moet beter Handhaving rookverbod KORTINGEN TOT EN MET OT |M r GRANDIOZE REORGANISATIE- LEEGVERKOOP T/M 31 AUGUSTUS! C ALLES VOOR UW OPEL... Kindervakantiefeest 1999 in Zevenhuizen Van Elswijk b.v. officieel Opel service dealer 35 Antilopers in 100-km estafette ÜflRMT Concordia Wandeltocht MarkT IW Wegwerk zaamheden Zanggroep Da Capo geeft benefietconcert Masters prolongeren kampioenschap 5000 meter open water zwemmen Klaverjassen Oranjewijk voor senioren GEHAKT CORDON BLEU 4 stuks Plusmarkt Diwa SPAAR VOOR EEN TOEGANGSKAART VOOR CIRCUS HERMAN RENZ Getuigen gezocht aanranding WADDINXVEEN - Nabij de Sniepweg is donderdagmiddag weg), behalve in personeels- I2 augustus omstreeks 16.45 ruimten. 1 X- 5 VAN BERKESTE1JN UBHi WOONCULTUUR Profiteer nu! "70 jaar Boot Piano's-Orgels" Dat vieren wij met VOLOP AANBIEDINGEN NU EXTRA VOORDELIG UIT BIJ DEZE AANBIEDING IS GELDIG VAN DONDERDAG 19/8 T/M ZATERDAG 21/8 Bij elke 10,- aan boodschappen krijgt u een gratis circuszegel. Als u er 15 op de spaarkaart heeft geplakt is deze vol. Een volle spaarkaart met bijbetaling van 5,- kunt u bij ons aan de kassa inruilen voor een toegangskaart. Deze spaaractie loopt van maandag 2 augustus t/m zaterdag 28 augustus 4 - Ui n Weekblad voor de inspectie alle gemeenten. jt De vakanties zijn voorbij en dus gaan de wegwerkzaamhe den weer beginnen. Binnen de gemeentegrenzen van het Gouwedorp wordt er op 28 plaatsen gewerkt aan het ver beteren van de infrastruc tuur. Zie pagina 11 als rookruimte worden aange wezen. Overigens wijkt het Waddinxveense beeld niet heel erg veel af van het landelijke waar vier van de vijf gemeenten (83%) er ook niet goed in slaagt de verplichtingen die voort vloeien uit de Tabakswet volle- tus tot en met donderdag 12 augustus. De organisatie had dit jaar als thema ’Post voor jou’. Het Kindervakantiefeest kenmerkt zich traditioneel door veel zin gen, mooie verhalen en leuke spelletjes. Het feest kende een grote belangstelling. Op de donderdagochtend waren er ze ker 200 geïnteresseerde ouders en kin deren in de Gereformeerde kerk aan de Dorpstraat aanwezig. In de kerk zat een dankbaar publiek: geboeid luisterden en zongen de aanwezigen de liedjes mee. De begeleiding van ondermeer gitaar, dwars- en blokfluit klonk zeker niet WADDINXVEEN - De kaarten worden weer geschud op vrijdag 20 augustus. Dan gaan we weer beginnen bij de S.V. Oranjewijk aan de en woensdag 8 september, op het Evenemententerrein (naast Texaco) te Waddinxveen. WADDINXVEEN - Op zondag 22 augustus neemt Antilope met maar liefst zeven teams deel aan de in het Groenhoven Park te Gouda georganiseerde 100-km estafette, leder team van vijf personen dient door een twintigtal ronden van vijf kilometer te lopen binnen de li miet van 8 uur de honderd kilo meter te overbruggen. ZEVENHUIZEN - ’Rustig’ gebaart de di- rigente van de muzikale begeleiding naar haar jonge keyboardspeler. Het lied ’Hou je aan de regels’ ging voor het mooie even te snel. Nog sneller dan zijn key- boardspel past de jongen zijn ritme aan. Het geeft aan dat het Kindervakantie feest van de Jeugdcentrale, Gerefor meerde Kerk en Hervormde gemeente in Zevenhuizen helemaal om jongeren draait. De geheel met ouders en kinde ren gevulde ruimte hebben een prima ochtend en doen volop mee. Het feest duurde van dinsdag 10 augus- slecht. De ochtend stond in het teken van regels. Waar zouden we zijn zonder regels, vroeg de presentator zich af. En is het dan nog wel leuk om te doen wat je wilt? De kinderen kregen alle gelegen heid om hun mening te geven. De één wilde graag spelen waar hij wilde, de an der had wel zin om te pesten. Kortom, het is goed dat er regels zijn. Later op de dag liepen de deelnemers door Zeven huizen om het fotospel te spelen. Ook stond er een poppenspel op het pro gramma en konden de kinderen volop patat eten. WADDINXVEEN - De ten- tweek georganiseerd door de Hervormde gemeente in Waddinxveen was een groot succes. Op twee lokaties konden kinderen luisteren naar mooie verhalen, leuke spelletjes spelen en kijken naar toneelstukjes. De week trok zeker zeshonderd kin deren. Zie pagina 3 WADDINXVEEN/BOSKOOP - Tijdens de nationale kam pioenschappen op de vijf kilo meter langebaan in de Afge damde Maas in Wijk en Aal burg, hebben Nic Geers KANAALDIJK 44 - WADDINXVEEN ZUID - TELEFOON: 0182-614 633 OPENINGSTIJDEN: Ma. t/m vrij.: 9.00-17.00 uur. - Do.:18.30-21.00 uur. Zo.: 9.30-17.00 uur. 70% -----J tÈlEFOON 0172^612541*’' WADDINXVEEN - Zang groep Da Capo o.l.v. Ben Kramer uit Boskoop geeft op vrijdag 8 oktober een concert in de Ontmoetings- kerk aan de Groensvoorde in Waddinxveen. Aanvang 20.00 uur. Een concert waarvan de op brengst bestemd zal zijn voor twee goede doelen na melijk het Ronald MacDo- naldkinderfonds en de Stichting Johan Baas Onco logie Support. Naast een aantal eigen mu zikanten zal er aan dit con cert medewerking worden verleend door: het Koper Kwintet van de Marinierska- pel der Koninklijke Marine. Het programma voor deze avond is zeer gevarieerd, we zullen u daar de komen de weken van op de hoogte brengen. Kaarten voor dit bijzondere concert kosten ƒ17,50 in de voorverkoop en voor aan vang van het concert f20,-- Kaarten zijn vanaf heden te reserveren en vanaf 7 sep tember verkrijgbaar bij: fa milie Drenth, Voorofsche- weg 222 te Boskoop, tel. 0172-214661 of bij José Versluis, J. Luykenstraat 9 te Waddinxveen, tel. 0182- 618852. KERKSTRAAT 2, BODEGRAVEN TELEFOON 0172 -612541 Een bezoek meer dan waard" pakt en er werd aan haar kle ding getrokken. Toen de jon gens dachten dat er iemand aankwam, zijn ze weggegaan, waarna het meisje naar huis kon fietsen. De politie heeft be lang bij informatie over de groep jongens. Ook wanneer mensen vermoeden dat zij eer der ook met deze groep te ma ken hebben gehad, wordt hen verzocht dit aan de politie door te geven. Het telefoonnummer van de zedenpolitie in Wad dinxveen is 0182-642666. Antilope biedt iedereen de mo gelijkheid om ongeacht het prestatieniveau aan activiteiten deel te nemen. De zes recrean tenteams zijn samengesteld uit Concordia opent het nieuwe seizoen op donderdag 19 au gustus. De beide orkesten, het harmonie- en opleidings- orkest, repeteren op donder dagavond onder leiding van Jeroen Wentel in de Hoge Noot aan deJ.W. Frisolaan I. Om een beeld te vormen van de activiteiten van Concordia in het nieuwe seizoen, zie pagina 27 J.W. Frisoweg. De zaal gaat open om 20.00 uur. Entree voor leden ƒ3,- en voor niet-le- den ƒ3,50. Het eerste kopje koffie is gratis. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32. Telefax 0182- 63 26 33. kenkamp uit op de 1000 meter vrijeslag. Denise maakte voor het eerst kennis met ruigere omstandigheden met harde wind en roerig water. Zij blijkt uit het goede hout gesneden want zij werd bij de meisjes 15 jaar en jonger vijfde en Karin bij de masters 25-34 vierde. In de Dwarswetering van Lei derdorp beten de zwemmers eveneens in een flinke golfslag. Michelle Nahon werd 23e bij de dames op de twee kilometer vrije slag. Bij de heren met tachtig deelnemers goed bezet, werd haar broer Mark 30e. Bij de masters startten drie Gou- westaete-zwemmers. Op de 1000 meter vrijeslag werd Kar in Berckenkamp 8e in de groep 25-34 jaar. Judith van Berkel en Nic Geers wonnen hun klasse- mentskilometer 55+ in respec tievelijk 16.43.8 en 14.20.7 waarmee beiden hun reeds vol gezwommen klassement van hun vier snelste kilometers verbeterden, omdat daar nu een betere tijd tussenkwam. Het college van Burgemeester en Wethouders is in iedere ge val van plan opnieuw een totaal rookverbod uit te vaardigen voor alle gemeentelijke (werk)ruimten in het gemeen tehuis, inclusief de huidige rookhoeken, maar daarover zal eerst de ondernemingsraad worden gehoord. Het rookverbod in het ge meentehuis geldt voor alle ruimten op de begane grond die buiten de beveiliging vallen. In de rest van het gebouw geldt ook een rookverbod, behalve voor nader aan te wijzen rookruimtes. Beide rookruim tes aan het Beukenhof en aan het Raadhuisplein zullen met minimale kosten geschikt wor den gemaakt. Het college van Burgemeester en Wethouders vindt het ove rigens als werkgeefster niet op haar weg liggen om voor de werknemers een informatie pakket te laten samenstellen. Verder bestaat er geen rook verbod op de gemeentewerf aan de Noordkade, omdat daar geen publiek komt. Wel is er een rookverbod in het Gouwe- zwembad 'de Sniep’ (Sniep- WADDINXVEEN - Als het goed is moeten de ambtena ren en bezoekers in het Waddinxveense gemeentehuis zich de komende tijd beter aan het totale rookverbod gaan houden. De handhaving hiervan was aan het ver slappen en daarom komen B. en W. met nieuwe maatre gelen. Toch lijkt het roken niet helemaal uit te bannen te zijn, omdat er hier en daar in de werk- en bezoekers- ruimte nog wel eens een sigaretje wordt opgestoken. lopers en loopsters van een uit eenlopend prestatieniveau. Trainer Gerard Dekker wil hiermee het voor ieder team mogelijk maken de gestelde tijdslimiet te halen. Het echte vuurwerk zal van het wedstrijd- team, bestaande uit Hans Boe- re, Ferry Bonsel, Wietse de Bruijn, Hans v.d. Hil en Tino Verburg, moeten komen. Het wedstrijdteam gaat het duel aan met de wedstrijdteams van andere regioverenigingen. Voor iedere deelnemer geldt het motto van Antilope: ‘Iedere loper is een winnaar1. WADDINXVEEN - Op dinsdag 24 augustus a.s. organiseert de afdeling seniorenwerk van de Stichting Waddinxveens Wel zijnswerk, weer een wandel tocht. Vooraf is er gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken in de foyer van het An ne Frank-centrum (Jan van Bij- nenpad). Om 10.30 uur gaat de groep met auto’s richting de Meije. Daar start de tocht van 10 km richting Nieuwkoop. Kosten voor deelname bedra gen ƒ4,- (inclusief 3 kopjes kof fie/thee. Onderweg wordt een rustpauze ingelast bij koffiehuis 't Praathuis. Bij terugkomst in Waddinxveen is er nog gele genheid even met elkaar na te praten onder het genot van een kopje koffie/thee. De tocht gaat alleen door indien het goed wandelweer is. Voor meer in formatie over de wandeltoch ten kunt u contact opnemen met de S.W.W., telefoon (0182)- 615555 of 631932. Winkelcentrum Zuidplas - 2743 CP Waddinxveen - Telefoon (0182) 61 02 51 Garantmarkt Pak Dorpsstraat 19 - 2751 BB Moerkapelle - telefoon (079) 593 13 55 Garantmarkt Bavelaar Brederolaan 5 - 2741 BG Waddinxveen - Telefoon (0182) 61 41 91 en Veterinaire Zaken. De in spectie bezocht I I0 gemeente huizen in heel Nederland. Daar werd gecontroleerd of ge meenten het rookverbod hand haven. De controle vond plaats in kleine, middelgrote en grote gemeenten en was van te voren aangekondigd. Ruim de helft van de bezochte gemeente- en stadhuizen (52%) kreeg een schriftelijke aanma ning. De geconstateerde gebre ken varieerden van het hele maal niet ingesteld hebben van een rookverbod (I2%) tot het niet goed aanduiden of handha ven ervan. In de meeste gevallen hebben gemeenten wel een rookver bod ingesteld voor de publieks ruimten. Het verwijderen van asbakken en het daadwerkelijk optreden tegen rokende be zoekers of medewerkers blijft volgens het onderzoek vaak achterwege. Het onderzoek van de inspec tie vond plaats in het kader van het toezicht op het naleven van de Tabakswet. Het rookverbod is geregeld in het Besluit beper king verkoop en gebruik ta baksproducten en geldt voor alle gebouwen die door rijk, provincie en gemeente worden beheerd. Ruim vier van de vijf gemeenten zijn volgens de toe zichthouder niet geod op de hoogte van de regelgeving. De Inspectie Gezondheidsbe scherming vindt dat gemeenten het nodige moeten verbeteren bij de instelling en handhaving van het rookverbod. Daartoe zal overleg plaatsvinden met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Stich ting Volksgezondheid en Ro ken. In een vervolgonderzoek burg, hebben Nic Geers en de komende maanden betrekt Judith van Berkel vrijdag hun ti tels op de vrijeslag geprolon geerd. Beiden komen uit in de 55+ klasse. Onder goede om standigheden kwamen zij re spectievelijk tot tijden van I.I6.29 en 1.31.52. De Bosko per (61) en Koudekerkse (57), uitkomend voor de Waddinx veense zwemclub Gouwestae- te, dwongen respect af door hun conditie en vormbehoud want van enig verval is bij deze stayers geen sprake. Zij blijven gewoon op hetzelfde niveau presteren. Het zwemweekeinde werd ge complementeerd met reguliere klassementswedstrijden in Open Water zaterdag in Wijk en Aalburg en zondag in Lei derdorp. In Wijk en Aalburg kwamen van de Gouwestaete Denise de Riet en Karin Berc- Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp 54e jaargang nr. 2659 Antiloper Wim Los weet een concurrent van AV Avantri voor te blijven. (Foto: Antilope.) E cl d i nxvo e Woensdag lb .mgu>iu5 I9QQ oplage 14.JÜ0 exemplaren uur een 12-jarig meisje uit In de nevenvestiging van de ge- Waddinxveen aangerand. meente aan het Beukenhof Met een vriendinnetje had ze wordt eveneens een rookver- wat gezeten bij het speeltuintje bod ingesteld en zal één ruimte aan de Meidoornstraat. Toen haar vriendinnetje wegging en zij ook naar huis liep, ging ze door de brandgang tussen de Lijsterbesstraat en de Acacias- traat. Daar viel een groep van zo’n negen jongens in de leef tijd van I6/I7 jaar haar lastig. Zij werd onder andere beetge- dig na te komen. Dat blijkt althans uit een on derzoek van de Inspectie Ge zondheidsbescherming, Waren Irt Ig Twa Voorstelling

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1999 | | pagina 1