeester Trooststraat 10.00 uur Openbare toespraak II.00 uur Wachttorenbespre king RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Het Nieuwe Trefpunt, Stationsstraat I0.00 uur Hans de Vos GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage 9.30 uur ds. E. Brink 16.30 uur ds. E. Brink BAPTISTENGEh 5.ENTE ICHTHUS Gebouw Kreater, Kerkstraat I0.00 uur G. van Engelenhoven CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERK BOSKOOP Kerkgebouw Nieuwstraat 79 9.30 uur student W.M. den Hertog, Apeldoorn 18.30 uur student W.M. den Hertog, Apeldoorn DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Crabethstraat, Gouda 10.30 uur Evangelie studieklas- sen Ü.20 ring CHRISTENGEMEENTE BETHEL BOSKOOP Kerkgebouw Boomgaard 2I 9.30 uur Gaby Hetyey BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfaterkapel, Havenstraat I0.00 uur ds. H.G. Koekkoek 18.30 uur ds. J.A. Malgo EVANGELISCHE GEMEEN TE PAROUSIA GOUDA De Goudse Waarden Kanaalstraat I0.00 uur ds. A.W. Davidse WADDINXVEEN/BOS- KOOP - Het Nederlands da- meswaterpoloteam vertrekt op maandag 9 augustus voor een trainingsstage in Austra lië. Op hun reis zullen zij in diverse plaatsen wedstrijden spelen tegen Australië. Eerst trainen en spelen zij in Perth aan de westkust en daarna gaan zij naar de oost kust, waar Brisbane en Syd ney worden aangedaan. De dames keren op zondag 22 augustus naar Nederland te rug. De stage is bedoeld als laat ste voorbereiding op het EK in Prato bij Florence, waar heen de ploeg op maandag 30 augustus vertrekt. Het team heeft een zestal speel sters uit Gouda en omstre- WADDINXVEEN - De Hui zense Heerte Wiersma heeft naar eigen zeggen geluk gehad dat ze bij het Waddinxveense Kreater aan de slag kon. Een baan in de muziek is moeilijk te krijgen en dus ziet ze er he lemaal niet tegen op om met ingang van komend jaar drie maal per week op de motor de toch redelijk grote afstand te overbruggen. OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg: 10.00 uur leesdienst 18.00 uur leesdienst Kerkgebouw Dorpstraat 9.30 uur ds. J.G. van Tilburg I7.00 uur ds. J.G. van Tilburg WOENSDAG 11 AUGUSTUS 19.45 uur ds. J.G. van Tilburg WOENSDAG 18 AUGUSTUS 19.45 uur ds. J.G. van Tilburg (Foto: Kobie Koorengevel). ken, te weten: Gillian van den Berg, Mirjam Overdam, Ellen van der Weijden (Gou- westaete) en Daniëlle de Bruijn, Patricia Megens, Mar jan Op den Velde (Assu- ron/Donk). De overige speelsters zijn: Hellen Boe- ring (keepster), Mariëtte Koehorst, Karin Kuipers, Jo- rieke Oostendorp, Carla Quint (Damixa/Ravijn), Karla van de Boon (keepster), Ed- mee Hiemstra, Ingrid Leijen- dekker (ZVW/Nereus) en keepster Carla van Usen (Van Luin/Brandenburg). De ploeg wordt begeleid door trainer/coach Jan Mensink, teammanager Ben van Gent, fysiotherapeut Harry von Piekartz en mental trainer Hardy Menkenhorst. Mededeling: De regeling ‘medische weekeinddienst' is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvol gende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zondag van 10.00 - 11.00 uur en van 16.00 - 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. De aangesloten leden zullen zich aan deze adviezen moeten houden. De Ombudsman kan in bepaalde gevallen de klacht doorzenden naar de Raad van Toezicht Verzekeringen. Dat gebeurt bijvoorbeeld indien be middeling niet mogelijk is, om dat de klacht uitsluitend tuch trechtelijke aspecten behelst of de klager en de schadeverzeke raar daarom verzoeken. De Stichting Klachteninstituut Ver zekeringen, de Ombudsman en de Raad van Toezicht Verzeke ringen zijn gevestigd op hetzelf de adres: Postbus 93560, 2509 AN Den Haag, telefoon: 070 - 3338999 Fax: 070 - 3338900. even naar het clubgebouw tel. 6I47I0 of kom even langs op het complex aan de Willem de Rijkelaan. Er is, zeker 's avonds, Eigenlijk is ze in I99I met de neus in de boter gevallen. Nog tijdens haar studie kon ze toen bij Kreater iemand vervangen die met zwangerschapsverlof was. Het was voor tijdelijk maar nu, acht jaar later is ze nog in het Waddinxveense cultureel centrum. „Het is hier erg leuk. Ik krijg veel ruimte, doe afwisselend werk en heb steeds weer leuke leerlingen. Ja, ik heb geluk gehad, zeker als ik kijk naar mijn jaargeno ten. Ik zag er laatst één die achter een NS-loket zat. Het was een hele leuke tijd op het Amsterdams Conservatorium maar kies je voor een oplei ding in de muziek dan is het niet duidelijk waar je terecht zult komen', meent Heerte. Ze ging in I983 naar het con servatorium nadat ze haar atheneumdiploma had gehaald. De twee richtingen, docerend en uitvoerend musicus, deed ze beide. In 1991 was ze klaar. De lange schooltijd werkte niet belemmerend, integen deel, het was een hele leuke tijd. „Achteraf moet ik zeggen dat ik het me eigenlijk niet zo realiseerde. Maar dat het leuk was, blijkt wel uit het feit dat ik door het studentenorkest, het Crea-orkest van de Uni- versiteit van Amsterdam, ben gevraagd om in de Westergas- fabriek in Amsterdam vier op tredens van de opera Faust van Berlioz mee te doen. Daar Denk bijvoorbeeld aan een ver zekering voor uw huis of auto, of reis- of aansprakelijkheids verzekering. Op mijn spreek uur komen regelmatig mensen met klachten over verzeke ringsmaatschappijen of assuran tietussenpersonen. Zij kunnen het dan niet eens worden over de uitleg van de polisvoorwaar den, over de hoogte van een uitkering of over zaken die ver band houden met de verzeke ringspolis. weer aanwezig om er twee on vergetelijke dagen van te ma ken. Inmiddels hebben zich maar liefst ongeveer 70 kinde ren en leid(st)ers aangemeld. Op zaterdag I4 en zondag I5 augustus, direct aansluitend op de pupillensportdagen, organi seert WSE de seizoensopening voor de meisjes- en de C-junio- ren, eveneens bij de start van een nieuw seizoen. Ook de sei zoensopening van de meisjes en C-junioren zal zich in be langrijke mate afspelen in en rondom de kampeerhoeve De Ark in Gilze. hannespassion van Bach. Een tijd terug moest ik keuzes ma ken en met sommige dingen stoppen. Nu pak ik langzaam weer wat op.' Heerte stopte anderhalf jaar geleden met het Crea-orkest en een kwartet dat kamermuziek maakte. Bij het laatste zorgde de grote af stand (iedere week een avond repeteren in Zwolle en de op tredens) en de slechte ver diensten voor problemen. „Een parttime baan kan nog, maar de extra’s worden een probleem om te combineren met mijn gezinsleven', legt de fluitiste uit. De optredens zijn geen com pensatie voor haar om ple zier in de muziek te houden. De lessen bij Kreater geeft ze met veel plezier. Ze vindt het dankbaar werk om kin deren te leren spelen op een instrument. „Niet iedereen Met de Waddinxveense ge meentelijk sociaal raads vrouw drs. Corrie de Bak ker kan telefonisch een af spraak worden gemaakt via telefoonnummer 0182 - 624 767, (Van maandag tot en met donderdag.) ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk, Zuidkade Eucharistieviering op zondag om 9.30 uur (dit kan ook een woord- en communieviering zijn). Eucharistieviering op dins dag 19.00 uur pillensportdagen, wederom in het laatste weekend van de school(zomer)vakantie van de Waddinxveense basisscholen en wel voor de 24e achtereen- Sectie 'De Rank’, confessioneel- hervormde gemeenschap I0.00 uur ds. Z. de Graaf, Kat wijk aan de Rijn (Coenecoop College) De Morgenster, Sterrenlaan 9.30 uur ds. J. de Jong 17.00 uur ds. C.D. Zonnenberg - De politie van Boskoop hield woensdagmiddag 4 augustus op de Boskoopseweg in Boskoop een 36-jarige automobilist uit Schiedam aan die kort daar voor bij een benzinestation in Boskoop wilde gaan betalen met valse cheques. Bij meerdere benzinestations in de omgeving van Waddinxveen WADDINXVEEN - De winkeliers in de Passage hebben via hun advocaat het College per brief laten weten dat zij ’snel en positief mee willen werken aan het realisatieplan van de gemeente over het nieuwe centrum. In het schrij ven doen de winkeliers suggesties over hoe het vernieuw de centrum volgens hen eruit moet komen te zien. Zo valt ondermeer te lezen dat er geen plaats meer is voor de Theo Thijssenschool. Weekeinddienst dierenarts: J.C. Oldenbandringh en J.C.H. van Dorst, Kattensingel 17, Gouda, tel. 0182-510958; Woubrechterf 42, Waddinxveen, tel. 0I82- 6I3II2. Kleine huisdieren-spreekuur voor spoedgevallen ieder weekeinde volgens afspraak. J.C. Baas, Jan Dorrekenskade-Oost 36, Waddinxveen, tel. 0182- 632051. Dierenkliniek 'Pieter Bas’, mevrouw W.W.M. Smits en J.B. Cramer, Prins Bernhardlaan 79, Waddinxveen. Voor spoedgevallen spreek uur elke zaterdag van 9.30-10.00 uur in Waddinxveen en van 11.30- 12.00 uur op het adres Hoge Gouwe 2I te Gouda. Daarbuiten vol gens afspraak tel. 0182-516876. hoeft van mij examens af te leggen maar het zorgt wel voor een doel. Laatst met de Harmonie/Fanfare van harmo- nievereniging Concordia geeft het veel voldoening als die leerlingen slagen.' Heerte Wiersma geeft momenteel on geveer 45 leerlingen dwars- fluitles. Ze heeft niet de illusie dat iedereen enorm goed kan leren spelen. „Plezier is het al lerbelangrijkste. Dan oefenen kinderen ook veel en gaat het allicht makkelijker. Ik zie het snel genoeg als een kind van de ouders een instrument moet leren bespelen. Ik laat het leerlingen ook soms op schrijven wanneer, waar en hoe lang ze oefenen.' Voor de lerares is het belangrijk de kin deren te interesseren voor de lessen. Daarom speelt ze niet alleen klassiek maar bewerkt ze liedjes zo dat ze voor de fluit zijn te gebruiken. „Laatst had ik Going to Ibiza van de Venga Boys in de les!* Het geeft aan dat de dwarsfluit een heel veelzijdig instrument is. Voor Heerte was dat niet de reden om voor dat instru ment te kiezen. Het was eigen lijk een samenloop van om standigheden. „Veel kinderen leren blokfluit spelen tijdens de Algemene Muzikale Vor ming zoals dat toen nog heet te. Ik bleek dat aardig te kun nen. Tja, zo gaat het dan ver der. Het vreemde is wel dat meer meisjes dwarsfluit spelen terwijl er meer mannen in or kesten spelen. Ik wilde hobo leren spelen op mijn twaalfde. Er was alleen geen leraar en daarom koos ik voor de dwarsfluit. Ook een blaasins trument.' De Huizense voelt zich extra aangetrokken tot die catego rie instrumenten omdat het nog meer een verlengstuk is van de musicus dan bijvoor beeld een piano. „Door een instrument als de fluit gaat de adem. Het is puur gevoelsma tig, maar dat betekent voor mij meer dan het aanraken van een toets. Bovendien is een dwarsfluit een zeer gebruiks vriendelijk instrument.' Een argument dat zeker past bij een motorrijder. Bij verschil van mening die na onderling overleg niet kan wor den opgelost kan men de stich ting Klachteninstituut Verzeke ringen inschakelen. (Met ingang van I juli 1999 zijn de Ombuds man Schadeverzekering, de Ombudsman Levensverzeke ring en de Raad van Toezicht Verzekeringen ondergebracht bij de Stichting Klachteninsti tuut Verzekeringen). Alvorens WADDINXVEEN - De meeste mensen in Nederland hebben een of meer verzekeringen. uur Algemene vergade- een klacht kan worden voorge legd moet eerst worden nage gaan of de verzekeringsmaat schappij of de assurantietussen persoon zich bij het instituut heeft aangesloten. Dat zijn in elk geval alle verzekeringsmaat schappijen die lid zijn van het Verbond voor Verzekeraars, het Waarborgfonds Motorver- keer en alle assurantietussen personen die lid zijn van de Ne derlandse Bond van Assuran- tiebemiddelaars (NBvA) en de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Assurantiën en Assurantie-adviseurs (NVA). REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrij zinnige Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade ,10.00 uur ds. A. de Vos De school heeft volgens de Passagewinkeliers te kampen met een dalend leerlingenaantal en zal daardoor op termijn 'wellicht worden gesloopt’. De ondernemers menen dat de grond van de huidige school mooi kan worden gebruikt om het verkeer af te leiden naar de Noordka- de. Mocht dat niet gebeuren, dan opperen de winkeliers om op het eind van de Kerkweg-Oost een rotonde aan te leggen. De rotonde moet de verkeerssituatie dui delijk maken en de snelheid uit het verkeer halen. De Passage- ondernemers houden voorts rekening met een vertrek van de bedrijven aan de Oranjelaan en de Juliana van Stolberglaan. Die plaats willen zij reserveren voor parkeergelegenheid. Omdat de gemeente Waddinx veen volgens de briefschrijvers omdat de Ondernemers Ver eniging Waddinxveen (OVW) niet altijd hun belangen behar tigd maar de meerderheid volgt. Iets dat soms voor wre vel zorgt tussen de voorzitter en de Passagewinkeliers. 14 augustus 1999. Voor veel WSE-ers betekenen de pupil lensportdagen meer dan het organiseren van twee plezierige dagen vol spel en sport, ook al kan dit evenement elk jaar weer tot één van de hoogte punten van het seizoen worden plex te verrichten. Ook op dit gerekend. vlak heeft men bij WSE niet stil- De pupillensportdagen zijn na gezeten. Diverse aanzienlijke melijk een goed voorbeeld van klussen werden geklaard, enke- de opwaardering van de positie Ie daarvan in samenwerking van de jeugd binnen deze ver eniging, waarmee in 1975 een belangrijke stap vooruit werd gezet. Prestatie en recreatie eerste veld. Dit veld is in het kunnen wel degelijk binnen één vorige seizoen nauwelijks ge bruikt omdat ook de geringste regenbui het veld lange tijd on der water zette. Dit euvel zal nu voorbij zijn. Rondom het eerste en derde veld werd bovendien een nieu we afrastering geplaatst en langs het derde veld is het toe- modatie is gelegen in gangspad geheel geasfalterd en verbreed. Ook binnen het clubgebouw Zand. Alle ingrediënten zijn werden (volledig in zelfwerk zaamheid) de nodige verbete ringen aangebracht. De wanden van een gedeelte van de keuken (de patathoek) werden op nieuw betegeld en er werd een nieuw plafond gelegd. Voorts komt er deels een nieuwe in richting. In vier kleedkamers werden nieuwe toiletten ge plaatst. Alle kleedkamers wer den van nieuwe sloten voor zien en ook op andere plaatsen werd het hang- en sluitwerk vernieuwd. Gewerkt wordt nog aan een nieuwe scorebord en aan ver nieuwing van de dugouts Naast Wanneer u en/of uw kind geïn- dit alles was er in de zomerpe- teresseerd zijn in WSE, bel dan riode ook wekelijks activiteit op het trainingsveld te bespeu ren. Op elke dinsdagavond pro beerden tussen 10 en 20 WSE- leden het balgevoel te behou- altijd wel iemand aanwezig die den en speelden een onderlinge u kan helpen. Het gras is ge- partijvorm op het gebaco-trai- maaid, de ballen zijn ingevet, de ningsveld. Traditioneel openen de WSE- pupillen het seizoen met de pu- stukken wordt beoordeeld of uw klacht in behandeling kan worden genomen. Als dat ge beurt is het de taak van de Om budsman te bemiddelen tussen klager en verzekeraar. Indien de bemiddeling geen oplossing biedt, zal de Ombudsman een advies uitbrengen. de winkelbebouwing. Volgens hen kan een stuk van de par keerplaats naast de Rabo- en ING-bank worden bebouwd en tevens zou de oude bebouwing aan de zuidkant van de oprit naar de brug moeten worden afgebroken om te wijken voor winkels met woonruimte er boven. Dezelfde combinatie wil len zij ook aan de noordkant van de Kerkweg- Oost gerealiseerd zien. De be staande mooie panden, ’een stuk historie’, mogen blijven staan van de ondernemers. De brief van de Passagewinke liers is een reactie op een uit nodiging van het Waddinx- veens College van B. W. aan betrokkenen om ideeën aan te dragen voor de nieuw te ont wikkelen centrumplannen. De ondernemers richten zich rechtstreeks tot het College WADDINXVEEN\GILZE - Na een periode van schijnbare rust is het nieuwe voetbalseizoen weer begonnen. De selectie - senioren, de dames en enkele junioren elftallen hebben de volgende keer. De pupillen- eerte trainingen inmiddels sportdagen vinden dit jaar weer achter de rug en ook plaats op vrijdag 13 en zaterdag voor de andere groepen zal de ze of volgende week het sei zoen weer echt beginnen. Organisatorisch worden laatste puntjes nog op de i ge zet. Zoals elk jaar wordt de zo merstop ook gebruikt om werkzaamheden aan het com- Klachten bezorging: Donderdag voor 17.00 uur Kanaalstraat 10 2741 HH Waddinxveen Telefoon: 0182- 630332. WADDINXVEEN - Volgende week maandag start de Wad dinxveense Jazzdans- en turn vereniging TOOS weer met de Gymnastiek-, Jazz-, Aerobic-, Turn-, Spring- en Trimlessen. Vanaf maandag 16 augustus starten alle volwassenen lessen (vanaf 16 jaar) en vanaf maan dag 23 augustus vangen ook de kinderlessen weer aan. Men kan dan weer bij TOOS terecht voor één of meer uurtjes ont spanning per week. Voor de kinderen begint TOOS op woensdagmiddag 18 augustus met een instuif, alle waddinxveense kinderen zijn hierbij welkom. Helemaal fit en goed uitgërust staat de gediplo meerde TOOS-leiding weer te popelen om aan een nieuw sei zoen te beginnen. Zo is er voor elke leeftijd (van I tot en met circa 65 jaar) wel wat bij. Gekozen kan er wor den uit een van de 55 lesuren die er worden gegeven. Zo biedt TOOS; Gymnastiek voor jongens/meisjes/dames en he ren. Trimmen voor dames en heren. Aerobic, Steps en B.B.B. voor dames en heren. Jazz voor meisjes, dames en ook heren. En voor de aller kleinsten onder ons is er Ou der- en Peutergym, Jazztiek, Baltiek en Kleutergymnastiek. DONDERDAG 19 AUGUSTUS 19.30 uur ds. H. Hofman jr. Om na te gaan of u geholpen kunt worden, kan beter eerst telefonisch informatie worden ingewonnen. Het klachteninsti tuut is tijdens kantooruren te lefonisch bereikbaar. Vervol gens kan het instituut u vragen de klacht schriftelijk voor te leggen. Aan de hand van uw

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1999 | | pagina 9